DË ËËMLAHDEü F. H. LOMANS PHILIPS LAMPEN Groote Winter-Oprui ming. Dinsdag 7 Januari 1930 28e Jaargang No 160 BUITENLANDSE OVERZICHT EAU DE COLOGNE 4711 COTY EAU DE COLOGNE A. v. d. WEG, Langeslraat 23 - Te!. 217 DE FEESTELIJKHEDEN TE ROME BüTSING OP EEN OVERWEG Tweetal personen gedood TAALSTRIJD EN HUMOR ONTPLOFFING IN EEN FABRIEK Fa. L. Luycx en Zn. AMERSrOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS J maanden VOO, Amersfoort t 2.10 per maand 0.75, per 1 week" (ast, graM» verzekering regen ongelukkeol f 0.I71/* BiooeolBDd fraoco per post per 3 maaodes I Afzonderll|ke ooomcri f 0.05. POSTREKENING «7910 TELEFOON INTERC 513 UITGAVE: VALKHOFF C? PRIJS DER ADVERTENTIES 1 TTTTr^l e|fce reye| mtu 0.25 Liefdadigheids-ad vertentlfcn VOOf de helft vso den prl)i - Kleine Adverteorlëo ..KEITJES' b.) vooruitbetaling 1-5 regel» 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen I I.— Bewijsnummer extra I 0.0S vso anil-fasclsten. Dc samenzwering tegen dc Italiaan» scha Vclkenbondsafvaardiging. Mussolini's régime- heeft veletegenstqp (era van zijn regecriogsmethocie, toen hun Ie grond to warm onder de voeten werd. ertoe gebracht Italic te verlaten en een goed heenkomen te zoeken in landen, waar de burgerlijke vrijheden, niet zoozeer aan banden worden gelegd. .Velen zijn uitgewe ken naar Frankrijk andere naar Zwitser land Met spreekt vanzelf, dat hun lotsge- meenjscbap cn hun gedachten verwant schap voor hen eèri aansporing was in Jen vreemde, voeling met elkaar te zoeken L)it contact iojdde meermalen tol een anli fas cistische actie, zopdat het officieele Itulie meermalen zijn misno.egen. tegenover Frankrijk-en Zwitserland kenbaar heeft ge inaqkt over Ijel feil. dat deze landen gast vrijheid verleenden adn vijanden van den Italiaan'schen staak Dezen laatstcn is dooi de staten, die door" Rome op de'vingers wer den'getikt, .roeermnlcn'op liet Tiart gedrukt zich gematigd te gedragen, doch deze waar schuwing zijn ook dikwijls in den wind geslagen. De uitgewekenen hebben liet haaldelijk complotten gesmeed en zoj is er dezer dagen ie Parijs een samenzwering ontdekt, die gericht,was tegen de It.alhan- sche afvaardiging naai' .de zitting van den Volkchbondsraad. die op 13 Januaii te Ge nève hegint. Iït geheel is nog al een duister en inge wikkeld geval, daar aan den eenen kant ver loidt; dat piannen waren beraamd om voor melde Italiaansche delegatie, onder leiding van Grandi, den minister van buitenland- sche zaken, met hommen of op andere wijze té bestoken, aan, den anderen kant, dat men een aanslag m den zin had tegen de Belgi sche koninklijke familie, wanneer ,deze in verband met het a.s. huwelijk tussclien nen Italiaanschen kroonprins en de Belgische prinses Marie. José zich per trein naar Rome zou begeven. Hoe dit. ook zij, de Itala'ansctie pers siaat op haar achterste becnen en eischt van Zwitserland, dat dit land alles zal doen om dé Italiaansche delegatie volstrekte veilig heid te verzekeren. Zelfs is reeds aangekon digd, dat Italië.hot geval aan den Volken bond zal voorleggen en van Italiaansche zijde is tevens reeds het dreigement geuit, dat als geen behoorlijke maatregelen wor den genomen, Genève niet langer voor Vol- kenbondsstad in aanmerking kan komen Van Zwitsersche zijde heeft men onder- tu'sschon niet stil gezeten en het Italiaan sche dreigement heeft geenszins zijn uit werking gemist. De Geneefsche autoriteiten hebben een bewakingsdienst in groot'en stijl ingeslslcl. opdat voorkomen wordt, dat be paalde delegaties bet slachtoffer worden van een aanslag. Voor het levenvan Grandi en de zijnen zal afzonderlijk worden ge waakt. Bovendien zal een uiterst nauwge zette controle worden toegepast, wat betreft hei vcrlecnen van toegangskaarten voor de Raadszitting, terwijl eon uitgebreide vei liglieidspolitie dag en nacht op haar qui vive zal zijn. Zelfs zijn reeds verscheidene huiszoekin gen ook van I'ransche zijde verricht om een bewijs te geven, dat de Italiaan sche verlangens geenszins worden gene geerd. Deze huiszoekingen schijnen nog al bezwarend materiaal voor de aangehoude nen te hebben opgeleverd. Zoo zijn er wa penen en brieven door de autoriteiten, voor «1 de Zwitsersche. in beslag genomen en men hoopt nu. dat door deze intense waak zaamheid zal worden belet, dat de Itnliuan sche delegatie ook maar een haar wordt ge- gekrenkt. Mocht dit niettemin gescfiieden dan kan men verwachten, dat de foscisti sche leeuw gaat brullen en gebruik zal ma ken van zijn klauwen. Doch laat ons het beste hopen. SCHOBER NIET NAAR BERLIJN. W eenen, 6 Jan. (H.N.) Naar een dei- bladen meldt, zal het bezoek van bondskan selier Schober aan Berlijn worden uitge steld. Schober zal binnen ongeveer vier da gen uit-den Ilaag naar Weencn terugkcercn om zich dan 13 Januari naar Genève te be geven. Bij een latere gelegenheid zal hij dan Berlijn bezoeken. Ook het bezoek a-u» Rome wordt uitgesteld, omdat de Italiaan sche minister van buitenlandsehe zaken Grandi zich van Genève naar Londen be geeft om de vlootconferentie bij te wonen. Het bezoek van Schober aan .Rome zal niet voor Februari plaats vinden. HEVIGE ONTPLOFFING TE KEHL. Frankfort a. d. Main, 6 Jan. (H.N.) In het bezette gebied te Ivehj heeft gister avond tegen half 10 een ontploffing plaats gehad in de spiritusfabriek der firma Trick- Zellstoff. vermoec'ëlljk doordien een dista- leerkuip. welke 4000 liter methylalcohol be vatte. lek was geworden. Drie personen, een ingenieur en twee arbeiders, werden daar bij e^jstig geworv'. Een hunner is aan de bekorden verwondingen reeds overleden, terwijl de toestand van een ander hopeloos is. De Installatie en het dak van de fabriek werden gebcel vernield, terwijl van de na burige gebouwen vele ruiten sprongen. i-T.ansche gendarmes en bezettingstroepen werkten met de Duitsche politie samen om hef terrein af te jofio-n'. 1LE,wTR. TECHi\J. 3U.3EAU UTR. STRAA. 15 TEL. 4SÓ Dc Koning rccipiëert. Talrijke gasten van koninklijken bloede. Audiënties bij den Paus Rome, 6 Jan. (IT. N.) De feestelijkheden zijn vandaag begonnen met een groote re ceptie op het Quirinaal, waar het Italiaan sche koningspaar eerst het diplomatieke corps ontving en later de vertegenwoordi gers van den fascistischen Grooten Raad den Senaat en de Kamer. Een eerewach' bracht de gebruikelijke eerbewijzen. Dc koning recipieerde in de troonzaal, waar de diplomaten hem de gebruikelijice gelifckwenschen voor het pas begonnen jaar •verbrachten. De fascistische Groote Raad was verte genwoordigd door do vier hoofdleiders bij den opmarscli üaar Rome en door Turatti, den partij-secretaris. Do Senaat had een de legatie van 30 leden gezonden onder leiding van den voorzitter Fcderzoni. De Kamer was vertegenwoordigd door den voorzittei Giuriati met het geheel? presidium en vel schillende bekende afgevaardigden. De koning dankte voor de gelukwcnscheh, welke de fascistische vertegenwoordigers hem uit naam van het gcheele volk brach ten. Daarna volgde een algemeene receptie, zoodat de zalen zich spoedig met een uitge lezen gezelschap vulden Op het oogenblik bevinden zich te Rome niet minder dan S3 gasten.van koninklijken Moede. Behalve het Italiaansche en het Bel- •.'ische koningspaar bevinden zich in de hoofdstad o.a. koning Boris van Bulgarije, roet zijn broeder Cyrillus, de koningin van /weden, de vroegere koningin van Grieken land Sopliie'. het vroegere Afghaansche ko ningspaar, dc groothertogin van Luxem burg, dc grootmoeder van dc bruid, hertog Carl Thcodor van Beieren, dc vroegen- kroonprins cn kroonprinses Ruprecht van Beieren, mgr prins Georg van Beieren prins Johann Georg van Saksen, prins Wil !cnï van Zweden, dc hertog'van York, prins Louis en prinses Clementine Napoleon, de prinsen Xaver en Gajetanus cn de prinses sen Isabella en Hooriëtlc van Bourbon-Par ma. De meeste koninklijke gasten zullen ook een bezoek aar» den paus brengen. Gisteren ontving dc paus de prinsen Xaver en Gajetanus en de prinsessen Isa bclla en Henrielte van Bourbon-Parma in particuliere audiëntie, later ook prins Jo hann Georg van Saksen Hedenmorgen om 11 uur zullen het Belgische koningspaai het kroonprinselijk paar. prinses Marie en le graaf van Vlaanderen raet groot gcvole een bezoek aan den paus en den kardinaal staatssecretaris brengen, waarbij hetzelfde ceremonieel in acht zal worden genomen als bij de ontvangst van het Italiaansche ko ningspaar. Kardinaal-staatssecretaris Gas pari zal dit bezoek aanstonds beantwoor den. De Italiaansche kroonprins zal terstond na zijn huwelijk zijn gemalin eveneens op officieele wijze aan den paus voorstellen. Dondordag ontvangt de paus de groother login van Luxemburg cn den prins van M naco, terwijl Vrijdag waarschijnlijk de ont vangst van den infant van Spanje zal plaats hebben. Verder verwacht men dat ook de overige vorstelijke personen hun opwachting bij Jen paus zullen maken. DUITSCH-ENGELSCHE TOENADERING. Londen, 6 Jan. (H.N.) Naar de Daily News meldt, komt vandaag te Londen een conferentie van Duitsche en Engelschc leeraren bijeen, vertegenwoordigers van Duitsche en Engelsche onderwij6veceenigin- gen, waarin beraadslaagd zal worden over de uitwisseling van onderwijzers cn scho lieren. vacantieverblijf over en weer cn an dere dergelijke vraagstukken. BRIAND NAAR GSNèVE. Op 10 Jan. verlaat hij Den Haag. Phrijs, 6 Jan. iV D.) Naar de Petit Pa risian meent te weten, zal dc Fransche mi nister van buitenlandsehe zaken de ope- ningszitting van den Raad van den Vol» kenbond bijwonen en daarom op Vrijdag 10 Jan. a.s. uit Den Haag \ertrekken. Op zijn reis naar Genève zal hij Parijs aandoen en Zaterdagochtend gelegenheid hebben besprekingen te voeren in het Fran sche ministerie van buitenlandsehe zaken. Zaterdagavond zal hij te Genève aanko- Brussel, 3 Jan. Op een overweg bij Antwerpcii heeft gisteravond een ernstig ongeluk plaats gehad Een trein uit Brus- sol was juist gepasseerd cn dc bewaker van den overweg wilde doorgang verlee- ncn aan een vrachtauto, toen plotseling cpn sneltrein uit Brussel aankwam. Do bewa ker trachtte nog de auto tc doen stoppen, doch de chauffeur zag het gevaar te laat. De wagen werd door den trein gegrepen, een cindwcegs- meegesleurd en vloog ten slotte in brand. De chauffeur en een nog niet geïdentificeerd inzittende werden ver koold uit het wrak van de auto te voor schijn gehaald. (Cour.) Nicuiijaarsicensch van de negers van Kampala aan dc Vlaamsche Stu denten De Brusselsche correspondent van de N. R. Ct. schrijft Trots de bitterheid waarmede de taal strijd thans in België wordt gevoerd, heeft do oude, schalksc.he geest van Uilenspiegel blijkbaar de Vlamingen nog niet verlaten. Ken bewijs dparvan leverden, vóór een paar dagen nog, cje Vlaamsche ambtenaren en bedienden van het departement van ar beid en nijverheid, die, wetend dat een der hooge ambtenaren, hoewel totaal Neder landschonkundig, hij de officieele enquête naar do talenkennis der ambtenaren, ver klaard had de taal der Vlamingen op een perfecte wijze te beheerachen, hem hunne wenscben ter gelegenheid van de jaarwisse ling, in het Nederlnndsch kwamen ainbie- den. De man. die eerst niet wist wat hij hoorde, stamelde enkele onverstaanbare woorden en antwoordde toen maar in de Fransche taal. aldus toegevend dat-hij geen Nmlcrlandsch verstaat. Het tweede bewijs w erd geleverd door den oud-minister van onderwijs, dr. C. Huys- rnans, die. in do socialistische Peuple, een verzonnen adres publiceerde, door de in- landbcne studenten van de onlangs, te Kam pala, in Oeganda, onder Britseh protecto raat, tot stand gekomen universiteit, aan de Vlaamsche studenten te Gent gericht Iti dit document verheugen de negers-studen ten van Kampala er zich over, dat ook de blanke bevolking van Vlaanderen haar eigen universiteit gaat krijgen, niet dit ver schil nochtans, dat de universiteit van Kampala, in 1929 opgericht, dan toch altijd een ja»r ouder zal blijven dan de Vlaam sche universiteit te Gent, terwijl zij verder constateeren, dat hun regeering geen eeuw heeft noodig gehad om haar plioht tc be grijpen. HISTORISCHE DOCUMENTEN IN RUS- LAND GEVONDEN Kof no, 5 Jan. (V.D.) Naar o/ficieel uit Moskou wordt gemeld, werden in een voor malig keizerlijk slot te Leningrad belang rijke documenten ontdekt, o.m. het dagboek van Tsaar Nicolaas I. alsmede brieven van de laatste tsarina en van den ex-keizer. Zeer binnenkort zullen deze documenten door den staat gepubliceerd worden. HET AMERIKAANSCHE CONGRES WEER BIJEEN. Londen, 6 Jan. (H.N.) Het Amerikaan sche congres hervat vandaag na den Kerst va cant ie zijn zittingen. In Amerikaansche politieke kringen verwacht men. dat deze nagenoeg zonder onderbreking ongeveer zes maanden zullen duren en gedeeltelijk in het teeken zullen staan van dc nieuwe ver- kiczincen \oor het huis van afgevaardigden en van een derde \an den senaat, welke iD Xovemhe" zullen plaats hebben. Het voor naamste onderwerp der beraadslaeitigen blijft het nieuwe tarief voor invoerrechten Gok over het alcoholverbod wordt een harde strijd verwacht. Met groote belangstelling ziet men het rapport van do door Hoover benoemde commissie in het alcoholvraag stuk tegemoet. D-TREIN DOOR CHïNEESCHE ROOVERS OVERVALLEN Peking, 5 Jan. (V.D.) Zaterdag werd op het traject PekingKalgan een D-trein overvallen door CHineesche roovers cn ge heel geplunderd Eenige passagiers boden tegenstand, doch werden direct ontwapend. Na hun misdrijf volvoerd te hebben, zijn de bandieten spoorloos verdwenen. Gedeelte van Berlijn in het duister Berlijn, 6 Jan. (H N.) Vanmiddag is in de electriciteitsfabriek van Klingenberv een olieschakclaar ontploft, wal met een geweldigen knal gepaard ging, zoodat over al in de buurt groote ontsteltenis ontstond welke nog toenam, doordien de hemel bloe dig rood werd gekleurd cn geweldige rook wolken dc fabriek cn omliggende terreinen geheel aan het gezicht onttrokken. Duizen den spoedden zich naar do plaats, waar, naar men vermoedde, een ernstig ongeluk had plaats gehad. Zelfs verspreiden zich ge ruchten, dat de fabriek door verscheidene ontploffingen geheel vernield was. Hoewel het slechts de ontploffing van een olieschn keiaar gold cn de brand spoedig gebluschf was, traden in verschillende voorsteden van Berlijn ernstige storingen in de verlichting op, zoo in Lichtenberg. Tempelhof, Neu köln en elders. Het zuidelijke stadsgedeelte van Groot Berlijn was ten slotte geheel in luisternis gehuld. De brandweer was met trio brandspuiten cn een drijvende stoom spuit spoedig ter plaatse, doch de brand was intusschen reeds door arbeiders van de fa briek gebluscht EEN GEVAL VAN BRANDSTICHTING? Een twijfelachtig alibi. B er 1 ij n, 6 Jan. (I-I.N.) De Berlijnschc jus titie stelt op het oogenblik een onderzoek naar een brandstichting in, welke in 1928 te Revillard in Zwitserland plaats gehad moet hebben. Daar werd do horlogefabriek van den koopman Ivlathorn in dat jaar door brand vernield. Spoedig ontstond het ver moeden, dat Klathorn den brand zelf had gesticht, doch deze wist door brieven te be wijzen, dat hij zich op het oogenblik van 'Jen brand te Frankfort a. d. Main had be vonden. Later verhuisde Klathorn naar Ber lijn. Intusschen zijn nieuwe vermoedens ge rezen, zoodat de Zwitsersche overheid zich cot de Duitsche heeft gewend met het ver zoek een nader onderzoek in te stellen. De met dc zaak belaste rechter van instructie heeft na de Kerstdagen to Loerrasch ver «-.billende Zwitsersche getuigen verhoord Het onderzoek heeft aan het licht gebracht lat het alibi in ieder geval twijfelachtig is. ZWEEDSCH-RUSSISCHE KOLONISTEN NAAR CANADA. Stockholm, 6 Jan. (H.N.) Van de Rus sisclie kolonisten van Zwccdsche afstam ming. die onlangs uit Ockraine naar Zwe den zijn gekomen, zullen er in verband met de moeilijke toestanden in den Zweedschen landbouw binnenkort ongeveer 300 naar Canada emigreeren. Een studiecommissie s reeds naar Canada vertrokken, ten einde naar een geschikte plaats van vestiging uit te zien. FAMILIEDRAMA. Bonn, 6 Jan. (H.N.) Een in de Bcrgstras se wonend koopman heeft zijn vrouw en zich zelf doodgeschoten. Huiselijke oncenig hèid moet de aanleiding tot dit drama zijn gedweest. FRANSCHE KRUISER OP DE ROTSEN. Dc bemanning gered. Oran, 5 Januari. Naar nader gemeld wordt, heeft de Fransche kruiser Edgard Quinet door het op de rotsen loopen een scheur van eenige meters in den romp ge kregen, waardoor het water de machineka mers binnendrong, die vol water staan. De bemanning is in veiligheid gebracht. DUSSELDORPSCHE STEKER GEZIEN? Aanwijzingen van een zij ner slachtoffers. Uit Dusseldorp wordt d.d. 5 Jan. aan de Cour. gemeld: Een zekere Frau Meurer, die op 25 Octo ber j.l door den Dusseldorpschen steker werd gewond, doch er het leven heeft af gebracht, heeft de poli tie medegedeeld, dat zij Vrijdag 27 December tegen den middag in de Lichtstrassc plotseling den moorde naar is tegengekomen en hem met stellig heid heeft herkend. Kerst kon zij van schrik geen woord uitbrengen. Intusschen had de man blijkbaar ook lïaar herkend, want hij liep snel wee en sprong op een rijdende trr.m Van het balkon af de man nog eens om, waarschijnlijk om «e zien, of hij gevolgd werd. Frau Meurer be schrijft den man als iemand van 1.70 lang. met gladgeschoren gezicht. Hij droeg een donker costuum en zwarten slappen hoed evenals op 25 October. TREIN TEGEN AUTOBUS. Verscheldone slachtolfers. New-York, 5 Jan In. het noorden der Vereenigde Staten werd op een spoorweg overgang een autobus door een trein ge grepen en verwoest. In de autobus bevon den zich 10 mannelijke en vrouwelilke stu denten. Vijf studenten en de chauffeur van de auto wprden gedood. Drie 6tudenten en drie meisjes werden levensgevaarlijk gewond. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 774.3 te München. Laagste barometerstand: 732.S te Vardb. Verwachting: Matige tot krachtige Z. tot Z. \Y. wind. hadf tot zwaar bewolkt, weinig of geen re gen. weinig vorandering in temperatuur. •jANGESTRAAT 49-S1. TEL. 190 GENERAAL SMUTS TE NEW-YORK. New-York, I Jan. Generaal Smuts, dc Zuid-Afrikaansehc staatsman, is heden te New-York aangekomen. Aan een noenmaal, te zijner ecre georganiseerd door 32 Ame rikaansche volkenbondsorganisaties, heeft Smuts opnieuw de wcnschelijkheid bepleit, dot de Vereenigde Staten lid van den Vol kenbond zullen worden. BOMMENGOOIER AANGEHOUDEN. New Orleans. 3 Jan. Er is een jonge- ro.a» gearresteerd wegens het gooien van bommen naar traras. Sinds Juli Js er een staking onder de trambestuurders cn 'do conducteurs. Tot nu toe zijn er in het ge heel al 30 trams met dynamiet vernield (na 31 Dec. reeds drie!). De politic heeft last gekregen om steeds, indien zij het noodig acht, tc schieten. Zij moet zich, ten koste van wat dan ook, \an de dynamictwcrpcrs meester maken. ROOVERHOOFDMAN GEVANGEN GENOMEN A t h e n e, 5 Jan. (V.D.) In den nacht op Zondag is te Drana ten N. van Kawala de beruchte Bulgaarsche rooverhoofdman Oe- goenof met verscheidene van zijn aanhan gers gevangen genomen De Bulgaarsche regeering heeft reeds een verzoek om uit levering ingediend, waaraan de Grieksche regeering gevolg zal geven. In Drana zijn Bulgaarsche ambtenaren van politie aan gekomen, dio tezamen met de Grieksche politie de nog niet gevangen genomen le den van de bende Oegnenof zullen opspoten. Het oorspronkelijk bericht, volgens hetwelk Oegoenof naar. Servië zou zijn gevlucht, waar hij gastvrij zou zijn opgenomen, blijkt dus onjuist te zijn geweest. INBRAAK MET GEWELDPLEGING. Twee ernstig-gewondeu. Barmen, i Jan. Gisteravond laat werd in een winkel alhier een inbreker op hee- terdaad betrapt door den stiefzoon van de winkelierster. Er ontstond een worsteling, waarbij de inbreker den stiefzoon met en kele messteken zwaar verwondde. Toen dc moeder van het slachtoffer te hulp snelde, werd zij eveneens door een messteek ge wond. Beide gewonden moesten naar hot ziekenhuis worden vervoerd; hun toestand is ernstig. De dader ontkwam, maar werd des nachts nog gearresteerd. Het bleek een bankwerker uit Essen tc zijn. Een vriend van hem werd verdacht van medeplichtigheid en is eveneens jn hechtenis genomen. Beider, schijnen nog andere misdaden 07: hun go- weten te hebben. SCHEEPSONGEVALLEN Stoomschip In nood. Sleep- schip gezonken. Londen, 5 Jan. (V.D) Het Bntsche s.=. Tunula heeft een s.o.s.-sein uitgezonJcn. dat is opgevangen door een Amerikaanse!» regeeringsstation. volgens welk signaal het schip op 6 rpijl leii van Puerto in Mexi co in nood verkeert. Intusschen is het Brit- sche tankschip Sun Zotico te hulp gekomen. Het sleepschip IJ. 787 Braconmoor is in de nabijheid van Torness Point bij de Ork ney eilanden in zinkenden toestand aan zijn lot overgelaten. De bemanning, bestaan dn uit acht koppen, is docr een redding boot van boord gehaald cn aan land ge bracht. De kapitein is .omgekomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1