DE EE.MLANDEB Plechtig gebeuren in Rome HET EERSTE INCIDENT Groote Winter-Oprui ming. BUITENLAMP Donderdag 9 Januari 1930 28e Jaargang No. 162 BUITENLANDSCH OVERZICHT 'T VRIJHE1DSSTREVEN DER INDIËRS Geen belangrijke boycot KONINGSKINDEREN IN DEN ECHT VERBONDEN Vele hooggeplaatslen aanwezig SCHERPE WOORDEN VAN TARDIEU? 4 uur 27 min.® Fa. L. Luycx en Zn. DUITSCHE SCHOENER IN NOOD INTERNATIONALE DOUANEVREDE AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 auodcD voor Amcrafoon f2.10. per maand l 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/* Binnenland franco per po» per 3 maanden f 1-» Afzonderlijke nommers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG J13 UITGAVE: VALKHOFF C° PRIJS OER AOYERTENTIEN 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadigheids-advertenttén voor at helft van den prf)L Kleine Advertenties „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regeli 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f L— Bewijsnummer extra 0.05 Primo de Rivera ziet zich voor ernstige linancieolo zorgen go plaatst. Wanneer zal hij ein delijk eens heengaan? De moeiten, die den Spaanschcn dictator stellig af en toe het leven tot een last ma ken. zijn vele en velerlei. Oók zijn zij van financieelen aard; de Spaansche peseta dui kelt juist den laatsten tijd weer erger naar beneè en het is met onmogelijk, dat dit rnoet worden geweten aan het feit, dat het buitenland niet al te veel vertrouwen stelt in de economische en politieke stabiliteit op het Iberische schiereiland. Men heeft reeds van allerlei gedaan om de valuta te verstevigen er is een binnenlandsche zes procent goudlecning van 350 millioen peseta opgenomen en de aanvullende begrooting is opgeheven. Het hielp allemaal niets. De slaatsbcgrooting voor 1920 zag er ntet kwaad uit: er was een overschot van 250 millioen papieren peseta s. Dit feit bein- vloedde echter do ontwikkeling der valuta evenmin in gunstigen zin. Dat de zakenlieden in Spanje ongerust beginnen te worden, behoeft geen betoog. De voortdurende bai9se is voor hen aanleiding geweest den dictator op den ernst van den toestand te wijzen. Primo de Rivera's tegenstanders nemen ondertusschen voortdurend toe. Niet alleen is men in economische kringen niet meer met zijn bewind tevreden, doch ook tal van anderen verlangen naar het einde van zijn dictatuur. Zelf heeft Primo de Rivera dezer dagen in een krant geschreven, dot de vol gende persoonlijkheden en corporaties het zij onverschillig, hetzij vijandig tegenover hem stonden: de adel, de conservatieven de bizonder getrouwen der kerk, de banken, de industrie, de werkgevers, de ambtenaren en de pers. Nu, dit is een heel waschlijstje Hij had er ook nog gerust de intellectueelcn de liberalen en de republikeinen van alle schakeering aan toe kunnen voegen. Blijft er dan nog wel iemand over, die op zijn hand is? Hierbij komt nog. om de maat te doen overloopcn, het bericht, dat zich ook weer een gisting in het leger begint af te teeke nen. Het ziet er voor Primo de Rivera's positie dan ook verre van gunstig uit Een Madrileensch medewerker van de Vossische Zeitung herinnert er aan, dat meer dan eens werd gezegd: de dictator meet -gaan en wil gaan. Feiten, vaste be sluiten, eensgezindheid bij alle betrokke nen vormden een goeden grondslag hier voor: hij moest van 't tooneel verdwijnen. Ondertusschen ging hij niet. Ditmaal wil de de koning een overgangskabinet vormen onder generaal Berenguer, den chef van zijn militaire kabinet. Primo zelf was be reid onder bepaalde omstandigheden van het z.g. ministerpresidentschap af te zien. wanneer hij door een 9trooman zijn actie verder had kunnen voortzetten. Graaf Ro manes bood verscheidenen personen minis terzetels aan. Het koji nog maar een kwes tie van uren zijnEn toch is het plotse ling weer allemaal anders geworden. Er wordt nu gezegd, dat de dictatuur op haar volgenden verjaardag, na precies ze venjarige heerschappij, na een zevenjarigen oorlog om haar macht te handhnven, dus op 13 September, haar beslag zou krijgen. Geen mensch gelooft echter meer aan een oenigszins vrijwillig heengaan. Zooals iemand, die een onaangename, pijnlijke en misschien gevaarlijke operatic telkens opnieuw uitstelt, gaat het ook den koning met zijn dictator en den dictator met zijn regeermacht: zij stellen de groote be slissing steeds weer uit. De ellende duurt inmiddels voort. Hoe langer er echter mee iredraald wordt het mes er in te zetten, des te moeilijker en gevaarlijke wordt de ope ratie. De Spaansche komedie van 't oogen blik kan dan nog wel eens veranderen in een tragedie. Kardinaal Maffi voltrekt hel huwelijk tusschen prinses Marie José en den kroonprins Rome, 8 Jan. Het huwelijk van den Italiaanschen kroonprins met prinses Ma rie Jose van België is hedenmorgen in de Paulinische kapel van het Quirinaal deze kapel is een getrouwe nabootsing van de Sixtijnsche kapel door den pauselij- ken legaat kardinaal Maffi met bijzonder feestelijk ceremonieel voltrokken. De trouw plechtigheid werd, behalve door de tal rijke uitgcnoodige vorstelijke persoonlijk heden, bijgewoond door Mussolini, de chefs der buitcnlandsche missies, de rid ders van de Annuziata-orde met hun da mes, een vertegenwoordiging der Malthe- zerorde, voorts door burgemeester Max van Brussel, door generaal Pétain als verte genwoordiger van den president der Fransche republiek, verder door de verte genwoordigers der koningen van Albanië n Egypte, alsmede door vele anderen. De kapel was \oor deze bijzondere gelegen heid met kostbare gobelins versierd Tegen tienen naderde de bruidsstoet de kapel. V,ooraan schreed de ceremoniemees ter van het Italiaansche koningspaar en daarna het gevolg van de gezamenlijke vorstelijke gasten Hierna volgden de rid ders van de Annuziata-orde en de paleis prefect van het Quirinaal De bruid werd door haar vader begeleid, terwijl koning Victor Emanuel de koningin van België begeleidde. Vervolgens kwamen de overige vorstelijke persoonlijkheden en tot 6lot de hofdames. Vermelding verdient voorts, dat de kroonprins van België zijn arm had aangeboden aan de koningin van Italië. Kardinaal Maffi wachtte den indrukwek- kenden stoet, omgeven door geestelijke hoogwaardigheidsbekleeders. in de ka. op. Nadat alle aanwezigen hun plaatsen hadden ingenomen, knielde het bruidspaar voor het altaar neer. De getuigen, tweo Italiaansche en twee Belgische prinsen, hielden gedurende de plechtigheid een sluier over het bruidspaar uitgespreid. Toen de kardinaal tot het bruidspaar de vraag richtte, of zij man en vrouw wilden worden, wendden beiden zich, volgens voorschrift van het protocol, eer6t tot hun ouders; nadat dezen hun toeslemming ge geven hadden, gaven zij hun jawoor-I Daarop las de kardinaal het artikel, op de Italiaansche huwelijkswet beuckking heb bend, voor. Een stille heilige mis volgde hierna. Na het Evangelie werd het mis boek aan den koning gereikt, die er een kus op drukte. Na de onderteekenïng der huwelijksacte geleidde kroonprins Umber- to zijn jonge echtgenoote uit de kapel; het paar werd onmiddellijk gevolgd door den koning van België met i1c Italiaansche ko ningin en den koning van Italië met de Belgische koningin. Bombay, 7 Jan. Er is geen aanwijzing van iets, dat op een massaontslag uit de wetgevende lichamen lijkt, als gevolg van de i oproep van het All-India-congres, hoe wel er bekende leden hun ontslag hebben ingediend, o.a twee leden van de wetgeven de vergadering en twee anderen van den raad van Bengalen. Uit Londen wordt d.d 7 Jan. aan de N It. C. gemeld Lord Russell, die onlangs van het minis terie van transportwezen als ondenninis ter nan.- het departement voor Indiö werd overgep'-valst, moet volgens den politieken correspondent van de Evening News door zijn dep itement een verklaring zijn ver zocht var zijn onlangs gehouden rede. waar in hij zeide, dat do dominion-status voor Indie niet mogelijk was in den tegenwoor digen tijd en dit in zeer langen tijd nog niet zou zijn. Ongetwijfeld zal 'dit bericht meer opzien baren dan de rede heeft gedaan. bad volgens hetzelfde ceremonieel plaats als bij het bezoek van den kroonprins en tljn zuster. Na de audiëntie bezocht het Jonge paar den kardinaal-staatssecretaris; kardinaal Gasparri legde, vergezeld door den apos- tolischen nutius Borgoncini Duca, een te genbezoek aan het Quirinaal af. Arrestaties te Bozen. Naar eerst thans gemeld wordt, zijn op Nieuwjaarsdag te Bozen in verband met de huwelijksfeesten te Rome twintig personen aangehouden. Ook in enkele omliggende dorpen moeten arrestaties zijn verricht. DE MOORDENAARS VAN RATHENAU. Ernst Bernard Techow, die do auto be stuurde, waarin de moordenaars van Rathe- nau zaten en die wegens medeplichtigheid aan den moord op den staatsman tot vijf tien jaar gevangenisstraf was veroordeeld, is gisleren voorwaardelijk in vrijheid ge steld, na de helft van zijn straf te hebben uitgezeten. DE WELFENSCHAT VERKOCHT. Frankfort a/Main, 7 Jan. Drie Frank- forter antiquairs hebben den Welfcnschat van den eigenaar, den hertog van Bruus- wijk en Liineburg, aangekocht Over de ver dere bestemming van den schat is tot op het oogenblik nog niets bekend. Wegens de buitengewone waarde van den schat, zoowel in historisch als cultureel opzicht, wordt door de autoriteiten een publicatie voorbe reid. HAAGSCHE CONFERENTIE Toegejuicht door een zendkopplga menigte. dul- Toen het kroonprinselijk paar op het balcon van het paleis verscheen werd het langdurig toegejuicht door een duizend koppige menigte, welke op het plein 'was bijeengekomen. De bruid droeg een kost baar wit toilet \an Italiaansche zijde en een korten hermelijnen mantel met een zeven meter lange sleep Op dc champagne- kleurige robe van de Italiaansche koningin waren gouden versierselen en paarlen aan gebracht. Haar mantel van goudbrokaat droeg een vijf meter lange sleep. Ook de prinsessen en de hofdames droegen Kost bare toiletten. Bijzonder trok de roode re' lerine van prinses Mafalda \an Hessen, welke zich reeds gedurende eeuwen in het bezit van het hui6 Hessen bev'ndt, de aan dacht. De koningen en prinsen en de ove rige mannelijke deelnemers droegen uni form of rok met ordeteekenen. Te één uur vond in het Quirinaal het bruiloftsmaal plaats. Op audiëntie bij den pans. Rome, 8 Jan. (V.DOnmiddellijk na de huwelijksplechligheden in do Paulinische kapel van het Quirinaal begaf liet kroon prinselijk echtpaar zich te 12.20 naar de Vaticnan-Stad. waar do paus kroonprins Umberto en zijn vrouw in audiëntie ont ving. I)e kroonprins stelde zijn vrouw aan ion paus vook Het kroonprinselijk paar werd vergezeld door de zeven hoogste waardigheidsbekle ders van hun nieuwe hof, onder wie gene raal Clerici, den eersten vleugeladjudant van den prins van Plemont, den markies Hannibal Brivio di Santa Maria de Prato, •len kamerheer van de prinses van Pie- uiont en zijn echtgenoote als hofdame van do kroonprinses. Bij dit gevolg sloten zich bij den pause- lijkpn stoel do graaf on gravin de Vicchi dp Val Cismon aan. De particuliere audiëntie bij den paus De Duitschcrs dreigden consequenties te zullen trekken Een gevaarlijk telegram G. Nypejs telefoneerde aan het Hbldd.d. 8 Januari- Dc tweede Ilaagsche Herstelconfercntie heeft eindelijk eindelijk ten minste vobr de op sensatie beluste journalisten niet alleen hot lang verwachte incident, maar zelfs een sensatie en kans op ruzie gekre gen. De zaak fs deze. Gisteravond, na afloop der Franscho persconferentie erwtensoep etend bij Worch in het Atinastraatjo het merkwaardigerwijze door de Franschen veel bezochte bekende Duitsche bierrestau- rant van Den Haag met drie Fransche journalisten, liet Ta h?u zich blijkbaar zeer scherp uit over de DuJlsche delegatie en gebruikte hij o. a. de uitdrukking, welke alle drie aan hun bladen gaven en ook H a v a s daarna rondseinde: „Hoe kunnen de Duitschers verlangen dat wij vertrou w'en hebben in hen, wanneer, wanneer zij geen vertrouwen in zichzelf hebben", daar bij doelend op een bestaand wantrouwen tegenover hun onderhandelaar in de com- missie-Young dr. Schacht. Deze woorden zouden ook door Tardieu ter conferentie ge bruikt zijn Toen de Duitsche delegatie- heden haar misnoegen hierover te kennen had laten geven, zond Tardieu den heer Besnard naar Curtius. ten einde hem mede te deelen, dat hij, Tardieu, het Incident ten zeerste betreurde en dat hem hij nalezing van het H a v a s-communiqué gebleken was, dat daarin twee passages onjuist wa ren weergegeven. Over den getnerimineer- den zin bood Tardieu aan, dezen zoo te lezen, dat hij niet van vertrouwen gespro ken had, maar van het in staat zijn der delegatie om onderhandelingen te voeren. Curtius deelde den Franschen afgezant van Tardieu echter mede. dat de Duitsche delcgatio ook deze uitdrukking nog belec- digend achtte, en dat de Duitsche delegatie als deze uitdrukking niet werd teruggeno men, zich lot haar zeer grooten spijt ge noodzaakt zou zien, daaruit de noodigc con sequenties te trekken. Van Duitsche zijde is medegedeeld, dat In een Ilavas-telegram in de Parijsche bla den verslag is gedaan van de zitting van gisteren van de zes uitgenoodigdc mogend heden, volgens welk telegram Tardieu in die zitting gezegd zou hebben: Gij wilt, dat uw plechtige verbintenissen om het Young-plan uit te voeren alleen voldoende zijn om alle panden te doen ver vallen, die wij vroeger in handen hadden. Wij hebben allen vertrouwen in de plech tige verbintenissen der Duitsche ministers, die hier tegenwoordig zijn, doch in onze beraadslagingen duiken telkens misleiden de mcdedeclingen op. Wel eischt gij, dat men vertrouwen in u stelt, maar gij schijnt geen vertrouwen in u zelf te hebben. Toen er gisteren sprake was van het definitieve karakter der te sluiten overeenkomst, kon men in dc algemeene discussie voortdurend bemerken, dat gij verontrustende voorne mens tot revisie koestert Vanmorgen was dit weer het geval bij de bespreking der betaling van het achter stallige in geval van een moratorium. Het zelfde geschiedt hedenavond weer met be trekking tot de gereserveerde inkomsten. Gij zegt het Young-plan te aanvaarden en telkens, wanneer do nauwkeurige uit voering daarvan is vastgelegd, zijt gij wei gerachtig. Een dergelijke houding brengt ons er toe: te twijfelen aan uw geschiktheid te onder handelen. Deze vraag moest ik vroeg of laat stellen en ik geef er de voorkeur aan dit heden te doen, daar uw houding den grondslag onzer onderhandelingen zou kun- Curtius vraagt Tardieu om op heldering. Toen de tekst van dit telegram hedenoch tend bij de Duitsche delegatie bekend werd, heeft Curtius Tardiou om opheldering doen vragen. Deze verklaarde het communiqué niet gezien cn niet goedgekeurd te hebben. De Duitschers constateeren. dat Tardieu niet heeft gezegd: „gij hebt geen vertrou wen in u zelf', maar „in uw bctalingsinoge- lijkheid". De woorden over de geschiktheid tot on derhandelen heeft Curtius niet gehoord. Een Duitsche uiteenzetting. Omtrent het incident dat gerezen is uit de publicatie van het bekende Hava6tele- gram. is in de Duitsche persconferentie me degedeeld. dat betreffende zekere uitlatin gen, die den heer Tardieu zijn tocgeschre- \cn en die hij tijdens de laatste zitting der commissie voor de Duitsche herstelbetalin gen zou hebben gedaan, het volgende van Fransche zijde wordt vastgesteld: Eenige Duitsche couranten hebben een emotie aan den dag gelegd die men ove rigens aan hun politieke richting mag toe schrijven len opzichte van zekere aan minister Tardieu toegeschreven bewoordin gen in den loop van de laatste zitting van de commissie voor de DuiUche herstelbeta lingen. In werkelijkheid, gelijk ten overvloede de afwezigheid van elk incident in de com missie-bijeenkomst zelf bewijst, heeft minis ter Tardieu met verwijzing naar het weder zijilsch vertrouwen, dat de debatten in den Haag beheersebt, zich er toe bepaald zijn Duitsche collega's te wijzen op de bezwa ren van een te gerekte discussie over détail- kwesties. Hij betoogde, dat dergelijke dis cussies het gevaar met zich meebrengen de goede stemming, die voor het succes der conferentie onontbeerlijk is, te bederven. De Duitsche gedelegeerden, wier persoon lijken goeden wil en activiteit als onder handelaars Tardieu onderstreept had, on der herinnering aan de moeilijke taik. wel ke op hun rust. hebben trouwens, terwijl zij hun in de zaak zelf ingenomen standpunt handhaafden, geen enkel protest tegen de door den Franschen minister-president ge bezigde termen doen hooren De peheele discussie heeft van het begin tot het einde een volkomen hartelijk ka rakter gedragen. Naar aanleiding van dit communique is in de Duitsche persconferentie nog meege deeld. dat er voor de Duitsche gedelegeer den in de zitting geen aanleiding was op te komen tegen de bekende woorden, daar Tardieu in de zitting niet heeft gezegd, dat de Duitschers niet tot onderhandelen in 6taat waren, maar dat hij betwijfelde of zij het Young-plan zouden kunnen doorzetten, wat geacht werd betrekking te hebben op de mogelijkheid om het in den Rijksdag er door te krijgen. Curtius heeft hierop geantwoord, dat de Duitsche regeer'mg dat kin. als Duit6ch- land maar geen nieuwe lasten werden op gelegd. Tardieu heeft daarop uiting gegeven aan zijn verbazing, waarop Moldenhauer op merkte, dat de verwondering eerder aan de zijde der Duitschers bestond. Curtiu6 voeg de hieraan toe. dat de houding der delegatie haar door haar opvatting van plicht is voorgeschreven Een Duitsche minister van financiën is er om ieder millioen voor zijn volk te redden. WEERBBRICHT. Hoogste barometerstand: 76S.6 te Weenen. Laagste barometerstand: 731.1 te Seydisfjord. Verwachting matige Z. tot Z. W. wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken, weinig ol geen regen, iets zachter. UITSLUITING BIJ DE DUITSCHE TABAKSONDERNEMINGEN. Leipzig, 7 Januari. De centrale or ganisatie van groothandelaars in tabak heeft besloten de arbeiders bij de verschil lende ondernemingen den dienst op te zeg gen. In heel Duitschlnnd zijn hierbij 1GQ0 firma's met 100 000 arbeiders betrokken. De vakvereenigingen hebben verklaard, dat het hier slechts een voorzorgsmaatregel geldt. De nieuwe wettelijko bepalingen voör den tabakshandel brengen een dusdanige verhooging der prijzen te weeg, dat de voortzetting van de bedrijven in gevaar komt De centrale organisatie der tabaks handelaars heeft de vakvereeniging om be middeling door hun parlementaire verte gen woorden verzocht -,ANGESTRAAT 49-51. TEL. 190 Door den storm geteisterd Oslo, 7 Jan Een Duitsche sleepboot \ond gisteren bij de Noorsche kust den zich in nood bevindenden Duitschen schoe ner Olga cn sleepte hem de haven van Aalesund binnen. De Olga had een ontzet- lende reis gehad. Op weg zijnde van de Shetlandeilandcn naar Noorwegen, dreef de schuit meer dan twee weken hulpeloos op de golven rond. De kapitein was reeds op 23 December, na vier nachten niet te heb ben geslapen, in geheel uitgeputtcn toe stand door een golf overboord geslagen en verdronken. Het schip was geladen met hout en bleef op de lading drijven. De hut ten waren, toen het schip gevonden werd, geheel verwoest. Een punt van behandeling ter zitting van den Vólkern bondsraad Vraagstukken op mandaatgebied Londen, 7 Jan. (V.I).) Henderson, mi nister van buitenlandladnsche zaken, zal Vrijdag a.s. van Londen naar Genève ver trekken, waar hij Groot-üritannië bij de zit ting van den Volkenbondsraad, welke den Maandag daarna zal worden gehouden, zal vertegenwoordigen. Een punt van bizonder belang voor Enge land betreft het voorstel, in de maand Sep ternber j.l. door William Graham, minister van handel, ingediend inzake een interna tionalen tolvrede voor den tijd van twee ja ren, hangende de tot stundkoming van een algemeene verlaging der tarieven. Aan de regeeringe.i was verzocht haar meeningen kenbaar te willen maken ten aanzien van dit voorstel voor einde 1929 cn uit hoofde van de antwoorden, welke zijn ingekofrien, zal de Raad hebben te beslissen of de conferentie zoo spoedig mogelijk zal worden gehouden Er zal eveneens beraadslaagd worden omtrent het rapport van de permanente commissie voor mandaten, hetwelk opmer kingen bevat van de commissie voor de ad ministratie van Britsche mandaten voor Irak en Kameroen en aangaande het man daat van Nieuw Zeeland over West-Sa moa. Dit rapport za! eveneei»3 de meening weergeven van de mandaten-commissie ten aanzien van het bij naar door de Britsche regeering ingediende voorstel, in do maand November, voor de onmiddellijke benoe ming van een commissie tot vaststelling van de respectieve eischcn van Joden en Arabieren ten aanzien van den klaagmuur te Jeruzalem. DE ZEEBEVINGEN BIJ NEW FOUNDLAND. Halifax, (N.-Schotland), 7 Januari. Het schip, dat dc onlangs bij een zeebeving vernielde intercontinentale telegraafkabels heeft hersteld, is teruggekeerd en heeft medegedeeld, dat het op den bodem van den oceaan sporen van vulcanische uitbarstin gen heeft vastgesteld

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1