Groote Winter-Oprui ming. DË EEMLANDEü Vrijdag 13 Januari 1930 28e Jaargang No. 163 WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER ZILVEREN WERKEN. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 RECEPTIE IN DRIE PALEIZEN DE „ZES" VERGADEREN OPNIEUW MEN HOOPT HET EENS TE WORDEN BESPREKING MET DE BULGAREN Men vordert langzaam Fa. L. Luycx en Zn. AMERSFOORTSCü dagblad irtflNNFMENTSPRUS P*' maanden voor Amersfoort f 2.10, per maand 1 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 1 0.17'/». Binnenland franco per post per 3 maanden f J.-, POSTREKENING 47910 Afzonderlijke nummers f 0.05. TELEFOON INTERC 513 UITGAVE: VALKHOFF C? Pül I? nPR inl/FRTFIITIFB Van 1-4 rtnall I 1.05 mti inbegrip van nea Dtwijsnummet UtH '""HltHIItH dkereacllMt, (0.25. Liefdadigheids-ad vtrtcnttèo voorde helft van den pri|i Klein. AdverientlM „KEITJES" bl) voorulibetallng 1-5 regel, 50 eert. elke tegel tneer 10 elat. dtlemiel plaatsen I I.—Oeatllinntnmet erna f 0.05 BUiTENLANDSCH OVERZICHT Het sanctievraagstuk cp de Haagsche Conicreatie. De Franschcn met het des betreffend document voor den dag gekomen. In de bladen lieeft men. kunnen le /.en. dat nu eindelijk Tardicu, de leider van de Fransche afvairdiging in Den Haag. aan de Dtiitsche delegatie een stuk heeTt overhandigd, waarin het Fransche verlan gen. om eventueel sancties tegen Duilsch- land te kunnen nemen, is belichaamd. Wij mogen eraan herinneren, dat Briand n September, dus onmiddellijk na de eer te I-Iaagsche C onferentie, in den minister- aad heeft beweerd, dat ook, wanneer hej 'oung^plan van kracht wordt. Frankrijke echt. om strafmaatregelen toe te passen. >1 ij ft bestaan. Zooals men weet, verklaren de Franschon, iie zich hierbij beroepen op art. 430 van i.,verdrag'van Versailles, dat zij het recht tebben het Rijnland ojmiouw te bezetten, vanneer Duitschland met opzet zijn schade- ergbedingsverplichtingen niet nakomt. De .ondsche herstelconfercntie. die tot aan- aardiug van 't plan-Dawes.leidde, dreigde n 1921 op zeker opgenblik. vruchteloos uit- -.en te zullen ga&n. omdat (Te I'ranschen, bij nonde van Herriot, ook destijds dat recht oor zich opeischtcn. De Amerikannsche tankiers. van wie het afhing, of do Dawes- eening |ot stand zou komen, verzetten, met tog anderen, er zich ton heftigste tegen. Na loei veej moeite kwam men tenslotte tot ön vergelijk, wairbij door. dc geallieerde •rediteuren onderling -y- maar r et met uit- Irukkëlijkc Duitsche toestemming het -anrtcrecht in beginsel wel werd gehand- ïaafd, maar 'evbns ten aanzien van de toe- lassing een aantal bepalingen werden op- resteld, die hot recht practlsch vrijwel denk beeldig maakten. De 'arbitrage idee werd ip den voorgrond geplaatst, zoodat de Franfechcn in bepaalde gevallen niet eigen- I machtig konden beslissen, ofDuitschland 1 moedwillig in verzuim was en op welke i wij'ze het daarvoor moest worden gestraft. Ook als het plan-Young in werking ift ge- j reden, zal er een scheidsgerecht bestaan. ">e crcditeuron kunnen dus zelf niet rech- ers meer zijn. wanneer het erop aankomt >en Duitsche tekortkoming vast te stellen: tr zal dan een arbitrage-procedure moeten vorden gevoerd. Volgens het oordeel der "ranscben blijft desniettegenstaande Frank- •i.fks rcchï op 't nemen van sancties be- uaan. Tijdens hét Dawps-régime, toen men de politiek van geweld den rug toekeerde en ijn toevlucht tot redelijker methodes nam. noestDuitschland zich een dergelijken toe- Rand nog laten welgevallen, maar nu het dan-Young van kracht is geworden, het >Ian-Young, dat een commcrcieele overeen komst is en naar het oordeel der Duitschcrs 'Heen op de trouw en liet crediet van Duitschland moet berusten, mag er h.i. telfs geen sprake meer zijn van bedrciem 'en metvgeweld. Trouwens liet Young-plan lepaalt uitdrukkelijk, dat dc Commissie *ran lerstel. die volgens het verdrag van Ver- ■ailles alleen het recht bezat sancties te lemen, wat haar betrekkingen tot Duitsch- and betreft, voorgoed van het tooneel is erd wenen. Dit is de theoretische toestand. De Fr. 'tg. vraagt zich vanmorgen af. hoe de utuatie er practisch uitziet. De Franschcn \ijzen op de agitatie der mcnschèn \an 't r.v'olksbegehren en op de mogelijkheid, dat le Hugcnberg6 en Hulers toch nog eens de nacht in handen krijgen en dan, in de lijn an hun agitatie, den crediteuren van Duitschland het plan-Young in stukjes ge scheurd voor de voeten zouden kunnen vver- >en. Voor een dergelijk geval dienden de ichuldeischers toch het recht te hebben drafniaatregelcn te nemen. De Duitsche regeering staat echter op het landpunt, dat geheel afgezien van de ulcrst geringe waarschijnlijkheid der evcn- ualiteit, waarop de Franschon doelen nen toch werkelijk niet op het oogcnblik. lat men een op vertrouwen gebaseerd vcr- Irag wil sluiten, over de mogelijkheid kan 'preken, dat één der verdragsluitende par ijen in strijd niet dat vertrouwen zal hande- cn. Mocht Duitschland dit toch doen. dan ouden de Franschon en de anderen volledige rijheid van handelen verkrijgen: du crc- lileuren zouden dan op den Volkenbonds- aad, het Haagsche Hof of een andere in- tantie, watraan het internationale recht iet aanzijn heeft gegeven, een beroep moe- en doen en op deze wijze machtiging ver krijgen tot hei eventueel nemen van 6traf- naairegelen Trouwens: bij nlle geschillen, lie den vrede bedreigen, dient men zich eerst tot den Volkenbond te wenden. Dit alles zijn, zoo oordeelt men in Duitschland. vanzelfsprekende dingen, ten aanzien waar van geen overeenkomst gesloten behoeft te vorden en ten aanzien waarvan een accoord op het oogblik, dat men een eommercieele schuUIenovereenkomst wil sluiten, onmoge lijk is. De hoofdzaak voor de Duilscners is. dat de Franschcn afzien van hun drei gementen met sancties: het opnieuw be zetten van het Rijnland. De komende dagen zullen leeren. of zij dit zullen bereiken. POKKENEPIDEMIE TE LONDEN. L on d e n, 9 Jan.. (H.X.) Het aantal geval- 'en van pokken te Londen blijft nog steeds toenemen. Volgens een officieel bericht lij den op het oogcnblik 440 personen aan pokVv»r> TEL. 852 - GEVESTIGD 1885. Modern handgedreven voor Amersfoort en Omstreken Langsgracht Mo. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Directie: A. H. MARTEMS. Allen versierd en ge- geïllumineerd HAAGSCHE CONFERENTIE Zoowel over den hc tal in g$datu m al5 over de morato riümkwèsiiè Langdurige besprekingen Rome, 9 Jan. (II. N\) In verband met het huwelijk \an den kroonprins werd val avond een groote receptie gehouden In de drie paleizen van het Kapitool, het palcis der Senatoren, het Mtiseumspaleis en het paleis der Conservatoren. Voor dit doel was een verbinding lot stand gebracht tus- schcn de drie paleizen, die feestelijk ver sierd warén. Van den toren van het Kapi tool woei de Italiaansrhe, van het balcon van het Senatorenpaleis de Belgische vlag, terwijl de middelbalcons van het museum paleis en dat der conservatoren met .Ro- meinscho vlagggft' versierd waren. De ove rige halcons en de vensters der paleizen waren inot gobelins versierd en geïllumi neerd Ook het Forum Rom.inum, het plein van het Kapitool met de kerk Santa Maria Ara Coeli, de binnenhoven dor paleizen en de Tarpelsche rots waren geïllumineerd, waarvoor een bijzondere verlichting was aangebracht De Koninklijke stoet schreed eerst door de zalen van de drie paleizen en werd in den rooden salon van het Senato renpaleis ontvangen door de ridders van de Anpunziata-orde. de voorzitters van Kamer en Senaat, het diplomatieke corps, de mi nisters en den secretaris-generaal van de fascistische partij. Daarop zagen het Ko ninklijke gezelschap en de genoodigden, voor de vensters staande, naar een schil derachtige» optocht, welke door cle ruïnes van het Forum Romanum trok cn een hu welijksstoet in het oude Rome voorstelde. Na afloop daarvan vormde de koninklijke stoet zich opnieuw en trok zich, na een rondgang door de verschillende zalen, terug. De receptie was hiermede geëindigd. HET CARNAVAL BEGINT. Optochten in Keulen cn Dusseldorp. In het Rijnland en in Zuid-Duitschlanrl heeft Prins Carnaval zijn intocht gehouden. Hier en daar vonden reeds feestelijkheden plaat6. Zij zullen echter hun hoogtepunt eerst bereiken einde Januari cn in den loor» van Februari, om met Rozen-Maandag (3 Maart) te worden besloten. In het pas ont ruimde gedeelte van het Rijnland, waar ja ren lang geen feest werd gevierd, zal de feestvreugde natuurlijk buitengewoon zijn. Op Rozen maandag zullen optochten door de meeste steden van het gebied trekken. Keulen kondigt een optocht „De Wereld in het ia ar 2000.' aan. Ilier vindt overigens haast eiken dag een feestelijke bijeenkomst plaats. Te Dusseldorp wordt een „Sprook jes-optocht" gehouden. Bovendien vindt al daar op 22 Februari voor de eerste maal sinds het einde van den oorlog de re doute van de vermaarde kunstenaarsver- eeniging „Der Malkasten" plaats. Te Mainz is het Carnaval reeds, getrouw aan een oud gebruik, op Nieuwjaarsdag begonnen raet een concert. Ook hier worden tal van feestelijkheden en optochten voorbereid. Van cie kleinere steden van hot Rijnland kondigt dok Godesberg een optocht aan, terwijl Coblenz, Bonn. Mannheim, Ludwigs- hafen cn Krefeld. Aken enz. feestelijke bij- eonkomstcn en hals orginiseeren Voor de eerste maal sinds 16 jaar wordt het Car naval ook weer te MQnster gevierd en wel met een optocht. In de „Stadthalle" van Heidelberg zullen een aantal gemaskerde hals worden gehouden. Het carnaval te Munch en zal op 15 Januari beginnen. Dien dag zal de „Xarhalla". de groote Carnaval vereniging. prins Carnaval voor het jaar 1930 proc'ameeren. Op 2, 3 en 4 Maart zal het dragen van maskers op straat worden geduld. De vermaarde „Bal parés" van het .Deutsche Theater" vinden, tusschen 15 Januari cn 4 Maart, eiken Zaterdag plaats 's-G raven liagc, 9 Jan. Omtrent de hedenmiddag voortgezette vergadering der zes uitnoodigendo mogendheden vernemen wij van Fransche zijde, dat men het over do kwestie van den betalingsdatum nog niet eens is geworden. Verschillende denk beelden zijn hieromtrent verdedigd. Men kwam tot de conclusie, dat de kwestie thans voldoende was toegelicht en men haar thans rustig kon overwegen, teneinde haar later, tegen het einde van de conferentie, te régelen. Vervolgens heeft dc vergadering zich bezig gehouden met écnigè vraagstuk ken, het moratorium betreffende, le. de kwestie van art. G21 van het plan, waarom trent de door de juristen voorgestelde re dactie is aangenomen; 2e. de kwestie van art. 024 met name de beteekenis van de daarin voorkomende uitdrukking: Indien er termen zijn s'il y a lieu. Na cenige ge- dachtenwisscling bleek men het in den grond der zaak geheel eens te zijn. Mén zou dit punt ook in het Trustcc-con- Iract kunnen opnemen, maar daartegen had Duitschland bezwaar. Het laat'zich aanzien, (lat morgen dit punt zal zijn geregeld; 3e. de regeling van de afdoening van de ach terstallige betalingen na een moratorium. Met de bespreking hiervan is men nog niet tot een resultaat gekomen. Over één punt echter scheen men het ten slotte wel eens te zijn, t w. dat geen nieuw moratorium zal kunnen worden ingesteld, zoolang niet de betaling van.de achterstallige bedragen van het vorige moratorium geregeld is. De indruk is, dat men het over den beta- lingsdatum wel eens zal worden. Wat de moratorium-kwestie betreft, hier bestaat dc mogelijkheid, hetzij van één onkel morato rium vóór onbepaalden tijd of van een reeks achtereenvolgende moratoria. Men is het nu blijkbaar hierover eens go- worden. dat. zoolang er geen-overeenstem ming is verkregen over de regeling van moratorium, A, er geen moratorium B kan worden toegestaan De heden tusschen do Fransche cn de Duitsche gedelegeerden gehouden bcspr kingen over het gisteren overhandigde Fransche „papier" zullen morgen door een nieuwe bespreking worden gevolgd, waar in men het hoopt eens to worden over een formule. De vergadering van de zes uitnoodigcnlo mogendheden zal morgenochtend half 11 worden voortgezet. Vermoedelijk zal men het morgenavond wel eens worden over do moralori urnkwestie. Do tamelijk lange duur van de bespre kingen over het Duitsche herstel-vraagstuk is niet toe te schrijven aan noodeloos rek ken der besprekingen, doch is eenvoudig een gevolg \an het feit, dat iedere gedele geerde overladen is met adviezen van des kundigen over de verschillende speciale punten. Deze rapporten zijn uitstekend uit gewerkt, maar daftrom zeer uitvoerig. Een mededeeling van Duitsche zijde. In een Duitsche persconferentie is het volgende meegedeeld: Sedert twee dagen onderhandelt men over de kwestie van den betalingsdaturn. De crediteurstatcn houden vast aan den löen, de Duitschers blijven staan op het stand punt, dat betaling aan het eind der maand kan geschieden. De argumenten voor en tegen zijn wederzijds uitgeput. Fr is nog ter sprake gekomen het aanwijzen van een arbiter, maar daarvan heeft men afgezien, omdat men meende, dat het niet aangaat over ieder onderdeel een scheidsrechter lijke uitspraak te laten beslissen. Ten slotte heeft de Duitsche delegatio voorgesteld dit punt te verschuiven naar het eind der con ferentie. N'a beraad hebben de andere de legaties zich hiermee vereenigd. In de tweede plaats zijn de voorwaarden voor het afkondigen van een moratorium besproken. Een formuleering is vastgesteld volgens welke Duitschland zelfstandig een moratorium zal kunnen afkondigen. Het spreekt intusschen vanzelf, dat Duitschland daarbij rekening zal hebben te houden met de aanbevelingen van het Young-plan. De kwestie der betalingen na afloop van een moratorium is verder besproken, doch niet teneinde gebracht. Daarover zal mor gen te half elf verder worden beraadslaagd. Inzake de sancties kon niets anders wor den meegedeeld-, dan dat men bezig is brie ven te ontwerpen, waarin deze kwestie zal worden geregeld. Pessimisme te Parijs. Het verloop der onderhandelingen te Den Haag gedurende de laatste dagen heeft het pessimisme doen toenemen. Zelfs wórdt te Parijs aan de mogelijkheid gedacht, dat Briand zijn reis naar Genève, waarheen hij Vrijdag zou vertrekken, zal moeten uitstel len. Officieel is hieromtrent echter nog niets bekend. Frankrijk's standpunt on houdbaar? Met betrekking tot het vraagstuk der sancties schrijft de Soir, dat dc Fransche regeering gedwongen zal zijn morgen of overmorgen toe te geven, dat haar stand punt onhoudbaar is. Het Young-plan had hoofdzakelijk ten doel de kwestie der schadevergoeding uit de sfeer der politiek te brengen. Zoodra men thans weer met politieke sancties aan komt, handelt men tegen den geest der on dcrhandelingen, die verleden jaar begonnen zijn. Tardieu zal, evenals Poincaré na het Ruhr-avontuur. op een dergelijke interna tionale toestand 6tuiten, dat hij gedwongen zal zijn toe te geven. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 765.8 te Breslau. Laagste barometerstand: 730.6 te Veston. Verwaahting: Meest matige tijdelijk krachtige Z. tot Z. W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, tijdelijk opklarend tijdelijk re gen, weinig verandering in temperatuur. Omtrent de cijfers nog steeds geen overeenstemming 's Graven h age. 9 Jan. In de heden gehouden persconferentie is medegedeeld, dat Jaspar, die in Brussel is geweest, gis teren 'is teruggekeerd. In de vergadering van de commissie voor de niet-Duitsche herstelvraagstukkcn zijn hedenochtend de besprekingen met de Bul garen voortgezet ter behandeling van den herzienen tekst van voorstellen, welke aan de Bulgaren waren voorgelegd en waarop de Bulgaren eenige amendementen hebben voorgesteld. In deze ontwerp-overeenkomst waren de nieuwe annuïteiten het hoofd punt waarover het gaat nog niet opgeno men, aangezien omtrent de absolute cijfers nog geen overeenstemming is verkregen, ofschoon men zeer dicht tot een accoord is gekomen. Er waren nog enkele vraagstukken waar over nog geen overeenstemming kon wor den verkregen tusschen Titulesco en deBul- gaarsche gedelegeerden Bouroff en Molloff. Een van deze vraagstukken was van bij zonder belang voor Roemenie en betrof de opbrengst van de liquidatie van geseques- treerde eigendommen van voormalige Bul garen. De Roemenen wilden hieromtrent een bepaling in de te sluiten overeenkomst zien opgenomen. Besloten werd dat de Bulgaren en de Roe- meniëns hierover afzonderlijke besprekin gen zouden houden om tot een afzonder lijke regeling van dit punt te geraken. Bij de toelichting van zijn vvensch om over deze aangelegenheid een bepaling in de overeenkomst te doen opnemen, zeide Titu lesco, dat men hier niet te doen had met een nieuwen eisch van Roemenië, aange zien bedoelde eigendommen in Roemenië steeds waren gesequestreerd en geliqui deerd, maar dat hij deze bepaling wensch- fe om verdere quacsties tusschen de beide landen over dit punt te voorkomen. Ook het tweede vraagstuk had botrek- king op particuliere vorderingen van on derdanen betreffende hun eigendom. Titulesco stelde voor dat de bepaling in het verdrag, dat de Bulgaren gerechtigd waren deze vorderingen nietig te verkla ren, zou worden geschrapt. De Bulgaren daarentegen wenschten, dat dit recht we- derkecrig zou zijn, waartegenover werd aangevoerd, dat zij te Parijs reeds zoo groote compensaties hadden gekregen, dat het door hen verschuldigde zeer belangrijk was verminderd. Ook over dit punt zullen particuliere besprekingen tusschen de Roe menen en de Bulgaren worden gevoerd. Aangezien omtrent deze punten en om trent het juiste bedrag der annuïteiten der halve nog geen overeenstemming is verkre gen, is de bijeenkomst van hedenmiddag uitgesteld met het oog op dc te houden particuliere besprekingen. Men hoopt dat deze zullen leiden tot overeenstemming. Alsdan zal de vergade ring Zaterdagochtend, als wanneer ook de besprekingen met de Hongaren zullen aan vangen, worden hervat, teneinde Zaterdag middag en misschien ook Zondag te worden voortgezet om tot een definitieve regeling te geraken. Ofschoon dus dc Hongaarsche quaestie niet. zooals aanvankelijk het plan was, reeds morgen in de commissie zal worden besproken, wordt daarmede niet stilgezeten, doch hebben daarover particuliere bespre kingen tusschen do verschillende betrokken delegaties plaats. -|ANGESTRAAT 49-51. TEL. 190 VEERTIG LEDEN VAN DE STAHLHELM GEARRESTEERD. Oberhausen, 9 Jan. (V.D.) Woensdag middag werd in de wijk Osterfeld een groep leden van de in het Rijnland en Westfalen verboden Stahlhclm-organisatie, waaronder een fanfarecorps van 40 man, die in uniform aan de begrafenis van een vetcrahn had deelgenomen, door de politic gearresteerd. De arrestatie verliep zonder incidonten. Of ficieel wordt thans het volgende medege deeld: Op 8 Januari namen aan de begrafenis van een oudlid der Stahlhelm leden van c^o vroegere afdeeling Osterfeld van de thans verboden Stahlhelrnorganisatie in uniform cn in gesloten rijen deel, vooraf gegaan door het vroegere fanfarecorps. Bij den terugkeer van het kerkhof werden deze personen, omdat zij het opheffingsver bod hadden overtreden, gearresteerd en ter identificatie naar het politiebureau gevoerd en later weer op vrije voeten gesteld. Do muziekinstrumenten werden in beslag ge nomen. DE ZITTING VAN DEN RAAD VAN DEN VOLKENBOND. Londen, 9 Jan. *(V.D.) Dc- minister van buitenlandsche zaken Arthur Henderson, vergezeld door den parlementairen onder staatssecretaris Hugh Dalton en den par ticulieren parlementairen secretaris Noel Baker, zal morgen uit Londen naar Genève vertrokken lot hijwoning van de zitting van den Raad van den Volkenbond, die Maandag aanvangt. De dringende werk zaamheden te Londen noodzaken Hender son na twee of drie dagen naar Londen te rug te keeren. Hij wordt te Lenden terug verwacht, voordat de Fransche, Amerikaan- sche en Italinan6che delegaties voor de vlootconferentie tegen het einde van do volgende week zullen aankomen DUITSCHE LANDVERHUIZERS. Berlijn, 6 Jan. (H.N.) In de eerste 10 maanden van het afgeloopen jaar zijn uit Duitschland 43470 personen uit Duitschland naar overzeesclie landen geëmigreerd. In de eerste helft van het jaar bewoog de land verhuizing zich ongeveer op hetzelfde peil als in 1928, doch in de maanden Septem ber en October daalde het tot bijna de helft van dat in het overeenkomstige tijdvak van 1928. Vergeleken bij het overeenkomstige tijdvak van 1928 is het landverhuizer^ver- keer in de eerste 10 maanden van 1929 met 5500 personen verminderd. EEN INVOERVERBOD VAN PAPEGAAIEN. Berlijn, D Jan. (V.D.) De rijksminister van binncnlandsche zaken heeft met het oog op de in de laatste weken in verschil lende plaatsen voorgekomen „papegaaien- ziekte", \yaarvan een aantal menschen het slachtoffer geworden is, aan de regeerin- gen der Duiteche landen geadviseerd een tijdelijk invoerverbod voor papegaaien uit te vaardigen. ARRESTATIE VAN ITALIANEN BIJ CANNES. Nlzza, 8 Jan. De politie heeft in de buurt van Cannes drie Italianen aangehou den, die de daders zijn van verschillende aanslagen, welke te Xizza en aan de kust zijn gepleegd Een huiszoeking bracht bom- menmateriaal, slaghoedjes, enz. aan het licht. EEN DEEL DER WELFENSCHAT NAAR AMERIKA. N e w Y o r k, 8 Jan. De Weifenschat, voor malig bezit van den hertog van Brunswijk, Ï6 verkocht aan cle Goldschmidt-mueea te Berlijn en New York. De schat, waarvan een deel naar Amerika zal worden overge bracht. bestaat uit 82 stukken, o.w. tal van relieken, gouden en zilveren montnansen en het vermaarde Welfcnkrui6. OVERSTROOMINGEN IN TANGANYIKA. D a r-E 6-S alaam (Tanganyika), 8 Jan. Er 16 een einde gekomen aan de langdurige droogte: stortregens hebben overètroorain- gen veroorzaakt en de spoordijken bescha digd, waardoor het spoorwegverkeer in de war is gestuurd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1