DE EEMLANDEü MEN NEGEERT SCHACHT Groote Winter-Oprui mlng. Dinsdan 14 Januari 1930 28e Jaargang No. 168 BUITENLANDSCH OVERZICHT WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER HEVIGE STORM IN ENGELAND Schepen in nood HET WERK WORDT VOORTGEZET EEN REVOLUTIE IN URUGUAY Mobilisatie van de staatstroepen Toch deelneming van de Rijksbank? ONTWAPENING TER ZEE Fa. L. Luycx en Zn. EEN ZEESLEEPBOOT GEZONKEN WEST-INDIE AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS J voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per 11 week («el gretti verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Blnoenlaod franco per post per 3 maanden i 3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 515 UITGAVE: VALKHOFF C° PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegnp van een Dewijsnummec elke regel meer f0.25. Llefdadighelds-advertcnUén voorde helft van den prlja. Kleine Adverttntifca KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel) 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De bijeenkomst van den Volken- bondsraad. Welke vraagstuk» ken besproken zullen worden. Ofschoon op het oogenblik dc meeste aan dacht uitgaat naar de Haagsche conferentie, is de bijeenkomst van den Volkcnbondsraad, die vandaag begint, geenszins zonder betee kenis. Voor het eerst zou de nieuwe Duii- sche minister van buitenlandsche zaken, Curtius, heden te Geneve aanwezig zijn, maar, gelijk men reeds heeft kunnen lezen, heeft de loop, dien do gebeurtenissen in onze residentie hebben genomen, hem ertot gebracht daar voorloopig te blijven. Waar schijnlijk ziet hij ditmaal geheel van de reis naar Genève af en verschijnt hij pas op rit 59o vergadering van den Volkcnbondsraad. om daar in een rede te verklaren, dat hij de „erfenis van Stresemann" heeft aanvaar 1 Staatssecretaris Schubert vervangt hem nu als leider der Duitsche afvaardiging. Het voorzitterschap der bijeenkomst be rust bij Zaleski, den Poolschen minister van buitenlandsche zaken, die in een ecnigszins moeilijke positie verkeert, daar hij meerma len te Genève den degen met Stresemann heeft gekruist, het woordduel tusschen hei de persoonlijkheden droeg soms een zeer scherp karakter Wel sympathiseerde Za leski rnet Stresemann, voorzoover deze kampioen voor den vrede was, maar overi gens beschouwde Zaleski hem als een ver bitterd tegenstander, dien hij thans echter in verband met zijn voorzitterschap zal moe ten herdenken. Buitengewoon schokkende onderwerpen bevat de raadsagenda niet, maar toch zul len enkele kwesties \an vrij groote princi- pieele bcteekenis worden aangeroord. In de eerste plaats is daar het mandaat vraagstuk; ofschoon Duitschland geen koloniën meer bezit en het ook niet de functie van man dataris vervult, zijn deze aangelegenheden voor Berlijn toch niet zonder beteckenis. Bij de regeering der Zuid-Afrikannsche unie bv staat bet streven den Duitschcrs in het man- daatsgebied Zuid-West-Afrika het staats burgerschap der unie, resp. het Britsche staatsburgerschap, meer of minder op te dringen. Een blad als de Köln Ztg. b.v. is van op vatting, dat hiertegen protest moet worden aangeteekend, daar op deze wijze het man daatskarakter van het gebied zou worden bedreigd, omdat in 't boven aangeduide streven der unie klaarblijkelijk de bedoeling tot uiting komt het inandaatsgebied ie eeniger tijd volkomen te annexecren. Verdere mandaatskvvesties betreffen Irak, dat Engeland in 1932 als zelfstandig lid in i'en Volkenbond wil laten opnemen en Pa lestina. De gebeurtenissen, die in 't afgcloo- pen jaar bij den klaagmuur hebben plaais gehad, zullen stellig uitvoerig worden be sproken De Engelschen kunnen er zich wel race vereenigen, dat de Volkenbond een commissie van onderzoek ad hoe instelt, doch in kringen van den Volkenbond zelf .voelt men meer voor een commissie, aan .wie een algemeene opdracht wordt ver strekt. Ook zijn weer klachten van minderheden ingekomen, n.l. uit Oppcr-Silezië Buitenge woon belangrijk zijn ze niet, maar de prin- cipieele beteckenis ervan mag niet worden onderschat. De wojvvode van Silezië, dr Graszynski, die ook naar Genève is gereisd om bij de hand te zijn, past in Silezië een stelsel toe, dat in de oogen der Duitschers buitengewoon hatelijk is. Deze laatsten ho pen nu, dat de voortdurende klachten der Duitsche Silezicrs dc Poolsche regeering zoozeer in verlegenheid zullen brengen, dat deze er eindelijk toe besluit Graszynski tol matiging aan te sporen. Natuurlijk hebben de leiders der afvaar digingen gisteren reeds voeling met elkaar gezocht. In verband met de Londensche vlootconferentie, die onmiddellijk op de bij eenkomst van den Volkenbondsraad volgt, ligt het voor de hand, dat de vertegenwoor digers van Frankrijk, Engeland, Italië en Japan het vraagstuk der maritieme ontwa pening onderling in Genève ter sprake bren gen. Ook Poolsch-Duitsche besprekingen zijn te Genève reeds ingeleid. Staatssecretar s von Schubert heeft al van gedachten gewis seld met Zaleski, den Poolschen minister van buitenlandsche zaken. Doel dezer dis cussies is tot klaarheid te komen met be trekking tot verschillende nog niet volledig opgeloste Poolsch-Duitsche aangelegenhe den: o.a. ten aanzien van dc liquidatie-over eenkomst, die hier en daar nog nauwkeu riger moet worden geformuleerd. Ter behan deling van deze kwesties en verder ter be spreking van het vraagstuk van een Poolsch-Duitsch handelsverdrag vertoeft Genève eveneens Hauscher, Duitsch gezant te Warschau. On deze zitting van den Volkenbondsraad zul'»n ook de president en de leden van de regeringscommissie voor het Saargebied worden benoemd of weer in hun functie hersteld. Wèl wordt er sinds geruimen tijd over t Saargebied onderhandeld, maar de Volkenbondsraad moet deze zuiver formecle handeling wel verrichten; juridisch bestaat voor hem nog steeds de oude toestand, zoo dat hij geen rekening houdi met de bespre kingen, die over 't Saargebied te Parijs worden gevoerd. MAN VERMOORD OP STRAAT GEVONDEN. Berlijn, 12 Jan. (V. D.) In den afge- loopen nacht word. te Tompelhof. voor een huis in de Borussiastrasse een man aange troffen, die bleek te zijn doodgeschoten. Hel lijk werd door de politie in beslag genomen. Gedipl. Horlogemaker. TEL. 852 - LANGESTRAAT 43 GEVESTIGD 1885. Een onnoemelijke schade aangericht Londen, 12 Jan. (V. D.) Den gcheelcn Zondag is het Kanaal door zware stormen geteisterd, welke herhaaldelijk begeleid werden door hevige regenbuien, welko tegen den avond nog in hevigheid toena men. liet scheepvaartverkeer heeft onder groote vertragingen zwaar van den storm te lijden. In den loop van den avond breidde de storm zich over geheel Zuid-Engcland uit. Londen, 13 Jan. (V. Dc storm, dio gisteren boven Engeland woedde en op som mige plaatsen do kracht van een orkaan aannam, heeft overal groote verwoestin gen aangericht. Bij Beachy Head bereikte de wind een recordsnelheid van 190 K M. per uur In het gehecle land werden tele foonverbindingen verbroken en vielen schoorstecnen, daken en vensters als slacht offer van den storm. Op verscheidene plaat sen werden groote boomen ontworteld. Ren vrouw werd gedood cn in totaal zes per sonen gewond door vallende boomen. Ook verscheidene spoorweglijnen werden door omgevallen geboomtcn versperd. To Rams- Rate werd een jongen door den storm van een steiger in het water geworpen en ver dronk Ook de scheepvaart heeft van den orkaan le lijden gehad. Het Britsche stoom schip Griffion kreeg schade aan liet roer, waardoor het schip thans hulpeloos in de buurt van Landscnd ronddrijft en nood signalen uitzendt. liet 4300 ton metende Italiaansche stoomschip Liana, dat eveneens noodsignalen uitzond, kon na vele moei lijkbeden naar Deal gesleept worden. Het uit New Vork komende stoomschip Antonia kon wegens de ruwe zee Queenstown niet bereiken, zoodat de passagiers voor Ier land te Liverpool moesten landen. Een red dingsboot uit Walmer, die een in nood verkeerend schip hulp wilde verleenen, kon niet te water gebracht worden, aangezien de boot tengevolge van de stortzeeën on middellijk vol water sloeg. Londen, 12 Jan. Om half negen moest de reddingboot van Deal uitloopen om as sistentie te verleenen aan een schip, dat noodsignalen had gegeven op ongeveer 15 K.M uit de kust. Ook te Cherbourg werden talrijke nood signalen opgevangen, meest van visschers- schepen in het Kanaal. Een motorschoener sloeg bij Nez-dc-Jobourg op de rotsen te pletter, waarbij twee leden der bemanning om het leven kwamen. Uit verschillende dcelen van Engeland worden overstroomingen gemeld. (Cour.) Politiek ingrijpen van zijn kant zal men niet dulden N c w-Y o r k, 13 Jan. (V. D.) Volgens to legrammen uit Montevideo is in dc provin cie Rivera in Uruguay, aan de Braziliaan- sche grens, onder leiding van den nationa list Sara\ia, een rcvolutiornaire beweging uitgebroken. De regeering heeft de mobili satie van verscheidene troepenafdcelingen gelast. De staatsbank van Uruguay heeft io verband met den ernstigen toestand haar filialen opgedragen de beschikbare gelden te vervoeren naar de garnizoenssteden. De nationalistische partij heeft met be slistheid tegengesproken, dat zij dc revo'u- tionnaire beweging steunt. GEVLUCHT KASSIER GEARRESTEERD. Neurenberg, 11 Januari (V.D.) In een hotel hier ter stede is in den afgeloopen nacht een 24-jarig kassier, Hartwig, door de politie gearresteerd. Hij was. na een bedrag van Mk. 150,000 in November 1928 te hebben verduisterd, uit Hamburg ge vlucht cn sindsdien niet meer gezien. HEVIGE HAVENBRAND. Groote schade aangericht. Londen 13 Jan. (V.D.) In de haven van Leith heeft een hevige brand gewoed. Een graanelevator en een groote voorraad gingen verloren. De schade wordt geraamd op 350.000 pond sterling. TIEN PERSONEN DOOR DEN BLIKSEM GEDOOD. P a r ij s12 Jan. (V. D.) Volgens berich ten uit Rio de Janeiro werden in Brazilië tien personen door den bliksem getroffen en gedood. 's Gravcnhage, 13 Jan. In de Engel- sclie persconferentie is het volgende mee gedeeld: Hedennamiddag heeft dc bankcommissie onder voorzitterschap van Reynolds verga derd. Er is een brief voorgelezen van dr. Schacht betreffende de deelneming van de Duitsche Rijksbank in do Internationale Bank. De korte inhoud van dien brief was, dat de Rijksbank niet bereid was deel te ne men in het kapitaal van de Int. Bank, tenzij niet alleen het Youngplan was aan vaard cn wet geworden, maar bovendien iu de slotoverccnkomst voor verwerkelijking van het plan een aantal zuiver politieke voorwaarden waren vervuld, zooals het af zien door Engeland van de scquestratie van Duitsch eigendom cn het afzien door Frankrijk van alle militaire cn politieke sancties. De ontvangst van dezen brief maakte den slechtst mogelijken indruk. De indruk was, dat hij niet aan dc meerderheid van den Raad van Beheer der Duitsche Rijksbank was voorgelegd. Natuurlijk ontketende deze brief een langdurige discussie over de vraag of de bankcommissie erover kon be raadslagen en daarna werd besloten hem aan Jaspar te zenden. Intusschcn werd de vergadering geschorst. Jaspar deelde den brief mee aan dc hoofden der delegaties en in een bijeen komst der zes werd erover gediscussieerd, waarna de vergadering geschorst werd om dc Duitschers gelegenheid te geven hun houding te bepalen. Om 7 uur kwam men weder bijeen om de heele situatie te besp -ven en men was eenstemmig van meenmg, dat men geen enkel politiek ingrijpen van de zijde van dr. Schacht kon dulden in vragen waar over men practisch tot overeenstemming was gekomen. Men was het er evenzeer over eens, dat men zou voortgaan met het werk tot voor bereiding van de formcelo documenten, waarin do besluiten worden belichaamd, precies alsof dc mededeeling van dr. Schacht niet was ontvangen. In dc geheele discussie en in de woorden van allen, die eraan deelnamen was een aanwijzing van de overtuiging, dat men dit soort van ingrijpen niet zou dulden. De juristen kregen de instructie met hun werk voort te gaan cn met de Zwitscrsche vertegenwoordiging de regeling te bespre ken voor do vestiging der Bank te Bazel. Snowden wees er op, dnt dr. Schacht niet het recht kon hebben zijn veto uit te spre ken over besluiten van regceringen en dat de regeeringen moesten voortgaan met hot werk van do conferentie. Hij stelde voor, dat de juristen ook hun werk tot voorbe reiding van het protocol zouden voortzetten en indien cr moeilijkheden waren, daar over heden van advies zouden dienen. Tardieu sprak in gelijken geest en zeide dat de conferentie haar werk moest voort zetten. De kwestie van de Rijksbank kon worden uitgesteld tot de Duitsche regeering met definitieve voorstellen zou komen. Moldcnhauer stemde hierin toe. Pirelli wees erop dat het plan was gebaseerd op deelneming van de Rijksbank. Curtius zeide te gelooven dat de bank tot deelneming zal besluiten. De Rijksbank uitgesloten. Dr. Curtius heeft des avonds in dc bij eenkomst der uitnoodigende mogendheden EEN VALSCHE MUNTER GEARRESTEERD Bad Eras, 11 Jan. (V.D.) Het is der po litie gelukt in de nabijheid van Bechcl een valsche munter te arrestecren, die reeds ge- ruimen tijd valsche 100 mark biljetten in omloop bracht. De gearresteerde is de zoon van een molenaar. Na langen tijd ontkend te hebben iets met deze vervalschingcn uit staande te hebben, heeft hij thans voor den rcchter-commissaris een volledige bekente nis afgelegd. In totaal moet hij 300 biljetten van 100 Mark in omloop hebben gebracht, waarvan hij er 75 heeft doen toekomen aan den gemeente-secretaris van Gemmcrich, Hoffmann, die onlangs wegens het versprei den van valsch geld gearresteerd werd. Hij zelf schijnt niet veel geld in do circulatie te hebben gegeven. Het materiaal, waar mede de vervalschingcn hebben plaats ge had, is nog niet gevonden. liet onderzoek duurt voort. ERNSTIG ONTPLOFFINGSONGELUK IN EEN KOLENMIJN. Parijs, 12 Jan. (V. D.) Zaterdag had bij de gemeente Saint Maime Dauphin (Be neden Alpen) in een bruinkolengroeve een vrceselijk ontploffingsongeluk plaats. Na zeer veel moeite mocht het gelukken zes dooden en 12 gewonden uit de ingestorte schacht to bergen. verklaard, dat men in 24 uur de consti tueering van de nieuwe bankgroep tot stand zal brengen. Met den rijkskanselier en het rijkökabinet is reeds overleg ge pleegd en staatssecretaris Schaeffer is van middag naar Berlijn vertrokken, oni daar de onderhandelingen te voeren. De schuld- eischersstaton hebben er zich mee accoord verklaard, dat een andere bank of bank groep in plaats van de Duitsche rijksbank in de commissie van organisatie der Bank voor Internationale betalingen zal zitting nemen, en het aandeel in het kapitaal zal storten. Maandag zal daarover verder wor den onderhandeld. Overigens heeft dr. Schacht zich namens de Rijksbank bereid verklaard alle facili teiten voor de uitvoering van de ia het Youngplan bepaalde transacties der Bank voor Internationale betalingen toe le staan. Al heeft dus aan het incident van vandaag een zeker dramatisch effect niet ontbroken, zoo worden daardoor de voortgang en de uitslag van de conferentie niet in gevaar gebracht. NIEUWTJES VAN DE CONFERENTIE In Hotel Terminus zijn aangekomen de heeren Bcncduce, Azzolini, Nathan en Pen- naccliio, allen van het Comité van de Bank van Italië voor de Internationale Bank. In den loop van Zondag hebben ver schillende besprekingen in verband met het Hongaarsche \raagstuk plaats gehad. Al lereerst kwamen de Franscben, Engelschen en Italianen met de Hongaren samen. Daar na vergaderden do drie eerstgenoemde lan den met de kleine Entente cn vervolgens weer met Hongarije. Heden komt het contact tusschen Ilon garije cn de Kleine Entente aan de orde. Wij vernemen, dat de creditcurstatcn het eens geworden zouden zijn over het begin sel om een gemeenschappelijke kas te vor men waaruit dc schadeloosstellingen voor de onteigende goederen betaald zouden wor den. De Fransche gedelegeerden ter Her stelconferentie Tardieu en Loucheur zijn gisteravond met den sneltrein van 8 uur 15 Holl. Spoor naar Parijs vertrokken. Zij werden uitgeleide gedaan door den heer Chcron. Met denzelfden trein vertrok de Japan- schc gedelegeerde Adatci naar Parijs. De Amerikaan Parker Gilbert, heeft niet, zooals gemeld, zijn intrek genomen in Hotel des Indcs, doch in het Kasteel Oud- Wassenaar. Deelneming van Spanje aan do Londensche besprekingen Stimson zoekt cootact met de Franschen De Spaansche gezant te Londen heeft bij het Britsche Foreign Office een mededee ling \an zijn regeering overhandigd, waar in het Spaansche standpunt ten aanzien van de komende vlootconferentie is neer gelegd. Dc Spaansche regeering is van rnee- ning, dat het den grooten mogendheden vrijstaat de voornaamste tusschen hen han gende vraagstukken op te lossen. Indien echter een Middellandsche Zee-nvercen- komst ter sprake zou komen, zou Spanje als onmiddellijk daarbij geïnteresseerde mogendheid den wensch uitspreken, aan deze besprekingen deel te nemen. Gelijk luidende mededeelingen zijn door do Spaan sche gezanten te Parijs cn te Rome aan de regeeringen aldaar overhandigd. Van En- gelschc zijde werd den Spaanschen gezant medegedeeld, dat de kwestie van een Mid dellandsche Zee-ovcreenkomst wel niet on middellijk op de conferentie in bespreking zou komen cn dat de kwestie van de deel neming van Spanje aan dc besprekingen nog niet urgent is. Uit een groot artikel in de min of meer als regceringsorgaan te beschouwen Hc- rald-Tribune blijkt duidelijk, hoe zeer de Amerikaansche regeering rekening houdt met de Fransche bezwaren ten aanzien van de vlootkwestie. Het blad verklaart uit de beste bron te weten, dat de regeering to Washington er geen bezwaar tegen zou hebben, indien het eventueele resultaat van de Londensche vlootconferentie gsbracht zou worden binnen het kader van een al gemeene ontwapeningsovereenkomst, die behandeld zou kunnen worden op een voor 1936 onder auspiciën van den Volkenbond te houden wereldconferentie. Stimson zal Zaterdag, den dag na zijn aankomst in Engeland, alsnog een poging doen om het Fransche standpunt in over eenstemming te brengen met den geest van de vlootconferentie. Hij zal daartoe een particulier onderhoud hebben met Tar dieu. Den volgenden dag zal hij een on derhoud hebberi met Grandi-. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 770.0 te Zürich en Müncher. Laagste barometerstand: 741.3 te Ingo. Verwachting: Meest matige Z. tot Z. O. wind, nevelig tot half be wolkt, weinig of geen regen, aanvankelijk kouder. LANGESTRAAT 49-S1. TEL. 190 Twintig opvarenden verdronken Londen, 13 Jan. (V. D.) De admirali teit deelt mede: De sleepboot „Saint Genny", die ter be schikking is gesteld van den dienst der Atlantische vloot, is Zondagavond te S.20 uur Grecnwichtijd tijdens een hevigen or kaan 32 mijl ten Noordwesten van Ushant gezonken. Twintig leden der bemanning zijn verdronken. Een onderofficier cn vier man werden gered. De gezonken sleepboot is het vorig jaar April na grondig herstel weer In dienst ge steld. De boot deed het laatste dienst als tender van het slagschip „Repulse". Volgens mededeeling van de Admirali teit zijn bij het vergaan van de „Saint Gen ny" 23 leden van de bemanning, waaroni der de commandeercnde officier en do eer ste machinist. Het 5425 ton groote schip was van Port land op weg naar Gibraltar, begeleid door twee andere bodems Door den storm wer den de drie schepen gedwongen het anker te lichten. Kort daarop kwam de „Saint Genny" in een critieke situatie. Door een der andere bodems werd naar Portland een S.O.S.-sein afgezonden, dat door h9t slag schip „Helson" werd opgevangen. De krui ser „Frobisher" begaf zich naar het inmid dels zinkende schip, doch kwam ongeluk kigerwijze te laat. terwijl ook de beide be geleidende schepen geen hulp kondon bie den. De orkaan was een der hevigste, welke de marine den laatsten tijd heeft te weer staan gehad. De Atlantische Vloot, die he den van Portsmouth zou vertrekken heeft het vertrek 24 uur uitgesteld. ONTPLOFFING IN EEN ApETYLEEN- FABRIEK Een arbeider gedood. Dresden, 13 Jan. (H. N) Te Dresden heeft vanmiddag een hevige ontploffing in een acetyleenfabriek plaats gehad. Een cy linder met acetyleen is door tot nu toe on bekende oorzaak ontploft, waardoor het ge heele fabrieksgebouw verwoest werd. Een arbeider is gedood, terwijl cr 2 ernstig ge wond zijn. VERMAARD HOTEL AFGEBRAND. Parijs, 13 Jan. (H.N.) Te Algeciras is het hotel afgebrand, waarin 1906 de Marok- ko-conferentie is gehouden. De 6chade wordt op ruim W\ millioen frs. geschat. DE GOUVERNEUR VAN CURAgAO. 7 Vervroegd vertrelr Naar wij vernemen, is bst vertrek va.x? dun nieuwbenoemden gouverneur van Cu rasao, den heer Van Slobbe, ecnigen tijd vervroegd. Dit vertrek zal niet zijn op 14 Februari, maar op 31 Januari. De heer Van Slobbe zal met de „Venezuela" naar Curasao ver trekken. In verband hiermede komt er eveneens een verandering in de aangekondigde au diënties. De data wnarop deze thans zul len verleend worden, zuilen nader bokond worden gemaakt,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1