DE EEMLANDEG Groote Winter-Oprui ming. DE SANCTIES GEREGELD 'onderdar tS Januari 1930 28e Jaargang No. 188 UITENLANDSCH OVERZICHT VERKLARING DER REGEERINGEN De officiëele tekst AFSCHAFFING VAN DE GROOTE SCHEPEN Een- pleidooi van arbeidersleden Fa. L. Luycx en Zn. MIJNRAMP IN OPPER S1LEZIE Zes arbeiders vermist AMERSF00R15CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 «naandeo voor Amcrsfoori f 2.10. per maand 10.75, per week (met gratU verzekering tegeo ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maande© f J.-» Afzonderlijke nommers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 UITGAVE: VALKHOFF C? PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.0) mei inbegrip vuo een oewijsnucilliec elke regel cnrer f 0.25. L'.efdadigheids-advertcntlcn voor de helft van den prij*. Kleine Advertenties „KEITJES-' bij vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent. elke regel meer 10 eent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer ertra f 0.05 Schachts opzienbarende stap. Bij wenschte geen deelneming der rijksbank aan de interna» tionale bcrstelbank Zijn be- keering. Op de tweede Haagsche conferentie, die et bijster amusant is, heeft dr. Schacht oor ecnige beroering gezorgd. l)e president er Duitsche rijksbank toch heeft laten we- dat vorengenoemde financicele instcl- ing niet bereid was deel te neraon a$u 't bij- ciibrcngen van 't kapitaal der internatio- ile herstelbank, bij wie in den vervolge de Iministratie der schadcvcrgoedingsbetalin- en zal berusten. Schacht ging uit van het cglnsel, dat hij de verantwoordelijkheid oor de tenuitvoerlegging van het plan- oung niet kon aanvaarden, omdat z. i. niet ekènihg was gehouden met de vervulling an bepaalde voorwaarden. Zijn bezwaar old o.a. de omstandigheid, dat de politiek ij de financieele regeling een bedenkelijke ol "had gespeeld. Hij had hierbij het oog op èancties, die voorzien zijn voor het geval, it'Duitschland zijn verplichtingen niet na- oiht. Bovendien hield zijr ontstemming verband met het vraagstuk van de liquida tie der Duitrche eigendommen, waar de Engelschen de hand op hebben gelegd. De verschillende afvaardigingen ter Haagschc conferentie de Duitsche inbe grepen hebben verbaasd opgezien, toen Schacht zijn scnsationeelen stap deed, irtaar zij waren nochtans niet bereid zich de wet te laten stellen cn hebben de besprekingen dan ook voortgezet, of er niets was gebeurd Men vraagt zich af. of Schacht gerechtigd vas tot het optreden,hetwelk zooveel beroe ring wekte. Formeel zeer stellig, daar hij rlc president is van een bankinstelling, die niet afhankelijk is van de rijksregcering en dus deelneming aan de internationale bank uit dézen hoofde kan weigeren. De Duitsche regeering heeft ondertusschen haar maat regelen reeds genomen. Eerst heeft zij zich in verbinding willen stellen met andere machtige Duitsche banken, die eventueel de taak der rijksbank zouden kunnen over nemen door het Duitsche gedeelte van 't kapitaal te verstrekken, doch het duurde niet lang, of de Duitsche ministers zagen in, dat het zonder de medewerking der rijksbank niet ging. Dok de crediteurstatcn 'achtten deelneming der rijksbank vrijwel noodzakelijk. De president van deze finan cieel© instelling had echter zijn veto uitge sproken. Geen nood: de Duitsche regccring zal nu den rijksdag een wetsontwerp voor leggen, waarbij een wijziging der bankwet wordt voorgesteld, natuurlijk in dezer voege, dat paal en perk wordt gesteld aan de macht van den rijksbankpresident, i c. dr. Schacht; het gevolg van de aanvaarding yan het ontwerp zal zijn, dat de rijksbank- in den vervolge meer afhankelijk wordt van de regeering, m. a. w. haar autonoom ka rakter veri est en dat de president ervan desnoods kan worden afgezet. Tegen zulk cén stroom kon dr. Schacht na tuurlijk moeilijk oproeien en zooals mep w-eet, zal in het slotprotocol der conferentio zelfs uitdrukkelijk worden bepaald, dat de rijksbank verplicht is mede te werken. Hij heeft zich dan ook bij den loop van zaken neergelegd en a. blijft hij de meening toege daan, dat de schadevergoedingsrcgehng, zooals die tenslotte op de Haagsche confe rentie haar beslag heeft gekregen, een zede lijke basis derft, niettemin schijnt hij vol gens sommige berichten !n beginsel be reid te zijn z n steun te \erleencn. Aan den anderen kant is er al sprake van geweest, dat dr. Schacht zou aftreden, omdat hij, bij de tenuit\oerlegging van hetgeen de rijks regcering verlangt, onvermijdelijk in strijd met zijn morcele beginselen zou moeten handelen, doch dit gerucht is nog niet be vestigd. Iloe dit ook zij, zijn eigen uitlatin gen en wat verder van andere zijde omtrent rijn voornemens wordt medegedeeld, schij nen erop to wijzen, dat hij, al gaat nij niet heen, nochtans zal blijven vechten voor een regeling van de kwestie der geliquideerde eigendommen in Groot-Brilannié, die voor Duitschland profijtelijker is dan de huidige verder zal hij zich tegen de sancties blijven kanten en bij voortduring laten uitkomen dat voor zijn gevoel alleen het plan-Young in den oorspronkelijken vorm aanvaard baar is. dus zonder de wijzigingen, die na derhand op de Haagsche conferenties zijn aangebracht cn die neerkomen op een nieu we belasting van Duitschland. Overigens herinneren wij eraan, dat dr Schacht op een vraag omtrent de door hem aan te nemen houding, indien de rijksbank wettelijk tot deelneming gedwongen werd, heeft te kennen gegeven, dat hij loyaal zich aan de wet zou houden. BANKBILJETTEN DIE HUN BESTEM- MING NZET BEREIKTEN. Voor 80.033 francs zoolt geraakt Brussel, 15 Januari (V.D.) Een pakket bevattende voor 80.000 francs aan bankbi jciten, dat door een bank te Brussel op 8 Jan. j 1. verzonden werd naar een bank te Roermond, is daar nog steeds met aangekomen. Bij onderzoek bleek het pakket verdwenen te zijn Het schiint, dat de bankbiljetten reeds op den dag. dat zij uit Brussel werden verzon den, verdwenen zijn. haagsche conferentie Een beroep op het Permanent Hof van Intern. Justitie 's-Gravcnhage, 15 Januari. Omtrent de hedenmiddag gehouden vergadeiing van de zes uitnoodigendc mogendheden verne men we van Franscho zijde dat zij zich in de eerste plaats hebben bezig gehouden met de kwestie van de deelneming van dc Reichsbank in de Internationale Bank. De Duitsche delegatie had den tekst voorgesteld om dc medewerking van de Reichsbank te verzekeren. Chéron heelt hierop een amendement voorgesteld waar na de tekst is verwezen naar de redactie commissie. Bovendien was van Duitsche zijde een aanvulling voorgesteld van bijlage III van het rapport betreffende de Interna tionale Bank. Omtrent de beginselen is men liet eens geworden, t.w. dat alle wijzigin gen. welke Duitschland wil aanbrengen in de bankwetgeving door de Duitsche regee ring zullen moeten worden ter kennis ge- biacht van den Raad van Beheer van de Internationale Bank. Bij verschil van mee ning kan een schcidsrcchlelijke beslissing volgen. Vervolgens hebben do Duitsche cn de Fransche delegatie aan de vergadering de teksten medegedeeld waarover zij het eens waren geworden, voor het geval dat het Young-plan door de Duitsche regeering mocht worden vernietigd. Deze teksten zijn twee in getal. De eerste vormt een artikel IV van het slotprotocol cn luidt als volgt. Zoodra het nieuwe plan in werking zal znn gesteld, zullen liet bureau voor dc her stelbetalingen cn de daarmede samenhan gende organismen te Berlijn worden opge heven en nemen de betrekkingen voor do Commissie voor liet herstel met Duitsch land een einde. Onder de werking van het nieuwe plan, zulUn van de lunclies dezer organismen slechts die in stand blijven welker handha ving door het plan noodzakelijk wordt ge maakt deze (unctics zullen worden over gedragen aan de Internationale Bank door tusschenkomst van hel beperkte bijzondere comité 1 de International» Bank zal zo uit oefenen onder de voorwaarden cn binnen do grenzen van het nieuwe plan, overeen komstig dc bepalingen van zijn statuten. De bevoegdheden der crediteur-rnogend- heden tegenover Duitschland onder de wer king van het nieuwe plan zullen bepaald zijn volgens dit plan. Hieromtrent hebben de vertegenwoordigers van de Engelsche, Belgische, Fransche, ltaliaansche cn Jepan- sche regeeringen en do vertegenwoordigers van do Duitsche regeering de verklaring uitgewisseld welke het onderwerp vormen van de bijlago". Blijkens dit artikel zullen, zoolang het plan blijft gelden derhalve de organen in liet plan voorzien werken, t.w. hot consulta tieve comité, het scheidsgerecht, enz. Dit artikel bevat dus het régime zoolang het plan in werking blijft Do kwestie der sancties. De tweede tekst houdt in de gelijkluiden de verklaring van de Belgische, Engelsch Fransche. ltaliaansche en Japansche regce- meen cn een verklaring van do Duitsche regecring en betreft het geval dat het plan door Duitschland mocht worden vernietigd, do z.g. kwestie van de sancties, welke term echter daarom minder juist is, daar men slechts heelt wilton regelen den nieuwen ocsiand die in hel bedoelde geval zou ont- 'llczc verklaringen vormen een bijlage bij het ontvverp-slotprotocoL De vertegenwoordigers van de Belgische, r.ngelsche, Fransche, ltaliaansche cn Ja pansche regeering leggen de volgende ver- Het 'nieuwe plan berust op het beginsel, dat de volledige en definitieve regeling van het herstelvraagstuk van ecmccnschapi»; luk belong is voor alle hierbij betrokken landen cn dat dit plan de medewerking an al die landen eischt. Zonder weder- rijdsclie goeden wil en vertrouwen zou het doel van dit plan niet bereikt wordem Het is in dien zin, dat de crediteurstatcn in hot slotprotocol do plechtige verbintenis van ile Duitsche regeenng om de annuïtei ten die vastgesteld zijn overeenkomstig de bepalingen van het nieuwe plan to betalen, hebben aangenomen als dc waarborg voor dc nakoming harer verplichtingen. Zij zijn overtuigd, dat. voor 't geval dat dc ultvoe- rin- van het nieuwe plan meeningsver- schiilcn of moeilijkheden zou doen ont staan. de in het plan zei voorziene proce dures voldoende zouden zijn om die mee- ningsverschillcn cn moeilijkheden op te °Om deze reden bepaalt het slotprotocol dot onder het regime van het nieuwe plan de bevoegdheden der crediteurstatcn zich bepalen lot dc bcpalingn die het plan in houdt. Intusschen blijft er een mogelijk ge val denkbaar, dat builen het raam van dc heden onderteekende overeenkomsten valt. De crediteurstatcn zien zich gedwongen daarmee rekening tc houden, zonder daar mee de bedoelingen der Duitsche regeering in twijfel te willen trekken. Zij achten het onontbeerlijk rekening te houden met do mogelijkheid dat, in de toekomst, een Dult- scho regcering, tegen de plechtige verbin tenis in, vervat in het slotprotocol van he den, zou overgaan tot handelingen waaruit haar wil om het nieuwe plan te vernieti gen zou blijken. De crediteur-regëeringcn hebben den plicht de Duitsche regeering te verklaren dat, indien een dergelijk geval zich moc.lt voordoen waardoor hot gemeenschappen)* nagestreefde werk in zijn grondslagen zal worden getroffen, een nieuwe toestand zou geschapen worden met het oog waarop de genoemde crediteur-regeeringen reeds thans alle voorbehoud in rechten moeten maken. Intusschen zijn de credileur-regecringcn zelfs in deze uilerste onderstelling in het belang van den algemccnen vrede bereid om alvorens eenige actie te ondernemen, een beroep te doen. voor de constateering en de vvaardeering der leiten op een inter nationale rechtspraak vsn onbetwist ge zag. De crediteur-mogcndhcid ot de creu.- teur-mogendheden die zich hierbij belang hebbend mochten achten, zouden dus aan het Permanente Hof vsn Internationals Justitie de vraag voorleggen of de Duit sche regeering daden hoeft verrichtwelko haar opzeltclijken wil doen blijken om het nieuwe plan te vernietigen. Duitschland zou reeds nu moeten ver klaren dat. ingeval het Hof in bevestigsn- den zin beslist, het als wettig erkent dat ten eindo de uitvoering van de verplich tingen der debiteur-mogendheid te verze keren. zooals deze voortvloeien uit bet nieuwe plan, de crediteur-mogendheii of de crediteur-mogendheden hun gchce. vrijheid van handelen terugkrijgen. De crediteur-regeeringen zi]n overtuigd dat, het bedoelde onderstelde geval zich nimmer zal voordoen. Zij zijn er "ker wm dat de Duitsche regeering deze °v-ertu. ging deelt. Maar zij mc»v» da' 'j®1 T"' hen een verplichting van oprechtheid .3 en een plicht tegenover hun betrokken tan den om voor het geval dat dit hypotheB sche geval zich mocht voordoen de vooraf gaande werklaring te formuleeren. -/ Verklaring der Duitsche re- Lr- geering. De vertegenwoordigers van dc Duitsche regeering verklaren hunnerzijds: De Duitsche regecring neemt akte va de verklaring welke voorafgaat van de cre- dlteur-regecringcn, krachtens welke ra het geval dat naar aanleiding van de uitvoe ring van het nieuwe plan zich mecnings verschillen ot moeilijkheden mochten.voor doen, de procedures voorzien in het plan voldoende zouden zijn om deze op te los Sl"zij neemt bijgevolg er van akte dat on der de werking van het nieuwe plani de bevoegdheden van de crediteur-mogendhe den zullen worden bepaald volgens de be palingen van genoemd plan. Wat het tweede gedeelte van ^ed°e verklaring betreft en de ondersteil.ng d.e er in wordt geformuleerd betreurt d. Duit sche regeering dat men een d"Selll" eventualiteit op het oog heett. welke zij wat haar betreft voor onmogeluk houdt. intusschen. indien een of meer cred teur-mogendheden bij het Permanente Hof van Internationale Justitie de d hangig maken of daden, uitgaande van dc Duiïche regeenng. en wil doen blijken om het nieuwe plan to vernietigen is de Duit sche regeering het eens met de cred.teur- mogendheden om te aanvaarden dat het Fennanent Hof hierover beslist en ver klaart zij het als wettig te ^schouwen tm geval van een bevestigende beslissing van het Hof, dat teneinde de uitvocringt zekeren van de financieele verp'tchtingei der debiteur-mogendheid "o.ls deM voar vloeien uit het nieuwe plan, de credite mogendheid o( de crediteur-mogendheden hun" volledige vrijheid van handelen terug- h D»ze verklaringen zijn opgemaakt in het Fransch. Engelsch en Duitsch. Al Ie" teksten worden als authentiek aangemerkt Dc vergadering heelt zich me teksten vereenigd. •s Gravenhagc, 15 Jan. In de dis- sr"lt 'een"hHormeele d^ussie heen plaats gehad lusschen dcFranscheetr de Engelsche delegaties, welke tot re-ui taat had, dat overeenstemming is bereikt Sn dier vnege. dat zoolang het plan in w.r- king is er van sancties geen sprake kan zijn. Indien de kwestie werd opgeworpen als een gevolg van het verscheuren van het pion door Duitschland kan zi, voor het Haagsche Hof worden gebracht en als het Hol een bevestigende uitspraak dost zullen de crediteurslaten hun vrijheid van handelen herkrijgen Wirth bevestigde, (lat Duitschland verklaring heeft aanvaard, hoewel hu meent dat het geval, daarin voorzien, niet overwogen behoeft te worden. Snowden zeide, dat de onderhandelin gen gevoerd zijn tusschen de Fransche en Duitsche delegaties en dat de Engelsche daaraan niet heeft deelgenomen. Zijn eigen opvatting was, dat het zeer jammer was dat de kwestie is opgeworpen, maar nu dat eenmaal was geschied meende hij de beide partijen te kunnen gclukwenschen dat zij overeenstemming hebben bereikt op een tekst, die voor beide aannemelijk is. Hij was dan ook bereid de verklaring te aanvaarden voor wat Groot-Britannic be treft. Er was slechts een punt waarover hij nog gaarne klaarheid zou willen hebben. De verklaring spreekt van een of meer cre diteurstatcn, die zich tot het Haagsche Ilof kunnen wenden. Als zulk een geval de ver scheuring door Duitschland van het plan zou betreffen, zou het alle crediteurstaten aangaan cn zij zullen alle partij zijn in het beroep op het Hof. De tekst schijnt rekening te houden met een verschil tusschen de crediteurstatcn en hij nam aan, dat er geen sprake kon zijn van onafhankelijk optreden in andere om standigheden. Tardieu zette uiteen, dat de bedoeling was elk der crediteurstaten het recht te laten een kwestie voor het Hof te brengen, maar het was altijd mogelijk dat, wat ook het Hof besliste, de verschillende crediteur staten hun positie verschillend konden be schouwen van hun politieke standpunt en daarom waren deze woorden opgenomen in den tekst. Wirth bevestigde dit. Snowden zeide dat hij slechts deze uitleg gewenscht had cn hij kon volkomen tevreden de verklaring aanvaarden op de basis van de gegeven uiteenzetting. Wat de andere besproken vraagstukken betreft werd in de Engelsche persconfe rentie meegedeeld, dat het \oorstel van Duitschland betreffende dc Rijksbank aan discussie i6 onderworpen cn met enkele kleine redactiewijzigingen in beginsel is aangenomen en aan de juristen is verzon den. De mobilisatievraag is uitgesteld tot morgenochtend, wanneer men eveneons met de kwestie der liquidatie van het v er- leden hoopt gereed te komen. De Australisch-Duitsche overeenkomst is nog niet onderteekend. Dc plenaire slotzitting der Duitsche com- missio zal Vrijdagmiddag plaats hebben. Zeven en zeventig Engelsche parlements leden, op één liberaal na behoorende tot de arbeiderspartij, hebben een verklaring on- dertcekend, waarin zij aan de vlootconfe- rentie do afschaffing van do kruisers en schepen boven 10,000 ton vragen. Zij willen dat Engeland zich aan het hoofd van de be weging stelt en zal verklaren, dat hel geen schepen boven 10,000 ton meer op stapel zal zetten. Londen, 14 Jan. De leden \an alle dele gaties van de a,s. vlootcomercntic zullen elkaar voor het eerst ontmoeten op 20 Jan in de ambtswoning van den minister-presi dent, om regelingen voor de conferentie te bespreken. De conferentie zal op 21 Januari om 11 uur 's morgens officieel worden geopend door den koning in de prachtige koninklijke galerij van het Hoogcrhuis. De openings zitting zal waarschijnlijk twee- uren duren. Alle redevoeringen zullen door de> radio worden verspreid. POLITIEKE HARTSTOCHTEN IN DUITSCHLAND. Berlijln, 15 Jan. (H.N). In den afge- loopen nacht is de student in de rechten Weseel, een leider der nationaal-socialisten, door drie onbekend gebleven mnncn aange vallen en zoo mishandeld, dat de dood spoedig intrad. De daders heeft men zien vluchten. Te Köpenick is het bij een ver gadering der nationaal-socialisten tot een vechtpartij met communisten gekomen, die hun tegenstanders met stoelpooten en bier glazen te lijf gingen. De politie moest ten slotte de zaal ontruimen. Twee communis ten werden gearresteerd. VLIEGONGELUK IN JAPAN. Tokio. 14 Januari. Gedurende nachtelij ke vliegoefeningen zijn iwee militaire \lieg- tuigen met- elkaar in botsing gekomen cn te pletter gevallen. Eén officier kwam om cn tweo werden ernstig gekwetst. WEIGERENDE BELASTINGBETALERS. De campagne van het Al-In- dlsche congres. Londen, 14 Jan. (H.N.) Uit Karachi wordt aan de Evening News gemeld, dat de door het Al-Indisch congres georgani seerde campagne om de belasting niet te betalen tp Muitan in de Pendsjaab is be gonnen. Hindoe's en Mohammedanen wei geren daar do waterbelasting te betalen. WEERBERICHT. Hoogste baromet?rstand: 7G9.6 te Zürich. Laagste barometerstand: 748. 2 te Abisko. Verwachting: Zwakke tot matige winti' uit O. richtingen, nevelig tot licht bewolkt, waarschijnlijk droog weer, iets kouder. LANGESTRAAT 49-51. TEL. 190 Beu then, 15 Jan. (V.D.) Hedenmiddag heeft in Opper-Silezië een aardschok plaats gehad, die ook in Konig6hütte, aan de overzijde van de grens, merkbaar was en ook op verren afstand, westelijk van Beuthén werd waargenomen. In do mijn Heinitz-Grube van de Deutsche Giesche- Gesellschaft bad een aardstorting plaats. Daar het aan het werk zijnde personeel gevaar liep, werd onmiddellijk met het bergingswerk begonnen. Op het moment van het ongeluk waren er 22 personen in de mijn. Tien hunner zijn ongedeerd en 0 met lichte 'verwondingen in Veiligheid ge bracht, terwijl er tot dusverre nog 6 arbei ders vermist worden. DE UITBARSTING VAN DE MONT PELÉ. Parijs, 15 Jan. (V.D.). Uit Trinidad wordt gemeld, dat het Noordelijk gedeelte van het Fransche eiland Martinique tenge volge van de uitbarsting van de vulcaan Mont Pelé geheel door vulcanische dam pen is omgeven. De bevolking heeft de streek verlaten, aangezien zij door de ver stikkende gassen wordt bedreigd. Een Amerikaansch student, een sportvlieger, die een tocht over het eiland heeft gemaakt, verklaarde, dat hij uit de lucht op som mige plaatsen door de damp heen de verla ten cacaovelden kon waarnemen en dat d* streek een doodschen indruk heeft gemaakt. TREINBOTSING IN ENGELAND. Londen. 14 Jan. Een trein, die naar hun woonplaats terugkecrcnde mijnwerkers vervoerde, kwam in Monmouthshire in hot sing met een rangeerlocomotief. Een wagon, waarin zich een veertigtal mijnwerkers be vond. ontspoorde. Niemand werd bij het on geval gedood, maar verscheidcnen van hen liepen ernstige verwondingen op. WERKLOOZENRELLSTJES TE WORMS. Worms, 14 Jan. (V. D.) Nadat Maandag reeds ongeregeldheden hadden plaats ge vonden, waarbij de politie tegen demon- streerende werkloozen van den gummistok en den blanken sabel gebruik maakte cn n.a. een demonstrant met een schot in hel been verwondde, is het heden wederom t»$ botsingen gekomen. De politie van Worm» had versterking gevraagd van die van Darmstad. Toen ondanks scherpe surveil lance toch nog demonstraties gehouden werden, wilde de politie dit in ieder gevaJ voorkomen, zoodat ten slotte een regelnU- tig vuurgevecht gehouden werd, waarbij bleek, dat de demonstranten rijkelijk van wapenen waren voorzien. Een demonstrant werd gedood, een politieagent in het been gewond. Eerst laat in den avond keerde de rust weer. Hoe groot het aantal gewonden aan den kant der demonstreerende werk loozen is, kon niet worden vastgesteld, daar deze hun gewonden mede namen. Als rad draaier wordt de gearresteerde Pruisische landdagsafgevaardigde Müller genoemd NOODLOTTIGE GEVOLGEN VAN DEN BLIKSEM. Parijs, 15 Jan. (V.D) In een dorpje in de nabijheid van Cannes is een huis door 'den bliksem getroffen en ingestort. Een S0- jarige weduwe en haar la-jarig nichtje wer den onder de puinhoopen bedolven. Toen zij bevrijd waren, bleken ze reeds to aijü overleden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1