anersfoortsch dagblad BALANS-OPRUIMING k MOLENAAR FIRMA DIUM BURGER DE EEMLANDEB 2.+ MAAK SET// Tout Groote Wioter-Oprui ming. Zaterdag 18 Januari 1930 28e Jaargang No. 17C DAMES MODEZAAK OPCENTEN Toef IFN MAftKT- I ED E 3y HET UOE14 UWER KEUZE VAN F FM AUTO M O'S I EL Firma L. A. A. VAN HAMERSVELD Inlichtingen GAS-, ELECTRISCHE- en KOLENVERWARMING. P. NIEROP, Langestraat 90, BEDENKINGEN VAN DUITSCHE ZIJDE Duidelijke uitleg geëischt AMERIKA'S DELEGATIE IN ENGELAND Fa. L. Luycx en Zn. Electrische Apparaten, Philips Gloeilampen. P. NIEROP, Langestr. 90-92. ONZE MERKEN GARAGE ABONNEMENTSPRIJS pc' 3 «aanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per - 111 week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/* Binnenland franco per post per 3 maande* f J.-» Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG JI3 UITGAVE: VALKHOFF Cl PRIJS PER ADVERTENTIEN 1—4 regels f 1.05 mei Inbegrip vbd een bewijsnummes elke regel meer f0.25. Llefdsdlghelds-ndvertentlên voorde helft van den prijs. Kleine Advert en tl ftn „KEITJES" bl) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer «tra f 0.05 ARNHEMSCHE WEG 26 door H. G. CANNEGI ETER Van de belasting is men niet af met het netto-bedrag. Zij wordt verhoogd met een vaak aanzienlijke som aan opcenten. Ook b^j verkoopingen pleegt men een dergelijke percentsgewijze verhooging voor onkosten in rekening te brengen. Daar de hijbetaling percentsgewijze geschiedt, heeft degene, die het grootste bedrag moet voldoen ook het meeste opgeld bij te dragen. Maar niet alleen bij verkoopingen en be lastingen zijn de onkosten in overeenkomst met het besteede bedrag. Een doruswinkc- liertje zal enkele guldens in het jaar voor postzegels uilgeven. Op het budget van het grootestadswarenhuis loopen de correspon dentie-kosten in de duizenden. Ert zoo gaat het met alles. De landbouwer Koopt kunst mest naar gelang van de uitgestrektheid zijner landerijen; de fabrikant slaat steen kolen in, in evenredigheid met de produc tie van zijn bedrijf. Alle uitgaven voegen zich naar den stand van de inkomsten. Hoe grooter omzet, des te hooger bedrijfsonkosten. Bednjfsonkostcn zijn voor menig bene pen mensch even onverdraaglijk als opcen ten op de belasting. Hij vindt deze uitga ven „zuur" en tracht er zooveel mogelijk op te beknibbelen. Hij acht zich onrechtvaar dig behandeld, zoo hij meer moet opbren gen dan zijn buurman, die een zooveel be scheidener inkomen heeft of een zooveel minder grootsch opgezette zaak drijft. Hij ziet niet in, dat er een automatisch verband bestaat tusschcn voorrechten en verplich tingen. Eens kwam een predikant bij een rijken boer om steun voor een arme weduwe. Hij trof het niet, want de boer had juist zijn aanslagbiljet voor de belasting ontvangen en, was hierdoor in een onvriendelijk hu meur. Met een wrevelig gelaat stond de boer zwijgend op van zijn stoel, liep op de kast toe en haaide daaruit het aanslagbiljet, dat bij rnet nadrukkelijk gebaar voor den predi kant op de tafel uitspreidde. „Moet ik aan liefdadigheid doen?voegde de boer den predikant^ toe. „Betaal ik nóg niet genoeg voor het algemeen belang? Kijk eens, wat ik aan belasting moot opbren gen!" ..Hel is meer dan mijn heele traktement", merkte de predikant op. „Maar (och zou ik dit aanslagbiljet wel van u willen overne men, als ik levens de inkomsten kon ever- nemen, welke aan deze uitgave ten grond slag liggen." Deze opmerking vond de boei ongepast. TqcIi Was zij juist. Maar al te veel verliezen wij uit hot oog, hoe de kosten evenredig zijn aan de baten. De baten incassecren wij te liever, hoe groo ter zij zijn, maar de kósten welke deze ver meerdering van 'welstand onvermijdelijk meebrengt, wijzen 'wij als onrechtmatig af. Wij vergeten, dat niet slechts adel, maar ook vermogen en eveneens welzijn verplicht. Van den edelman, den rijkaard, den ge zonde eischt de maatschappij meer dan -zij van den paria, den anno, den zieke ver wacht. En de maatschappij volgt niet deze bizondere eischen de wet van het leven. Het leven in al zijne openbaringen, zcowel geestelijke als stoffelijke, past het 6leisel van opcenten toe. Het legt zijn onkosten op de" schepselen in stipte evenredigheid mei hetgeen ieder geniet. Velen, die dit in het stoffelijk en lichame lijk leven aanvaarden, verzetten zich tegen de opcenten op het geestelijk bestaan. Zij klagen over de kwellingen, welke fijngevoe ligheid, begaafdheid, kunstzinnigheid on an dere innerlijke voorrechten hun bezitters opleggen. Do ruwe, eenvoudige permensch kent niet de last van het tobben en peinzen over on oplosbare problemen noch de wanhoop van twijfel en levensconflict. Hem is alles even natuurlijk en even vanzelfsprekend. Waar om zou hij slapclooze nachten doorbrengen met piekeren over dingen die zijn verstand te;boven gaan? Het slachtoffer van overbeschaving wordt gefolterd door tegenstrijdigheden en bolsin- ,gen. De kunstenaar leeft op zijn zenuwen. De zakenman overspant zich. De wijsgeer raakt aan het malen. „Een gevoeiig hart is een ellendig bezit", heeft Goethe gezegd, die als dichter de verscheurdheid van gemoed en geweten kende. ,De moderne mensch betaalt de. opcenten voor zijn geestesrijkdommen al even on gaarne als de boer van daarstraks zijn be- lasting. Maar wanneer de ruwe, eenvoudige oermensch, die geen zielsvérvvikkelingen of zenuwstoornissen, geen gejaagdheid or over spanning kent, hem voorstelde om, gelijk de predikant van daarstraks, met hem te ruilen, zouden de geestelijk bevoorrechten vermoedelijk bedanken. Een dergelijk aan bod zou hen inmiddels misschien met meer gelatenheid doen herusten in de onvermij delijke kosten,welke hun bevoorrechte slaat 'meebrengt. (Nadruk verboden). FORD-DEALER VOOR AMERSFOORT OMSTREKEN TEL. 42 AMERSFOORT - over - BELANGELOOS. ONPARTIJDIG. De Germania kritiseert de regeling inzake de sancties Berlijn, 1G Jan. De Germania schrijft o. a. over het accoord in Den Haag: Wij kennen de grenzen der politieke mo gelijkheden zeer nauwkeurig en wij weten ook, voor welke groote moeilijkheden de Duitsche afvaardiging zich zag geplaatst. Wanneer men echter de resultaten der Haagsche onderhandelingen nader bekijkt, komt rnen telkens meer tot het besef, dat het plan, hetwelk van die onderhandelingen het uitvloeisel is, zeer aanmerkelijk van het Parijsche Young-plan verschilt. Na den terugkeer der Duitsche delegatie zal het noodig zijn, dat wij ons ten ernstigste re kenschap geven van dezen nieuwen vorm van het Young-plan en dat wij de politieke beslissing, die wij zullen rnoelcn nemen, zoo nauwkeurig mogelijk overwegen en on derzoeken. Wat thans omtrent het accoord bekend is geworden, geeft aanleiding tot bezorgdheid. Wij achten ons verplicht, dit zonder omwe gen uit te spreken. Daarbij speelt het geen rol meer, of het al dan niet handig is ge weest, over de sanctie-kwestie te spreken, omdat het Young-plan zelf in een procedure voorzag. Nu dit eenmaal gebeurd is, moet helaas worden vastgesteld, dat men zuiver economische kwesties toch weer met mili taire methoden heeft verbonden. Wel i9 waar heeft men in de vastgestelde proce dure hot Internationale Hof ingeschakeld, maar wanneer dit Hof ten gunste van de tegenpartij heeft beslist, wordt den credi teuren volledige vrijheid van handelen toegestaan. Het bedenkclijkst is o. i. evenwel de om standigheid. dat deze vrijheid van hande len voor elke crediteurmogendheid afzon derlijk zal gelden, zoodat elke mogendheid op zich zelf het recht heeft haar eigen methode te kiezen en een unaniem optre den der mogendheden niet langer wordt vereischt. Met een definitief oordeel zullen wij wachten, totdat gebleken is, wat de Duit sche delegatie heeft mede te deelen. In elk geval komt ons een volstrekt duidelijke of- ficieele toelichting, die schriftelijk gegeven zou moeten worden, noodzakelijk voor, ten einde ons te beschermen tegen uitleggin gen, welke wij in geen geval als juist zou den kunnen erkennen. Millioenen vrouwen dringen op ontwapening aan Italiaansche kritiek op Macdonalds houding Londen, 17 Jan. (V.D.) De George Was hington, aan boord waarvan zich de Ame- rikaanschc delegatie naar de Londcnsche vlootconferentie bevindt, is hedenmorgen vroeg te Plymouth aangekomen, waar zij officieel ontvangen werd door den Ameri- kaansohen ambassadeur, generaal Dawes, door den lord mayor van Plymouth en den plaatselijken commandant. De delegatie be staat uit ongeveer honderd personen en staat onder leiding van den Ame- kaanschen staatssecretaris Stim6on, die verklaarde, dat hij hoopte, dat de conferen tie zou slagen en hij voegde hieraan toe, dat de Amerikaansche delegatie daar het bare toe zou bijdragen. Londen, 17 Jan. (H.N.) Te Washington hebben gisteren de Amerikaanscihe vrou wen, welke deelnemen aan het congres tot verhindering van oorlogen, een betooging tegen den oorlog gehouden. Ruim B00 vrou wen kwamen op het Kapitool bijeen en overhandigden een adres, waarin de wensch wordt uitgesproken, dat de Ver- c-enigde Staten definitief tot het Interna tionale Gerechtshof te 's-Grav enhage zul len toetreden. Op de vlootconferentie te Londen zal een in leer gebonden boek wor den overhandigd, dat de handteekeningen van 12 millioen Amerikaansche vrouwen bevat en een oproep ten gunste van de ont wapening. Een dergelijke oproep zal ook namens 100000 Japansche vrouwen worden overhandigd. Rome, 17 Jan. (V.D.) De jongste verkla- ,ring van. Macdonald naar aanleiding van de Londensche vlootconferentie vindt' in het algemeen in Italië een ongunstig ont haal, waardoor de hoop op een gunstig re sultaat van de komende besprekingen nog verder is verminderd. De Popoio di Roma verklaart, dat de manier, waarop Macdo nald de taak der conferentie ziet, zijn pes simistische uitlating, dat de Engelsche re- geering zich geen illusies maakt, volkomen rechtvaardigt. Macdonald wcnschte slechts alleen de Britsche hegemonie ter zee te waarborgen. Bijzonder scherpe critiek oefent men op het feit, dat Macdonald niet wenscht in te gaan op hel bepalen van een vaste tonnage. Het standpunt van Macdo nald is niet dat van de vijf uitnoodigende zce-roogendheden, doch dat van de drie Oceaan-mogcndhedcn. De Popoio di P.oma vraagt tenslotte, waartoe dan eigenlijk het bijeenroepen van deze conferentie noodig SLACHTOFFER VAN EEN VERGISSING. Een ziekenhuispatiënt met cyaan kali vergiftigd. Stockholm, 17 Jan. (V. D.) In een ziekenhuis te Stockholm is een patiënte overleden tengevolge van het innemen van cyaankali. Het fleschje was door een ver gissing van een verpleegster in de plaats van een fleschje natrium op het tafeltje van de patiënte gezet. Een patiënte, die ook cyaankali had gekregen, merkte, voor zij de drank innam, de uitwerking van hei vergif bij de eerste patiënte, zoodat geen tweede slachtoffer werd gemaakt. De ver pleegster, die de noodlottige vergissing maakte, is in hechtenis genomen. EINDELIJK GERED. B e u t h e n, 17 Jan. (H.N.) Kort na mid dernacht gelukte het één der drie nog in gesloten mijnwerkers te redden. De man was slechts licht gewond, hoewel geheel uit geput. Het reddingswerk heeft onder hij zonder moeilijke omstandigheden plaats, zoodat men slechts weinig vordert. Of hel zal gelukken de twee nog vermiste mijn werkers te redden, is onzeker. Men houdt rekening met de mogelijkheid dat slechts de lijken geborgen zullen worden. HET MIJNONGELUK TE BEUTHEN. Het bergingswerk op de mijn Il-ainitz bij Beu then, waar tengevol ge van de instorting van enkele gangen door een aardbeving en kele mijnwerkers bedolven zijn, kost veel moeite. Er werden Donderdagavond nog drie arbeiders vermist. Daar men op de plaats, waar men werkte niet verder kon komen, heeft de reddingscolonne besloten te trachten de mannen van een anderen kant te bereiken. Eén hunner gaf nog tee kenen van leven door te kloppen. Men vresst echter, dat men hem niet tijdig meer zal kunnen bereiken. Van de beide andere mannen hoort men niets meer, zoodat men vreest, dat zij dood zijm DE HAAGSCHE CONFERENTIE. Duitscho deskundigen in Den Haag aangekomen. De beide Duitsche deskundigen Dorp- rnüller en Schatzl zijn vanochtend aange komen voor de besprekingen over de lee- ningen der spoorwegen en de posterijen. Het einde niet voor Zondag verwacht. Hedenmorgen hebben de zes mogendheden wederom vergaderd. Uit hetgeen besproken is kan worden afgeleid, flat men den tekst van het protocol heeft gewijzigd en dat er 13 annexen zijn. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 781.4 te Warschau en Krakau. Laagste barometerstand: 732.4 te Reykjavik. Verwachting: Meest matige Z. tot 7 O. wind, nevelig tot licht of half bewolkt, waarschijnlijk droog weer, weinig verandering in temperatuur. LANGESTRAAT 49-51. TEL. 190 Do besprekingen van de mobilisatïekvi'ès- tie zijn nog niet geëindigd. Dit kan ook ge zegd worden van het vraagstuk van de liquidatie van het verleden. Men heeft be sloten er van af te zien een bepaling op te', nemen, waarbij Duitschland definitief zou afzien van cventueele aanspraken ten be hoeve zijner particuliere burgers. Eenige mogendheden zijn tegen aanvaar ding van het Young-plan, tenzij een over eenkomst met Hongarije kan worden ge maakt. Naar wij vernemen, is te voorzien, dat de slot-confcrenlie niet eerder dan Zondag kan plaats hebben. DE VLUCHTELINGEN UIT RUSLAND. Het vertrok naar Brazilië. Hamburg, 16 Jan. De rijkscommissa ris Stücklen heeft verklaard, dat zich on geveer 6000 Duitsche vluchtelingen uit Rus land op Duitsch gebied bevinden. Hij heeft verscheidene aanbiedingen ontvangen van koloniale maatschappijen voor de opne ming van de Duitsche Russen. De Hansea- tische Siedlungengesellschaft I-Iammonia, Ta ij Blumenau in Brazilië, verklaarde zich bereid 250 gizinnen op te nemen. Het Don derdag a vertrekkend eerste transport naar Brazilië bestaat uit ongeveer 190 per sonen. Het eerste transport emigranten kwam even na twaalf uur aan in het hotel der HamburgAmerika-Lijn. Zij begaven zich. na het medisch onderzoek in het hotel aan boord van eon barkas, die hén naar de Monte Olivia bracht, die vanmiddag uit Hamburg vertrekt. STATIONSPLEIN - TEL. 1210

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1