AMERSFOORTSCfl DAGBLAD AAN DEN EINDPAAL VAN DEN ARBEID DË EEMLANDER PLECHTIGE SLUITINGSZITTING PHILIPS LAMPEN Winter-Qprui ming. Dinsdag 21 Januari 1930 28e Jaargang No. 172 ONDERTEEKENIMG VAN DE STUKKEN Waardecring voor Loucheur Hongarije betaalt 87 milLoeo DE OPLOSSING VAN DE H0NGAARSCHE KWESTIE F. H. LOMANS TERUGBLIK OP 'T GROOTE WERK SLUITINGSREDE VAN JASPAR Fa. L. Luycx en Zn. lOflUllEIICMKPRI K per 3 maasden voor Amersfoort 12.10. per maaod f 0.75, per APUNHCffltNlOrn.Ja (=<t gr#tls verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Blopealand franco per post per 3 maanden f 3.-» Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 UITGAVE: VALKHOFF C5 PRIJS DER ADVFRTFNTIFN van l-4 regels f 1.05 met inbegrip van een Dewijsnummec elke regel meer f 0.25 Llefdad.gheldsadvertentlèn voorde helft van den prlja Kleine Advertentlèn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewljsnammer extra f 0.05 Een telegram aan de Koningin 's-Gra venhage, 20 Jan De plechtig0 sluitingszitting van do Haagscbe conferen tie, welke op hedenmiddag 4 uur was be paald, nam eerst te 4..40 uur een aanvang, h soort van compromissen. Niemand heeft aangezien een informeelc bijeenkomst daar- 1 n« U'mióp precies datgene verkregen, wat hu wel hal zeïde, dat de conferentie eindelijk aan het eind van haar arbeid was gekomen. Er was geen oneenigheid bij dien arbeid geweest. Deze conferentie heeft een groote taak tot een goed einde gebracht. De oplossing «s verkregen van problemen, voortvloeiende uit den oorlog, waarnaar gedurende tien jaren is gestreefd. Tal van conferenties heb ben in dien tijd plaats gehad en de zaak telkens een stapje verder gebracht. Thans echter zijn wij tot een definitief besluit gekomen. Wij hebben daarmede de taak ver vuld, ons te Genève ongeveer 16 maanden geleden opgedragen om te komen tot een definitieve liquidatie van den oorlog. De overeenkomsten, welke thans zijn getee- kend, zijn, gelijk alle dergelijke stukken, een aan was voorafgegaan. De zaal was weder ingericht op dezelfde wijze als bij do ope ningszitting. Op de tribunes en in de loges bevonden zich la! van journalisten, verschil' lende leden van het corps diplomatique, ver scheidene dames en verdere belangstellen den Behalve de gedelegeerden en hun staf waren in de zaal gezeten de minister van Buitcnlandsche zaken, de vice-president van den Raad van State, de commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Hol land, de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer met den administrateur der griffie van de Tweede Kamer, den heer T'ip- pel, de burgemeester van 's-Grnvenhage, de secretaris-generaal en de chef van het kabi net van het ministerie van Buitenlandsche zaken, alsmede de referendaris aan dat de partement, do heer Carrière. Onder de ge delegeerden trok de heer Venizclos mot een zwart kalotje op de aandacht Naast den president van de conferentie, minister Jas- par, waren aan zijn linkerzijde gezeten d' heeron Chéron, Loucheur en Snowden, aan zijn rechterzijde de hoeren Hijmans. Franc- qui en Curtius. Achter den president zat de secretaris-generaal Sir Maurice Hankey. Nadat de president de zitting had go- opend, deed hij voorlczjng van de slotacte en verzocht hierop de gedelegeerden over te gaan tot onderteckening van de verschillen de stukken, in die slotacte bedoeld. Verklaring der Tsjechen. De heer Osusky, gedelegeerde van Tsjecho- Slowakije, legde eerst namens de Tsjecho* Slowaakschc delegatie een korte verklaring af. Tot haar leedwezen moest de delegatie constaleercn. dat Tsjecho-Slowakije krach tons het tot stand gekomen accoord, moet afstand doen van alle rechten, welke het be zat volgens het verdrag van Versailles. Zelfs indien het gemengde scheidsgerecht in een zaak tussehen een Duilschen en een Tsjecho-Sluwaakschen onderdaan uitspraak doet ten voordeeIe van een Tsjecho-Sio- waak, zal deze niets ontvapgen; daarente gen indien de uitspraak ten gunste van den Duitscher uitvalt, zal Tsjecho-Slowakije moeten betalen. De delegatie vertrouwde dus, dat men het met haar eens zou zijn, dat Tsjecho-Slowakije geen afstand kan doen van zijn rechten, die het ontleent aan het verdrag van Versailles. Daarom moest zij te dezen aanzien een voorbehoud maken. Ulrich (Portugal) vroeg of de reserves, die vorige dagen waren gemaakt, van kracht hieven, ofschoon zij niet in het proces-ver baal van deze zitting waren opgenomen, dan wel of zij moesten worden herhaald. De pre sident antwoordde, dat zulks onnoodig was. De onderteekening. Hierna kon men tot onderteekening over gaan. De documenten, die van roode zegels voorzien waren, werden met oranjestrikken bijeen gehouden. De onderteekening door den president geschiedde met denzelfden gouden vulpen, waarmede het protocol van do eerste zitting door hem was onderte kend en die hem door de conferentie was geschonken. Telegram aan de Koningin. Uitteraard nam de onderteekening van het groote aantal documenten dóór de ge delegeerden van twintig landen geruimen tijd in beslag. Zij duurde van 4.50 tot 5.35 uur. Hierna stelde de president de conferentie voor, het volgende telegram tot H. M. de Koningin te richten: Aan het einde van haar werkzaam heden gekomen vertrouwt de Conferen tie mij de eer toe, Uwe Majesteit haar eerbiedigen dank lo betuigen voor de nieuwe welwillende ontvangst, welke haar door Uwe Majesteits regeering is bereid. Het heeft de Conferentie bijzon der verheugd te 's-Gravenhage een werk te hebben kunnen volbrengen, dat zal bijdragen tot de ontwikkeling der vruchtbare samenwerking tussehen de volkeren. Bij acclamatie* werd tot verzending van dit telegram besloten. Snowden spreekt. Vervolgens gaf hij het woord aan den kanselier van de schatkist, hoofd van de Brilsche delegatie, rlen heer Snowden, pamens de verschillende delegaties. Deze Vorming van twee klassen precies datgene verkregen, wat hij willen hebben, maar zij zijn alle het resul taat van do meest vriendschappelijke be sprekingen en de meest edelmoedige waar deering van ieders standpunt. Deze com promissen zijn eerlijk gemeend, en geven alles wat men onder deze omstandigheden zou kunnen wcnschen. Er waren zeer ingewikkelde problemen betreffende de Oostclijko schadevergoeding en spreker was zeer voldaan, dat deze hier geregeld zijn Voor een belangrijk deel heb ben wij dit te danken aan de bewonderens waardige leiding van de tweede commissie van Loucheur. Dit probleem tartte de wijs heid van alle staatslieden der wereld. Toch is het hier tot aller tevredenheid opgelost. Reeds heeft de conferentie op geestdriftige wijze uiting gegeven aan haar waardeering deswege voor den heer Loucheur. Spr. ge loofde de tolk van alle aanwezigen te zijn, indien hij nogmaals den dank der conferen tie betuigde voor het groote werk. dat de president van de tweede commissie heeft tot stand gebracht. Hij heeft daarmede groote diensten aan den vrede bewezen. Spr zou niet tevreden zijn geweest, indien dat ge schil niet uit de wereld was geholpen Hij hoopte, dat Loucheur ook het comité zal presideeren. dat over li dagen te Parijs.zal moeten bijeen komen, om de onderdeelen van het accoord nader te formulecrcn. Ook dankte hij de Duitsche delegatie voor de wijze, waarop zij met volharding en moed, doch met volmaakte hoffelijkheid de belangen van haar land had verdedigd. Het is onmogelijk op het oogenblik, (lat het werk is volbracht, een man te vergeten, te genover wien wij een groote eereschuld heb ben: Siresemann. Al is hij van ons heenge gaan, in den geest is hij nog onder ons. Mol diepen eerbied leggen wij een immor tellen krans op zijn graf. Zich daarop tot den president richtende, zeide Snowden er zeker van te zijn, dat deze conferentie niet zoo goed zou zijn geslaagd zonder den takt en de gezonde humor van den president. Wij zullen ons steeds zijn groote verdiensten voor de pacificatie van Europa herinneren.. Hij wenschte hem c-enjUT"^ STRAAT 15 goede gezondheid en een lang leven toe en hoopte, dat de heer Jaspar nog vele jaren diensten in het publieke leven aan de wereld zou kunnen bewijzen boven en be halve het vele wat hij reeds heeft gedaan ten dienste van den vrede en goede ver standhouding tussehen de volken. Deze redo werd met luid applaus beze geld. Hierop stond de president op, met luide toejuichingen begroet, om zijn recd3 ge melde sluitingsredo tc houden. Te 6.20 uur had de president zijn rede beëindigd. Hij kon echter nog niet tot de sluiting der conferentie overgaan, omdat in middels gebleken was, dat nog een aantal documenten niet geleekend waren. Hij ver zocht daarom de delegaties, die reeds bezij waren de zaal te verlaten, niet heen te gaan voordat zij alle stukken hadden geteekend. Ongeveer half 7 verliet de president de conferentie, die daarmede was geëindigd. Omtrent do oplossing van de Hongaarsche kwestie vernemen wij van Hongaarsche zij de Hongarije had gevraagd een financieele regeling te treffen voor alle scheidsgerech telij ke processen. Tot een dergelijke rege ling v.as men bereid met handhaving van par. 250 van het verdrag van Trianon. De oploss.ng is gevonden, zooals men weet, door vorming van twee kassen. De eerste kas zal 240 millioen goudkronen bedragen; daaruit kunnen de agrarische regelingen worden bekostigd volgens, scheidsrechter lijke u:tspraak. Wanneer een afzonderlijke overeenkomst is gesloten omtrent bepaalde betalingen of wanneer een onteigend goed word' teruggegeven, wordt het bedrag van 210 milliocn verminderd. Het scheidsgerecht zal uumaken welke processen tot de eerste kas gfrekend moeten■•Axmicn te behooron. Hongarije zal Jit fonds niei bijeenbren gen; ir.en zal 4 %-obligaties uitgeven, welke door een permanent comité, dat te Parijs zal zelclen en waarin ook Hongarije zitting zal hebben, op do markt zullen worden ge bracht To'. de tweede kas zullen alle andere vor deringen behooren. Daarvoor geven Frank rijk, Jialie en Engeland tezamen 100 milliocn goudkronen. Als deze som niet voldoende is, zal elk land, dat. een proces verliest, het ontbreken de mcetcn betalen. WA TOOS TENR1JK MOET BETALEN De Oostenrijksche betalingen zijn zoodanig geregeld, dat Oostenrijk, behalve de be staande. relicfkosten, nog zal betalen van 1943—1966 een totaal bedrag van 23 milliocn goudMonen. Daarvoor worden alle herstelschulden van Oostenrijk geschrapt, terwijl dc pandrech ten geheel worden opgeheven en Oostenrijk dus zijn financieele onafhankelijkheid her krijgt De regeling van Bulgarije is nog niet vastgesteld, daar Roemenië nog bezwaren maakt in verband met de onteigende bezit- tingo'-. in de Dobroedzja. geld; alle processen, welke nog aanhangig gemaakt zullen worden, zullen volgens par. 250 van het verdrag van Trianon worden be handeld, met dien verstande, dat in de toe komst het scheidsgerecht niet uit drie, maar uit vijf leden zal bestaan, waarvan twee zullen worden aangewezen door het Perma nente Hof van Intern. Justitie. Van de uit spraken in de bij het scheidsgerecht thans aanhangige processen is geen beroep op het Hof mogelijk In de toekomst zal dit wel het geval zijn. Volgens de getroffen financieele regeling botaaii. Hongarije tot 1943 gemiddeld per jaar 10 milliocn goudkronen, van 19431ÜG6 13Yi milliocn per jaar. Deze betalingen be dragen gekapitaliseerd thans 87 milliocn. Zij zullen geschieden als liquidatiebetalin gen en wanneer Hongarije aan deze ver plichtingen voldoet, zullen de herstellasten geschrapt worden, terwijl het land zijn fi nancieele zelfstandigheid volkomen her krijgt. Frankrijk, Italië en Engeland hebben den minister-president van Hongarije gemach tigd namens hen aan het parlement mede te dcelen. dat Hongarije zoo noo i:g een tweede leening zal kunnen verkrijgen. THREE CHEERS OP SNOWDEN ELECTR. TECHN. BUREAU TEL. 483 Groote belangstelling voor de sluiting 'sGravenliagc, 20 Jan. Op en om het Binnenhof bestond voor de slotzitting der confeientic groote belangstelling. Een tal rijk publick was op de been om van deze plechl.gheid getuige te zijn zij het dan ook vanuit de verte en de veemde staats lieden voor het laatst te zien De Kon. Militaire Kapel, onder leiding van Louis Boer, had zich op het Binnenhof op gesteld en toen het teeken gegeven werd, dat In de zaal met het zetten der handtce- keningen een aanvang was gemaakt, speel de kapel eenige gewijde liederen uit Vale- riiv Gedenck klanck, benevens het dank lied Nun danket allen Gott. DE Verheugenis over hel resultaat Er begint een nieuwe taak De president van de conferentie, de heer Jaspar, heeft bij de sluiting de volgende rede gehouden: Mijne hceren, staat mij toe u irt de eerste plaa-s mijn zeer diepgevoeldan dank te be tuigen voor de te vleiende woorden, welke gij wal tot mij hebt willen richten. Staat mij ook toe, mijne heeren, nogmaals de regeering van Hare Majesteit de Koning in de*- Nederlanden, alsmede de Statcn-Ge- neraal en de stad 's-Gravenhage dank te zeggen voor de zoo volledige en zoo harte lijke gastvrijheid, welke zij ons hebben ver leend. Wij zullen van ons verblijf alhier, van do voorkomendheden, waarvan wij het oor.« prp zijn geweest, en van de volmaak te organisatie van alle diensten waarvan wij gebruik hebben gemaakt, een onuitwisch- bare herinnering bewaren. Mijne heeren. Op het oogenblik, waarop wij aan den eindpaal van onzen arbeid ko men en voordat wij scheiden, om ieder den weg naar ons land te hernemen, zij het mij vergund terug te zien op den gemeenschap- pclijken doorloopen weg in den loop van die werkzame dagen, welke wij te 'sGraven- hage hebben doorgebracht Op het oogenblik waarop te Genève in September 1928 het besluit werd genomen dat ons hierheen heeft gevoerd, waren tien jaren verloopen sedert het einde van den oorlog. Hoe vaak reeds hadden wij in den loop van die 10 jaren de gebeurtenissen wil len bfheeischen en waren de gebeurtenis sen oi.s ontsnapt! Achtereenvolgens had de eene conferentie na de andere plaats gehad; voorioopige oplossingen waren vastgesteld, talrijke accoorden waren beproefd en hoe veel ontgoochelingen had de onvruchtbaar heid daarvan niet reeds veroorzaakt tot op den dag, toen de regeeringen te Genève bij een, vast besloten om de werkelijkheid in het aangezicht te zien en om aller wil te vercer.igen Lor beroiking van het eindsuc- ces, z'cli plechtig hadden verbonden 'n vol ledige en definitieve regeling der herstel- vraagstukken vast te stellen. Dit besluit was niet alleen een gebeurte nis van belangrijke materieele beteekenis, het was ook en vooral de bevestiging van een moreele overeenstemming, die een groot oogentlik in de geschiedenis van na den oorlog beteekende. Hebben wij de edele taak vervuld, welke de regcenngen en hun hoofden aldus had den afgebakend? Vijftien maanden zijn verloopen sinds Ge nève. Gedurende die 15 maanden, hoeveel hinderpalen zijn er niet overwonnen cn welk een stapel werk is er niet verzet! En het verheugt mij, mijne heeren, op het oogenblik waarop dit werk zijn officieele wijding ontvangt, hier namens alle regee- ririgèn aan deze tafel vertegenwoordigd, een hulde van bewondering en van dankbaar heid tc kunnen brengen aan de hooge per soonlijkheden, die hun wetenschap, hun toe wijding en ook hun gehecle hart ten dienste van le geheele wereld hebben gesteld. Vervolgens heeft men moeten overgaan tot de bestudeering van hun arbeid, men heeft dezen moeten herzien, vervolledigen dragen, die het besluit van 1928 leven zul len geven erx de vredo van de herstelbeta lingen zullen worden. Thans hebben wij liet doel bereikt en heeft het uur geslagen, waarop wij ons kun nen erheugen over het resultaat. Wart het is een resultaat en, ik geloof het stellig, een gelukkig resultaat. Dc overeenkomsten welke gij zooeven ge teekend hebt, verzekeren inderdaad die vol ledig»» en definitieve regeling, welke het be sluit van Genève gewild heelt. Gesloten in een g- est van eendracht en verzoening, uit drukking van onzen gemeenschappelijken en opiechten wil voor altijd hot tijdperk af te sluiten van de gevaarlijke besprekingen en va:» de bedriegelijke herzieningen, betee- kencn zij een uur in de Europeesche ge schiedenis, een uur, waarvan de plechtig heid is gelegen in hoop en geloof. Maar dit uur zou tevergeefs geslagen hebben, mijne heeren, indien het niet ge volgd werd door de dagen van morgen, wel ke h-t aankondigt. Die clagen zullen dat gene zijn, wat onze moed en onze wil ervan zullen hebben gemaakt Op liet oogenblik waarop ik spreek, begint een nieuwe taak, die ven de uitvoering van die verdragen die ons b nden en ons verbinden Wat zou de verantwoordelijkheid verpletterend zijn van hen, die de wereld een nieuwe ontgoocheling zouden bereiden door daarin vertraging en belemmering te brengen! Een geheel verleden, zwaar van smart en WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 770.4 te Weenen. Laagsto barometerstand: 729.6 te Ingö. Verwachting: Zwakke, later toenemende O. tot Z. wind, nevelig tot licht of half bewolkt, weinig of geen neerslag, lichte vorst des nachts, overdag weinig verandering in temperatuur. LANGESTF5AAT 49-51. TEL. 190 De heer Boer werd vervolgens een mo- rnen. binnengeroepen om den dank voor de ze attentie in ontvangst te nemen. He. duurde tot tialf zeven, alvorens de eerste gedelegeerden, de Duitschers, naar buiten kwamen. Geleidelijk kwamen de verschillende 4e- legities uit het Tweede Kamergebouw. Een der laatste was de heer Snowden, dio met een butelijk Three cheers for Mister Snow den .word begroet. Vriendelijk dankend reed hij in zijn auto weg. Langzamerhand zakte de belangstelling wat at TRAMREMISE DOOR BRAND VERWOEST De schade op 200.000 mark geschat A u gsb u rg, 2 0 J a n. (II N.) Hedenavond om acht uur is door nog onbekende oor zaak, vermoedelijk door achteloosheid, brand uitgebroken in de groote remise van de tram, het vroegere stationsgebouw. Toen de beroeps- en de vrijwillige brandweer ter plaatse kwamen, stond de groote 60 me ter lange cn 20 meter breede hal in lichte laaie. Door Kortsluiting, e;n gevolg van het doorbranden van de geleidingsdraden, stond het tramverkeer drie kwartier stil. De hal is tot de grondmuur afgebrand en al les wat zich daarin bevond, machinerieën, tramwagens en autobussen, is een prooi der vlammen geworden. De schade wordt op 200.000 mark geraamd Het gelukte het administratiegebouw, dat zich bij de remi se bevindt te behouden. HET AL-INDISCHE CONGRES. Bezwaren tegen de uitvoering van 't aanvaarde program. Londen, 2 0 Jan. (H. N.) In Britsch- Indië wordt vandaag het parlement ge opend. Omvangrijke maatregelen zijn ge nomen om een overval door Indische natio nalisten te verhinderen In do omgeving van het parlementsgebouw zijn talrijke posten opgesteld, terwijl ook in het gebouw zelf omvangrijke veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Naar gemeld wordt, heeft Gandhi een begin gemaakt met de uitvoe ring van het programma, dat op het Al- Indische congres is vastgesteld. Bij de be toogingen zijn 18 personen gearresteerd. teleurstelling, schrijft ons gebiedend onzen Verschillende voorname Indiërs zijn echter en de plechtige wijding geven, van de ver- sloten, plicht voor. Opdat Europa niet weder moord dadige jaren terugzie; opdat het woord „vredeevenzeer in de harten als in de tek sten geschreven zij; opdat over een betere mensebheid die triomfcerende morgen mo ge schitteren, welken wij niet zullen zien, maar welke wij zullen hebben doen geboren worden, laten wij, mijne heeren, op hef oogenbnk waarop wij scheiden, beloven, dat licht niet meer te laten uitdooven, dat over de graven heen de wiegen verlicht. Ik* verklaar de Haagscbe conferentie ge- tegen dit programma en verklaren, dat do Indische leden van het parlement hun mandaat niet mogen neerleggen en dat de besluiten van het congres nadeelig vooV Indië zijn. MISS DUITSCHLAND GEKOZEN. B e r 1 ij n, 2 0 J a n. (H.N.) Vandaag is van de 137 uitverkorenen mej. Dorilh Nitikows- ki uit Berlijn tot Miss Duitschland gekozen. In het geheel hadden zich 1832 deelneem sters aangemeld.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1