DE EEMLANDEü Groote Winter-Oprui ming. MUNNc lorniJo wrck Coe( graUt verzekerlng tegeB ongciuWkco, f o.i7>/» Donoerdag 23 Januari 1930 28e Jaargang No. 174 BUITENLANDSCH OVERZICHT ONTMOETING DER DELEGATIES WIL BOLIVIA DEN OORLOG? De mobilisatie geloochend CANEA GETEISTERD Door brand voor een deel verwoest EEN VOORTREFFELIJKE ORGANISATIE FRANKRIJKS WENSCHEN Fa. L. Luycx en Zn. DE ACTIE VAN DE GEORG1ERS Maandag zal hij nader getuigen amersfoortsch dagblad IDnUUCMU'MT^PQI I? per 3 maandeo voor Amerifoort f 2.10, per maud f 0.75, per Biooealeod franco per post per 3 maande» f S.-% Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING *7910 TELEFOON INTERC 515 UITGAVE: VALKHOFF C? PRIJS DER ADVERTEwTIEN l~* re9dl f 1,05 ,Dt*9rtP vao eeo bewijsnummc® 1 elke regel meer f 0.25. Liefdadlgheids-advertentlën voor de helft vu den prt}i Kleine Adverteotlto „KEITJES" bij vooruitbetaling 1-5 regel» 50 ceat, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1'.Bewijsnummer extra f 0.05 De opening der Londensche vlootconlerentie. Opti misme en pessimisme. Omtrent de Londscue conferentie, die gis teren geopend is, kan nog niet veel bizon- ders worden gemeld. Dc gedelegtrerden heb ben wel schoone woorden gesproken en den nadruk gelegd op den goeden wil, die hen allen beheerachte, maar hun redevoe ringen bevatten over liet algemeen weinig substantieels: zij hielden, af en toe, een zinspeling of een aanduiding in, maar con crete voorstellen en toezeggingen werden niet gedaan. Wij moeten dan ook wachten tot Donderdag, omdat feitelijk pas van de zen dag af bepaalde vraagstukken nader zullen worden bekeken, gewikt en gewogen. Hoe onzeker de kansen der conferentie zijn, kan blijken uit hot feit, dat in som mige kringen de mislukking reeds bij voor baat vast staat, omdat men daar de op vatting huldigt, dat de verschillende sta ten met hun zeer uitccnloopende belan gen, niet bereid zijn stuk voor stuk zich voldoende opofferingen te getroosten, dïo alleen een vergelijk naderbij kunnen brengen. De gematigden zijn van gevoelen, hopen tenminste, dat ccnige successen zullen wor den bereikt en wel van dezen omvang, dat althans voor eenigen tijd de bewapenings wedloop zal worden stopgezet. Zij beschou wen de tegenwoordige conferentie dan ook niet als oen einde, maar het begin van een reeks bijeenkomsten, waarop geleidelijk de maritieme bewapening tot zoodanige verhoudingen zal worden terug gebracht, dat zij noch langer ernstige oorlogsbedrei ging in zich sluit, noch langer als een eco nomische last op de volkeren weegt. Fn tenslotte zijn er een handjevol opti misten, die rneenen, dat van Tonden de victorie begint en van nu af dc voortdu rende vrede een voldongen feit zal zijn. Of cr voor dezen blijmoedigen kijk op de zaken aanleiding is. is minstens twijfel achtig, maar veel zal reeds gewonnen zijn.' wanneer de mislukking, waarop de Ge- neefsche conferentie van 1927 uitliep, te niet kan worden gedaan door vorderingen op ontvvapeningsgebied, die althans niet al te onbeteekenend zijn. Misschien herinnert men zich. dat de kwestie der kleine kruisers in 1927 de klip vormde, waarop de conferentie strandde. Ditmaal zal men dit vraagstuk niet uit den 'weg mogen gaan en eveneens de be perking der slagschepen, die der duikboo- tcn, die van dc pariteit der vloten, enz. aan de orde moeten 6tellen. Er zijn vijf partijen, er zijn veel netelige onderwerpen: dit verklaart de grootc conflictenkans Bo vendien hangt de vlootontw opening, die men thans ter hand wil nemen, nauw sa men met het algemeene vraagstuk van vei ligheid en vrede, welke laatste op hun beurt weer afhangen van de sterkte der bewapening to land en ter lucht Men moet zich dan ook op een tragen gang van zaken voorbereiden en op het lang uitblijven eener fundamenteele een heid van standpunt. Evenmin als men \an den Volkenbond mag verwachten, dat hij terstond orde en vrede in de wereld op sublieme en onwrik bare wijze bevestigt, mag men van dc vlootconferentie vergen, dat zij alle vraag stukken op een onberispelijke wijze oplost. Veel gewonnen zou er reeds zijn, wanneer zoodanige sue vscn werden behaald, dat het ontwapeningswerk. dat van den Vol kenbond uitgaat, er door wordt aange moedigd. Door het pact \an Kellogg en door tal van andere internationale schik kingen is de vrcdesmentaliteit wel krach tiger geworden en zijn de vre deskan sen inderdaad grootcr geworden, maar alge- heele ontwapening zal men nog niet aan durven. omdat, ondanks het toenemend toenaderingsstrevcn der volkeren, het wan trouwen niettemin nog veel krachtige** is Laat ons daarom hopen, dat dc mogendhe den, die |p Londen thans mee over het. we' en wee der wereld beschikken, de vo ke ren niet steenen voor brood zullen geven, doch minstens een accoord zullen treffen met betrekking tot den feilelijken mini mum-aanbouw. Reeds dan wordt het ge voel van veiligheid versterkt en in dien De meeningsverschillen tusschen .Frankrijk en Italië getracht te verminderen De particuliere besprekingen duren voort I. o n d e n, 2 2 J a n. (II. N.) De particuliere besprekingen tusschen de vertegenwoordi gers der verschillende delegaties zijn van- Jaag voortgezet. Volgens een communiqué van het departement van buitenlandsche za ken vond vanmorgen een bespreking plaats tusschen de Fransche en dc Cngelsche ge delegeerden, waaraan ook de vertegenwoor diger van Canada deelnum. Bij dit onder- boud werd vastgesteld, dat sommige punten in het Fransche memorandum nog een na dere toelichting behoeven. Deze punten zul len bij de volgende bespreking op Vrijdag nader behandeld worden. Terstond daarop had Macdonald een bespreking met Stim son, terwijl in den namiddag een onderhoud lussth'en Macdonald cn Grandi plaats vond Vanavond zal Macdonald nog oen onder houd met Wakatsoeki, den leider der Jo- I.nnsche delegatie hebben. De deskundigen hielden vanmiddag in het St. Jamespaleis een zitting met gesloten deuren. Volgens de fficieele mcdcdeeling waren ook deze be sprekingen slechts alleen een algemeene v isseling van gedachten Donderdag vindt up plenaire vergadering plaats, zoodat de particuliere besprekingen Vrijdag zullen worden hervat, opdat iedere delegatie gele genheid zal hebben zich nauwkeurig op de hoogte te stellen van liet standpunt der an- Jere delegaties. Tardieu verklaarde in do aerscon'erentie ann dc Fransche journalis ten, dat vanmorgen het Fransche memo randum van 20 December en het Engelsche antwoord daarop u'esip roken zijn. Omtrent de plenaire verga tering van Donderdag wordt gemeicï, dat iedere delegatie daarin haar standpunt in a'lgemcenen vorm tot vitdrukking zal brengen, zonder ccnige cij fers te noemen of meer nauwkeurig om- schre\en voorstellen te doen. De besprekingen van de hoofdgedelegeer- dtn ter voorbereiding van de plenaire ver gadering van Donderdag duurden den gc- heelen dag voort. De Fransche delegatie had vanmiddag nog ien onderhoud met de Ju- pansche delegatie- Stimson begaf zich na zijn onderhoud met Macdonald terstond naar dc Japansche delegatie. Vanavond be zocht Stimson ook den Italiaanschen gede legeerde Grandi. De Amerikaansche delega tie verklaarde zich voldaan over de bereikte vorderingen. Volgens de Evening Standard brachten zoowel Grandi als Tardieu een be zoek aan Macdonald, wat klaarblijkelijk in verband staat met do vvenschen van Macdo nald en zijn collega's, om de meeningsver schillen tusschen Italië en Frankrijk nog vóór de plenaire vergadering zooveel moge lijk te doen verminderen. Tardieu vertrekt Zaterdag naar Parijs, doch keert Maandag naar Londen terug. De City geeft Donder dag in Guild Hall een banket ter eere van de gedelegeerden, waartoe 750 gasten uitge- noodigd zijn. Naar verluidt zullon Macdo nald en Tardieu daarbij redevoeringen hou den. Sovjet-kruisers ter sprake. Gemeld wordt, dat bij de ondcrhandclin gen tijdens do komende dagen ook nog de beide sovjet-pantserkruisers „Profintern" en „Pariskaja Kommuna" ter sprake zullen ko men, aangezien, zooals bekend is, de sovjet- regeering het gedeelte van het Verdrag van Lausanne, betrekking hebbend op de slui ting der Dardanellén, niet erkent en zonder tc vragen deze beide schepen, oud doch niet temin nog sterk, naar believen door ge noemde zeeëngto van de Zwarte- naar de Middcllandsche Zee zendt. tusschentijd kan met errnst en voortva rendheid de verdere afbraak van het nood lottige bewapeningssysteem ter hand wor den genomen. BERGAMO IN DE MIST. De menschon in de slad ver dwaald. tj o m e2 2 Jan. (V. D.) Sedert twee dagen is de Lonibardijsche stad Bergamo in een buitengewoon dichte mist gehuld, waar door het verkeer ten zeerste wordt belem merd Trams en auto's rijden den gehcelen, dag, voor zoover, het rijden nog mogelijk is, rnet onfsfoker lichten en schijnwerpers. In de voorsteden zouden verschillende per sonen zoodanig ziin verdwaald, dat zij hun eigen woningen niet meer terug konden vin den. Van de hoog-gelegen bovenstad uit krijgt men den indruk, dat de beneden-stad in een zee is veranderd. Slechts een paar torens en ccnige zeer hooge boomgroepen steken bo ven den nevel uit. ROEMEENSC3-BULGAARSCH GRENSINCIDENT. Twee soldalen het slachtoffer. Weèncn, 22 Jan. (II. N\) Volgens een bericht uit Boekarest hebben in den afgeloo- pen nacht Bulgaarsche komitadji s aan de Roemeensch-Bulgaarsche grens te Pelica een wachthuis aangevallen, waarin zich drie soldaten met het gevolg, dat éón soldaat gedood en twee andere ernstig gewond wer den, \an wie er één tijdens het vervoer naar het ziekenhuis is gestorven. De daders zijn ontkomen. VLIEGTUIG DOOR DE MIST VER ONGELUKT. Twee slachtoffers. In Suffolk is een Engelsch legervliegtuig gistermorgen bij dichten mist in de toppen der hoornen op den heuvel gevlogen en brandend naar beneden gestort. De twee inzittenden, een luitenant-bestuurder en een korporaal-mecanicien, zijn gedood. DE SPAANSCHE WISSELKOERS. Maatregelen ter saneoring. P a r ij s2 2 Jan. (H. N.) De Spaansche regeering heeft een verordening uitgevaar digd, volgens welke alle Spaansche expor teurs van de betalingen, welke zij in buiten landsche geldswaarden ontvangen, binnen 8 dagen ten minste 80 pet. in Spaansche va luta moeten omwisselen. Op deze wijze hoopt men een verdere daling van den Spaanschen wisselkoers te kunnen verhin deren. Met betrekking tot het aftreden van den minister van financiën verklaarde Pri mo de Rivera, dat de minister reeds een maand geleden het daartoe strekkende ver zoek had ingediend. Wegens het verzet, dat hij bij zijn verschillende maatregelen lot handhaving van den wisselkoers ontmoette, had hij gemeend zijn taak niet langer tc kunnen vervullen. Primo de Rivera ver klaarde, dat hij geen nieuw lid in de regee ring had willen opnemen, aangezien dc dic tatuur nog slechts enkele maanden van kracht zal blijven. Londen, 22 Jan. (H.N.) Volgens een be richt uit Washington heeft de zaakgelastig de van Paraguay aan het departement van buitenlandsche zaken medegedeeld, dat hij voor een onmiddellijk uitbreken van een conflict tusschen Bolivia cn Paraguay vreest, omdat de opperbevelhebber van Bo livia een algcmccnen aanval op de grens van Paraguay heeft bevolen. Zooals bekend, had reeds dezer dagen een botsing tusschen strijdkrachten van beide landen plaats. N' e w-V o i k, 22 Jan. (V.D.) Uit La Paz wordt gemeld, dat dc president van de re publiek Bolivia aan de buitenlandsche pers officieel heeft medegedeeld, dat do geruch ten omtrent een algemeene mobilisatie der Boliviaanscho troepen in het Zuidelijk Gvin Chaco-gebied beslist onjuist zijn. C a n e a, 21 Jftn. Ke^Arand heeft een ge deelte der stad Canea verwoest. De schade wordt op verscheidene tientallen millioencn geschat. De vervalschers der bankbiljetten moeten zeker van het slagen zijn gezceest De uitgifte in 1928 reeds bekend B c r 1 ij n, 2 2 Jan. (II. N.) Met betrekking tot de vervalschte Amerikaansche bankbil jetten wordt medegedeeld, dat het de be trokken afdceling van de recherche nog niet is gelukt nadere bijzonderheden vast te stellen over do vervalschers en hun werk plaats. Uit hetgeen op het oogenblik bekend is, kan inen afleiden, dat men met een voortreffelijk uitgeruste organisatie heeft te doen. De vervalschers zelf moeten van het slagen van hun werk ten volle overtuigd zijn geweest, daar zij in tegenstelling met hetgeen anders altijd geschiedt, het waag den de biljetten hij banken in te leveren. Het Amerikaansche departement van de schatkist heeft medegedeeld, dat reeds in 1928 bekend was dat bankbiljetten van 100 dollar vervalscht waren, doch eerst na het opduiken van de valsche biljetten van 50 kon men aannemen, dat de vervalschers en zij, die de valsche biljetten in omloop brach ten, hun voornaamste afzetgebied in Duitschland zochten. Blijkbaar is eerst ver leden jaar October met het in omloop bren gen der vervalschte biljetten in Duitschland begonnen. De vervalschers zullen thans in zooverre in hun optreden worden belem merd. daar intusschen bij do wet nfeuwe typen van bankbiljetten zijn vastgesteld. De 34-jarige koopman Franz Fischer, die ge zocht wordt wegens het in omloop brengen van dc vervalschte biljetten, heoft zich in October verdacht gemaakt door dc groote uitgaven, die hij deed. Of de vervalschers ook Amerikaansche bankbiljetten van hoo- gere of lagere bedragen hebben vervaardigd, is op het oogenblik nog niet vastgesteld. Het houdt vast aan een pact voor de Middellandsche zee De pets V3D de conferentie geweerd? Londen, 22 Jan. (H.N.). Terstond na de plechtige opening van de vlootconferentie zijn de particuliere besprekingen tusschen de hoofdgedelegeerden begonnen.Naar de bla den melden, wenscht Frankrijk, dat het Kclloggpact aangevuld zal worden met een bepaling, waarbij de onderteekenaars van het pact met inbegrip van de Voreenigde Staten zich plechtig verbinden om, indien een staat het pact mocht overtreden, niet alleen met elkaar overleg te plegen, doch ook den overtreder allen steun te weigeren. Verder heeft Frankrijk de gedachte aan een pact voor do Middellandsche Zee cn voor het Kanaal lot verhooging van Frankrijks veiligheid nog niet los' gelaten. Volgens de Daily Express is besloten de pers niet toe te laten tot dc zittingen van de conferentie, wat vooral onder de Amerikaansche jour nalisten veel verbazing heeft gewekt. Ove rigens wordt de opening van de conferentie door alle bladen, onverschillig van welke richting, met de grootste sympathie bespro ken. Fransche opvattingen. Parij'S, 22 Jan. (V.D.) De Fransche och tendbladen geven kolommenlange verslagen van de openingszitting der vlootconferentie, doch de officieele openingsredevoeringen worden verschillend beoordeeld Het Jour nal meent, dat men verrast is door de vele reserves en door de niet uitgesproken mee ningsverschillen. De Petit Parisien is van mecning, dat het jammer is, dat de rede voeringen niet op een ander tijdstip zijn uit gesproken, aangezien de draagwijdte van hetgeen vooral door Macdonald cn door Stimson gezegd is, los van dc hinderlijke omgeving van gisteren, beter tot haar recht zou zijn gekomen. In de Echo de Paris schrijft Pertinax, dat de opcningspléchlig- heid vooral van beteckenis was om dc ge houden redevoeringen. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 771.7 te Memel. Laagste barometerstand: 738.9 te Vestmanoer. Verwachting: Zwakke tot matige later wellicht toenemende Z. tot Z. O. wind, nevelig tot zwaar bewolkt, weinig of geen re gen, weinig verandering in temperatuur. VERVOLGING VAN FRANSCHE INDUSTRIEELEN WEGENS BEDROG. Parijs, 2 2 .Tan. (V. D.) De justitie te Marseille heeft een vervolging ingesteld te gen drie Fransche industricelen uit Ni mes, wegens bedrog bij het uitvoeren van mili taire leveranties. De betrokken drie fabri kanten moesten 30.000 paar militaire schoe nen leveren, doch de kwaliteit van deze schoenon was zoodanig, dat de leverantie werd geweigerd. Met behulp van valsche handteekeningen wisten de beschuldigden toen zelf de leveringsbriefjes in orde te ma ken, welk bedrog echter ontdekt werd. HEVIGE BRAND TE BORDEAUX. Bordeaux, 21 Jan. Door een brand is een schoenfabriek alhier in ee:i half uur volkomen verwoest. De schade bedraagt een rnillioen. Twee brandweerlieden zijn door het instorten van een muur. gedood. NOODLOTTIGE ONTPLOFFING TE LYON. Parijs, 21 Januari. Hedenmiddag heeft te Lyon in een chemische fabriek een ont ploffing plaats gehad, waarbij drie arbei ders zijn omgekomen. LABOUR-NEDERLAAG IN HET HOOGER- HUIS. In verband met de wet op de werkloosheidsverzekering. Bij de behandeling in het Hoogerhuis van dc wet op de werkloosheidsverzekering is een conservatief amendement, om den duur van de wet voorloopig op niet langer dan één jaar na haar invoering te bepalen, met 107 tegen 18 stemmen aangenomen, on danks de bestrijding van lord Parmoor. De liberale lords stemden, voor zoover aanwe- met de conservatieven mee. Aangemoe digd door hun succes dienden dc conserva tieven daarna nog een amendement in om het artikel, dat betrekking heeft op „hen die niet op eerlijke cn ernstige wijze werk. zoeken", uit de wet te lichten. Ook dit amendement werd met bijna dezelfde stem verhoudingen aangenomen. Slechts twee li berale pairs waren hier tegen. EEN FRANSCH VERKEERSVLIEGTUIG VERDWENEN. Vier personen omgekomen? P a r ij s, 2 1 Jan. (V. D Te Havre maakt men zich ongerust over het lot van een verkeersvliegtuig, dat met vier passagiers aan boord Zondagmorgen van hel vliegveld Bléyille bij Havre opsteeg voor Amiens. Het liegtuig vertrok denzelfden middag weer van Amiens, doch is niet te Havre aangeko men. Van het vliegtuig ontbreekt tot nu toe elk spoor. SNEEUWSTORMEN IN AMERIKA. Londen. 22 Jan. (H.N.) Volgens een be richt uit New-York is het centrale Westen der Ver. St. opnieuw door hevige sneeuw stormen bezocht. De thermometer is belang rijk gedaald. Het meteorologische bureau kondigt voor Ncvv-York een hevigen sneeuw val binnen 24 uur aan. Dinsdagavond heb ben djevige sneeuwstormen, van het Rots gebergte komende, gewoed in Oklahoma cn Texas. LAIMGESTRAAT 49-51. TEL. 190 Kapitein Ehrhardl licht in over zijn betrekkingen met Karoemidze SPOORWEGONGELUK IN OLDENBURG. Oldenburg, 21 Jan. (V.D.) Op het spoorwegtrajetc Varel—Bodenkirchen is een personentrein tengevolge van een dichten nay el door een onveilig signaal gereden en op een goederentrein gebotst. Er werden 13 personen gewond, o.w. twee ernstig. Het opruimingswerk heeft eenige uren in be slag genomen. Men bericht d.d. 21 Jan. uit Berlijn aan te N.R.C.: Kapitein Ehrhardt heeft tot den voor zitter van de rechtbank, waarvoor het tsjer- wonetsproces dient, het schriftelijk verzoek gericht hem niet als getuige te dagvaar den, daar hij een dringende reis moet on dernemen. Hij verklaart in zijn schrijven nimmer met Karoemidze te hebben onder handeld. Hij heeft zich alleen door Karoe midze laten inlichten over diens politieke plannen. Hij stelde daar belang in, daar Karoemidze hem zelf had verteld, dat En gelsche politici achter deze plannen zaten. Deze plannen beoogdan de vernietiging van Rusland cn druischtcn geheel tegen zijn eigen opvattingen in. Karoemidze heeft hem niet ingelicht over zijn plan tot het vervaardigen van valsche tsjerwonetsen Hij kan dus ook niet zijn sympathie met deze plannen hebben betuigd. Waar is, dat Karoemidze hem om 10.000 mark heeft ver zocht; hij heeft den Georgiër zijn hulp niet geweigerd uit gebrek aan geld, maar al leen, omdat hij zich met diens politieke plannen niet kon vercenigcn. Karoemidze heeft overigens heden in dc zitting van het proces nog verklaard, dat zeer ernstigo politieke en economische vraagstukken den grondslag van zijn op-< treden hadden gevormd. Zijn geestverwan ten cn hij zien in het bolsjewisme een zeer groot gevaar voor de menschheid. Hij wilde in de eerste plaats geestverwanten om zich scharen, om daarna den strijd tegen het bolsjewisme en het Russische sovjet-stelsel te voeren. Ais getuige werd heden nog een zekere Schneider, drukker te München, gedag vaard. Hij heeft de eerste valsche tsjer wonetsen gedrukt. Schneider weigert op alle hem gestelde vragen te antwoorden. Na dit verhoor, dat natuurlijk niet op leverde, besloot de rechtbank kapitein Ehrhardt tegen Maandag a s. als getuige Ie dagvaarden. Met het schrijven van Ehrhardt wordt dus door de rechtbank geen rekening gehouden. TYPHUS-GERUCHTEN TE BERLIJN. Het cijfer niet boven bet gemiddelde. Berlijn, 22 Jan. (H.N.) Naar aanle! ding van verontrustende geruchten over de mogelijkheid van een typhus-epidemTe te Berlijn, deelt de geneeskundige dienst van de stad mede, dat in het geheel 19 gevallen van typhus in Berlijn zijn voorgekomen. De patiënten worden in de ziekenhuizen verpleegd. Het cijfer is dus in het geheel niet boven het gemiddelde, daax jaarlijks ongeveer drie a vierhonderd gevallen in Berlijn voorkomen. De geruch ten, volgens welke er reeds ongeveer 100 patiënten zouden zijn, zijn dus 6terk over dreven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1