AMERSFOORTSCH DAGBLAD te- BALANS-OPRUIMING MOLENAAR DE EEMLANDED FIRMA DUIM BURGER Groote Winter-Oprul ming. Zaterdag 25 Januari 1930 28e Jaargang No. 176 ARNHEMSCHE WEG 26 DAMES MODEZAAK 8UITENLAN0SCH OVERZICHT DE CONFERENTIE TAST IN 'T DUISTER ROND WAT FRANKRIJK VOOR ZICH NOODIG ACHT Fa. L. Luycx en Zn. ONZE MERKEN GARAGE innuuCMCUKPfil K pel 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand 1 0.75, per ABUNritMCWlOrniJO (BKt gr,tlt vtrzekerin0 teaen ongelukken! f 0.171/». Blo oca I tad franco per post per 3 maande» f 1-, Afzonderlijke oommtn I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 315 UITGAVE: VALKHOFF CI PRIJS OER ADVERTENTIEN >-4reod'1105 ioteanP<u>ecwusnummu .Ik. «gel metf f0.25. Llefdedlgbeldj-edvcteotlfai voorde hel* ra de» pil. - KleUx Advtrteatlö „KEIT|ES'' bil voomllbettllng 1-5 «g«lt 50 ent. elke «gel neer 10 ent, drtemeel [heeuen f 1.—. Beert|jeummei eitr» 1 0.05 VOOGDIJ door H. G. CANNEGJETER. Voogdij is een levcnsiioodznkelijkheid. Alleen is zij, als alle dingen in "t leven, van tijdelijken aard. Mie voogdij wil be stendigen', vergrijpt ziéh aan de wetten van het bestaan. 1 Er zijn onder degenen, die den lof :lcr voogdij zingen, twee soorten van inen- schcn te onderscheiden. De eersten huldi-l gen de voogdij als een middel tot opvoe ding, bij de anderen is de voogdij op zich zelf doel. De eersten bevoogden om te dienen, de anderen om te heerschen. De en-.ten stellen zich tot taak. hun pupillen zoodra mogelijk onafhankelijk te maken, de anderen trachten de hulpbehoevendheid hunner pupillen voortdurend tc vergroo- ten. De eersten beschouwen hun over macht als van tijdelijken aard en streven er naar, zich als voogd allengs overbodig tc doen zijn de anderen willen hun over macht bestendigen, zoodat hun. voogdij op den duur het karakter van iets boven natuurlijks en kosmisch noodzakelijks krijgt.- Do eerste-opvatting van het voogdijschap zou ik de Ipitedagogische willen noemen, de tweede de daemonisclvG. Daeinojiisch im mers is hot beginsel der heerschzucht, dc harl-.loclit .om anderen te klcineercii, tot sla1, n en werktuigen te maken. De groot heidswaan van den wil tot de macht heeft iels' verschrikkelijks, dat andere hnrls- lochton missen. Het is het kenmerk dos duivels, zich in dc pla.aU te stellen van God: zich als schepsel het vermogen aan te matigen, dat aan het scheppende le-. en blijft voorbehouden: het vermogen om voor gnnsch de mcnschheid en ganscli het heelal tc onderscheiden tusschen goed en kwaad; om over alle levens voorzienigheidje te spelen en nan zijn individueel menschclijk brein en zijn individueel monschelljk ge weten het inzicht en het gezag toe te ken nen van aLwijsheid en almacht. Ook in onze door vrijheid gekenmerkt schijnende wereld openbaart zich helaas nog op menig gebied de daemonische op vatting omtrent voogdij. Kinderen moeten zich levenslang onderwérpen aan de lei ding der ouders; de vrouvy di-ant, ook nu zij in vele opzichten allengs tot zelfstan digheid is gerijpt, haren heer onderdanig te blijven; het volk moet zich voegen naai de wijsheid van den tiran; dc vrome zich neerleggen oij dc uitspraak der priesters; de kleurling r!s rogcering van zijn gewest aan den blanke overlaten. Al deze dingen zijn ongetwijfeld eenmaal noodig geweest en in vele gevallen zullen zij allicht ook op dit oogenblik nog nood zakelijk zijn. Niet alle deelen der samen leving rijpen gelijktijdig: ook in de grootc gemeenschap der menschheid voltrekt zich het proces, dat wij in het kleine gezin waarnemen. Leiband en kinderkamer, op zicht en lucht, lessen en schoolgaan zijn in ieder verband onvermijdelijk. Maar eennjanl komt ook in ieder ver band de volwassenheid en wee den voogd, die niet op het juiste moment gracielsjk afstand kan doen van zijn functie on zich hierbij niet kan verblijden in dc ervaring, dat zijn pupil tot rijpheid is gekomen cn zijn Ie diog niet langer behoeft. Eenmaal wordt de vuogd overbodig cn op dat oogen blik zal blijken, of hij zich door pacdago- gischc of door daemonische drijfveeren tot zijn voogdijschap heeft laten bewegen. Is het laatste het geval en wil hij zich, nu de natuur hem dit voorschrijft, niet uit zijn gezagspositie laten verdringen, dan ontketent hij roekeloos een onnoodigen strijd. Zijn duivelsche heerschzucht roept duivcl6che tegenkrachten op cn dc opstan digheid van de njp geworden pupillen evenaart in hartstocht cn onverbiddelijk heid zijn verzet. Met pijnlijk proces der verscheuring vernielt kostbare waarden en doet veel van het met inspanning verwor ven cultuurbezit weder tc niet. Tiagisch kunnen wij deze botsingen nau welijks noemen, daar ze niet kosmisch noodwendig zijn. Ze zijn misdadig als uit vloeisel van verwaten kortzichtigheid. M elk een nameloos leed brengt dc kop pigheid van een hecrschzuchtigen vader, van een aanmatigend echtgenoot, van een bemoeizieke geestelijkheid, van een ge welddadig dictator, van een straf cn strak koloniaal beleid dikwijls te weeg. Onder drukking, op welk gebied ook, baart revo lutie en de bloedigste omwenteling was tc voorkomen gew eest, zoo de voogdijschap, welke onder het mom van dienstbetoon aan den zwakke zich voort wilde zetten ook nadat de zwakke sterk cn volwassen géworden was, inderdaad op het paedago- g'«ch beginsel cn niet op het daemooische beginsel van ncerschzucht gerust had. De voogd, hij zij vader of priester, leider of heerscher. dient zich voortdurend te hoeden voor zelfbedrog. Hij onderzoeke nauwlettend zijn beweegredenen cn wake er voor, dat deze zuiver blijven cn zedelijk te verantwoorden zijn. Nooit verliczc hij uit het oog, dat de taak der voogdij in op voeding tot zelfstandigheid is gelegen en dat de kroon op zijn werk wordt gezet op het oogenblik, waarop hij als overbodig geworden afstand kau doen van zijn macht. (Nadruk verboden). Speciaal gelijmd en genaaid werk ALDEGONDESTRAAT 58 BYRD IN GEVAAR 'Amerika roept de hulp van Engeland en Noorwegen in Voedselvoorraad beperkt De mogendheden zetten op dc vlootconlerentle haar standpun ten uiteen. Een lange duur der besprekingen verwacht. Telkens meer berichten kondigen aan. dal men moet rekenen op een langen duur der Londensche conferentie, daar het voor bereidend werk weken van ingespannen en moeilijken arbeid zal vergen; en als Mac dnnajd bet noodig acht de journalisten er voor le waarschuwen zulks in verband met al de ingewikkeldheden niet een spoedig succes te verwachten, daar slechts stukje voor stukje vorderingen kunnen vvor- L ii gemaakt, verdwijnt elke illusie, dat de vijf mogendheden binnen zeer beperkten tijd hel eens zullen worden. Onnoemelijk groot is het aantal, onder ling fel botsende, belangen, waarvoor de gedelegeerden, ten behoeve van hun eigen land, opkomen. De verschillende wenschen loopen zoozeer uiteen, dat ieder, die van aanleg ook maar een béétje zvvaxlgallig is. elke kans op een schikking al bij voorbant uitgesloten acht Op de plenaire vergadering, die gisteren is gehouden; zijn dan ook van geen enkele zijvle nog voorstellen gedaan en heeft men er zich loe bepaald de standpunten der ma ritieme mogendheden in zeer algemeenen vqrm uiteen te zetten; zij droeg dan ook meer een voorbereidend karakter en daai pas tegen Maandag een nieuwe voltallige bijeenkomst is uitgeschreven, hebben de ge delegeerden gelegenheid te over elkandei voorzichtig te polsen cn nauwkeurig vast te stellen welke vraagstukken er al zoo een grondige behandeling vereischcn. De pro blemen moeten eerst geinventariseerd en gegroepeerd worden, teneinde een overzicht tc verkrijgen van den te verrichten arbeid Botsingen hebben er uit den aard der zaak nog niet plaats gehad: niemand is nocb met iets concreets voor den dag gekomen; men huivert er blijkbaar voor zich bloot te geven en zich op bepaalde punten nu reed* vast te leggen. Vooral Amerika neemt tot dusver een af wachtende houding aan; het neemt geen initiatief, het brengt de zaak niet aan 't rol len en bepaalt er zich toe naar de wenschen der anderen te luisteren en zijn bereidheid te kennen te geven, om, als de overige vier staten tot een accoord inzake inkrimping der vloot komen, daaraan eveneens in een mate, die beantwoordt aan de Ameri- kaansche behoeften, mee to doen. Maar over de scheepstypen, het aantal eenheden van elke categorie, de onderlinge verhouding, enz. is nog met geen enkel woord gerept. Alleen is door de verschillende afgevaar digden opgemerkt, dat de vlootkwestie geo logische. economische, politieke en nog al lerlei andere kanten heeft De posities d*r verschillende landen zijn door hun woord voerders alle een beetje te somber en ton dentieus voorgesteld om de noodzaak van een bepaalde maritieme weermacht nadruk kelijk to motiveeren. De nationale ver.ledi- gingshehpeften werden op den voorgrond gesteld door elk der sprekers, die allen uit gingen van den oorlog als een niet uit te schakelen eventualiteit, terwijl het pact van Kellogg, dat den oorlog in den ban heel te doen. niet of nauwelijks den gedachten- gang beinvloedde. M.a. w.: het wantrouwen gaf nog steeds leiding bij de uiteenzettin gen. Reeds nu treedt het groqte verschil tus schen het Engelsche en Fransche standpunt aan den dag; terwijl de Britten heil ver wachten van een redelijke verhouding der vlootsterkten op een laag peil, zijn de Franschcn veeleer van gevoelen, dat veilig heid bovenal kan worden bevorderd door betrouwbare waarborgen en wel in dezen vorm. dat Frankrijk, indien een oorlog uit breekt, niet slechts op zich ze:f aangewezen hoeft te zijn, doch staat kan maken op ef fectieven steun, dank zij het feit, dat de andere contracteerende partijen zich tegen den aanvaller keeren. Wij hebben al meer dan eens opgemerkt, dat Engeland ervoor terugdeinst den last \an nieuwe garanties op zich te nemen, zoodat er nog heel wat gemarchandeer noodig zal zijn om de stand punten van Parijs en Londen nader tot el kaar te brengen. Misschien zal de loop, dien de conferentie neemt, zelfs de onmogelijk heid hiervan aanloonen. De Amerikaansche regeering heeft tele grafisch de bemiddeling ingeroepen der re geeringen van Engeland en Noorwegen, op dat ue vaartuigen dezer landen, die voor de walvischvangst in Je Poolzee zijn, hulp zullen verlecnen aan schout-blj-nacht Byrd in de JRoss-zee, waar abnormaal slechte ijs toestanden hem dreigen in te sluiten. Indien de expeditie niet bijtijds bevrijd wordt, vreest men, d«at de toestand zorg wekkend zal worden, omdat de voedselvoor raad beperkt is. New T ork, 2* Jan. (V. D.) Het verzoek van Amerika aan de Noorsche en Engel sche regeeringen heeft plaats gehad naar aanleiding van radiotelegrammcn, die Byrd heeft gezonden. In deze radiotelegrammen wordt gemeld, dat hulpschepen uiterlijk op 5 Febr. moeten zijn aangekomen in de nabijheid van de expeditie. Binnen 14 dagen moeten alle deelnemers van de expeditie zijn afgehaald, daar er an ders gevaar bestaat, dat men de expeditie niet meer zal kunnen bereiken en deze nog een heel jaar in het ijsgebied zal moeten blijven. De voorraad levensmiddelen is zeer be perkt en de expeditie is niet uitgerust voor nog een winterverblijf. Tengevolge van de sterkte van het pakijs kan het hulpschip City or New York slechts met hulp van grootere schepen door het ijs komen. De Britsche en Noorsche regeeringen heb ben toegezegd alles te zullen doen wat mo gelijk is. De expeditie heeft reeds getracht in con tact te komen met Noorsche walyischvaar- ders, die zich in het Noordpoolgebied be vinden. De vaststelling der totale tonnenmaat een moeilijk vraagstuk Britsche kritiek op Fraokrijks standpunt Londen, 2-4 Jan. (II. N.) De diplomatie ke medewerker van de Daily Tel., schrijft over het verloop van de Londensche vloot- conferentie tot nu toe, dat de conferentie, bezield door den wensch om in den aanvang hevige botsingen te vermijden, nog zeer in het duister rond tast. Dit blijkt ook daar uit, dat de termijn voor de volgende plenaire vergadering nog niet is vastgesteld. De par ticuliere besprekingen worden vandaag voortgezet. Het gevaar, dat schuilt in de vaststelling van de totale tonnenmaat, wordt van Engelsche cn Amerikaansche zijde ten volle beaeft. De medewerker wii verder ook vernomen hebben, dat Macdonald ijverige pogingen in het werk stelt om een bemid deling tusschen het Amerikaansche cn Ja- pansche standpunt tot stand te brengen in het vraagstuk der groote kruisers. In het Lagerhuis verklaarde gisteren Snowdcn op een desbetreffende vraag, dat den minis ter-president niets daarvan bekend is, dat enkele gedelegeerden op de vlootconferentie ook het vraagstuk van het Engelsche vloot- steunpunt te Singapore aan de orde willen stellen. Londen. 2-4 Jan. (V. D.) De Times keurt het Fransche standpunt „eerst veiligheid en daarna vermindering van bewapening" af. Het blad meent, dat de kwestie van een ver. drag voor de Middellandsche Zee of den Atlantische Oceaan buiten deze conferentie valt. Het blad vindt, dat de veiligheid thans beter verzekerd is dan ooit en een verdere vermindering van dc bewapening mogelijk maakt, waardoor de veiligheid nog meer bevorderd wordt. De maritieme medewerker van de Daily Telegraph oefent kritiek op de bereidwillig heid van de Britsche regeering genoegen te willen nemen met slecht3 vijftig kruisers. De strenge bouwbepalingen van de overeen komst van Londen, die slechts slagschepen van 35.000 ton met 40 c.M. houwitsers ot kruisers van 10.000 ton tot 20 c.M. geschut toestaat, moeten gewijzigd worden, daar eerstgenoemdj vaartuigen te groot en te duur zijn en de tweede soort te zwak is. Do conferentie te Londen moet deze bepalingen van het verdrag van Washington zeker wij zigen. Tardieu schetst uitvoerig de vlootbehoeften van zijn land Deze worden door vele factoren bepaald Ter plenaire zitting van de ontwapenings conferentie heeft Tardieu Donderdag ver klaard. dat aardrijkskundige, economische en militaire factoren de nationale behoef ten van de maritieme mogendheden moe ten bepalen. De kusten en havens van het Fransche moederland zijn verspreid over drie zeeón. de vloot van het moederland moet dus ook noodzakelijk verdèeld worden en kan zich in eeval van oorlog alleen snel samentrekken door routes te gebruiken, die uit militair oogpunt gevaarlijk zijn, omdat zij door andere mogendheden beheorscht worden De omvang van de overzeesche gewesten, die onder Fransche souvereiniteit, gezag of mandaat staan, overtreft dien van geheel Europa met 12 millioen K.M.2 en is zesmaal grooter dan het koloniale gebied der eerst volgende koloniale mogendheid. De verbin dingslijnen tusschen het moederland en het gebied overzee bedragen in het ge heel 33,850 zeemijlen, waardoor Frankrijk op de tweede plaats komt na Engeland. In economisch opzicht moet dc vloot voortdurend de politiediensten od de han delswegen verrichten, de veiligheid der eindpunten verzekeren en den nationnlen handel beschermen. Nu vertegenwoordigt de handel van do overzeesche gewesten onder Fransch gezag met Frankrijk in 1927 een bedrag van 15 milliard franken en met het buitenland 15,-4 milliard. De cijfers over 1929 zullen veel hooger zijn. De totale bui- tenlandsche handel van Frankrijk cn de overzeesche gewesten, voorzoover hij langs den zeeweg geschiedt, bedraagt 83 milliard 250 millioen franken, of 60 pet. van den to talen handel Alleeen Japan, het Britsch* rijk en de Vereenigde Staten vertoonen een hooger percentage. In militair opzicht moet Frankrijk elk oogenblik op zijn vloot kunnen rekenen om het in staat te stellen op onverschillig welk punt van zijn rijk de vereischte strijdkrach ten te brengen en om eventueel voor dp verdediging van het moederland over het geheel van zijn hulpbronnen te kunnen be schikken. Dus is de bewaking der verbin- WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 765.0 te Weenen. Laagste barometerstand: 723.9 te Rcijkjavik. Verwachting: Meest matige tijdelijk wel licht krachtige Z. tot Z. W. wind, betrokken of zwaar be wolkt mogelijk met tijdelijke opklaring en waarschijnlijk regenbuien, weinig verande ring in temperatuur, des mor gens in het Z. W. iets kouder. LANGESTRAAT 49-51. TEL. 190 dingslijncn voor Frankrijk een vitaal ele ment voor de veiligheid van zijn rijk. Dit zijn de permanente elementen, die de behoeften der Fransche vloot bepalen. De ze volstrekte behoeften kunnen ln aanzien lijke mate in betrekkelijke behoeften wor den omgezet. Het hangt er namelijk van af. of het land in geval van een geschil enkel op zich zelf kan rekenen, dan wel of er een internationale samenwerking tegen den aanvaller is georganiseerd. Londen, 23 Jan. In een rede voor de radio, bestimd voor Amerika, zeide Tar dieu, dat Frankrijk bereid is van heeler harte te werken voor een vermindering der bewapening. Hij herinnerde aan de stappen, die Frankrijk sedert tien jaren ondernomen heeft om den vrede te organiseeren op nieuwe grondslagen. Hij herinnerde aan de verlagingpn der leger- en oorlogsbegrootin- gen van Frankrijk. Als eenlgc der groote mogendheden heeft Frankrijk verleden jaar zijn begrooting, vergeleken bij de bedragen van voor den oorlog, met 16 pCt. vermin derd. Hij zette nogmaals de speciale behoef ten van Frankrijk uiteen en besloot, dat er sinds tien jaar wezenlijke vorderingen in de richting der ontwapening zijn gemaakt. Nu gaat het erom verder te gaan en op do machten van het verleden de mooiste over winningen te behalen, die der volkeren van goeden wil. LORD ESHER OVERLEDEN. Londen. 23 Jan. (V. D.) Gemeld wordt, dat lord Esher op 78-jarigen leeftijd is ge storven. De overledene was bevriend met koningin Victoria, koning Edward, koning George cn lord Kitchener tijdens den oor log. Het dagboek, dat hij in die dagen hield, bevat, naar verluidt, raededeelingen van groot historisch belang. Het is in het British Museum gedeponeerd en zal niet eerder worden geopend dan in 1981 STATIONSPLEIN - TEL. 1210

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1