DË EEMLANDEU POSfRCKFNING 47910 taCca voor Ataeraloor: I 2.10. per maand "5. per I grim vcr:ek»rtog ttgeo ongelukken) I 0171/* pe 3 Hinde* I 1Aftonder'uke oom men I OjOS. TEI-EFOON 1NIERC 513 UITGAVE: VALKHOFF C? PRUS DER ADVERTENTIEN elk» regel me" 10.73. „KEITJES" bg Dinsdag Januari 1930 28e Jaargang t. of ile vlaotbeperkins - -en van schepen of volgen* «le peheele lonnviimaai zal plaats hebben Italic neemt e-n afwachtende houding De diplomatieke medewerker van de Daily Tel. gelooft, dat ile plenaire van vandaag een aal hebben en daarbij voor hel eerst in bet openbaar dui delijk aan bet licht zullen komen it Washington «vordt u-meld. dat meri in di plomatieke kringen aldaar, niettegenstaan de dc onderhandelingen le Londen slecht» Jan. (V.D.) Tangcvolgo tal van bedrijven ie do -i-kloosheid de laatste dagen aanzienlijk jgononion. In verband hiermede .en troep werkloozcn In de straten netoo- gingi n georganiseerd. Toen de polillo han- optrad, word zij door de ploegers •non bekogeld, waarbij enkele ge vielen. Toen do orde niet hersteld werd dc brandoweor gerequi et brandslangen de menigte indreef. Ook in don namiddag kwam tot betoogingen. Hij een botsing met de politie werden lal van personen ge wond. Dc burgemeester werd op een gege ven oognnblik op straat overvallen en moest in allerijl een apotheek binnenvluch ten cii daar wachten, totdat hij door de po litie ontzet werd. i. Do rogeering heeft een openbaar gemaakt, gedurende dit jaar wordt goedgekeurd mui den arbeid d«r piiansche offlcieeie commissie, die do mo- •lijklirdi-n nagnut van don aanleg van acht lot tien mijlen langen tunnel on- ilo Straat van Gibraltar, die Europa Afrika zou verbinden. Twee arbeiders gedood Boekarest, 2ö Jan. In de petroleum- raffinaderij der Aslra Romana bij hel '<•- lion Ploesti ontstond bU het opstellen nieuwe machines een ontploffing, die t r, arbeiders hel leven kostlo--~Vier^ andere fa arbeiders liepen zware brandwonden ^- Den door de ontploffing ontstanen brand I

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1