AMERSF00RT5CH DAGBL DE EEMLANDEU NIEUW PARIJS BUITENLAND Groote Winter-Opruiming. UITGAVE: VALKHOFF C° PRIJS OER A0VERTCNT1EH M - - din rtgtl mat 10.25. Liefdadig Mft via des pr«a - Klei». Adv.na.rtH .KEITJES' b* v 50 M. elk. ngcl Mtf 10 est, drttsa.l plaat» I I.— Rewfl Woensdag 29 Januari 1930 Buitenlandsch Overzicht D. Lopdensch» vlootconferentla Tot dusver oog geen result, «en bereikt. Heelt Frenkrllk de leldingT l'ii de berichten. die betrekking hebben op de oRtwapeninuscorirereniie. blijkt dui delijk. dol men lot dusver n v g komsten heelt bereikt. De leiders - n der lijf nogondhed"! hebben ftHM dochten gsuiwld, ninur seel vrrder kw» men niet. Tordieu moet. blijkens den berie! tendinis! ven l'll-teln, uitvoerig hebben b toocd. d.lt liet geep rin hnd Uit te cnan sn de verimudinïscijler-. di.t Wrullinel' met betrrkkinir tot de vlootsurkte rijn vis gesteld, omdat zij reel, illusoir rij» e maakt door nieuwe -ebeepjtypen en rlr biroiider Ijvorigen nnnbouw. wat de .one limiteerde erheèpseniezorie"»" betref:, tl deed dnaVom wan de humt. d n m»n nv uitgaan \mi de momenteel openbaar g maakte nf door Ie regeennccn overwoge WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. GEDIPL. HORLOGEMAKER Tel. 852. - Langestraat 43. GEVESTIGD 1885. van hebben gemaakt lie landsverdediging most walmeer hei der conferentie niei uinrht lukken hel een« lo worden over ontwn; tiinesmaairegei. iv Van dez» „iiimuinnl» v. dedieinisiioodrakelijkheden" di. n.le r„ do bespreking der onrwnpening-inoselt heden Granrit verklaarde. I ll.il.o srh»n de Fngslfxhe ei «•rionnuge al»med. t aanschs vraagAu.k» zeyd,dat dere te r.n heelt genomen. Nu die Tardieii en Ar. laserhoudliiB li de lei-ling in liand. ri j Thee-, Ontbijt- en Tafelserviezen. EEN ZEKER RESULTAAT BEREIKT DE ONWEERSATMOSFEER VOORBIJ Spoedig een einde v <:n de voorloopt hmprrkingen h titelden Plenaire zitting bijeengeroepen .1 ij a. Iingeland cu Il.ilje liecfl plants PRIMO TREEDT AF and) I buitenlands'he zakAri r"r verheugd aan journnltsten. dal. wantleer het mogelijk w: met Frankrijk 111 't reine i<- komen, «lit -, leen kon fre-rh!ed«n met Tardieu of e. kabinet T.irdicu. laatstgenoemde ma reeiaal n.inr Lond'i. r. gegaan "r.i h'.v al met ds Italianen hu»" n de rr.nler.nue de mogelijkheid te be-prek-n eener eroti mlache t'VSjJonlnle meandering. Ten wijze van Tardieu" taaien wil om met 11t tn ft reine i» komen, wordt erop geween, d alleen Frankrijk in den persoon van Plet lijn minister van koloniën, naar de ontvv peqingsronferentie een koloniaal-politiek, vertegenwoordiger heef; o-tuurd De Observer. di> door de leven liga artit teit der frsnsrh'-n achter de vlierinen d conferentie ten zeer-.» verontrust is. v» klnnrh dat Maedonahl hei voorbeeld vi Hughes in Washington n.oet volgen en door een „groot gebaar het initiatief der Angel oei herstellen. Iv; ERNSTIG MIJNONGELUK OP FORMOSA Meer dan 200 arbeiders bedolven hike da'. r-lel a i. hieiop neerk'. slager hepen moeien worden olgeafhali r. dBt in plaat» daarvan allen landen aanbevo len dient te worden in ren nieuw overeen Ie kom-ii numerieke verhouding snellu pantserkruisers te bouwen, die henniwoor ■die Duilsrliland heef', bereikt in den vorm van Ersale kr.iisers. De ze- schapen der Preus-en-klasse zijn. zoo wordt beweerd, twintig gronten kruisers der geullieerden van «li; tienduizend ton d» baas. Duilsrbland heeft door het nieuwe scheepstype bewezen, lat men van den kant der geallieerden opnieuw den Duiischen geest heeft nndersel.nl. Om Amerika ie kalmeeren moei Engeland volgens de Observer dat land het reehi aan- bieden om ook san alia F-ngelsche vloot- steunpunten gebruik maken en Frankrijk- zou te winnen zijn. wanneer F.ngeiand en Amerika zouden verklaren, dat zij w-el is waar een vernietiging van Duitschland niet zouden kunen ae'Joogen, maar dat zij beslo ten waren steeds met Frankrijk een iets in niger vriendschap te willen onderhouder, dan met welk ander land ler wereld ook. gemeld, dat tengevo ramp meer dan Tot nog to.- kn inkt zijn. )oo'-,]- k'iolen. die arbeiders VEERTIG V1SSCHERS VERDRONKEN Slachtoffers van den storm KAPITE.CHICHESTERS VLIEGTOCHT Kapitein Chichester heeft zijn tccht naar N'icuw Zeeland voortgezei en is van Tori Darwin in Noord-Australiê 700 mijl verder gevlogen. Gisteren heeft hij de grens van Oueensland brreikt.. Vandaag hoopt hij ie Brisbane aan te komen. S" e w-Y ork. 25 Jan. .liegttlfg op weg van K; •hi'» in de nabijheid ri'jn, 2 7 Jan. Vanmorgen heelt ko Gusiaaf van Zweden een bezoek ite bracht bij rijkspresident von Hindcnhurg. elk bezoek een particulier karakter droeg. i. Men '.nopt door zulk .-en ela' inalo purileit met l-reiikrijk I De Igjiidenarh.' i oorspronkelijk i sehepen. houding ii hehl.ni - Dull .etilnii.l Matin in deze week ren, daar hij opvatting is dm min-'" nop 5 dagen ie», lig zijn ni« de vooroordet-len, wrlko iedere delegoti- »i«.-oft. te doe» verdwijnen. Een zaker lesultaal beraikt. f)e r.on.lriimrlie conferentie l.egint thans geleidelijk uit tv' studium (Ier voorloopige t.rspiekniuen l' komen, zoodnl binnenkort met de :.lgem»euo beraadslagingen kun worden begonmn. welke dan tot de be sprekingen over do afzonderlijke vrougsluk- l.en moeten leiden. Vandaag een ple naire vergadering va» Donderdag vusige- op ijst, dat in de voorloop be- fn de zitting van Donderdag zal een "j leden worden benoemd om de agenda voor de conft -uilen Dez» commissie zal vnoitdurend do vraagstukken vaststellen. wolko door de confereniiv zullen «enden behandeld. •Jaag besloten, dut de vi...ui-tukken. waar- mei rr.eeiiingsverschlllan beslaan, behan deld zullen worden in nlphnhelische volg orde volgen? de lT.inscho tiinrien der mo lden. Dien tengevolge zullen de Ver. niceningtvenehilb-n beslnnii, s oor I egg. Op de plenaire vergadering van Déii.leidag wordt ook ïle peis toegelaten. Naar verluidt zal in do eerste plaats de kwestie der slag- scnepen nan de orde worden gesteld. Over de besprekingen, welke vandaag In in hel Lagerhuis Japnnsrhu en lingalsrhe de)*- gntlo plaats hadden, te een olficieel com munique versclieneii, waarin verklaard nlng is liereikt. in aansluiting op deze ho- .prekingen hadden vanioiil.lng en van- v oud ook besprekingen tu--ilien da Fran- ■rlio en Kimeisrlia delegaties plaats, ■ii, naar gemeld wordt, in /ii» gemankt, dal besprekingen do nverfue delegatie* over dezelfde on derwerpen doelmatig schijnen, lm lieoft waarschijnlijk betrekking op liet door 'stelde compromis, om een beperking naar klassen loe lo passen, vrijheid best,uil o ;n. terwijl Amerika lp»II w.i.irs.-liijiilijk een overbrengen zullen thans mulei'handelingen lus- i Frankrijk mot Amerika en Japan hebben, om Kleinere violen goede wIL biaalkseeielArla Sliinsmi heelt vandaag InJ zlrh zoowel lol hel l.tigelsrhe nis lot bet Mnerlkniiieirb" volk wendde. Hij ver- klalr.le o.n. d.-it volgen» .1" overtiilging van Amerika een verdere beperking van ■I» vlo.it een etniln zal maken aan den door den wedstrijd tn de vloolbc».opening veroorznnkt. F.r zijn lilden, waarin kleinere vloten en meer goede wil do wereld groo- vloloti en minder goede wil. Om nnn dezen wedstrijd een einde te maken, heelt Ame rika indertijd nfgozlcn van dn la gmnta Nlngscliepen dio In aanbouw vvi heelt ilezo schepen Iegelijk met 11 oudere Vernield en in plsnts daarvan hel von Washington onderteekond. Vorder heeft Amerika alle werkzaamheden aan d« steunpunten voor de vloot In do Stlllo Zuidzee geslaakt, llel i.« gebleken, dat Amerika daarmede goed heeft gehandeld. Vervolgens behandelde Sllmson liet begin sel der gelijkheid rnet Engeland en om- schreef de lank van do conferentie als volgt: 'l'i-n eer-Ie. Aan den wedstrijd lus- en do naties In den houiv van kruisers torpedojager» moet door een overeen- nat een eind» worden gemnnkl. Ton ede. De diilkliooteti moeten wanton nf- elinfl, nf indien dit onmogelijk 1", moet minste liet nnntnl beperkt worden. Te- is moeten maatregelen worden gelrof- om in de toekomst liet optreden vnn duikhooten legen handelsschepen oninoge- :e maken. Ten derde: liet i.rocismma voor do slagschepen moet verminderwor- tot onder de in het verdrag von Was hington vastgestelde maat DE VO'KENBOND ALS VERZOENINGSFACTOR Henderson roor onderteekgniróf. der facultatieve clausule Bekrttkfijjing van het pftilcmMt DE POSITIE VAN BYRD Niet buitengewoon hachelijk geacht J.on radio-Hnintnur la T.ong Deacli in Ca- üf'.rnie heelt een bericht opgevangen van de mstnllntio in Klein Amerika, ds over- wintaringshut van Dyrd op de IJsbnrritre. Daarin ontkent Dyrd. dat hij en zijn mnn- schapp -n fn opwinding of ongerustheid verkeer,-n over den terugkeer. Wel neemt gerustheid in Klein tin UsbitrrKre volstrekt niet ontdaan in verband met de niogelijkliei.J, dat men wellicht nog eens in bet Zuiden zou tnoo- len overwinteren. Uit New York (stad) kor.it bot bericht, dat bei tweede cxpeilitlcschip van Dyrd, rid Eleanor Dolling, thans ook onderweg is naar drn gordel van pakijs, die de Ross- zre in bet Noorden afsluit, Zaterdagmid dag bevond de Eleanor Bolling zich op 87A mijl zuidoostelijk van Dwnedin, Dinnen enkel» dagen zoo was de ver ton de Eleanor Dolling zich City of New- York ann den rand van den pakij.-gordel hebheti gevoegd. C.rnn, de Noomche Zuldpool-refziger. heeft zich zeer oplimisliscli uilgelaten over de kans voor Byrd on dions mannen cm te worden gered. Do getijdenbeweging zal den ijsgordcl aan den Noordrand van de llu-- zee best verbreken, zoodat de ex- peditle-rliepon door het ijs zuilen kunnen komen. Trouwens de Noorsche vvalvlsch- schepen Sir Jamc» Clark Ross en C. A. Lanen zijn reeds la.. door bet pakijs heen en bevinden zich nog masr oen graad breedte van de Walvlsschen-baaL Wcenen, 28 Jan. (H. N.) Do senaat van do universiteit van Wcenen heeft bondskanselier Schober lot eerc-doctor in de staatswetenschappen benoemd. London, 37 lea- (V.D.). In het Lager huis bobben beden debatten plaats gehad, inzake do otidorleekcnlng' door Engeland van do facultatlevo clausulo, De debatten worden Ingeleid door een motie van Hen- dorson, behelzende, „dat Eet Lagerhuis da ratificatie dor verklaring op grond van ar tikel ,'J(i vnn hot statuut van hot Permancnt to Hol voor Intornallonalo Justitie goed keurt." Tar toelichting van zijn voorstel legda Henderson or den nadruk op, dat do oiiderteskenlng van do facultatlevo clausu le het logisch gevolg is van do verplichtte gen, door Engeland een Jaar geleden af/K gegaan bij het Kelloggpactv Hot n inacr/in vnn do facultatieve clausule Is echter jiet alleen hot logisch gevolg vun het Kcllgg- paet, voor zoover dit Engeland betreft, d>o|» volgens do opvatting dor regeering kand8 ondcrtockening van do faöultatievo <i..y* -pilo tos bijdragen om de verzo. n^s- kheden van 'den Volkenbond Fjot !n werkelijk» waarde t« gevr' het Kcliocgpaet to verstrfk' n Do -regMTlng is ervan overtiPKd, da' pen van een wezenlijke Mnterr lUigheld onverbrekelijk vofbor "Jleppcn v«n oen pennafcer Choidsechleerlljk syslssH nadruk en ondubhelzlnjjj tndorson echter ds drtc do Brltscbo regcerlng vet an de onderteekonlng van do clausule, te horhalen. Dozo r< n eerste, dat conflicten tussehf i het Rrltscbe rijk niet onder nt vnrgdheld zullen vatton van het tnleV lion aal gerechtshof, ton tweede, dat btnribv Inndsch politieke conflicten alleen onder worpen zullen blijven aan d» jurisdictie van den helreffenden ataat en ten derde, dat conflicten, voor wolker regeling reeds door andere verdragon een verzoen inga- wijze gevonden Is, ot door nog te sluiten verdragen gevonden zal worden, eveneens niet onder de competentie van het Haag- sclie Hot zullen vallen. Sir Herbert Samuel, liberaal, zegde d« medewerking toe van zijn partij. Londen, 27 Januari. Het Lagerhuis heeft met 278 tegen 193 atemmen een amen- dernei.t van Chamberlain op het voorsts] tnt ratificatie van Engelands toetreden lot de facultatieve clausule verworpen en daar op de ratificatie goedgekeurd in den vorm, die door Henderson was voorgesteld. Ook Znid-Alrilta rattUcastt, Kaapstad. 27 Jan. De Wetgevende Vergadering heefi de facultatieve clausule van het Permanente Hof van Internationals Justitie geratificeerd. ERNSTIG AUTO-ONGELUK. Stuttgart, 28 Jan. (V.D.) Hedenraor- 1 gen tegen A uur hooft nabij Stuttgart e ernstig auto-ODgeluk plaste gehad. E met drie inzittenden- niH met groots® l tegen een langs den weg opgesteld^ bord en werd volkomen vernield. 1 Twee der inzittenden, oen fabrik&nten-J zon uit Stuttgart eh zijn verloofde werdei^ op slag gedood, terwijl de chauffeur'zwaan werd gewond. liHi-laÜB

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1