M irokko Buenos Aires, 29 Jan. De provincie Cordova is door een cycloon geteisterd. Ken viertal personen werd gedood. Be ycrbin dingen zijn verbroken, IItciibijiis naam lx, zoo schrijf! liet illd vci'lmlKleii met hei noodlottig duimde der Spun r wche troept in I9ÏI, toen Abd <1 Krliu mi man generaal Sllvestic bij Anocul IcltelIJk pon huklc. Silve-lro pleegde rdfinon de schande der nederlaag niet te OVOflevnti; er, te dl'ii tijde bpnaii»«h lioogu commissaris in Marokko, werd teruggerne- pott en voor den krijgsraad gedoogd. lil) uerd ter dood veroordeeld, doelt koning spoedig begenadigd. Latei' bleek dat bet gulicelo proces legen Bercnzuer op touw wn» ntn den ko ning te redden, die MtOlljfc wntmortpi wns voor do catastrofe in Marokko. Ulj h bet die den hcvnlhebhei' had aangera den, zlcb niet to storen aan do bevelen van i ll, I'll Jan. (V I»,) Hedenmorgen eneniechtliank te Augsburg uit' d'i'iuik gedauii in liet proces tegen dc spoorvviig-uinployiVx, in verband met bel ui listige spoorwegongeluk. da', het vorlgr iiioi ln| Binkel"ciii'i'beii piaat vond. Tweo liukbingdeii werden schuldig bevonden aan luit veroorzaken van 13 gevallen vnn dood duo, schuld en gcvalleti vnn loehrcn- t"i. van lichamelijk letsol door schold, IlUblor werd voorwaardelijk Int d den en Mdllcr vonrvvuu"d«lijk lol den gevangenisstraf veroordeeld, met pi oeflijil tot 31 llecember ITO, Voorla (bin zij veroordeeld In du koelen val Kowno, 29 Jan, (V. D.) Uit Moskou wordt gemold, dat in da gisteren gehouden zitting vnn den Rund van Volkscommissa rissen Lllwinof .verslag uitbracht omtrent I'n r ijI'S Jmiuflii. lm redding vnn d" m rupbrelikelingvii I» onderbroken, doordat 1,0141. vviiurlung» do rcddiiigskorf liep, er lipt schuren legen eon rats I* gehro- Men heeft inmiddels acht opvarenden cd.,Vanavond aiu zeven uur duurden da liiigfng-'in, om weer eoniucl mul bei wrak kiiigM», voort un man hoopt vdonseht 1.1 schipbreukelingen, dia zich nog eWi hoont" hrvtndcif, la kunnen rciblun, liet ichip zelf njverUiroii. evenals do lading. Valid.ng miK'ii '.'OU 1100 menschon aan het strand om do reddingspogingen gndo De scliipbreakallagen geied. 19 .lui» (II,N.) Uit Olnritz wordt 11 de schipbrtukellngon van hot bet Kngelscho kolenschlp „Kncb- worili'- viiiiilnng ld) liulme zee door boolcn llnno di' l.iiz «iju gered. Gedurende den II wns de niorm nog loegenumon en Is ui dor scliipbreukclliigon over boord go- ogen on verdi'onkun. DE INVOERRECHTEN IN FRANKRIJK, I'a rij s, Ï9 Jan. (II.N.) Da verlegenwoor» dlgers vnn dn Industrie,, hl Clormont-Por- raml hebben zich voor dé noodzakelijkheid herziening van hot Franscho sta- invoerrcclilan verklaard. Zij wij- .1. dut na den oorlog lal van nut •lu Invoerrechten nnrimorkoHJk habbon v.. Iioogd, Ini'vvill da l'iansclie producten lang voldoende bescherming genieten. Do liivooi'lng van de sociale vefiejioi'lng zal bovendien nog nlel la overzien* -gevol gen hebben en zekor tot een stijging van da prijzen lelden. Om nl dezo redenen wordt liet gewonscht gcaehl, vnorlooplg van hst «luiten v#,'i een waponztllaUnd op tolge- bied u( lo zien. ZEVEN OEZIN3LEDEN OMGEKOMEN. Fredericks (Colorado), 28 don. BIJ een brand in «en het nabij do Slnpcliiia- mljn zijn do bewoner», een gezin, dat uit man, vrouw en v|j{ kinderen bestond, om beta leven gekomen. j,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1