DE EEMIAMDEB BUITENLAND Lampekappen, Dinsdag 11 Februari 1930 28e Jaargang No. 190 Buitenlandsch Overzicht JAPANS HOUDING NOG ONZEKER SN0WDEN VOL GOEDEN MOED EEN SOVJET-GEZANT GEARRESTEERD Diplomatieke bagage opepgebroken DIEFSTALLENREEKS BELGIË IN Fa. L. Luycx en Zn. Fournituren en Draadvormen. ABONNEMENTSPRIJS 3 114,0(10 voor Amersfoort 12.10. po maand f 0.73. po ■i i w«k G»ei gr*tl« vtrsekertog tegco ongelukken) f OAV/* Binnenland franco per post per 3 mande* f l-> Afzonderlijk» aummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TEtETOON INIERC SIS UITGAVE: VflLKHOFF C? PRMS OER AOVERTEHTIEH i elke regel meer f0.25. Liefdadighelds-advertentien voord» helft *M ia pclf. - KI«m Advtrtt»tl&> „KEITJES" bi) voorullbtwlliig 1-5 rtg.li 50 erat. elk. trgel mtcr 10 ent, drttmatl piraten I I.— B.«i|ioumm« «ilr» I 0-05 Frankxiiks houding op de vloot- ronferenlle te Londen. Een memorandum von minister Ley- goes te verwachten. Het kan Dinsdag, wanneer opnieuw een plenaire zitting dei Londcnscbe vlootconfe- rentie wordt gehouden, een belangrijke dag worden. Vandaar dat de Franschc minister- '.president. Tardieu, lieden naar de Engel8che hoofdstad terugkeert. Kunnen vandaag be slissende uitkomsten, wat den verderen loop der conferentie betreft, verwacht worden? sommigen meenen van wel. Hqe dit ook zij, in verschilloude berichten wordt te kennen gegeven, dat do Fransche minister van marine, die morgen voor de Fransche afvaardiging het woord zal voe- ren, een memorandum lieert opgesteld, waarin hef Fransche standpunt uiteen 'wordt gezeü.Naar verluidt, zal hij duidelijk cu openlijk verklaren, dat Frankrijk onder geen nkele omstandigheid' eënige inkrini ping der totale tonnage van zijn onderzee era kan toestaan, die op het oogeablik, met inbegrip van den toegestane» bouw van duikbootcn, gezainelijk 10U.000 ton meten'. Frankrijk, zoo word» eraan toegevoegd, zal mtcgdeel 'n kleine verhooging van deze ton nage eischen. Een der Fransche bladen vindt het een dwaasheid bedenkingen ie hebben tegen de duikbootcn als oorlogswapen, al leen omdat zij in tijd van oorlug handelin gen zouden verrichten, die-indiuischen te- gen het volkenrecht. De strekking van het hetoog, hetwelk het blad houdt, is, dat de Fransche vloot een nette, keurige vloot is, die niets onbehoorlijks in staat is te doen en steeds een eerlijke tegenstandster is. Ook te Parijs huldigt men de opvatting, dat te Londen belangrijke beslissingen op til zijn, maai men acht het nog steeds on mogelijk. dat overeenstemming zal worden bereikt op den grondslag van de Ameri- kaanscl\e verklaring ei. het Engelsche me- mo.-aridüm. Telkens opnieuw vestigt men er de aandacht op, dat Frankrijk onmogo lijk een' oplossing kan aanvaarden, welke neerkomt op ecu Engelsch-Amerikaansch dictaat on in geenerlei opzicht rekening hour! met de bizonderc behoeften van Frankrijk. De Parijsche correspondent der Ivoln. Ztg, maakt melding van een merkwaardig to- lep: im uitLonden, volgens hetwelk Lir- dieu aail'.Macdonald moet hebben ge vraagd; of er een eonfaretnie vair vijf mo- geudhedèn wordt gehouden dan wel van vier, diie of zelfs twee Dergelijke berich- leu toonch duidelijk aan. dat men in Frank rijk ecnigszins wrevelig is, omdat do werk zaamlieden ter conferentie, die aanvanke lijk op. den grondslag van het Fransche be- roiddelings\oorstel werden verricht, nu .uitgaan van de overeenstemming, die tus- schen de Engelschen cn Amerikanen lot stand is gekomen. Geheel afgezien van de duikbootcn, neemt men aan, dat "rankrljk zich ook tegen een belangrijke inkrimping van zijn andere scheepsklassen, d. w. z. beneden dc tegen woordige tonnage, zal verzetten. Te Parijs schijnt men de opvatting te huldigen, dat het Engelsch-Anierikuansche vergelijk neer komt op een betrekkelijk geringe ontwape ning. Wanneer men n.J; den hoogen leeftijd der af te schaffen schepen in aanmerking neemt, verliest de. alleen in numeriek op zicht, aanzienlijke inkrimping van de vloot der Amerikanen cn Engelschen zeer aan werkelijk practischn beteekenis. Ook een Havas-bericht uit Londen houdt, iu, dat de Fransche minister van marine. Leygues, morgen ter openbare zitting van de confe rentie. uiteen zal zetten, welke behoeftén Frankrijk heeft met. betrekking tot de on derzeeërs cn een regeling zal voorstellen, .wat het gebruik ervan legen handelssche pen betreft. Bovendien zal, naar men alge meen verwacht,, de Fransche afvaardiging ook overigens liaar standpunt te kennen geven cn meedeelen. welke tonnage zij voor zich oneischt, wat de verschillende >cheepsklas"son aaBdaat locomotief-cylinder bij glasgow ontploft Mislukking van een nieuw systeem; Londen, 10 Febr. (V.D.) Te Carstaire rij Glasgow explodeerde hedenmiddag een der cylinders van den nicuwslen Engel schen sneltr. inlocohiotief. welke volgens gchcol nieuw systeem geconstruoerd i6. c machinist cn dc stoker werden zwaar gewond. De locomotief werd eerst acht da- Sen geleden aan da Spoorwegmaatschappij geleverd. Hoogspanningsinstallatie geëxplodeerd. Bad Homborg in het duister. B a d H o m b u i 10 F u b r. CY- D-) Door jot dusverre nog onbekend gebleven oorzaak heeft heden op do Marktplatz alhier een 'evige ontploffing plaats gehad iu een erkstroom-installatio. Onder geweldig ge- uaarbij eon meter3hooge steekvlam riahoogsloeg, werden do beide deksels van' e kabolput weggeslingerd. Er worden vijf ['«rsonen gewond, o.w. twee vrouwen. Te- *c Ukertijd werd door kortsluiting een gc- 'eelte van de stad in donker gezet. Frankrijk zal zich kanten legen vermindering zijner onder Alexander bepleit ontwapeniog te land olid-ill, 9 Febr. WD.) Do werkzaamhe den -der vlootconfercniio hebben zich gis teren beperkt tot een kortstondige bijeen komst der deskundigen. De bestudeering door de deskundigen van de Amerikaan- echt on Engolschc vooratellen, welke van zèo'r diepgaahdon aard is, lieefr de verwach ting gewekt, dat de grondslagen voor een Engelsch-Amerikaansch accoord vrijwel vasistaan. De belangstel j ing -oncenteert zich ilians in hoofdzaak op Japan, welks gedelegeerden tot dusverie de door hen ge- vraagde instructies uit Tokio nog nï-et ont vangen lièben. Iu dit opzidit is de situatie tamelijk onzeker Parijs, Febr. (V.D.Volgens de Petit Parioien zal .in de verklaring, di? de Fran sche minister van marine Leygues Dinsdag as. te Lorjdcn in de zitting van de, vloot- conferentlé zal afleggen, open en duidelijk te kinnen worden gege.Ven, - dat Frankrijk onmógelijk kan toestemmen in een vermin der ing van de tonnage zijncr'ondërzèc-vloot. Do gezamelijkj tonnage der Fransche on derzeeër» is thans dUgeveei up, 100.000 ton bepaald'. Waarschijnlijk za' Frankrijk integendeel .nog verhooging van dezs' ton nage veHangen. Ten aanzien van het' ver wijt, dat het optreden der duikbootcn in oorlogstijd lil strijd zou komen met het vol kenrecht, merkt do Petit Parision op, dat Frankrijk door d; eeuwen heen getoond heeft een zoo loyale tegenstander ter zee van Engeland to zijn geweest, dat zujk éen verwijt de Fransthc marinp ni:t troffen ka,«. Londen, 0 Febr..Do minister van mati ns Alexauder verklaarde gisteravond hl een ved*; potvloot v-an^Gtvo >Br l ra mic J v I. yoor- naamlVc "wapen tér verdediging van* het rijk en wanneer in d.c toekomst vlootont- vvapeiiingscortföronties worden gehouden, zullen alle verdere heperkingan. die Enge land zou kunnen maken, gelieèl aihaiigen van de medewerking der militaire staten err niet van de zeemachten. Ik bedoel hier niet zoozeer dè troepen macht dan wel dc bewapening te land en in dc lucht. Engeland kan niet overgaan tot verdere vermindering ter zee, zoolang het niet weet in hosverre anderen het hierin willen tegemoetkomen door hun bewape ning (c land cn in de lucht te verminderen. Tardieu naar Londen terng. Parijs, 9 Febr. V.D.) Zaterdag heeft Tardim. de prémier, besprekingen gehou den met den president der republiek. Gas ton Dóumorguc. Maandag zal Tardiod in den namiddag wederom nerar Londen ver trekken. Nienwe voorstollen van.Amerika. Üit Londen wordt d.d." 9 Febr. aan de Cour. gemeld: Het door Stimson Donderdagavond uitge geven communiqué was, zooals hijzelf zei de, slechts de samenvatting: yaji het memoran dum. dat aan rle delegacies is gezonden. De Times kan nu mededeelen, dat. het oor spronkelijk memorandum' nog enkele voor stellen bevat, die. naar het blad meent, min der algemeen instemming in Engeland zul len vinden dan de gepubliceerde voorstel len. Zoo vraagt Summon o.a. het recht voor de V.S. oni een slagschip te bouwen van het Engelsche Rodney-type, d.vv.z. een schip van 33.900 ton met kanonnen van 16 duim. wan neer de V.S. v ier van de oude slagschepen schrappen, in plaats var} drie, welke ge sloopt moatcn worden om de Amerikaan- eclie slagvloot terug te brengen tot het in Washington overeengekomen aantal» van vijftien. Als Engeland cn de Ver. Staten beide liun slagschepen binnen een of anderhalf jaar door slooping tot 15 terugbrengen zooals in hot Amerikaajische memorandum van deze week is voorgesteld, zal Engeland nog twee overhouden, gewapend elk met negen ka nonnen van 16 inch en de V.S. drie schepen niet elk s kanonnen van hetzelfde kaliber Wanneer nu dp V.S. bovendien nog oud: slagschepen zouden vervangen door een van liet Rodney-type, dan hebben de V.S. in totaal 33 kanonnen van 16 inch verdeeld over vier schepen tegen Engeland 18 cn Ja pan 16, verdeeld over 2 eohopen en in En gelsche vlootkringcn is men hbrtegéii krachtig gekout. DE VERDWIJNING VAN KOETIEPOF. a Ook een onderzoek te Berlijn. Berlijn,-8 Febr. (VD). De mvsteileuz'". verdwijning van generaal Koeiiepof te Pa rijs houdt thans ook reeds dc Berlijnechu politic bezig. Twee Fransche politiebeamb ten zijn heden te Berlijn aangekomen-pui niet de afdeeling IA van - hel, politieprpsi-j dium van gedachten te wisselen over deze zaak. -Er is nl. een spoor ontdekt, dat naar de Duitsche hoofdstad v ijst. AANSLAG OP HET ESTLANDSCHE STAATSHOOFD. De dador gevat. Warschau. 10 Febr. VD.) De Estland^ eclie staatspresklenl dr.' Strandmann ver laat lieden tö middernacht Warschau. In den namiddag heeft oer; 42-jarige man een poging gedaan op zijn auto Ie springen, waarin hij .ia -gezélechap van den Pool- schen president naar d*. universiteit reed; Dc- man werd er af geworpen, cn terstond door politiebeambten omringd. Het is nog niet zeker of het hiei» een aanslag geldt of ëcn poging .van een ''waanzinnige. Volgens een nader politiebericht is de man slechts een niet gevaarlijke krankzin nige. die zich' inbeofddb dat - de Poolsc'ne staatspresident in do autc'zat. cn dat hij dezen politieke raadgevingen moest geven, die hem in" Óen drooin'wöopenb'aard waren. I- Iu verband niet den aanslag op den Mex ka ansch en p residen t X c w»-Y o r U,-j'J F ebr. V. D., X'aar go- meldt wordt heeft op 1^'sr vön hei Mcxi- caansche ministerie van .oorlog i< Vera Cruz de arrestatlw plaat» fechad v au Ma- kar. dön gozaflt van ^ovjet-RusUnd. Hij zou in arrest worden geho'ude:.tot liet geval van den bomaanslag óp cjen Mexicaanschen president dei republiek geheel zal zijn op gehelderd, po autoriteit némen aan. dat de sovjet-gezant van den aanslag kennis moet hebben gedragen. Bij een huiszoeking, die verricht werd m her Russisqhe gezantschap to McxiCo-City, werd'een ambtcnaoi van Mexicaansche na tionaliteit in hechtenis genomen. De gezant Makar was Zaterdag reeds met zijn echt- genoote to Cera Cruz aangekomen, vanwaar hij roorhomens was-via Frankrijk na'av sovjot-RuslcrW eruj ts- keeren.. Irr Weerwil van de protostcu' 'werd do verzegelde diplo matieke bagage opengebroken en nauwkeu rig onderzocht. X'adere bijzonderheden ontbreken nog. Soldaten in slaap gebracht door narcotica Brussel, 10 Iebr. Een merkwaardige en brutale diefstal heeft plaats gehad op het vliegveld Evere bij Brussel, v aar niet minder dan IC soldaten door verdoovendo middelen in slaap zijn gebracht. Des mor geus waren alle horloges, portefeuilles cn portemonnaies der soldaten verdwenen. De militairen hadden last van krampen en brakingen en cón moest zells naar het zie: kenhuis overgebracht worden. Een andere diefstal werd gepleegd op de beurs te Brussel. Een bediende, die enkele minuten zijn loket had verlaten, bemerkte bij zijn terugkeer, dat xóor een waarde van 150.000 francs aan aandeden was verdwe nen. Van dc daders is geen 6poor te vinden. Een derde belangrijke diefstal had verder plaats to Verviei6. Op de gebruikelijke wijze is ccp juwelier van juweel en ter waaide van een millioen francs beroofd; er is namelijk weer een opening gemaakt in ticmnuur \an het aangrenzende, in aan bouw zijnde huis en door het ontstane gat zijn de dieven den juwelierswinkel binnen gedrongen en hebben ringen, halssnoeren -cn«armbanden buitgemaakt. (Cour.) DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN ROEMENIE. Een sncces der boerenpartij. Boekarest, 0 Febr. (V.D.) Volgens df» zoo juist bekend geworden cijfers, luidt de uitslag der Roetnecnsche gemeenteraads verkiezingen als volgt: nationale boeren partij 70 liberale partij 20 f;Hongaren 2 en, overige partijen c a. S der stem men. Van de in totaal 2361 gemeenteraads zetels zullen door de nationale boerenpartij 1923 worden bezet, door de liberalen 316» terwijl dc Magyaron 70 zetels voor hun re kening zullen krijgen. DRAADLOOZE IN DEN TREIN. Parijs, S Febr. Op do lijn Parijs— Ro'uaan heeft heden de eerste trein gereden die van radio toestellen was voorzien. DE AANSLAG OP LORD 1RWIN. Een belooning uitgeloofd. Delhi, S Febr. Dc politie looft een belooning uit van 1500 roepijen voor elke inlichting, die leidt tot de aanhouding, van: de daders \an den bomaanslag op den trein van den onderkoning, den 23cn De>» comber 1.1. Voorbereiding toi den oorlog kan volgens hem oorlogen niet voorkomen De gevolgen vao de bewapening Londen,- 10 Febr. (H X.j jjnowden. de kanselier van de schatkist, heeft giste- rep voor dc radio 3vei de vooruitzich ten dei Londensche vlootconferontio ge sproken, welke toe spraak door de om- rocpstations in de Verecnigde Staten en Canada is verspreid Hij zeide o.a., dat do conferentie tof nu too een bevredigend verloop heeft gehad cn dat haar beslui ten, naar htj meen de, de naties vooruit zullen brengen op snowden. den weg naar de algemeene ontwapening Iedere groote mogendheid, met uitzondering van Duilschland, dat onder dwang heef» ontwapend, geeft thans voor de bewapening meer gèld uit dan voor den wereldoorlog het geval was Op het oogenblilc wordt voor de bewapening per jaar milliard uit gegeven, waarvan 60 door do Europee- sche landèn, 20 door de Vereenigde Sta ten cn 20 door de overige landen. De dwaze bewering, dar voorbereiding tot do* oorlog de beste politiek is oru oorlogen ie voorkomen, is geheel onjuist gebleken. In tegendeel worden door deze voorbereiding oorlogen ontketend, terwijl men bij inter nationale cQtiférenties steeds to* dc macht zijn toevlucht Wensclit te nemen om zijn eischen 'door te zetten! In werkelijkheid heeft een oorlog nog 'Hooit een oplossing ge bracht cn ook nooif den overwinnaar een gevoel van veiligheid geschonken. Ook de lapahsehe hoofclgedclêgcercle. Wakat&ocki één' toespraak gehóuden, welke doóv' de Japansclrè railltièiations is overgebracht. Deze verklaarde, dèf» aahgezieh alledele-' gaties on alle volkèh van deii Wensch zijn bezield orn den wereldvrede te verzekeren, volgens zijn overtuiging het groote doel, een, vermindering van de bewapening ter zee' zal worden-bereikt Een verklaring vau Mac Donald In het Lagerhuis, i Op verzoek van Baldwin heeft MacDo- nald in het Lagerhuis een korte verklaring afgelegd, betreffen de do fer Vlootcon- forentio bereikte orderingen. Hij zeide, dat toen de conferentie bijeeu- kwam nog velo be langrijke aangele genheden te regelen waren. Dc delega ties hadden haar standpunten uiteen gezet, voor dat het wenschelijk was het' programma bekend te maken. Thans MACDONALD. was de confercntio in het stadium gekomen, waarin do bizon- dere eischen behandeld konden worden. Daartoe had -de Britsche regeering een' memorandum opgesteld, waarin zij do po litiek uiteenzette welke zij tot dan bij dc onderhandelingen had gevolgd. Dit docu ment was sindsdien met de gedelegeerden der Dominions besproken en werd alge meen goedgekeurd en is thans als „Wit- blad" verkrijgbaar. De korte inhoud van het memorandum was aan do pers ver strekt" als gevolg van de op sommige pun ten voorgegeven mededeeling door de Ver. Si, delegatie. MacDonald wenschte duide lijk te maken dat het Britscho memoran dum. welke do politiek van do Engelsche regeering bevatte, niet was opgesteld in overeenstemming met cenige andoro dele gatie. Mac Donald voegde daaraan toe: „In het huidige stadium der onderhandelin gen is. het mij moeilijk liet huis eenige bl- zonderheden te verstrekken ten aanzien van den stand op dit oogenblik. Met ver trouwen kan ik zeggen, dat er voortgang zit in de besprekingen. De besprekingen tijdens het week-end. Men verwacht van deze week, dat-zij be langrijke gebeurtenissen zal brengen ten aanzien van de ontwikkeling van de Y'Ioot- conferentie. Het blijkt thans, dat de Don derdagavond door Stimson afgelegde ver klaring slechts de-beknopte inbond was van het Amèrikaansche memorandum aan de vier. overige delegaties, waarin verrei kende voorstellen worden gedaan, speciaal ten aanzien vair do slagschepen. Dit memo randum. -tezamen met do Vrijdag gedane Britsche voorstellen vormden gedurende het week-end het onderwerp van nauwge zette studie »en van vele besprekingen lus- schen deJ afzonderlijke leden der verschil lende delegaties. Maandagmorgen vonden tevens besprekingen plaats tussclion de des kundigen over dc methoden tot het berei- WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 778.2 te Malinhead. Laagste barometerstand: 7Ï6.7 te.-Tail Maycn. Verwachting: Zwakke tot matige X". tot O. wind, nevelig tot zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om liet \riespunt tot lichte dooi. LANGESTRAAT 49-51. TEL. 190 Atelier voor vervaardigen van GROOTE KEUZE ken van beperking der bewapening ter zee. Dinsdag zal in openbare plenaire zitting de algemeene beschouwing plaats vinden over dc kwestie dor onderzeeërs DE MUREN DER CITADEL VAN JERICHO BLOOTGELEGD. -•L-o'ird'é n.'vF0 F e-b-r. (V. D.; Uit Jeruza lem wordt gemeld, dat de Engelsche- onder- ■zoeklngs-expedhie- onder leiding van prol. Garstnng. erin geslaagd is 'gedeeltelijk de muren van dc oude citadel van Jericho bloot te leggen. De citadel heeft den vorm van. een groote verdedigingstoren De muren hebben een breedte van- 3.6 meter en zijn nog tot een hoogte van 9 meter overeind gebleven. Verder zijn overl/ïijfseleen van oude huizen gevonden, die. zooals uit de sporen blijkt, door brand zijn 'verwoest. Do citadel moet gebouwd zijn ongeveer 2000 jaar voor Christus DE AANSLAG OP ORTIZ RUBIO. Verwanten van den dader aangehouden. Mexico City, 8 Feb i\ De -vader, moeder en twee broers van den dader van den aanslag op president. Rubio zijn aan de militaire autoriteiten overgeleverd Zij werden te San Louis Potosi gearresteerd cn naar hier gebracht. DE MIJNRAMP IN UTAH. Ook drie redders omgekomen. Salt Lako City^S F'é'br. In do mijn bij Standardville, waarin gisteren een ernstige- ontploffing plaats vond, werden heden drie leden oener reddingsbrigade, dio naar dc nog vermiste 'mijnwerkers zochten, door het instorten van eenmijpgaiig gjft dood. DE PAPAGAAIENZIEKTE. Man der wetenschap als slachtoller gevallen. Washington. S - Feb i*. Een amb tenaar van het bureau van den gezond heidsdienst, die een aantal-papugaaion ter onderzoek had ontvangen, is na een ziekte van veertien dagen aan psittacosis overle den. Het laboratorium van den gezond heidsdienst verklaarde heden, dat men wel iswaar van doodc en levende papagaaien- meer dan tweehonderd bacillen had ver kregen, maar dat het onderzoek nog niet heeft aangetoond welke bacil met zeker heid als de verwekker der papagaaienziek-' te. kan worden beschouwd. WOLKBREUK IN ZUID-SLAVIE. Een spoorweg vernield. Belgrado, S Febr. —.In het Zuiden des lan,ds heeft een hevige wolkbreuk groote verwoestingen aangericht. Een hoofd spoorlijn is op vel.» plaatsen volkomen weg gespoeld, een sjioorwcgbrug weggeslagen. Het verkeer op deze iijn i9 geheel gestoord. AANDEELHOUDERS DIE GOED AF ZIJN. Londen, Febr. De Imperial Tobacco Company heeft een record geslagen met haar verdiensten gedurende het jaar. dat in October l.l. eindigde. Verdiend werd name lijk 9.967.U98 pond sterling. Het dividend zal SJ-3 procent bedragen en een toeslag, zoodat de aandeelhouders in het geheel 23 procent zullen beuren.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1