DE EEMLANDEQ BUITENLAND POSTREKENING «7910 TEI.FFOON INTERC 51» UITGAVE: VALKHOFF A C? PfUJS OER AOVERTENTIEH •-«««««• «Ik» «g«i 10 IS bel* v*. te «m - Klcu» Unmiib .KEIT1I V) mi «Ik» itgtl uw 10 «at drtnual pl»au«i< Donderdag 13 Februari 1930 Buitenlandsch Overzicht Bel vraagstuk van da duikboot Ulteealoopendo opvattingen op da marltiama conlercntte. Van Chnrlvarius man liet niet moei ntuar anders zouden wij hebben gezegd. da: da iloolconlerviiile gi.sieren „in het iceken van da duikhoui aloud, He Kngelsche en Anierikannsche opvullingen vermeldde!, »U reed» uitvoerig; zoowel de tlrllsrhe een pleidooi ten gunste van de ofschnfflng. niet alleen gevoelsoverwegingen, prarllsehe bezwaren lieten zij daarbij den! Da Angelsaksische conclusie was. do duikboot voor defensieve niet bruikbaar Is en liei beperkte niet legen de kosten opweegt. Als offensief; wapen !s hei geschikter. Wanneer, zoo I loogde Alexander, de Brilscho minister v marine, o.m., de duikbo» zoo geschikt voor de verdediging, dan zou Engeland daar, de meeste behoede aan hobbr-i tn verhand met zijn lange kustlijn. Desiiiellegenstacii' de wil Engeland van dal wapen afsiand doen. Afschufllng ervan zou bovendien den bouw van schepen, die de dulkboolen be- •trtjden. o.a. de torpedojager*, overbodig maken. Mocht hel KngclM-hc voorstel niet worden aanvaard, dan diende, aldus het Kngelsche inzicht, in elk geval hun aantal ta worden ingekrompen en ook de tonne mant van elk der onderzeeërs verkleind llovondlen zou nadrukkelijk moeien worden bepaald, dni de duikboot de handelschepen zou moeten ontzien. Ook Stimson, Amerik s minister van buitvnlandsche zaken was hei met Alexan der eens. dat de duikboot, als Inhumaan wapen, zoo spoedig mogelijk behoorde le verdwijnen. De goedkoopte ervan bestreed hij eveneens, omdat de kosten per Ion veel grooter 'ztjr. dan het geval Is MJ anders schepen. Doch da kosten nrhllc Itlj van hij kotn-.li.-e beteekanis; overwegingen van men.srhalljkbajd legden hlj hem vooral ge wicht In de schaal. Keq heel' ander geluld Het l.eyguc». d» I-'ranscSe minister van marine liooren die de duikboot kenschetste als een oorlogs schip, dat een groolere voltnanklheitl. wat de ki ljgstochniek-betreft, had bereikt dan de andere schejien en uit dezen hooide geenszins verwerpelijk wus. Ook zette hl] uileun. teneinde aan le tonnen, welk een geschikt oflensiel wapen de duikboot is, dat de l''ran&cl)9<Bprltie drie vierde gedeel te van hnnr verliezen had geleden door t optreden der onderzeeërs. Onrlogsvaarlul gen, die gezamenlijk .100.000 ion hebben ge nieten, zijn door de duikhooten vernietigd Tegen het overrompelend knrakter der duikboot had l.evgues geen bezwaar: h'| de oorlogsvoering te land aldus zijn hetnnu. heeft inen iels soortgelijks ingevoerd: rook verbergen. Wat hel verwijt betreft, dal de duikboot geen ridderlijk wapen is. merk" r op. dat dit verwijt van toepassing is op eiken nieu der oorlogsleehni'k. Bovendien schelste t.evgues de defensieve beleekenis vnn do duikboot, vooral mogendheden van den tweeden rang veel prntljt konden trekki-n 11ij rnn ohideerde dan ook. dot Frankrijk hei on mogelijk kin «lellen zonder de grnole dienster,, die df llolkbnnl he wijst. Afschaf fing wee* hij daarom nadrukkelijk van de hand en evcniWr «ff ""reglemcn leering van de beperking ii(f duikbool- n Op zich zeil zoo meende hij," drulschl* hei optreden l» gen koopvaardij Schepen n!»t In tegen de wel. Hel hing ec maar van af. hoo men daarbij le werk ging- Ook bij t gebruik-n t van andere wapens was misbruik lnng niei Alltgeslolor. on Leygues wa* van oordeel, - d* duikboot zeer goed kon worden go- Wi Rruiki op ean wijze, die niot In alrlld was Jr' met dé voorschriften ,r,n 'I oorlogsrecht. De «trekking van de verdere uiteenzettingen fluvan l.e; Jcs was eveneens, dat Frankrijk w <fe dnlkBool n!ct alleen een fslsoornqk gebruik ion tjiug wnr t den seinaaki, M. n. Frankrijk «behuild: i zich hei rechi voos de dulkboolen ook voor - tïJ: -den hand'Isoorlog te gebruiken. Terwijl men aanvankelijk dicht, dal Grand! de Ilnllnanscbe vertegenwoordiger. gen Standpunt zou innemen, dat vrijwel •mat dal der Kngolachen en Amerikanen overeenkwam, bleek drn uit 'hij voorstander was van de dulkboolen, omdat deze den len een goede verdedlgingskons krachtiger landen bieden. Anderzijds gal bij toe, dat'de duikboot si» oorzaken was van de uitbreiding der ■bewapening. De zwakke vloter neerde hij ongeveel. bezitten ge pen; de jjujkbooi zou daar alleen mei vond het daarom da hes zoowel de' duikhooten als op ie doeken,Jn financieel oplossing e linieschepen e slagschepen (1 kunnen mi« *-s*n, lenzif ook de slagschepen verdwijnen. Het khpansche siandpuni leek ved op dol vnn Frankrijk en Italic. Ook van la panache zijde wilde men zich gaarne "beu- humane overwegingen lalen leiden en ermee iogUmmen. dal legen koopvnardijsrhenm - op redelijke wijze wordt oogelreden doch'de Jauatwche w oordvoerder Bet onder tussctoen duidelijk uitkomen, dat men le Tokio de duikboot wenschl te handhaven hij wees op een inconsequentie: de duik boot wil men doen verdwijnen, maar Inlus- schen laat men de luchtvaart zich maar vrijelijk ontwikkelen; en julsl vliegtuigen kunnen in oorlogstijd onheil aanrichten. Zoonis men dus ziel: op het gebied der duik'ooien loopen de opvattingen vijf mogendheden len zeerste uiteen 01 ken geen groote vorderingen zullen wor bereikt lil de richting sche opvattingen. TOTALE TONNAGES DER LA inDEN Enkele cijfers van de vlootconferentie e II, 12 F c b r. (V. I)., 1)0 work- Vlootcoitfrrv-nile zijn ihnna zoover gevorderd, dal de totale der afzonderlijke landen reed» worden, wordt, dat de ver- deeling als volgt zal zijn: Vcrecnigde Sta len 1.I17.UOO Ion l-iigclnnd U'OilOOO Ion: Japan 7.",'iKKJ ion. Van deze drie getallen schijnen dc belde eorslc vaat le slaan, Ier- wijl Japan K33.000 en Frankrijk Nu 001 Ion verlangt Italic noemt geen cufer, doch houdt onvoorwaardelijk vaal aan zijn eisch inx-ike gelijkstelling met Frankrijk. Ho verdeeling der lonnage brengt uiteraard de noodige moeilijkheden mei zich mede. Macdonald heelt licdenimdilag den maal- lijd gebruikt mei do deskundigen en hun ne vrouwen. Te 1.30 uur ha l een hijeenkomst van dc lil-rato commissie der Conferentie plaats in het SI. James Palace. Mep nam kennis deskundigen, betrekking hebbende op de de bewapening naar hel atcl set der totaal.tonnago en klasae hepeming. de behandeling der onderzoelKiolen- i zal een bljzondero subcommissie EEN VISSCHEKSBOOT VERGAAN Meer dan twintig dooden l.o n don, 12 Kcbr. (V. I).). Uit Vigo wordt gemeld dut aan do Spunnscho kust een v iesclicraboot la vergaan, waarbij 23 pnrso n zouden zijn verdronken. •Meld. De Her isfde der Vloolconfe -slaande uit de volledige delegn vergadering bijeen el rapiiorl. voorbereid door dc sub- deskundigen en b»bnilde lende de technische kwesties, dio gcr, zen zijn door dc coinprnmis voorslellen bcti»f feilde de melhodc van globale uf culeg- ru le beperking der tonnages. Naar verluidt heelt men reeds op vele iiunten over. en- bereikt en men vcrwnrht. dat volledig rapport i wijden aan de duikhooten-kwcslie levens Inmiddels bezig houden met de Amcrikannacho en Fi-anschc besluiten, dlc, zooals besloten is, naar de suh coirmi,*»ic rajiport ui' le brengen over de nmg iijk- heid van hel verkrijgen van nfvchallllig der onderzeecra, en, Indien lijk zou blijken, van gebruik vnn onderzeeërs onder dezelfde Pa rij*. 12 Fi-lir. 'V. Di He Fi pent is eenstemmig lu haar lof o houding, die dc i-r-nscha delog.itic ren tijdens de rilling der vlooleon! bij de bnhiindeling van het voorstel schalling der on-lerzecers heeft ai men. Het Journal zegt, dal 721.000 ton niet Ie -i schrijden. Aangezien de Franscho vlooi hei oogenhllk echter reed» een lonnage CflO'OO Ion heefi. zou dn slecht* e«i, iraging in de uilvoering van hei Fr.nische viool-program lieteekenen. In de eerato Ja- t.11 zal Frankrijk Jaarlijks 10.000 ton hij- bouwen, waarbij zal zijn Inbegrepen zoowel Je bouw van nieuwe schepen als de ver vanging van oude schepen. Pcr'inpx waar- Allahabad. 11 Febr. (V.D.) Een cho lern-epidemie ie uilgebroken ter gelegen heid van de samenkomst van de landbouw koste ter viering van een kerkelijk feesi o» bedevaartgangers zijn in grooten getal» weer vertrokken. Ween en, 11 Febr. Het vriendschaps- verzoenings- en arbitrag. verdrag tusschen. Oostenrijk en ItallO bepaalt, dni voor go schillen, die nlel langs den gewonen dlplo- innlleken weg kunnen worden opgelost, naar e-n vergelijk zal worden gestreeld Wordt dit nicl bereikt. ,lnn komt de zaak voor een scheidsgerecht of voor het Permn nente Hof van Interna,ionaio Justitie in Don Haag Kr tal een uil vijl leden samen gestelde verzoeningscommissie worden ge e znl b n uit e, i lid. r wijzen door elk der beide Inndcn. terwijl overige leden in onderlinge over- onderdanen van een der beide landen n zijn. Indien de uitspraak dor ver de zaak voor een speciaal scheldsge recht. Brengt dit niet binnen drie maanden vergelijk lot stand, dan kan de zaak het Iniernntlonale Hof worden ge- KELDERZOLDERING liNGES i ORT Erietal dooden en zes gewonden Berlijn, 12 Febr. (VD). Vanmorgen gen negen uur heeft le Berlijn een ei rlig ongeluk plant» gehad. Van liet nieuwe Karsludt-bouwwerk de Chnrlottcb-.-gor» raaso waa blijkbaar zoldering vnn den kelder le zwaar belast had neergezel. Juist lovn deru waren gaan «chnflen vc pauze, orlte de zoldering i -nd- tbr. (II. N - Nsar ver- •kgevers in de kl,-.ding- i verwachi. Omtrent de II'-II HIJ e-n lu-moglng. r> loegi-lakeld, dat NA DEN VAL VAN DE DICTATUUR. Londen, 11 Febr. iV. D.) U t Spaan- sche gezantschap b- landen publiceert een verklaring, teneinde de uitlating van den leider der liberalen, graaf Rouninon»». aan gaande de oprichting van een nieuwe poli tieke groepeering tol haar Julole proporties, rdt gezegd, dat Bomanones slechis denkt aan dc reconstruc tie der conslilulioneele monarchie, w.urhlj do persoon "les koninga onaangetast blijft. Voor zijn vertrek naar Parus heeft Boma nones uitdrukkelijk verklaard, dal de Spaansche monarchie slechte gered kan worden door het instellen van e,-n consti tutioneel,- monarchie naar hel voorbeeld van l'.rigeisml en Belgic- Londen, 11 Febr. (v. p.j De lïnl'.ad States I 'nes heelt "éigens herir!;'.eii uil Xevv-York de plannen in gereedheid go- bracht voor den bouw van twee nieuwe reuzensloombootcn voor do voarl op len Allantischen Oceaan. De schepen koaton M milliocn dollar per schip en kunnen ÏWX personen herbergen. De snelheid zal 12315 knoopen bedroe-, n.. ZIJ zullen ruim S0'100 Ion moten. Hiermede wil men pogen wee: het snelheidsrecord over den Uceaan u verbeteren. PASSAGIER VALT UIT EEN VLIEGTUIG Een oogeval bii Le Bourgel P n r ij s, 12 l-'ebr. (V.D.) Een eigenaardig ïgeval, dot herinnert ntin den dood van ■n Belgischen bankier l.oewensteln, gisteren plants In de nabijheid van -Ie l'n rljsche luchthaven Le Bourgel. F.en Fran- jillitaire vlieger ad een kennis uit genoodlgd voor het maken van een korte ondvlucbt. Piloot en pnssngler vcrlrokken ael een klein Aemlekker-iachlvBegluig en logen ecnlge ronden om de vlleghnven ontdekte de piloot tot zijn grnolen schrik dat zijn jiassugier zich niet meer op zljr, plaats bevond l'ersl na Inngdnrlg zoeken men den ongelukkige dood In een luln in de nabijheid vnn I.e Bourgel. Men neeml aan, dal hij tijdens het nemen vun scherpe bochl uit hel toestel Is govnl SNEEUWSTORMEN 1 Bovendien lello vorst Moskou, II Febr. (VD). In hol Donotz hekken (Krimi hcerachen lievige sneeuw- len, terwijl het meer dan 30 graden RUW WEER IN SPANJE. Parijs, 12 Febr. (II.N.) In het Noorden in Spanje heelt hel zoo hevig gesneeuwd, it verscheidene dorpen van de huilenwe reld geheel afgesneden zijn. Tn Barcelona ontlastte r.lch een hevige hngelhui. In Mld- den-Sponje n de 1> Portugal zijn aan Spaansche grens tengevolge van den zwa ren sneeuwval vele dorjien van de buiten wereld algesnedcn. Do Porlugcesche regoe ring heelt de Sponnschc steden In de buurt van deze dorpen verzocht ile bewoners vu levensmiddelen le willen voorzien. DE RELLETJES TE ANTWERPEN. De corresponded I. R. C. le Brussel Drie der 7.ondag Jl. tijdens het rolletje bij et bezoek non de Vluanixrhc Opera van et Belglacho kroonprlnsolljkc paar geur -moerde Vlamingen, zullen voor de boel slraffelijke rechtbank worden gedaagd. Het zijn do naar hel cnmiuiiniHnie overhellende Vlaainsche socialist Jet van Kxtergem Vlnnmsche nntionaBsten. Kon ilezer en werd, wegens zijne goede ar denten, weer op vrije voelen gesteld, Jaf van Kzlergem en de andere Vlaamsche 1, die aan hel adres van het ko nlngshuis helcedigeiid geachte woorden zou hebben geuit, zijn naar de Rcvnngenls le Antwerpen overgebracht en aldaar opge STAKINGSRELLETJES TE BERLIJN Berlijn, 11 l-'ebr. lil verband mei tl» aking van 3000 Berlijnsehc (axi-chauflcnr* kwam het hedenavond mr-ermalrn lol ern- bnlsingon lusschcn staker» en werk willigen. Na een vergadering trokken de chauffeurs In nplochl dooi de waarbij talrijke taxi's werden gehouden en beschadigd. Van vier orden dc inzittenden met geweld uil de wagens verwijderd, terwijl de be stuurder» werden afgeranseld. Verscheidene malen zag de politie zich genoopt tusschou- buide te komen; enkele belhamels werden De .-orrespondent der N. B. C. ie Urussel clddn Dinsdag: De avondbladen publiccoren het bericht, dat prinses Astrld op het jongslc hofbal een juweel van groote waarde heeft verlorun. s volgens de foto, dlc het bericht ver- waarvan de armen worden gevormd door vierkant geslagen smaragden, om ringd door kleine briljanten. In het midden dt zich een grnole smaragd, vvnnr om- nog lachlig kleine gelijksoortige bril lonten zijn geplaatst. Het geheel is gemon- loerd in ouden stijl- Tot dusver is men er iet ln geslaagd het verloren juweel lerug DE BOMAAN8LAG TE TRIE8Ï Verscheidene «inhoudingen Triest. 11 Febr. (V.D.) De motleven van den bomaanslag op de redaci'abureoux von de Popoio di Trieste zijn nog niet komen vast le slaan. Door dc poiille zijn vele ver dachten gearresteerd, terwijl pamfletten ln bealag zijn genomen. Omtrent het resi het onderzoek is tot nu ton nog medegedeeld. Den gewonden redacteur len de beide beencn worden geampu teerd: zijn toestand ia evenwel niel zorg wekkend. Ondanks de ontploffiug Is de krant to oh uitgekomen. Fa. L. Luycx en Z| IANGE8TRAA' 49—1 - TIL j Atelier voor vervaardig*" Lampekapper GROOTE KEUZE Fournituren en Oraadvormi DE BRAND CEBLÜSCHT1 Aan boord vao de h-uoc. eo Berlijn, 12 Febr. (11. N.) Volgen» b». richten uit New Vork wus de brund van hel stoomschip „Munchen" «unpa-agsn 5 uur plaatselijke tijd bcilvvongM en vun 8 uur is, gebiuschl Daar de lAdipg nog- amour!, is een observuliepost van De lin-be weer aan boord gebleven. "t-i-rlegen- woordlger van den N'ordd episch er L'pyd vdrklaarde no eon in»p»ctl«l van bel schip, v. (lal de ruimen I an II geheel drong «IJn W gebleven Do ruimen III en IV hebban w#- icrschndc bekomen. De ruimen V. VI tn. VII zijn evenals hol godeelte voor de .i.as-'V» sagiers bestemd, met uitzondenng,.;-vtrf, een gedeelte dor Ulo klasse, ueheei brand, Of do ontploffing ook schndSrjym- bodem heelt veroorzaakt, ta! «rraï na lerzoek door duiker* vastgesteld kun- i worden, cvonnla de volle omving san aangerichte schade. Het schip ia ongs- ■jleld sterk beschadigd, doch er la geen sprake van een algeheel verlies. Tengevnlgo vnn dc groote hoeveelheid «Ier, die door de brandweer in het schip gepompt, is (lil vnn het achtei lol het tnlddensrhip op den bodem vin de rivier De Imog steekt ook bil hoouwn- zven hel water uit terwijl hei j£~ or wnIer slaat De verle- gonwoordlger vnn de l.lnyd verklaarde nn- drtikkelljk. dal zich nnn boord «booluul ongevaarlijke Indlng bevond. Men wil - Irachlun. nn een onderzoek door de dul-, J kers het schip le llchlen ,-n leeg te pom pen. Kerst later zal vaslgesteld kunnen worden, of hel schip op eigen kracht naar tcrugkceien of daarheen gc- eten worden Toen de beman- schip kwam, bevond zij dal hel grootste gedeelte van de 7000 kanarievogels, die deel do lading nllmnnklcn, nog In leven Het onilergrondache verkeer door den el ontlcr de haven van New York la at Dit verkeer waa geslnnkl. omdat de Munchen direct op den tunnel lag De In- nn een nauwkeurig on derzoek vastgesteld, dat er geen gevaar - een breuk dor zoldering vao den Uin- beslaat. PREMO DE RIVERA TE PABUS. Rivera PnrijB, 12 Febr. (V. D.). Primo dè Rij gisteren zonder begeleiding te Parlli gekomen. HIJ werd Joor gsen enkels eele persoonlijkheid ontvangen COLUMBIA'S NIEUWE PRESIDENT. Bogota, 11 Febr. De liberaal EnrlquJ Olaga Iferrorn Is gekozen lot president van- de republiek Columbia. HIJ behaoldo enï meerderheid van 5000 stemmen boven den We apen. 12 Fobr. (H. N.) Da Itallsan. t :ho rogeering heeft gelast, dat de liqui datie van Ooslenrijksrhe eigendommen ge- t zal worden. Volgens do ovsrasn- koinat van YGravenhage had Uallt hst recht hiermede nog te wachten tot na d* ratificatie van de overeenkomsten, doch >p wcnsch van Oostenrijk is de Itallaanse'js regeering daartoe thans direct overgegaan

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1