DAGBL mmt'- BRIEVEN VANEEN» BRABANTSCHEN BOER I 1.10 ptr m.»nd ifiJX p„ «ges ongtlukkni f 0.17V, .(.ondfr'Sk. mm I 0.0». TELEFOON INTERC- 111 f. DE EEMIANDÊU UITGAVEirVALKHOFF A C® BiodcbisoO franco per POSTREKENING «7910 l«ufj,,nL Vcrwacld) /wakke i ■i o, wind, 5 uui SO mm. ABONNCMEHISPHUS Maandag 17 Februari 1930 PRUS OER AOVERTENTIEN •«•«-» «a* «Ik. rtgrl nt 10-25 Liefdadig1-»- kalft van dn »m» - KlaiiM Advtr»»eii#e „KEITIES' tH) SO east. elk» regal am 10 «ni. driemaal plaaieea I I,— r Buitenlandscli Overzicht derzoek gelust on ilo uitslag da- ben hebben plan I* geluid. Zoo Is oinli'i eon hownncr van Tessino, Zola-re Imperlnll, gearresteerd. om-lat hi] vor.tachi ivri-,1 van splonnnge ton narleele tan Zwltzorln 11 on ion gunste van Itnllo. Do huiszoeking blj don verdachte heelt ernstig bezwarend ma teriaal ann t lloht gebracht*00 vond men onder meer een der veelbesproken lij-u,-n, waarop nomen voorkwamen van bewoners Hit Tosslno, die van anti fascisme worden verdacht,-«n wiens Rangen deswege werden nngognnu. Dok kan men In Zwltsersohe bo- 'iton lezen, in op Zwitsl don,,lioogon Itulmungchgi) ambtenaar do? 1 r ■lagen tegenjoot kati wpidcti gezien, omdnt dele jiors'ionlljkhold nji ttiesrhenpersoon bij da 'apiomiagp een rol heelt gespoeld. Overig óns s.-hijnoii dio li|sloti, waarvan bovrtj sprake 5a, nog al lieblvoardig te zijn sninoiigostcld, tiniilai zij nemen vermelden van persodeb, die Of al lang geleden zijn gestorven Af zich zelfs nooit mol .Ie publiek hebben bezie gehouden. Voor h vuil eiken, nls'antl-faselst hekel peisoon kregen do verklikkers Het 'in fortokÜ van de zonk. OM HET PENSIOEN VAN BOSS Zijn vervolging nog niet zeker ©UHTEIMIIAN© WILLEM GROENHUIZEN Tel. 852 Langestraat 42 JUWELIER De voorraad Tafelzilver is rijk. 28e Jaargang ilo ACHlTAL PERSONEN G DOOL) Botsing tusschcn bussen Fa. L. Luycx en LANQE8TRAAT 49— 1. - TEL 1*> Atelier voor vervaardigen van Lampekappen. GROOTE .LEUZE Fournituren en Draadvormen DOOR A. A. L. GRAUMANS Menier, Ge wil. keli 't oew cnkelda man gelejen geschreven g'ad da'k nog 'n geskn-n-m 'I vet bad lienr d n Hechter 7 die Imlsing mee die a tl tem M> lel dinden. welke wier gestuurd. .Inluis, ter, had 't pene* opgeraakt, «nn .- nog wel en zoo fietsten me deus week runen iianr 'i tiunnu-uuul, om vcur de wn(f tiofkes ons vingers op te steken, Waant annro.ik kwflrn nauw nie os beklaagde veur, zoon» 'n panr Jaar gelejen veur 't schieten van dlcfn hau»' deugen keer kwam ik ns getufee en nines ik dus 'tien eed doen, As beklaagde hoeft - da niet. witte wel, dan mngdc liegen na 'mm lUepelmnnk Kn da's era makkelijk. Ge- i woonlijk A-orde daar dan nog n hanndje J.tn -g'i.liepen deur oewen avvcknnt, en dan mol gnl zoo alom zijn n» nep heiboender L. as ge'r nle heelen.aal of veur li' l grolste I. deel oew /algen uitpeittvri. B -fin daarom nmico effen lus-ehen twee f bokske«, us ge somwijlen opgeschept zit me» 'n zeuntje da-d-oew geregel.) veuiiiegl, mokt 'r dan '11 iivveko'Je van of non hann- "Yeul Z»nten. waant il'f dik betaald ns leugens, Noemt d« dtngskes 11 vvindelt er liev. i maar „Witte nouw persies wa ge zeggen me Dré?' vro'g Janus ondeiwi 11- „Dochlc -urns da k me wie-t wn k I' "t schilde gin borke van nml «ilf. of Janus zat mee z'nen vein malei n auto De sJSffeili' schob! in uit veur ..ketter en „dool-n diender' en trok zn eigen verdei nikükc van win. dal-ie op "n lioikc na. Iirel do irivenhoutseho pliesiqiuaelit verpoelerd had. „Hedde goed gezien boe 't in zn werk In gegaan. Julius J'' vroeg ik 'm nn z n üernllemcnt. s dak»sU- in mn pogen dtrnliemi .DAikA 1infortneerde dn Jaun toen, ,,'k z; bekaan-i heeleganr onder „Jawel, ji.w.-ljawel," doe ik heel veu inin, „nmnr 't leet er veul mm line of d, toe, dat doet ei nik - aan af 1 wa» Kei il knupkes wijd weg. l-ln Muvlg tra ton me vei der de .-.lail In lot 't hoeksl lil) du Iloutlnort, waar nen illcmler 01 verkeer regelt, mee 't gevolg du tl-ik iet-li deur en Janus rechtsaf gong en uio-ni Ie Gruotc Markt mekaar w.-.-r trugziige ,ll(| woes duidelijk naai rechts." n-e Jami Kan wel.' z:o Ik, „maar lilj wee. mijn 1'. vinkei vim room ,11 Pre,-",nti in, ma. -e 'k maar recin deur: Mnnr me tljli tucli spiinglovend op 'n gt»f slot erop, om- fl-iski' gevupl wordt allude go'liiineke rueo 1 g.-re willen' zucblte en lo'in Hiroople-ii er z nen Jiuik, gran file 11a r Intel! wochlefi to i'i'-s kOlnell.'' Janus ri ko|i op ufkhippeii >1 K11 net zouwen me de stoep opgaan van gebouw, toen dnor mee "nen gier n onto m d'n boek kworn en leugen dn frot- i-aarbnand aanschuurde. 'I I-'rummeske van I pcrsoBI Ze smeet 't diirke» dicht dat de week- !-omv poe p poepen- p inlasehleiit Maar mee da wleht wn« ging «nel garen - sjduneii. nmleo. keek mn ttnn vnn 11 u seliU'-nen lot de klep van tuil pet. .ruide vi'i'iielitettjk 'Ir le.v.-nllpke niinr d'r n al naar boven gi t'lvenhoui II"' a pakken. Dia1.'' JOUW," ze,- Ik, 1 1 iimtiisko! Z.-rnl allohn/lice"4lillek ran en tea Ik lo-n zoo hard meugellik. „nnuw koom tulge om 't mijne daar offekew sjekuiir van te vertellen' Waant 't is 'n «chnndasl zoons ze lijk Idioten over do w-eiel» •k Zal zo krijgen, dm hooge muisen'" Tnel. gongen dio twee uil m'n gczlchlaveld '11 houding, amlco. of 't gerechtsgebouw „Ja, Sjnlok Hollemea", zee Ik en ge kun nle gnlniiven, nmlca, hoe gezellig 1 wier 111 die kninar. D'r lenig zuiitjesiiuli 'H „(inii- Wen-Koel"etemuilllg; ulleeti schonken zei veiBlnnmpt slecht In. Jamei zee niks. Die li z'tien nek. waant hij stikte lie hrui-ile 11 Ik ntTieli 'imam afroepen, vnrde en kos Ik elndolljk veur il'n draad komen, 'k Mum eomt verklaren of ik Ikl waa en nou wn vnn die gekk» dlngeske of T frurnmeake glit fermllla was van in ..tfedaaiik lil,'," zee ik ,-fl loeli lu'lien ei keer óp leugen* li.el g»trnp|ieei-,|, „Gele maai- ui-list da'k er g o ,l,,ek«ke* 0111 z windelen." gaf Ik d'n roebter de n»>erna al». ,.'k slniil rei-lit in m'n klompen!" hoeft niet 111 eer n- antwoorden dan w.it gevrnagd wordt, zee d'n soepjurk. koord van Pullen,vei-anseroei-ile-n-'k, „Dus," gong Ie weer deur. „toen 11 7l niet de groi-ntnnkar danr-en-rlanrt bevit de richting van Ginneken, om zoo r ip d'n oogenbllk nft." nen Ki-uuntenwagol d» auto oHrlei'stehoveii ueeiillumaaiiderd eb la tiuiumezl" viel d'M pro- rloi) Ik en 'k wooe zo dof- n ge taot Ier do boel ntu „wnnnl 't had tnlin m'lien tent" Toen rokls-n-'k op •an zcoen ze. Toen k -lit zon. II* IJlvenlioiit e lieirlviniiiil nikake a Ina', 1 looEile-u-lk artusarhen, „fjltusl," tee Ik. „Kil lo oe de feilen ziel» lielilmn toegedragen, 'ni-n lirll seboon en keek mn klep; Go kun er allemaal t. „Die h g-et z In,-ri 't hoofd mui de klop 'Ier wit It hefkcu. Zijn Jullie hom» vi ienijunf vroeg er In eens oene nehler me, Kn toen 'k keek. waa I d'n nvvekunt. van '1 frummesko von d'aulo Ik keek m goed aan. tuen keek ik van du vemzlltni' naai- hum, van hum naar d n vourzlltcr en loon vroeg 'k min d'n Hech ter: „Wie is ,iin steeknoui'f" „lluuwes.' viel tuen d'n venrzllter uit, ,.Je bent lilor niet onder j0 vrienden! WH JIJ Jr brutallleilen wel een» veur j« houden? V neer I» de «dvocaot van verdnchle on i mag ie vragen wat l« wlli" AfflJn, umleo, zoo gong dn d 'n kelierke aan ■-,'■11 I 'uk deur 01, „j, 't k-vt vroeg Ik I of Ik ok 's Iets vragen moclit I ,iGo» Je gang", *00 d'n baas. 11 dal f 1 duur wel liootl leel-on kennen, denk Ikl) ok .hums wier 'I vuur nnn z'n schoenen lood of lil) achler 1 uiitoatuur bad gozolon. D'ii iivvcknitt hlrvv loon 'mui preek of la zelvers hl| was gewleat on neer hunt or 1 boste gelust,-rl. Itn n« die boolcmiial 11-n ganiik hml menen gaan had la tnlin I-volg,I nn„|,i 'k m'lien wagon veur d'auto Du-, 1! Kob t okimt on «man rbbb neeren of lH|govvlo»t hen Mee 'l BOvolg 1 non end gedaan om da wenr- 011 on,' Nnuw, dnn verklaar Ik, lapzak staat lo liegen (en toen bingo e hoe herder gann pralen I» vcuraltlor mokte 'n lawnol must il'n hamer 11,t zn hnan- i-ii dtoon knnpzak slant lo „dn-d-ot bni-tverschaurend II11 lil) t had 0 vrijspraak nltgola»- Kn du welke d'r oagnn wouw vergiftigen, nijd kronkolilen op In dio •0: „lloor 's Ier, kindje, Ik laai pi'd-t lo migostrnfi longen .roerde ealinnfita»' -n, linrrol Du molta dlel-n zwnrlkfll' vonj en uvvoknai van oew maar doen Dnn goaC z'n algen inos«rhlonl wol nungevrn ,,'t I* nu iifgeloopen," riep d'n v en rz It tee oor, „verl iet do znol; deurwAAi'dor volgons' ZlICk! „Kuin maar mee Janus," zee ik, „do lui ivnrren lor zoemolappig, wij zijn lor to mul." ki-hoone gosch'odorils, amlco' 'l Wet en z'n knechten zijn veur 'I hrnzlno- tulg. Mono 'k iel 't nle op mneo kop lalan doen. Jonk. Zekers, kob in'nen wegel dwars over d' i weg gezet, anders was Ik alia,ink geklo-t on begraven -n brlreurd en vergelen d'rblj, meer om dn-d-ult te legfen alsof Ikt niloe, tot de nosio ivoek. Soul grnotoii van Trui en, as eltlj, ging horke minder van oowen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1