ÖE EEMLANDEU PHILIPS LAMPEN BUITENLAND rkertag <4» ovgilakkrai I a IT1/, I- AfsMtferUtk» ..a,»,,, OJM. merooN interc sis UITGAVE: VALKHOFF A C Dinsdag 18 hebiuari 1930 Buitenlandsch Overzicht rijks bonding geglspl. In de afgeluoprn week hoeli Frankrijk door .le bekendmaking ian zijn vlontme moruiiduin ra j nl wot beroering ecwckt; de hooge cijfers, die diurin voorkomen, ziju ferenilc er i ioo i« rucds rpgeuierkl. drulschen men In legen de grundgedacltle. vvvlk du bilecnrocping Jer moger.dlirdri grond «lug hgt lie Lngel-cho pcrs diem waarlijk in bew.u: Icr.'tr r,j lieert een behcersching nan den .lag gcleg,' die der F ranselt, u ter beleekeui», omdat zij het of labour I'arllj, de parnj van Uiti premier Mardnnald pen. omdat h m de wereld gevoel van veiligheid lie.I..lid ultvloeiael van het pn<t-K»ilogg Frhe zijtic, alsot dert beid» gtirandeeren, met bemoan, of tonde. bulee kenU zjjn. Immer» met alleen wen«e1ieti de Fransch«n hun vloot vljwcl te vorilnhbe len. doch 'ovendien elsehen zij nog nnder» i waarborgen. In dit' terwijl het doel der; conferentie (och teer duidelijk uni' vermin dering der maritieme iK-uup-iiinii Van e«o i „bauwvorantle" wij- Frankrijk evenmin iet.' weten; h*l lu«^jiilegenileel aanspraken! gelden op nou Men krijgt dgn'dndriik dat Frankrijk er ntel>v<gff te vinden Is. ztjo ftschen te innti gen. lri.il> Engeland on 'Amerika Frank rijk» veiligheid nog oen. op een bepunlde wijze' '9pdrukeHJk.'v garandeeren D" verdgra ^»nfwlkkeling van het stel «el der vfcillgbeldspacteii zou. naar d« Frmnachen van gevoelen zijn, onder meer moeten meebrengen. dat er een 1.ocnrnr voor de Mlddellamlsche Zee tot nlnnd komt, wakrblj Engeland en Amerika al» garan ten, zoudeo moeten optreden. Alleen, wan neer een dergelijk verdrag een werkelijk heid zou worden, ftehljm Frankrijk bereid le zijn de t< nnngecljfers. die hel aan de hand heefl gedaan, aanmerkelijk te verin gen. Noch l F.ngel-rhe norh t Amerikaan sehe parlement zullen vermoedelijk will- goedkeuren, dn' al» 'ti verplichting helde Angelsaksische stelen in 't' wordt vastgelegd, dal In geval -e. achll de Engelsrho ten in de Middtlian Wlon bijspring. BR1TSCH ONGEDULD De Franiche voorstellen Korden algemeen gelaakt Dreigementen der Lngclsche pers De Daily Tvlvgrii|ih ven naar een prnctlacho v o bewapening Ier ze» vv liet la de plirlit der Itri n Brl- £LECTR. TEOHN. BUREAU F. H. LOMANS UTft. STRAA. 15 TEL. 483 Gelieve. 1T Febr. (V. Maandag Ovhleiiii werd onder voorzitterschap vat den vroegeren Deunschon minister vuil hui tenia ntlsrlic zaken graaf Moltke de ilounnc wnpcnstiletnmlrmifcrrnttc geopend. De colt ferentio zal drie weken duren. Alle Euro- pootche stalen, die bij den Volkenbond ztjn j aangesloten, behalve Albanië, nemen nn EEN AARDBEVING OP KRETA Talrijke dorpen verwoest Athene, Ij Februari. Volgens le berichten uil Kreta zijn de gevolgen an de aardbeving, die daar plaats heelt ehnd, veel ernstiger dan eerst werd nnnge omen. In niet minder dan tien dorpen jtt dn moeste huizen Ingestort. Het dorp knlnni i.u door (wee nieuwe aardschokken rheoi verwoest. In hel tlorp (hives werden akele per'onrn gewond. De meeste huivn er.s der gelei-(erde streek hebben hun hui •n verlaten en kampeeren In dc open 1' n r U s 1(5 1- heeft gisteren li Inging besloten belangrijke belasting ver Do DE STAND OP DE VLOOTCOaFERKNI IE Henderson geeft een toelichting De <li|douiBtlcke medewerker van de Daily Irlegrapb weet mede le deelen, dnt In de Igeloopen week van Kngcisrh' en Ameti kiianache zljtle tevergeefs geïnd,t ia Tnr ii s houding h Ie besprekingen I gehandhaafd bli]v»'i, blijft vol gen» do opvatting der Urilschn m rkimdigeii voor Groot Drilnnnlë niets anders ie doen over. dan de tonnage vnn alle -rheepsklns sen onder die der grooio elagsrhe|ien cn der vlleatuig moederschepen la verhoogon en wel in totaal met ongeveer 130,(Kgl ton. Doch verhoogd belastingen op schouw l.onden, Ui Febr. Dc IJrilschc mit vun hultenliiiidsrho zaken, Henderson, il gelijk I gisteren le Uirkctiheod een rede gehouden DC ROCRIGHEID DER BRITSCH-1NDIERS waar lu hij ti.ti. dc Lomleiwcha besprak. De afgevaardigden, zo Een ultimatum van Oh.odl lln,. aan don Tlce-konlng? ildtail kwesties ui, slaan logen Londen. 17 Febr. IV. D.l. Ghandi l*'| lijk heden, die opgelost i thans, lu verband mot de machtiging vnu' «neoning .u zijn en het Al-Indisch congres, bezig dc wijze vast gcerlng. dut de volken d i de oniifhnnkelljkiieida- hel •echt hebben ei den gevoerd. I mindering van (1 de Woning vnn Ghntidi ningsdoeleinden l ••l Indische leiders plnala e"1* delegatie leze conferentie zal beslissen over overtuigd, dol lu Ghandi uitgewerkt ultimatum clemming uooilzakeltjk vlrekoning valt Indlë. burgen, bioscopen t veldtocht zal wor Dinsdag zul in een bijeenkomst n hebben. 1 inet allerlei eten worden lo Kngolsehc r» betreffende tan- bulangrijko ve» voor lievvape le verkrijgen de ii verdrag ind l o Frankrijk zul 'itqg e dnt 'norh 1 1 ïcrth-"g va L_g|iïl>lie*.Ad het pact-Kcllogg Medt!^^fc4 zijn Ei rijks elschcn'derwllza Ie veremfcrtn. dai ztj een gemalig.1 karakter bragen. In Engeland ibetreurt men deze houding van Frankrijk 'v tan zeersie, omdnt Frankrijks starre hou - *g ding ook K'igrlatid zal nopen nog een paar honderdduizend ton aan torpedojagers bil te bouw Ti. Een blad als de Daily llerabl .verklaart dan ook ronduit, dat het stand punt. hetwelk Frankrijk ie Londen Dl teekent. Ook Macdonald moet la particulie. re gesprekken de Fretnsrhe afvaardtglnu duidelijk hebben gemaakt, dat Engeland vrij wat bedenkingen tegen de Frnnsch» cijfer» heeft, die onvermijdelijk het Engel -V sche vlootprogrnm zull-n beïnvloeden en na tuurlijk ook het Ameriknansche In verband ..met het vrnegsluk der parilciL '*r," De moeUtjkheden. die Frankrijks '•jr' ding veroorzaakt, zijn. Jtste, nochtans niet de eentge, P»° beeft cljlers genoemd, d -* i smaak vallen der Amerikanen. Bovendien MÏ- sljn Japan t-n Frankrijk de SI hardnekkig verzetten legen de afschaffinz der duikbooten. De voornaamste vordering ■I der conferentie bestaat dan ook W cipieete Engel'Ch-Amerikaansrhe speciale marlne-mcdcvverl Daily Telvgroph verneemt, dat licsluil, otn den bouw van pnntserkruisei' A„ den niet schen kruiser I'reussen, .lagkrtiiser. definitief is. Frank Ijk Is voor- on, uitgerust met geschut van >3 f- 12-duim» BtwapenlnBswedatttJd onvormljdeltjk7 In do I.ondenschc Zondag bladen komt •n ernstige bezorgdheid omtrent don uit ndelIJkiT. afloop der centerende lol uit Jrukking. In de Observer komt Garvln op de oude gedachte terug, dat DoiiM'lilund tol conferentie uitgenoodigd had moeien Jen. Hij stelt in verband met dc Fran stbc cischcn vast, dat de vervulling dezer ■ischcn hierop zal neerkomen da- Frankrijk n Furopa do ovcrheerschcnde militaire, lucht- un v.oolmogendheid zal rijn. Enge Inwilliging ikkcr zijn dan stemming, inanr overigens zijn lingen beangstigend groot. De Italianen nog wel niet mt vlootsterkte betreft, n voor de Franschen. zlenbarend zbn. nu he k op een afzonderlijk verdrag. Vindaar. dnt oe vnoruitzirhien t» Londen op hel oogenhltk niet bijster gun st'g zijn- BE HULPVERLEENINO AAN BTRD. Welling ton. 17 Februari 'V D.J Hel Nteuwzeelandsche stoomschip Eleanor B-' ling tracht zoo spoedig mogelijk Byrd hulp te komen. Wanneer djt niei binnen oen week gelukt, vreest men. dat hel pakijs zoo slevtg zal worden.-dat feyrd genoodzaakt zal lijn nog een jaar aan de Zuidpool le bUjven. I mogendheden, doch It uil Boedapest aan de vnn de in Hongarije 'migranten, generaal sjoclgiti. d« vriend cn gewezen superieur vun generaal Koetlepol, heeft heden morgei gesproken over hel v zijn vriend, Sjoelgin ntocui. unt het onderzoek twee sporen moet volgen. Het la hem bekend, dat agenten bolsjewisten aan Koeticpur herhaal delijke aanbiedingen hebben gedaan om Rusland terug te koeren en de leiding Ion generaion stuf van het roode leger dc Tsjeka den gesloten, dat de ng generaal hebben i tueel naar Moskou Ie brengen, dwingen tot aanvaarding t roode leger. In hel geval. die s l. Het li Frankrijk.' hel geval dat Garvin oorslanders t do l-rnnkrljk besloten schijnt Engeland, onverschillig tot v grooter percentage torpo lojagora noodig hebben dan het tot nu toe verlang Onder zulke omstandigheden is een ver mijding van den wedstrijd voor de vioolbe wapening onmogelijk. n prijs, e SPOORWEGRAMP IN ENGELA.sD Zeventi passagiers onder de vermelde wagens Londen, 17 Febr. (H.N'.j Te lluther Glen, in de buurt van Glaagow, avond bij een dikken mist een een voortrein ingereden. Volgens c deelins van degenun dis aan uel reddings werk deelnamen, zijn ongeveer 70 poasa giera onder de pu'mhoopen der vernielde wagens bigraven en gewond. De gewonden worden zoo spoedig mogelijk per de naburige zieken- WAAR IS KOETIEPOF Vermoedelijk door agenten t Tsjeka ontvoerd De opvaltiog van eeo vriecd stemming hellingen van liet digde land. Dc afnclmlftng I reeds besprokon cn hierbij bleek. dnt. wijl op de conferentie vun Washington I gen Janr geleden Groot-lirlltannic als ei I land voor de afschaffing der opkwam, thans ook andere landen de standpunt zijn genaderd Irdlen mocht blij I e.-n overeenkomst inzake deze I komen, zal Hu beweging voor 0' I lljkc beperking on zelfs voor de I afschaffing van dit wapen krnchligen steun heben gekregen Hctzclf I slagschep"!!, die thai r - der vloolnitgaven in I duidelijke verk'arlng. i lijn t -iTischt. heeft du Brilsche it.-n lelden door de hoop, ileiijke I naaste toekumst mogelijk i slagschepen Fa. L. Luycx en Zn'. L ANGESTHAA"r 49-J1. - TEL 160 Wij ontvingen de nieuwe wollertlz Mousselines ongeveer zeventig nieuwe desa Ine Prijzen beduidend lager t Koelippof heeft •m waarschijnlijk nmgehrnchl. De tweede mogelijkheid bestaat di it de Tsieka Indenland bnng was vo -lie van den generaal, die bekend s oen energiek man en een buitengewoon goed organisator. IJe Tsjeka alle» ondernomen hebben om delijk te maken, liet is volgens Sjoelgin uitgesloten, dat men Koetiepof forti een Itussisch schip gebracht heeft en hem daarop it' naar Moskou heeft terugge bracht, dan wei hem op dnt schip heelt ver moord en in zee geworpen. KC-n ding kan Sjoelgin echter niet hegrlj •nt n.l. hoe het mogel.Jk was om Koeliepol tegen zijn wil te onlvocren, wart Koeliepol ie 7i,n geweest o Sjoelgin achtte I waarschijnlijk, dat men gebracht cn i Door de communisten ont- Londcn, 17 Febr. (V. D.) Dc corres pondent vnn de Daily Mail te Parijs mcldl. dat de Fransche politio op rle hoogte zou zijn van de identiteit van do geheim— sovjetagenten, die drie weken geleden ge neraal Koetiepof zouden hebben ontvoerd Binnen tl uur verwacht dc correspondent een scnsationecle ontwikkeling der gebeur tenissen. Verder weet de correspondent vnn de Daily Mail te berichten, dnt de Frnnsrlie minister-president Tc-flleu bere'1 zou zijn do diplomatieke betrekkingen met Rusland tc verbreken, indien de Kamer daartoe den wenach te kennen geeft. De politie zou verder weten, dat Koetie- weggevoerd VERD DIGING VAN FRANKRIJKS NOORDEN Onderwaterzett ng overwogen Douni IS Februari. De tniiiii oorlog, Maginot, die in gezelschap nerniil Weygand missles uit den Senaat un de Kamer een he zoek gebracht heelt aan de noordelijke grens van Frankrijk, heelt nn afloop aan journa listen verklaard, dut Frankrijk ui het mo gelijke doet om do verdediging zijner noor (lelijke grens te orguniseuren. Du verschil lende maatregelen zijn evenwel niet ge makkelijk ie nemen, aangezien men de grens, die Frankrijk vnn het bevriende Bel- gii: scheidt, bezwaarlijk op groot» schaal kan versterken. Bovondicn is het aanbreit gen van zware vestingwerken aan de gretc moeilijk In verband met het sterke bevol kingsanntal in de grensstreken. te zijn dc verdediging te organiseeren met behulp van overstrooming, maar het na deel vun dit plan ligt In het feit. dat hel onder wn.er gezette gebied in Zó jaar geen oogst kan opleveren. Het water zou dan van nijssel lot Duinkerker, moeten worden aangebracht. De miniHler verklaarde •n drie maanden het onderzoek naar nel stelsel tot verdediging der noordelijke gren« zal zijn geëindigd en bij de legermanoeu aan het einde des Jaars zal een poging worden gedaan met het onder water zetten een -jebied door het openzetten sluizen. VEROORüEELING VAN L)E DUIKBOOTEN Krachtig pleidooi voor afschatfing l'ebr. (V.Ul ln een bespre- lookotTuitmogellJkhedeJr der indhuafl Ue vlnottned.wer en de Dlicerver zijn njeaiilng, t do omlomiet'r als wapen over- wonl! en 'lilt bij l'-ngevofg» van ■firn gehouden middelen tof be- i van duikbooten, sedert don tot ontwikkeling gekomen, blj- icl onmachtig la geworden. Noch oppot-vlakte, noch nnder water kun 'i bewegen, zonder met •lijk» zokorheid le wor den ontdekt en gelokaliseerd. Verder be toogt do schrijver vun hel artikel, dal uit een zuiver utilitair oogpunt ntle violttn voordeel zouden hebben hij een afschaf fing vun den onderzeeër, wletut dagen prac- tlBch voorbij zijn. Het aan dit wapen bn- slcdc geld zou met veel groolci nuttig ef fect kunnen worden gebruikt, of, wal nog beter zou zijn, In do zakken gelalen van do belastingbetalers. NAAR ONTWAPENING. Eon nienw Fronsoh tank-typ». Londen. 17 Febr. (II.N.) Volgons do Engelschu bladen Is voor het Fransche leger een nieuwe tank geconslrueorJ. waar- en,, de pantsering vijfmaal zoo sters Is sis Ondanks hel zwanr- nflcggrii Deze innlt zal le bewapening tc lnnd zi|ti als de pnnlser- Ersalz. l'ioimen yjor e gewicht k eenzelfde r hij n - sisch schijf 1s gebracht. Indien dit juist gebracht. Verdere bizonderheden I |Si uan Is er weinig hoop, dat generaal Koe- cmlbreken nog- I Uepof nog in leven is. n slotte, dot bln- ruzalem, 17 Febr. (V D.) De op gzavingsoxpedltie van de P-nnsylvania universiteit heeft bij haar opgravingen in nabijheid van Beisan de overblijfselen i acht steden uit verschillend® tljdper i gevonden, o.a. een Filisiijnachv vesline den tijd van koning Saul ei. David altaren, die in het bock Samu.'' aangeduid worden. De vondsten worden van zeer groo tc betcekenis geacht. do bewapening ti London. 17 Fehr. (V.D.) De Times meldt uil SJnnghai. dot Tsjang Kal Tsi-tk nan Jen Si SJan telegrafisch geantwoord heeft op dlons uiinoodiglng om af te tre- Tsjang Kal Tsjck verklaart In dit tele gram. dat hij zijn doel zal blijven naatro- :n dat hij niet zal aftreden. Kof no, 17 Febr. Hit Moskou wordt g*. icid, dat van officiecle zijde wurdt meda- ««decld, dal ondanks het protest van het buitenland cn den oproep ven duo paus 'jgwoardighcldauckle-ders der Wcsl-Europcosohë kerken de politiek iet» anzien van den godsdienst onz-'vljzlgd zcf wordon voortgezet cn dnt geno»n de proteo teen indruk op de sovjet razerrlng ma- De communistische dictatuur heeft o.a. luk do arheioers en boeren :n den geest net op tl i inmenging sprak» van zijn. dal h Unn worden geduld Kerk' rissen in Rusland, die aan actie» tegen d lovjfl-regevring deelnemen. zu!l»n onvooi waardelijk worden geslrafl Het „verbond van godde'nnzen" verlangt een inv bod yan bijbels in aovjct-Ruslaad.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1