Vrijdag 21 Februari 1930 28e Jaargang No. PRUS OER aOVERTENTlEN tik» regel mee» (0.25 belli v*o dra petgt Kletoe Adveitrarlf» .KEITJES b(j 50 aal elk» regel meer 10 cent. driemaal plaatsen I I.— «eek (met gratl» etreekerlag tegen ongelukken' 35** DE EEMLANDEQ UITGAVE: VALKHOFF CS Buitenlandsch Overzicht Het vraagstuk van de optns- sing der Fransche kablaetscrl- ti.v Welke mageli|kheden er •odhalen vormen. Dn republikcinscha su-n zouden. near allo w-anrscUiJn- i|, door Driond. -Ie grovp van hol cliirir n II I|( IW.'I' p.tvsojlllijklioden 9U1TENLAND VOOR DOUANEVREDE Pogingen nm lot economische komen j De voorstanders vormen een Iront kern vormen. Mr hc«ianii To 'lor. n i-pztcb niihoitl. lort nnllpnoU hink. Ii"t iv.iri.-l n fin rcpiibllkvitische cdnconlniti". De nationale c-nln-id wn» tin formule van To|ncaro. Tim van Juli JfCi'. Int November lA'S :iulctd%d sliiiul jfeufl wet.ui te |,nu don. 7.,\ omwit .vl do burgerlijk.- paritten, roet uitsluiting de Mminuiiisi. i u pas verbroken d:n het besluit. h.-i».-lk fl.-n.parHJd.li: •hn Angers word -• iminnti WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER Tel. 852 Gevestigd 1885 Vertrouwenshuis -Inarvnn "i len beleed, n v g, 19 l'abr. (VAL) 'f usscbcn do mo- larJovi-nheslnud n.l Duinohland. F.ng® Ib-litle. Nederland, Denemarken en KCrlund, <iekbeti lanen particulieren «veg Jn polllink opi rlit nol De derde roplbinolir, fel. vervult evéiiéem r sluit van den Jongsleu O hel s. lm lir October door allerlei Incidenten en persoonlijke intrigues mislukte ckperitoant van ociv ■iamrr.Kuan fier ljnksché en mid-, den-pfirll|et1 tot do gronprMaptltöt te he- r Vo-sibChe Zei leiding r-l kom gen De omsta n dal Uuunici cue overblijveo. dan Toeken een niet Ion. Vjcr persnr.er. omen ui do cersit plaats r.liautetnps, de voorn'ler alisiiscbe k-imci fractie. senator Steeg, die misschien t partijen n.e.'f vrienden heeft datl in zijn eigen kamp ei. r.-l -tie Albert Sxrraut kablnet-Poiucaiv. t De spil van het nieuw» kaUintt zouden in dit geval do radieaal-socijgsten en de ilcn vnn Portugal. Ned« rl.md. I.u cipiccl uitgesproken v ile overeenkomst. Icrlnmlacho gedelepee heer II. Loliin. pleine met krncli tenuitvoerlegging van de op de het vorige jna: gehouden Volken -. 20 I-Vhr. (V.D.) Po op d or het flQUaiteheotan'] aan n handel -n eeonomisch gelegenhed'- Kleine KntentO alsmede kenlatid. Bulgarije en Hor «Ie (iMngf-leR0iihei.il -lat. ■misters hebben beslob rdere verloop der eonl len en besluiten, dio t o ordo zullen komen, i te komen. In df-ZC pin culler» bespri stellen, teneinde voortdurend de economi sche ontwikkeling van genoemde zeven sta len. speciaal do ngrnrlsch-polltiokc kwes ties. met elkaar to kunnen bespreken er tot onderlinge overeenstemming to kunnen geraken. Ten slotte zou mm het denkbeeld hebben om een kartel te Een pessimistische stemming. Geneve. Febr. lY.D.) De algemeen» debatten in de diplomatieke conferentie voor het tot stand komen van een wapen stilstand ten aanzien van de toepassing der douanetarieven tverden hedenmorgen N.V. MIDDENSTANDS-BANK voor Amcrslsorl eh i'msirCken Langegracht Nos 4 - Telefoon 304 AMER6FOORT Directie: A. H. (VIARTiNS. Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Elfecten. Veihuringvan Lips safe loketten Verzilveren van coupons Handelscreüieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 BYRD EN DE ZIJNEN GERED De vliegtuigen achtergelaten j Partje. ïfl Kchr. ,'II.X.) Cliout.i hoeft ronnvond togen d uuv zijn bosprol gen geëindigd. In den loop van den dog luid lil] besprekingen mot Tnrdleu en voort hoofdzaak met afgevaardigden .'ii so ren van zijn pnrllj en vnn do met zijn pnrtlj verwante fractie der rndlcalc 1 i tik actie, met T.uuclieur. Dunlclou. den vroegeron litndbouwniinister Ounullle an met di tlirale senatoren Giillaux »n Maurice Albert Sarrout. Hei is niet bekend nf hij ook besprekingen had met de biders socislisjen. Vervolgens begaf hU zieli oen vergadering van de radicale Ka waarbij ItIJ een o ONTWAPENING TOT ZOO LAAG MOGELIJK PEIL Ken pleidooi van Italië in rijn pan gepubliceerd memorandum Par.teitseiech nochtans f,e ïandhaafd tulen, 11» l-'ehr. De ItaMontiHCho delegatie publiceert hedenavond hel reeds aangekondigde memt.Tiindlim ilizaixc het llnlinnnach» stnialptinl nopen* do kweslic m vermindering der muriliemo bewupc- Ing. Hierin wortlt o.lri, vaslgestcbl Italië is do opvalling toegedaan, aal de Zlildpooi-kflnip achtergelaten I'" I'-" zigers brengen evonwul al het materiaal, op wotniisehf!pp»li|ke gegeven. k CHAUTEiVIPS ZAL EEN KABINET VORMEN Democratisch nalionaal program Parijs, 20 Febr 'De prcsbl bltek heeft heder.'ithtcnd d- van dc parlemen'-ilr» groep der radicaal- sociulisLsche par:'.-. Caniille CUuutempa, belast. Bij hel vei laten vnn iict Elyse de Chauftmps, dal bfl don vosle een regeering der republikeins'! stand te brengen mm een dernnt iionaal program. HU zal onmiddellijk de onuerhandellngeu beginnen. Tiirdieu t» hebben g.-iiad, zich naar liet F.lyeee lie- niucrt president Doutnerguo Cliautemps hem president Doumcrguc ledi'geil.-i-M dm lil) de npdrnclil tot vnr -ing van lint knjiini-l -lefinlilef •itnvnnr.il Bl) tiet verin ten vnn liet l'lyseo zeil» lib journalisten, dal by hoopte zijn kabi- i den iistell. nul» radlralc afgev.iar el.la-n te kennen g-gevcn. dat zi) en samenwerken met ile gem-itig- reclils. dia in het knbhiet-Ttlnïieu Varzakerd van Brinnd's - vanavond nog .-lai kort ItIJ hel verluien van bttitenlandsiii» zaken verklanr-b- hij i een normaal verloop he.-ft ■da het. dot Tnrdleu lieni ge-n verleenen. doch vnn den nteiu Brianil was ht) verzeker-t WEERBERICHT. Hoogste baromolerstand:- 7T5.1 te Memel. Jjiagste haromelerstartq: til.n to Isafjord en Jpji Mayen. VerwnehUug: Zwabk.' tot matige O. tot O. wiitd. helder tot licht of half bewolkt,- droog, lichto vorst des nachts, overdag |5 uur 50 min. Fa. L. Luycx en Zq. LANGESTRflfl- 49-o1 - TEU, wij Wij ontvingen de nieuwe woImBI Mousselines - ongeveer zeventig nieuwe dessins Prijzen beduidend lager wu vaststelling van stand iler bewapening e, j.-rktng der afzonderlijke .-.chef-p-c, n worden "Is hi-l iilleliidel.jk do- apeiiiiigsgrciiz.m mg dozo cijfer» ook n e memorandum Is in e ui gesteld, maar hoi invang den efjch van liali» 1 Ie rijb-is worden ai- gvlijktng nangovuerd; n niet uitdrukkelijk i bR'angnjk nudetdcel vOu 'le uiteen- zetting I». dat Itnll-- een oorlog invl Frank rijk nnilcnkhoni acht. een passus dio zon der twijfel in liet memorandum is opgeno men met het oog op dc zinspeling In het l vansche nx-mornndum op con oorlog tun M'hen I raoArlJk, Engeland on Amerika als iets ontofigel'Jkv iters van do peri heeft Grandl liet Iinltattn- .«eh'j memorandum gekctischotM als een doeuniont vnn geloof, hoop en pariteit, dl lilljft hopen. .Jut do cnnfcrcnil» znl n tot con mate van ontwapening als de .ipnnb.iro meening verwacht wordt Amer'kaanscho senator Robinson, de leider der deroocrntische minderheid, heel' '.n rede btj een lunch betoogd, dot itka nitl brrvtd fs oen olitlek ver drag to sbl'ten tot ivnnrborging der vei li g- rlle l do A mi Frankrijk Ij.alvi inrg" leg.-mooi'to ko men "ti zuil wunnili In/.nk" -Ie veiligheid ui te willigen door hel verding vnn Kcllogp ie prcclsecrcn. Hij vreest echter U.-n In druk. dien dit <-p 'lm Si-nnnt »*iu maken. llnvbs meldt uil WusUinglon Hoewel roei. u|i hel slonlsdopnrtmnorit verklaar geen enkel voordel i» hebben omvangen tol hei aanbrengen vnn wijzi gingen in In-' Kellogg pari. men nl'ltomin me-nt te welon. 'Int Stfmson In de nfge- Ir.open weken voortilur<'nil nver deze aan- srthvld met Hoover heeft „Tcorrospoiv. De Ilallaanscho delagatla Londen. 1!) Febr. De lallannschs .f.'cvanrdlgdcii i.nitidl on Vtvi'inl zullen neirgen nu.ir llalib vertrekken cn 2-1 L'obr. uunr Londen ler.iykccion. Engeland ao Italiaan iorau-lii.il vindt in do Loitdtfiujche pers o zeer gunstig onthaal. Mon acht hol lovrlljk. dal de eonfcroniio nog voor cn i nlukkfng kan worden bewaard, Indian ItalintiiiHClio voorstellen in behandeling Het I i' memorandum hoeft ook I anngonnam gemankt. Mon is voor getroffen door het oiitbrelu.. toespeling op oen Middcllnndscha Zoo-uact enig ander nicmv volllglieidspnct. Onk feit, dat llali" cn wfzonlllko vorniiti- derlng dor bownpiming vooral met eon verwijzing uunr hut Kollogg-pact on hel Tig vnn Isjcm-na motivoort, heelt vol- I-mi diploinuliakan mortewerkev van do Daily Telegraph zoowol bij Mncdonald a 1.1 hij hiitnson oen zeer goeden Indruk go- 'it. l'rautiach wordt hot Itorinanscho ornndiiia aldus uitgelogd, dat Italiü weliswaar thcordliseh paritol: met Frank rijk verlangt, doch tevens te kennen geeft, dit pnritcitsrccht geen gebruik l» zul- mnk»n en tlch slechts te richten naar 1 behocfien Dc van F'ranscha zijde g«- vreea, dal llulle zich zou nnnaluiivn .iet Briisch Amerikaanscbe front, waar door Frankrijk bij de komend® onderhan delingen nlleen zou staan, is bij de litildlgo volledige opschorting van al het wczenlljka werk ongegrond. Dn verdaging van de cun- ferentie wordt gekarakteriseerd door een aleeineen pewlmisme. dat vnn uitgebreider karakter is t* :i oanvang dor con- Krlttak dar Franscha pars. P a r IJ s. Febr (H.NDo Pnrljache pers is over hel Italiaansche mnmornndura niet bcsi te sprfken. Do Italiaansch» deicgazi» wordt bcrliuidigd in het memorandum on- juisle cijfers bier do vloton der vorschii- tondc landen te hebben gegeven. Da verge- iijketide eijlers voor ftalif en Frankrijk Jelegntio daarmee eizen- Uik hooft willen misleiden. Dit kan slechts •iin geschied, om de openbare meaning op êi-ii dwaalspoor Ie brengen en de Frinsch» rege'-ring de schuld voor een evontuïel» mislukking det confcrenlie to gev-n.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1