VOORJAARS MANSION POLISH FIRMA DUIM BURG vtrzchcrtog tegen ongelukken) I 0.17\> lenden I I - AfiondrrIllVe enrutten I 0.0V fEI.PFOON INTFRC US -ffe EEMLANDEIi UITGAVE: VALKHOFF A C? PBUS OER ADVERTENTIE* - Mfi vnn den pnji - Klemt AdvirttntUe „KEITIKS I Za.erdag 22 Febtuari 1930 28e laaigang No 200 HOEDEN MANTELS JAPONNEN ARNHEMSCHE Vb EG 26 HÜ DA VIES MODEZAAK 00UEN DIE STERREN WORDEN G. CANr.j-G.ETER, til de .loot- lilM pend op muzlt-k r vim lltickert herd. liet gestorven kil ger 2oo dikwijle als donkere vltiniiin h"Ul, Of llo III.'..lil enkelen blik «ns I dood Is, begrijpt I ..Ce vvildcl nilj zeggen: wij zouden i zielsgrens Idl .'811.11 dnt hel lol ii .11: lierf! ui. i' aan, Wi.nl spon ng Buitenlandsch Overzicht Do crisis Ier Lanilenschs riool dig Itallaansch memorandum verwijderd, deze dagen; in toeki u slechts sterren' Als <le nn.'lit over grijpen «Ij het beeld. gr.mg bij II blljvo door '1 lot onuegd. Zie oi spoedig lijn «U ver vuil u slechts oog en zijn i bevolkt zijn met oog..n cn rmmiuud-t nogin, die (winkelen en pinkelen als de steir.-n aan hol firnnimenl. Kn nauw is de zon van 't ontwaken gekomen, rd deze oog.niwerel i ia weg. Och, 'I zijn niet alleen ouzo doodo kin deren, die als nachlengeltjcs onze eenzaam heid bevolken. O ogen van levenden ook. doch die voor ons zijn gestorven. IInevelen dwalen er rond op narde, lie eens in ons leven een rol hehlien gespeeld.' ons laven, - maar hoo kort hebben die uron liet onverbiddelijk lot dreef uii geworden. Soms komen deze gestorvenen o j In de menigte: op een perron maar da oogen zeggen elkander lileis in- en do slem heeft eon anderen klank, Maar des nachts zijn do oogen nlerr* geworden. Dan heeft da droom hel 1 in da herinnering bewaard, herschapen i een naehielijkr verschijning: zwijgend, -i rend, geheimzinnig mol. Dan vragen die oogen of verwijl, dan schouwen zo ons aan met hun stoma liefde en stomme emari, en dan onlwuk. we soma in tranen over een v- rieden, .lat onherroepelijk is. Het oog leeft; het oog is vleeseh de onrust der aarde. Ilot oog blik, verwisselt schreit en Tucht i; do sl t den hemel. Do wij niot rneer: haar hei.i begeleidt ons iu dood. Oogen, die alerren worden. Die oog.-", waarin wij vandaag kijken, wa.mn wij z' in ziel overgieten, kunnen bruiden els d kore vlammen, fn een enkelen blik per.' 'we sain.-n al onze verlangens en het i dere oog noemt die op ol wtjst ze terug, de verrukking en de smart, die oogen kunnen aandoen! Bedenken we 't wel genoeg, dat straks, ach voordat we 't weten', sl ren zullen zijn? De hevigheid van "ogenblik is gnuw uitgewoed en rna. plaats voor de rust van hot verleden. Thans, nu we van vreugde buiten onsze, zijn of nu 't hart ons van bitterheid breekt, moeten we 't beseften, dat straks deze levensfclht'id zal zijn weggedreven cn de sereniteit van den dood onze herinnering zal overschljneu. b dit besef noodwendig droefgeestig? Maar ligt daar in die digheid ook ge nooit: die schoonst» onzen blik ken. Ze blijven eigendom tot in eeuwigheid. Die oogen, ons ontroerd maakten van vreugde of smerl. herrijzen, als de dag is ondergegaan, gelouterd als slerren des nacht* In dio etergeworden oogen onzer van den aardschen schijn. Onze kindertjes zijn engelen geworden; ze kijken cn spreken als engelen en de kalmte ons troost en berusting" En, straks c waakt, treden wij den dag in, verzo met ons verlies; verrijkt door onze gel Nu staat de nachthemel in bloei. O", zijn hel, dc milliarden gelouterde ooit die daar op deze waanzinnige aarde be .Ion vertroebeld stonden door begeerte haat. Rouwende volkeren schouwen n boven: daar vinden ze de verlprene terug en de twinkelende blikken stralen v< ving uit cn verzoening en vrede. Kijkt elkander aan. oogen: perst In enkelen blik de macht van al uw verlan gens tezamen, en spreekt in droefgeestige document, dat 7 irh gniolclijks n, s grens van zijl» niarhieme dl voldaan: geen i-nkcle Kinopi'C.ilie Ijf.-i' le boven gaan. Dit houdt nnluurlljk lljkli-ld mei Frankrijk vrUingt Do bestaande vclllgw-ldsvoarwnnrden "b s het Volk.'iibondsp.icl, het ver dras vnn Locnrno en het puct-Kellogj rechtvaardigen, naai' de Itnllnnen vim in voelen zijn. illc ontwapening, welke flnop il» 'Penbni-v mccniiig m allo lumloii wordt ge ischt. E«n der blzfwvlrrheden, welke in liet Ito Itnllnunsrhe ufvanrdiglng non do hand doel voor I9:«l af te zien van alken verderen vnn slagschepen. Tegelijkertijd zij ermee ie kunnen Instemmen, scheepsklnsso word! nfgcsehiilt. Iinlle neemt dus to dezen opslchto volfco- t ftngelschc stiindpunt In. Itnlb: weer opnieuw dezelfde ton- le aan frankrijk wordt toegestaan de Itnllnnen op de hand -Ier Kn- gclschen, voor zoover dezen de onderzeen", •n afschaffen; voorwaarde daarvoni M een belangrijke vermindering «Ier Iih wapening cn de itfechafflng der tlagechf- De m hel memorandum vermelde cijfer» Zi.ll IMP leer/.i.,III. lie Il.i11:1 ll.-ll dOl-n daar- vaal le stellen, dat het ver- do ttallannsrha cn de I ran en lorpedoiagrrs, dia al ge bouwd cn (.11.10 t'jkl. Met andere «oorden: In deze voor belde landen zoo belangrijke kln»«o Ichle oorlogsschepen beslant feitelijk al Intlge lol zwakke N. n, lot wind. helder lol licht of f bewolkt, droog weer, l op rschil - it hei i krljk bestaat: de Fransrhen hebben (er op hei oogenbllk ongeveer 10000 ion dit Hcheepsiype meer in aanbouw dm llalinncn Het doel dezer Dallnnnsrhe cijfers i. loonen. dat Frankrijk zicli np hel or ik krachtig wapent en dat, wnnnear deze bewapening wordt stopgezet, de weg nam :-n vergelijk tussrhen beid» landen ge- mkkclljk zou kunnen worden gevonden. Opmerkelijk Is ook. dat Hall" de gedacht* -n gewapend conflict met deze of logcndheld, ze nioge op de Londen- OOfirentli zijn vertegenwoordigd of niet, voorstelt als volkomen onvereenig! aar mei de vastelnndsche marinepollijek van Italië. De beperking „ze moge np de f.on d.-nsche confcrcnlie zijn verleg, nwoonllgd of niet" is aan het adres van Frankrijk ge "icht. dat. zoon'- III" 11 weel. den bouw van bet Duiurhe sehlp l'.rsaiz Pranwn gretig lieefl aangegrepen als motief om verdere bewapening te elschon In do klasse def denschepen. Hat wachten Is onderlusschen op de vor nine ectier nlei.we regeering in Frankrijk Taii de oplossing der t'arljsche rrl«l.< znl foor een deel do afloop der Londensrht conferentie afhnngen. He: is le hopen, dat Ornndl's woorden „tk heb de hoop op succes der conferentie nog niet opoe- VAN WINTER TOT ZOMER. Plotselinge New York. 21 Febr (H.N.) aeheele Oosten der Vcreonigd.- dagen lang onder een koudegolf te lijd n heelt gehad, waarbij de temperatuur tot 11 grand onder het vriespunt daalde, la het gisteren plotseling zomerweer geworden. wsarMJ de temperatuur tot 11 grand boven hei nulpunt steeg ien record-temperatuur voor dezen tijd van het Jaar. *s, "MwF Fa. L. Luycx en Zn. LANQESTRAAT «9—1. - TEL 190 WIJ ontvingen de nieuwe wollen Mousselines ongeveer zeventig nieuwe deseins Prijzen beduidend lager KANKKIJK BEZORGD Do Daily IIer ah! acht dit onredelijk Geen natie zoo tfocd „beschermd" Londen, 21 Febr. (H.N.) Ito Daily Ib- ihl bevat een artikel over il» Fransen» «lachen voor veiligheid, waarin bet blad H-brljlt, dal liet "enigszins moeilijk is de bezorgdheid lo begrijpen, waaronder tie officieel» wereld Iii Frankrijk lijdt. Frank rijk lieert liet groolsla leger, do sterk luchlstrljdkriirhbin ell de «i-oolslo vloot v: •eminent. Voor zijn Helgische en ri Zwltsersete- geen. I ohneff h»t zlclt ge ui Ie mnketi; Inilischlaiel ia onl-v peml cn da Italliooischs grens wordt da de Alpen gevormd De nenlgr mngcndh" vaarlljk zou konie n worden, zou Ting, land of de Vorcenigdn Sinten moet- oorlog met dezn mogenrlhedeii rijk zelf ondeiikl bovendien nog de slnl liond, hel Koltoggpnct l.orarno. (leen enkele nalle is zoo voed be schermd als Frankrijk. Men vergelijke »cns dv positie van frankrijk mol dio van Duilschland. dal door goed bewapend,, buren Is omringd en aan walk land dc schepping vnn een luchtvloot en een cenlgz- zins belangrijke teevloot bij verdrag v boden i». Onder deze omstandigheden de Fransche bezorgdheid moeilijk lo 1 grijpen. Ilot blad eindigt mei de hoop Ie spreken, dat do nieuwe gntie niet mei dezelfde ic moedsgeslcldheld al* Tardleu nn lijkheid en den wil, om niet mogendheden samen te werken. De diplo matieke medewerker van do Dully Tel meent le kunnen melden, ilnt do Amnrl- kaanscho delegatie den loestand op de vlootconfereiitie als ernstig beoordeelt. Londen, 21 IVbr. (V.DO Volgens den dlplofnatieken medewerker van de Daily Telegraph heeft oen In de laatste dagen gevoerde tclegrammonwlsaellng (uascheu president Hoover en 'Ie Amcrlkannsche delegatie lor vlootconfer :ntle te Londen tot lesultant gehad, dnt do Verernledo Staten eiken slap. om te komen tot e nig nieuw veiligheidspact, afwijzen. Noch een over eenkomst ter aanvulling van het Kellogg- pact. noch een afzonderlijke overeenkomst achl \mcrikn wcn«chell|k. Tegelijkertijd be staat cr echter In de Amcrikaansche dele ii optimist, terwijl iillu anderen pet Iziclil op overgerrsteiiimiiig lo-srliei II iiioi'i'oilheib n nog sb'chl. gering in I Urth v Vi Felir. (VI). o luhrlek van de Ilholnkteh-Weet- Kprlngslnflvverke I» Sladeln hij ezplnsie plaats gehad, (engevol- :e waarvan negen arlieldeters inln of meer •rneiig gewond werden. De oorzaak van do Oilploffltlg Ie lllol liekcrid, SCHEEPSBRAND. New York, 21 febr. III.N.) A.m boord au het stoomsehlp President finilield, der Dollar Sleainsbip l.lnes, dal Dinsdag van wereldreis was teruggekeerd en Hun pier van jersey City gemoord lag. I* imp Ir: oon iler ruimen, waar rubber go en was, brand uitgebroken Hel schip I in dlkko rookwolken gilmld. Do spoedig MOSKOU CONTRA DEN GODSDIENST Engehche lord» beplulUn afbreking der be* trekkingen Kcgccring tegen overijling Lord lilrkeiihciid, later nog gesteund door •ld tishenilun, boeit Donderdagavond do vdsdiunslvorvuUlnKen In Rusland la hot Imogerbiii» Ier sprake gebracbl Hij zoidc, dnt de Ingekomen berichten vu', loonde be trouwbaar waren om eiko Engiv-ctie rogeo- dlo ann do trudltie der Kiig'dsche poll- id-lillc, l" nnodznkon do botrokklngnn 'en dergelijke revering terstond af breken. Door dc uehoclo neschaafdo wereld zen kreet van afgrijzen gegaan, Roven. luid do niissNehu rcvioig hnar bo- In/.ako het zich onthouden van com- sllscho propaganda ook al meermalen 'orli do reg earing wilde dit bepei BERUCHT OPLICHTER INGEREKEND Niet minder dan 10 valsche passen Hor lij 11.20 Febr tV.O.) Naar dn Nacht- uusgabo verneemt, is do polltln in llonn 01 in geslaegd een mtcrnnlinmilnii opllch- lor cn spion, dlo sinds negen jaar g- zocht werd, Ie iirreslecrcn. De crimineel" poli- II" had verdenking opgeval logen een man die besprekingen voerde met n.iorlcl als verduchl luk end slaande personen RIJ zijn i.rreslntie bleet, hij Identiek ie zl;n met een zekeren Leun In llrild, die sedert IU2I in Duilschland, frankrijk. Itulii- «n Oos- lenriilt onder niiustone 20 votthdleildo valsche n.unun nllcrlei grOOUchOepaehe ho- ilrif jerljen heeft gepleegd. Op hrm .veroen «lot minder dnn tien valsihe pussen ge vonden Tijden» den woreldoorln;- i- hij bij don Huilnchor. geheimen dienst workzuam gcwee-l en nadien schijnt hij ook voor an dere slat -n spionnngewerk to hebben veis richt. Te Wconen, Mannheim en m nnde- n plaatsen lieefl hl) zich aan hedilcgcrllon en zwendel met cheques schuldig ge naakt. Dc gearrcMcerdc Ue Hrud. (Ho tticll teer handig verdedigt ontkent op de meest be sliste wijze wet hem ten laste wordt ge- Icgil Inlussclien i« hij In het huls vnn be- waring van -Moablt te Dorlljn opgesloten. Lord fermoor antwoordde, dnt Dender- II duidelijk In liet lagerhuis gezegd had, li hij eerlang een volledig verslag vnn n Kogclschon gctnnl te Moskou vorwncht- en diinrnn zou hnndoleii. De f.iiuclscho regeering had ile helrekklngeli met Rusland herval onder liet gezichtpunt van het vos-, llgrn van Cu broederen en hnc.hlerea grondslag voor d»n nlgomeen'-n vrtda en ging niet op dit llongo beginsel to var- ion en h«t zou mogelijk In Rusland groo- vomnlwanrdizlng wekken, als do feiten niet oiiomstooielijk vast stonden. Spr. herhaalde, dat prapngnndn van da derde liiternnllonnlo door de f.ngolscha re- gaering besrhouwd werd el», te vallen on.Ier lo door de RussHche rogeorlng afgelozdo belofte, zoodal liet huls gerust kon zijn. dal le regrering niet van haar standpunt zou Do nnrlsblsschop v»n Canterbury relde, dat hij met deze verklaring van lord Per- moor voorlooplg genoegen zou nemen, meer ,lat hij op do kwestie lenig zou kom«n. zoo- ■Irn de regeering beschikte over officieel* verslagen. Sluiting der kerkhoven? K o f o o, 20 Febr. (V. D.) Near uit Moekoti gemeld vvorilt, l* do sovjtlregeerlng voor- neus In Moskou c"i> nieuw crematorium houwen cn alle kerkhoven In Moskou Van verschillende kanten «Un binnengekomen om In de toe- alleen nog lijkverbranding toe le Sjanghai, 20 Febr. (V.D.) Tn ftslang, In eb- provincie Hoepel, I» de Amerlksan- eche mleslonaris Moor» door Chlneesche bandieten vermoord. De A merlkasnsehe consul-generaal te Nanking heeft zich naar llsjaiig begeven om het onderzoek ta lolden. -•jVWjfr*"

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1