o.a. OOK TYPE BIEDERMEYER PRACHT HOEDEN ONTVANGEN FIRMA DUIM BURGER Hoogste barometerstand: 777 S te Aberdeen. Laagste barometerstand: riS.li to Jan Mayen. Verwachting: Moert matige N. O. wind, lev. lig lot beider of licht be volkt, droog weer, weinig fcramlcring n temperatuur. ONLUSTEN OP GUADELOUPE liet Frunsche ministerie van Koloniën deelt mede, dat er zich ernstige dingen liebbcn voorgedaan op Guadeloupe, waar een udjudanl-oiitlorofficicr, die mot oonige gendarmes' een fabriek bewaakten, door ten 150—(til stakers is aangevallen. De adjudant gaf toen last om tc schieten, waarbij een domle en drie gewonden vielen. Twee gendarmes, een soldaat en do adju dant waren vonral door de stakers gewond. hourtenjs ingesteld. POMPEN OF VERDRINKEN door H. G. CANNEGIETER Kykof verweert zich Kof no. Fcbr. (V. IJ.) Xnur uit Mos kou gemeld wordt, heeft de voorzitter vnn den raad van volkscommissarissen, ltykof, in -een oude'houd met een Aincrikaansch journalist over de kwestie vnn de gods dienstvervolgingen in Rusland verklaard, dat arrestaties en veioordcelingen van geestelijken in Husiaiid hebben plaats ge had en ook thans nog plants vinden. Dit geschiedde evenwel op grond vnn de \an kracht zijnde wettelijke bepalingen. Sinds de revolutie kan der sovjetregoorng geen enkel geval verweten worden van ver volging of bestraffing wegens liet belijden van christelijke of andere godsdienstige be ginselen. ltykof verklaarde verder, dat hel geven van godsdienstonderwijs op ach rol en i:i het openbaar verboden is. Dit vindt echter zijn oorzaak in het feit. dal de uitbreiding van de wetenschappelijke opleiding en d» deelneming van een aantal godsdlcnsti.e gemeenschappen en geestelijken ann con- tra-revolutionnnire bewegingen tol een be langrijke vermindering van den invloed van den godsdienst hebben geleid. In verband hiermede is ook een deel der kerken gesloten, doch slechts dan, wanneet de bevolking zelf den wensch heeft te ken- non gegeven.de kerken aan cultuur-doel einden dienstbaar te maken. Overigens beefUde<sluiting ,y«^ kerken,plaats gehad Berlijn. '38 Febr. tll.N.) Ill de Bulgaar- schc Sobranje ondernam de oppositie giste- ri'ii een scherpen aanval op de rogeering, die cchlcr met 133 tegen 11-' st«mm«n een motie van vertrouwen ontving. Do vergade ring had een zeer opgewonden verloop en hei kwarn herhaaldelijk lot handtastelijk heden nisrichen <le aanhanger» der verschil lende partijen. PERZISCH EX-SJAH OVERLEDEN. Parijs, 37 Fcbr. (V.D.) Hedenavond is in een ziekenhuis te Neuilly na een zwart ziekte in den lecllij'l van 31 jaar overleder. de voormalige sjah vnn Perzië, soi'aii Ahmed Mirza. Na zij" nrzotling op 31 Oei. 193a lieeft hij steeds ie Pnrija gewoond. RIJKSWEERARSENAAL BESTOLEN 1. e i p z i g, 27 Feltr. Naar de I.cip/.igci Volkszeilung ineldl, zijn bij een wapen- diefstal uit liet arsenaal der riiksweor te Leipzig rj kleine macliinegcweren, een groot machinegeweer en 270 geweren ge stolen. De wapenen wegen te zamen onge veer 3700 K.G.. zoodat voor vervoer minstens twee auto's gebruikt moeten zijn. Zij waren opgeslagen in een gebouw buiten het kezerneterrcin, dat tot voor kort door een schildwacht werd bewaakt. Deze wnchl- post werd evenwel ingetrokken en het toe zicht bleet beperkt tot eenige patrouille gangen Zoo was hel mogelijk, dat deze diefstal, waarvoor de daders ongetwijfeld geruimón lijd noortig hebben gehad, ge pleegd tverd. COMMUNISTISCHE PROPAGANDA IN EEN KAZERNE Woenoil, 27 Febr. (V.D.) Onder verden king in de kazerne (e Slockernu rcvolullon- nnire vlugschriften tc hebben verspreid, zijn niet minder dan communisten in arrest gesteld. Twee hunner xijti ter be schikking vnn de justitie gesteld. DE ENQELSCHE MIJNWET Minister Graham ziek Londen, 27 Febr. In verband met een onverwachte ongesteldheid van den minis ter vnn handt 1. Graham, znl liet debat over liet wetsontwerp op du kolenmijnen worden uitgesteld. De ziekte von Graham is niet van ornstigen tinrd; zij moet vooral wordon toegeschreven non oververmoeidheid ten gevolge vnn. zijn overhaaste terugreis uit Genöve, teneinde zicli bezig te houden met ile ingewikkelde bijzonderheden van 'ne' de bat over do mijmvcl. Naar Ihans vernomen wordt, waren de mijnwerker» voornemens terstond i" sta king te gaan, indlon do regcering de neder laag bad geleden. De mljnvverkcrsleider Cook, die een rede hield, nadat het amendement der liberalen was verworpen, richtte ook een scherpen aanval op Lloyd George. Hij verklaarde, dat de mijnwerkers liever met eerlijke vijan den zooals de conservatieven tc doen hebr ben, dan met huichelachtige vrienden zoo- als de liberalen. g ARNHEMSCHE WEG 26 j DAMES MODEZAAK FROCES TEGEN EEN TEEKENAAR Vervolging wegens beschimping der Christelijke kerk De waardigheid der idee erkend Hot schip neemt in de hccldsprak een zeevarende natie oen voorname plaats in. Du levensboot; hei huwelljkeschui'j\ het vaarwel, dat we elkaar toeroepen: - alles wijst op een eeuwenoude ervaring, in den strijd tegen de golven opgedaan. Do vergelijking van liet leven met een zee, waarop onze boot rond lobbert, is in vele opzichten ju st. Kn wij weten, dat dezo boot, hoe zeewaardig zij schijnen moge. onophoudelijk door gevaren omringd wordt. Slechts zeer kort duurl voor -Ie niees.eo,-onzer het tijdperk, waarin «IJ over eon g;af cu sterk vaartuig beschik, ken. Voordat wij er op bedacht zijn. heeft eon hevige slorni n( soms nok oen verra derlijke. klip of oen onzichibure ijsberg een lek in den boeg gesloot en Dan moeien wij ons gedurende do verdere vaart mot een beschadigde boot behelpen, O. de lcvonalioot van tie omstanders ziet er zoo prachtig u t. Wij bewonderen die trotsche zeekasteelen, waarnaast ons vaar tuig een bescheiden huikje gelijkt. Wij lie nijden dien vMteu en zekeren gung. dat vertrouwen wekkende evenwicht, dat zoo uitdagend gopavoiscerd want. Maar «IJ vermoeden niet, dat daar beneden de wn- terlijn een verborgen gst ia geslagen, waar door hel water nai^r binnen sijpelt, dag in dag-uit, laandn' jiiar-uil. Want het lek be néden den waterspiegel la onherstelbaar. Mot voortdurend pompen moei de bemaii- ninghel wrak boven water houden. De morele menschcnlcvens zijn wrnk ge Slagen, voordat men er op verdacht is. Z.l| lljddn aan een.-ongeneeslijke wond, welke de omalandors TÉttot bemerken, omdat zij (Moe ligt. Een verborg.ui Eu zij gaan'wort, zelfs mei vesten, trouwen «okkepdon gang. De loesrnou- ■ver», die de. gelukkige vnurt gadeslaan, Vv'oton niet, wat-een voortdurende kraehts- inapnnning er ibodig Is. om de boot drij vende Tc 'hnuttafc. lid is voor de meestee 'puièfflaf verdrinken. ((••."irergunt ons geen oogenblik a wit vorpoozen, druppelt het waler-""«pet'-vjerdulibrldi* kracht naar bin nen. Wij' voelen de boot loom en zwaar *0rdei opzij hellen, zinken En wij JÉellcn weer naar de pompen' .Bon spelevaart is lie; leven niet. In den Bibei staal lie*, onlstclbuidr «oord: iedere i kwaad. op zinkon staand ruim .'jBeenbooping van alle .jytjkhcden uu moeinn, die iedere ochtend opnieuw ons ter oplossing voorlegt. Dit .kwaad is do arbeid, welke «ij geregeld moeten onderhouden, zullen «ij niet spoe dig „er uit.-liggcn'; is de oefening, «elke L il'aftj niet kunnen verzuimen, zonder bei ■jlT. Verlies van onze gnvo en kracht ie riskee- t Is do zorg voor liet behoud van onze s vriendschap un liefde en vim onzen le- W.vensmoed, wolkfl verkommeren, zoodra «l.i n ze vcrwaurlouzbn. De Fraiiachc schrijver Bnrbus9e heefl :ti een pessimistische, maar toch niet de «vr- kelijkhéid overeenkomende beschrijving van hst mensthenbestnun herinnerd ann het stof, dat eiken dag weer een aanval «loet om don tuunsch er onder te krijg.'"- Wij borstelen hot uit onze kleeren. wij vegen het van schoorsteenmantel on vloei. aiken dag zijgt liet weer neer, om onze 'volharding op de proef ie «tellen gelijk bet Immer doordruppelende water door de w,mé "van een lokke boot Stoften of In onzindelijkheid ondergaan, pompen of verdrinken. arbeiden, kam- /ptp. zijn vccj^bestaini verdedigen tegen der. onafgebroken uanval van raaclitcn, die het op zijn vernietiging hebben gemun". dit 19 do taak van den om levensbehoud vechtenden mensch. Het is vooral onze zware en drukke tij- met zijn velerlei bekommeringen, pmhi riten Én plichten, tvelke op deze vermoeien de zijde van ons bes'.aan sterk den naJru legt. Hoe weinigen onzer gunt het leve gelegenheid tot verpoozing!^ Wü snakke boven op houden', dan kan deze vcnid' niing slechts kort en sporadisch zijn. De pompen vragen om handen, welke den dqrgang kunnen helpen verhoeden of thans uitstellen en tic pompen zijn barmhartig in haar nimmer zwijger., eiich. Gelukkig, wj» over een paar ferme h don b^chkt, welke er een genoegen scheppen, het leven op peil ie houden. (Nadruk verboden'. Buitenlandsch Overzicht De verkiezingen In Japan.— Harnagoesji behaald de zege. Dezer dagen hebben in Japan parlcnieil taire verkiezingen j.laats gehad, waarbij de liberale regeeringspnrlij (Minseito) een bo- littigrijke overwinning heeft behaald, nadat hanr leider, de minister-president llama- guesji, het huis tan afgevaardigden had ontbonden. De Minseito verwierf niet min der dan 273 zetels (tevoren 211), terwijl da ngrarisch-cttnservalieve partij, do Soiyoekai, die de oppositie uitmaakt, er 171 (tevoren .'.'11 behaalde. Du verdere cijfers waren: at beiderspnrtijen 7> (S), andere groepen (7), onafitankeiljken 5 (16). Hel «ns ditmaal voor don eerstelt keer, lat tie Japanners tolgens liet nieuwe ver kiozinosstclsel ter stembus trokken. Men heeft zich in Jnpnn. wnt do deelneming ann de verkiezingen betrefl, niet onbetuigd ge laten. Niet minder dan 89 procent der 13 milïioen kiesgerechtigden hebben hun bur gerplicht vervuld en dat zegt Inderdaad veel. daar in Japan geen vrouwenkiesrecht bestaat en liet ter stembus verschijnen ook niet wettelijk is voorgeschreven. Merkwaardig is zoowel do achteruitgang van de onaflinnkelijkeii, die In het pui-le-1 ment dikwijls nis opportunisten optraden en hij beslissingen niet zelden den doorslag gaven, als van de arbeidersgroepen. Van deze laatste» zijn dilmunl slechte een vijftal gekozen. 6! lot niet minder dan drie pnr- tijen behooren. liet op zich zelf slatin der verschillende arbeiderspartijen, het ontbro ken bij liet proletariaat van en krachtige organisatie, die trouwens door liet ingrijpen der politie dikwijls moeilijk wordt gemnukt. hebben tot do nodertnng der arbeiders ge leid. Waren zij eensgezind opgetrokken, dan zouden zij oen veel beter figuur hebben ge maakt. omdat zij tillmanl ongeveer driemaal zooveel stemmen behaalden als bij do voor afganndo verkiezingen. De uitslag vnn den stembusstrijd heeft «rnctisch de kleinere partijen doen ver dwijnen. zoodat op liet oogenblik ring slichts twee grouio palHJen. de Minseito en I ■Ie Soiyaakiti, tegenover elkander slaan. Nntuurltjk zijn er aan dit lwee-partIJeti systeem, dat roogor in hul Kngelscho La gerhuis eveneens bestond, zekere voord'-e ten verbonden, omdat de parlementaire verhoudingen int aanmerkelijk vereenvou digd zijn en Hamagocsti, die in liet vorige kabinet niet zijn partij in do minderheid «as. nu een duidelijke meerderheid heeft, «aurdoor hij in staat is ie rogreren. Aan houdende, storende crises zijn niet te ver wachten, hetgeen tie politieke stabiliteit vnn b»t land ten goede komt. Hamngoesji zal nu allerlei cconomis 'V vraagstukken, dio om een oplossing roepen tor hand kunnen nemen en in slaat zijn de boog noodige zuinlgheidspolitiek ten uilvoei te leggen. .Schokkende wUzigigcn op bulten- lanilsch-poliliek gebied kan men nauwelijks tegemoet zien. Jupnim houding ter vlont- eonferentio zal voriune lelijk wel dezelfde blijven en met betrekking tol Ghlnn kan leg bereid zal zijn in legenslellinz-mei la pan nog "I een groot en mond npz'lien.1 wanneer hel er op n.inkwam ile relaties met China te regelen DF. STRIJD TEGEN DEN GODSDIENST TAFD1EU OPIIMISTIïCH Medt-ccrkiii" voor de concentratie reeds verzekerd Ce parti en zeggen hun steu los PRO EN CONTRA DE YOUNG-WET 1 EN liet centrum onthoudt zich stemming B.V.P. sluit zich hierbij aan Do rl Ij tl, 28 Febr. (V. D.). In du boden- morgen gehouden vergadering van do rljks- dngfrnctio vnn het centrum besloot do frac tie zich hij de beslissing in de commissie, dia ile wetsontwerpen ter goedkeuring van, hel. Yoiingplnn behandelt, van stemming te; onthouden. Do voorzitter verklaarde echter1 niet nadruk dat de rijkskanselier het volle vertrouwen der cenirunifraelic genoot. Aangezien do Uoiersche volkspartij heslu ten heeft zich bij liet centrum nan te sltti ten, slaat liet thans te bezien,ol 'de Young plan-wetten en de overeenkomst met l'olen in ilc rijksilugCLinniissie een incciderhcid zullen vinden. Herlijn, 2S Febr. (V. U.). Ondanks 'iet feit, dat de centrunifraclie en de afgevaar digden der Deiersclic Volkspartij zich van stemming onthielden, werden nllo op het Youngplnn betrekking hebbende wetsont werpen In do vcfeenigdc rijksdagcommissic aangenomen. De versrhillende ontwerpen vonden in het algemeen een meerderheid vnn ft stemmen, liet afzonderlijk formu loeren van de overeenkomst met l'olen tverd verworpen. AMERIKA BEMLJDELT Wapenstilstand in San 'Jómingo Vasquez met veilof No tv York, 38 Febr. (V.D.) L"it Was- nliigton tvordt gemeld, dal do Amevikaan- .-•ilie consul Curtis, die door de regcering der Verecnigdo Staten naar San Doiningc. is gezonden, telegrafisch ann het slnats- dcpartcmcnt liecft medegedeeld, dal sisie- li'it door zijn bemiddeling een wapenstil stand is gesloten tussclicn de revolution- titiiieri cu de regucring vi.i Sao Djïiatngo. President Vasquez naar het buitonland. Volgens een Associated Pruss-bericht uit San Domingo heeft president Vaaipiez een besluit ondortoekend, waarbij Itufaël Es- ircllii Urenn, Één iter leidem van do op- stnndbowoging tot minister vim biitncnlund- «cho zaken en plaatsvervangend president Vasquez heelt verder da nationale verga dering verlof gevraagd om wegens gezond heidsredenen naar het buitenland te mogen gaan. De grondwet bepaalt dut bij afwezig heid vnn den president de minister vnn binnutilnnilscliu tinken liet presidentschap lirenn was in 1921) minister vnn lusltlie en onderwijs mi werd later lol gezant tc Parijs benoemd. Fa. L. Luycx en Zn. LA.-JCESTF.AA-" 40—1. - TEL 100 Wij ontvingen do NIEUWE KLEUREN Zijde Macco Kousen f 1.20 per paar. Extra sterk. goschluilonl» tenen vnn 17 ontworpen vi c opvoering van het stuk ,,Dü vnn ilea braven soldr.al r welk.' opvoering tc Berlijn Joen is geweest. Dezo Icekcntn- ■n map uitgegvnn door den Me- lik-Veriog, die eveneens treclil stnut. Er was n Grosz en den verantwoordelijken leider dei' uitgeverij een vervolging inge- lezcr ontwerpen be- sclioutvij werden als tc zijn oen beschimping "(Tclirislolijko kerk. Door het schepen- gerecht waren heide beklaagden vcroor- 'eeld ieder tot 2000 Mark boete, doch de .node strafkamer vnn het „Landcegoricbt" i Berlijn had in hoogcr beroep bcido be klaagden vrijgesproken. Do procureur-genoranl hnd revisie van dit vrijsprekend vonnis aangevraagd, welke s tlaor den slrafscnuat vnn hel rijksgorechtsbof te Leipzig word behandeld. De procurciir-genernal bij het rijksgerechts- hof vroeg vernietiging vnn hot vrijsprekend desgericht" cn verwijzing n rechtscollege, dut opnieuw ri ir-generual wns dat de gedachtcitgong v ethische gronden berustte, aangezien htj op deze wijze den oorlog wilde bestrijden. De procureur-generaal wilde ook aannemen. il Grosz nlat de bedoeling h:d iets te be schimpen, doch het kwam er op aan te on derznekon of hij een waardigo gedachte niel ci.lmpcnde w'yzo to'. uitiné had gobraz.,it Gr—;z' verdcdLer. de adv—iaat dr. Aq^I. vroeg, in tegenstelling met den procureur generaal, verwijzing van de zaak niet naar a ander rechtscollege, maar tcrugverwij- is naar de vorige instantie, n.L hel „Lan- desgericht" tc Berlijn. De slrafscnoat deed uitspraak cn vernietigde het vonnis van de I strafkamer van het Berllinsche „Landlege- n verwees de zaak voor nieuwe be handeling terug naar dezelfde instantie.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1