oomscH 3 a Ac*ntwn I 2.10. pet maaod I 0.25. po vtrittelag regt» o« gelukken' I O.I7'/r idta I ».-. Afiondcrlllk. nun men f 0X15. TELEFOON INTERC JIJ DE EEMLANDEQ UITGAVE: VALKHOFF CS an 1-4 regcU I 1X5 <nce inbtgnp'vwt om beWsmMW'» - elke regel mm 10.25 Hefdadlghelila-aclverMtóli tw* d« PRIJS DER A0VERTENT1EN elke regel weer ru.zk Lemiaigo»,o«i«»» helft van deo peg* Kleine Advertentltn „KEITJES" bf en -li.>n dnemaal plaejen II.- BeeH|*mM» an FAOJ .l|vymc.e."«^«: t Woensdag 5 Maait 1930 28e Jaargang No 209 12% jaar Handelsavondonderwijs HERDENKING OP 15 MAART A.S. Voldoet het handelsavondonderwijs aan alle eischcn welke men redelijk kun stellen Grepen uit de Historie Maagd. Deze 100 zijn over .In Geilede spreid. Hot grootste looi Is vt liet bedrijfsleven: andoren zijn administratieve holrvkkiligen WILLEM GROENHUIZEN LANGESTRAAT 43. Gedipl. Horlogemaker 1e klasse. Reparatie-Inrichting aan huis. TEL. 852. erwl.J :lnt tut In (.I.I.1-: lelling oil opleiding voor het bedrljlsloven In zijn velerlei scha- keerlngon; u ,iU t lot ril' npiiflililie i delsavondschool. totstamlkouiiu rn-ml.-» blik r lltljll.lt' t.lll l'kls - 1 'Til n broed inniUiii't .-u m.-i mecnlelljko li. IJ. tie vierhonderd mul i' n gingen hoven <|i Amersfoort, ami lie r nitwikkcllng I: icrtnellseh vooi* iilcl-avoniliiiulcrwii. .-«o gord mou-dijk i nm sociale fundi.- lo rloon liennlwnai- Mn is zoowel in hol liolnlift der ,.i.ar- jansiuande plnnlsc 'i' nadrukkelijk op tieme bewapening I* iniog.-iidecl op rn op Wapi-iistilstunilsda IJvzc llnnili'l-Mivc r lti|k mi Provincie Iliiii'lolsoioii.lscliool mi-I vervolgcursus. rile do ,oi 'vi'rkznniii in hei hodrijfnl v dendo nfdoollng van 2 jaar. bitjirlin viel in goede aarde; reeds in De- ei mhgr 190* kwarflen IJ. en IV mei een voor stel "bij den Itaad om lol oprichting eener 1-jarlge hindelsdagschool over le gaan. Poch hij do indleping ais dit voorstel hlcel liet toorloopig. Da vanonlging „Handelsschool voor Aanariloorl en omstreken" opgericht lip ijiiliatlef der middeiMtHiidsvciccniglng Handel-*^ NtjVcrhenJ werd op '.'li April Jinn hesl'irên 'lok oprichting sMnljiJelssi h m! vooi 'streken* a .ut wo- .1" '00l etdOKin l zon no 0 bij tflb-haiMeling t S inu Vfek dut vers i eXjllolh school iniO bij ting llïll Ü!Tok dat verschillend" I' ll "vonrOch ptM'Mculiere espl'iit.itie .om llendclllschcol. Ken tlllllle lil dien geest w-crrLfOp h November 19II iivt ulgemeorio n aangenomen. "Ml was vooral niiioligen Inspeo I liet d luelijksebeii arbeid laUITENLANB TOKIO EN WASHINGTON j ZOEKEN EEN UITWEG Wordt Hoover's politick gesu'uotcerd? I'lreehl werden Biiitenlandsch Overzicht De Londenseha vloclconlercnlie —Aansporingen van buitenst om lots lot eland le brengen. n.lerwtjs. dl'. I' op d« genie-nr. b-cro. IIOM voor v '.n t i-VO, ecniglng, die bereid w. handebsch.nl op zi.fi Dg Provinciale Slnh-r 'den echter strnii t.i Gedepuleei de Stalen, r ndvl.s afwijzend Me. werd evenwel een voor de Statenleden prof nv dr. W. A. tan Zij-i, mi n Omstreken" in itfwnc hei gemeeniehesn ir inllnozc liesnre- I mogelijk peil, blijkt heel tie wereld er stlll- Dnarmvde w.ts «Ie siirli'ing ibr Amors- faorlsclic Unndvlsschoal verzekerd. Met gioole voortvarendheid ging hel begluur tier Vereen. „Handelsschool vo>., Amers foort en Óttislreken" aan le t werk en op Zaterdag 14 September 1912 werd 'I school «geopend, niet znoals het lii! van fiodepu teerde Stalen, mr. IJilder lijk, iin.l voorspeld met hoogstens (I leerlingen: :iT jongens en meisjes werden tel de lessen toegelaten, ua- hut er 10 bij hoi gehouden vamen waren .«Cggwezen. Uitbreiding der schooL De Hanlielesrhool breidde /ich steeds uit: Va verkregeti subsidies waren aan dc zeer sterke vermeerdering aantal leerlingen, zoodnt h>t bestuur der Vereeniging in 1915 gemachtigd werd deze school over le dragon nun do Gomoenio. Ken voorsiel In dien geest werd door B en W. ingediend Met ir Jfti'J w ii ilan- 1 hete 1 nomi j delsschool een gemocn.clijk.' inrichting Onderwijs. De behoefte aa.i oor. nithr diling van r Vagh -.ndelsond.e, '.-. I;- dood zirh gevoelen; Februari l!l?S si'ld" ik tl en \V voor o\ Ie gsnn lot stichting eener z.g. Hoog. Hand-h-school. Van de zijde van hel I rfrljfsleven: do Vereeniging ..Iiande! en - erheid" do „Mij voo.' Nijverheid en II; del" en de Kamer van K en F. werd dit voorstel warm gesteund: li en \V. nat het over en met op eon na nlgcmeenc st ii-d het door de gemeenteraad aai Do aid. Hoogcre Handelsschool werd September 1923 geopend mot leerlingen. Het totaal aantal leerlingen, dal voor bi de afdee'.ingen van daghandelsonderwijs dc Middelbare en Hoogere Handelsschool sinds de oplichting is ingeschreven ovr pcbrijut verte do 900. In 1915 werd hel ei Bte eindexamen nfgenorgen;- in totnaf hr b-n zich in den loop der jaren plus tnintis1 j50 candidaten aan (flf "fciujien ondez itvir- de fiminr 'idenkt deze nijd v lienlljk Heel z irmljilclljk Jmiii.di vostzillen I penillg. Mat het onderling I staatslieden I levens worden afgeleid uil lint feil. dut liamlels^i.-'hh'ii de hoewel er allerlei -rhillermid" verdragen tin'-ntm waar' zi, t "-'aan, die felte'ijl. alle den oorlog als in- litres kiiniien tolpeti,"irument voor l .-kcliling van geschillen r l.i lingeii komt tali will«-u uilsrhakeieii (part-KcllOgff, Volkep ileze volgen Wn bnnd.sverrliag. h" Iraclnnt vat. l.ncarnn inr hel dagonderwijs en gaan "iclteinin d" onderhandelaars le I.on ,1 de All" id-w.-l bel toelaat - I "'"t fgennver elkaar over de k om voor hei gezin „mee te brug durven knnwii Itlct pessimisme met betrekking lot de p hei i.aiitoni geplaalsl, h«- 'onfeivniie in I neelnnds hoofrlslad neemt >i-ilttur-lijk il spoedig dat ze dan nok hand over hand toe en eveneens en' dragelijke positie' kininm 'Ie onlevrcb-nheid in uilgehreid" kringen Hiel Z'iigen oor een uithui- °o!i Amerika kan men slemmen belui» llieorelisrh" kennis. Ze ga ui. teren, waarin misnoegen Int idling komt daartoe krachtig aangespTird j ov_cr den gnng van zakon rkgevcr. in do avonduren nnar j ichool, waar zo ge Ju ren- inden per week onderwijs kunivni'"'" Ainerikaan-':i'n n in de hniidelswctc-nsehappelijke pacifistlsrlie krinr-n do lalen. stenografie en typen. I dagen - hu.ar oprichting zijn plus miiius jes en jongens als leerling der vondschool i'igc- leerlingen helihen Idtis miiiu- 30 pet. i li builenlnndsclie znken gronle radiorede gehouden, u-aar- liielrt met don loop dien zaken ter ontwapeningsconferentie •a. Hi) deed »"ii zeer dringend he - n bijeen Voldoet het daghan.lelaonderwijs in deze :enieento aan alle eischcn, die men daai- nn redelijk stellen mag, n.ct het avon I- handelsonderwijs Is dit nog niet hel geval Heeds lang beslaat dc behoefte aan een afdeciing voor Handelsavondonderwijs in speciale vakken van twee jaar voor tie be zitters van het einddiploma .der 3-iarlgc Handelsavondschool en mféL anderen met ongeveer gelijke onlwikbjWm - zoo als feeds iri verscheidene gemtfenten worut gevonden, tor verdere opleiding o. a. vooi de z.g practijkdiploma's. Hek is zoo jammer dat (le Amersfuort- 'sche Htipindsa/ondschool baar leerlingen ntoal loslaten 'op het oogenbiik^ 'dat 1o lei- feiijka studie voor een practijkdiploma. zijn gekomen, e teekenen des lijds t 't mislukken der conf i zware schuld op zicli conferentie zou worden oi ir een belangrijk deel vu g.-lnsl van de schouders rb ndc dil nlci •n< zullen grlj- i in slagen d» bewapeninger. dan ooil fn de mrkornsi gunstig dlgheden mogen verwachten. sclïe delegatie reeds aandrong geoefend naur liet vaderland lerug te keeren. n legen dezen elseli liei Uorah bezwaren Fa. L. Luycx en Zn. LANGESTRAAT 49-51. - TEL 190 Handschoenen. Imitatie suède Waschbaar en zeer sterk, ALLE PRIJZEN viiHiironferei l.'iii'b'n vmii.-'-sl'-l'l. Vul II k i O. :i Xltiari. nifici, :ird dal de gneuehleli iti/,:! Miorslelleii aan Ja wee delegaties liOlilnul slechts 'lp- i gedacliteii gewisseld, teneinde i< 'Minden kon worrlen viiorslellrii gedaan, n Now-Vork. 2 Maarl. Mc ippi'ri'abijii Wise heelt dn prnken, dal dn Amerikaan- n op de vlonlrnnfereiilie l jgavlool, die de Hoover legenwerklcn. Men lis leien lioperi, d zouden worden ilig'-Ul-OPi WEEHBEBJCHT. lliingsle liorometersland 7JÏ.3 i Parijs. jf".-- Ijmgsle barometerstand urtlo. t envachting: /.wakke lol maiige wind, tnnkelijk nog nil hot W. meest uil 7.. richtingen. lig lot half bewolkt, wei..... geen regen, weinig verande ring in lompernlunr. ACTIE TEGEN TSJANG KAI TSJEK Een nieuwe regeering te Peking? •nlen uil de K.ienniiniiing en de eerste pluoLs len doel de Ting van Tsjnng Kai Tajek GHAND1 TREEDT TEGEN ENGELAND OP Vorming van storm troepen wnnpagnc tegen d POLITIEKE MOORD IN BULGARUE Aunhnnf'er der Macedonische partij nrcrgescliolen Sofia, i Maal t, in do Srh^lkiieiraat annluuiger dot Party l'uodell een drietal onbekende HCheidene rivolverwcholen n Pundoff, zoowel als een hom vertrouweling, waren op slag Do vermoorde was uitgever „Wardarwaarin hij de MiehniloH-purtiJ voortdurend fel beslreJd en de aanhangers mui Michniloff'hadden hem ree ls meerrna len gesommeerd hiermede op ie houden Dj politie slaagde erin de drie moordtf naars nog (er plaatse te uit blijkt, dal zi] op de van de moordplannen. Dj plaats op dezelfde plants, waar aan' gers van Protogcroff op 21 Januari moordaanslag pleegden op Mlchnihlf» vriend Jordan Oifnlrnff. dat deze nieuwe misdaad een vergelding is van die, welke op Cbjatroff gepleegd «leren een rcsolutU aangenomen, onafhankclljklieidscampagne te- geering tvordl goedgekeurd. De dor batrokken provincie worden HANDEL IN MEISJES. li, i Maart (H.N.) Te War- proces begonnen legen een twaalf andere beklaagden, die beschuldigd worden van medeplichtigheid aan handel in meisjes De commissaris moei geruimen lijd aan de liamb'lanm vaksc.ho |Wsson heb ben bezorgd en hen voorts door zijn hand langers bij de politie hek" LOUD GLADSTONE ERNSTIO ZIEK Londen. 3 Maan, Ken medisch iRilletin, •lal de mesland vnn lord Gladslóne. oud- niinister en oud-gouverneur-generaal var. Zuld-Afrika. die «inde enkele weken zrjk is, nog steeds reden geeft tol ernstige on gerustheid.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1