f BERG HOTEL DE EEMLANDEfc BUITENLAND *ï-,Vë r au1/» I OM. TEIEFOON INtERC 513 f t- AhoecOrlllk. UITGAVE: VALKHOFF Cf PRUS OER ADVERTENTIEH elk* wg«l '0 21 htUivwdMpn).- Kino Adwrtwote .KBITIES Ml 10 CBBt rlkf rtgtl mtri 10 »M9n»v«BMk0l.. i '«.A Vrijdag 7 Maart 1930 28e Jaargang Ka Buitenlandsch Overzicht D« positie van da minderheden. Een balargwakkcnd verslag v mevrouw Bakker-Van Bomb. Toen do om log eindigde, is men t l -iil oUliMoing hn-M -vt belangrijke rlr. lei lel lander, d< luren, weiden op wljie geimilllecrd lllln grondgebied reeda best aar,do, h-i/lj bij itictr pen dalen. Hecht en billijkheid deze verdeeling van den luill Kin leiding. In elk gevni ontstonden In lal ADMIRAAL VON IIRPiTZ OVERLêDtN De ontwikkeling der Duiische vloot onafscheidelijk aan zijn naam verbonden Zijn oneen igheid met den keizer Tallno/e klachten rijn dm naar aanleiding hiervan lie. houd ,fe netelig" aangelegd: bijeenkomst gehouden en in >ie iu.n l, dei nationale minderheden. ome lm a dr Hakker Van ll.ts.si In-- uitgebracht «ver de nar Zuid Oost luiiipn I a Vooi,il hreii m hnnr mimi laten uilvaan nan- dr- schoolinitchling. hel nieuwe Hnlie, Zuid-Shivie en Kor in Mevrouw IJnkker bevond, dal de inc.- Roemenie lant i| snik der minderheden zal minderheden roll m B( a dnl n s tol d rappor. In de Duitschr commissie hanl to beurt gevallen. Terwijl cn Fncelsclie vertegenwoordigers er hun goodkrui ing aan hechtten, wat de Holman sche ndelegeerde er niet voor Ie vinden po eltle te kloven ten opzichte van hel vrtslog enzer landggnootc. Waarom ndfcjUi da* tmuding nan? W'e» hij tecen IftjtMAort «iele zakelijke Ir te brengen? jjMR&i(K.^wkening h t-dindc met zijn retMM*e én zijn fn.eiKorhe landgendotidUHpuitdrukkelijk het rui port goed k eu rcifjMD)»c t*ek e n de le berichl üPMt' d. afgeleid. Zeep^duldeli; dn Ho. nieehaeha f®(cev[if."digde, ilu mevr Bnkkei Van Èo^ae voor ile voelen wierp, dat de leiders dar minderheden Imar h-os •nr(|iglljk oft brat hi. Id Zuid Sinv| détails 88 gemaakl, maar baar opmerklngenJlp het algemeen juist waren. Na dé mcdédeellngen. die Bdkker vroeger reeds over den loei "mfhdrrheden heeft gedaan, is Fr- Zla. opmerkt niet aan le nr '4Ïj zich in ernstige n.ate I.IJ li-li li V laten nemen. Wal echter knn men Z'Ch voor j,~ \el(dtcn, dat deVgeltjko kritische rapporten Jiu niet bepaald aangenaam zuil voor som mige regeeringen. die vvnnrsc'ii)nli|k ook vrienden in do unio van volkrnbondsveroe niglngen hebben, die haar af en ine te hulp komen. Onbegrijpelijk is liet eeliter u, elk geval, dut omtrent de llrusselsche, bi.een komst lot, dusver geen rapport ;s uil ge bracht, dat men nis objectief en authentiek kan beschouwen. Tot dus.er moet ni-'n put- .tcn uit den publicatie vnn een HMdUCMlach 'tclegrkatagnnlschnp. die renigszin» den In- druk 'topaki. also! zij is gelaii'cetd van een «IJ de, die niet op de hand der minder- beden.fs. •li, dnl N.V. MIDDENSTANDS-BANK voor Amersfoort en Omstreken Langegrachl 4 - Telefoon 304-697 AME3SFOO?r Directie A. H. IVIARTINS. Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Elfecten. \ferhüfing»an Lips safe loketten Verzilveren van coupons Hande'scredieten Incasseeiingen Spaar-depusito's rente 31 - WILLEM GROENHUIZEN TEL. 852 - LANGESTRAAT 43 JUWELIER De vooriaail tafelzilver is lijk HEROPENING ZAIEKOAG 8 MAART a.s. Pruisische van dr Doiisrhr viool oor den r.nrlog Is onafHc-hriilrlIjk aan den aam Vim Tirpilz vrrlinllilen It inr tItIV I looi voorstellen van 1S1I7 srlilrp hij iiindslng voor do oiilvvikkrling il< r I sche vlooi, Also polillckn figuur irnd Tirpilz weinig np den voorgrond. Na lid uitbreken van den oorlog wilde hij m> dcIHjlt rrh energiek ingrijpen van de vloot. Vergeefs trachtte till V in r Ir verkrijgen, dnl brui de «urn tyinnlripi-n, dorh Wilhelm zoodiil V-ai hij belangrijke gebeurt I gevraagd, duil.ho'itoi.ilotf n de Verectugde ERNSTIGE VLIEGRAMP Z:ven sI?.chtof"ers Woenadagmi ldag is een vliegtuig van de t.N A. ICimpagnie Internationale Ie Na vigatlon Aéronnuliqtte1, dat dim dieiL-t Wee -Constanliuopel Het P De zes Inzittenden en de bestuurder zijn In de vlammen omgekomen Hirschberg, 8 Maart. (H. NI In den afgetoopen ne.cht is hot, in hPt Reuzen gebergte begonnen te sneeuwen Vnnmoi gen duurde de sneeuwval hij 5 graad vorst nog voort. In de bergen is ongeveer 10 cM: versche sneeuw gevallen. volkenrerhi, getrnclit het lu-li, invloeden, wat Ir rirp'lz i I Vnn Inpilz 5 Mnnrt |T|f. zij n i In Mei UK» werd Von Tirpilz voor niiiisch pillonnlr pmtij In Uovrii-lleici in den rljksilng gekozen, evenals Inj daarop volgende, verkiezingen in Deremb Itl-.'l. Voor da verkiezingen van 1!K« sielde hij zieli nlei meer randidnat en tn April i'.ës benoemde de lluilsrh nationale Volks Door de lalrijke documenten, die na den oorlog gepubliceerd zijn. Blaal de persoon van groot admiraal Von 'I irpilz midden in den slrijd over de Indische vlnoipnlilick en den verscherpten duikbootcnoorlog. Overwinning dar conserva- H lo, 5 Maar!. De Isatsti Uitslagen voor de preaidculsvèi lulden: dr.- Julio' Prctea de randidnat voor bet vice presidentschap Vital Spares: E5.756. Do liberale tegen standers- hebben «ie nederlaag geleien. HEROPENING paviljoenen mttiuiN APRIL s.3. NOODLOTTIGE AFL00? VAN EEN ALAK'EOEFEUNC De chef vnn den Esllandschcn generolen staf gewond Een majoor gedood le hurger-ver- norbt zijn, gereed kunnen zlju. HIJ .1.: hitiriinn verlmndnii oefeningen is de rli-f aal Tnerwund, ernstig gewond, terwijl zijn irgeleiiler. majoor Ihrus, door hetzelfde inntllotlige loevnl gedood werd. liet alarm nep de lielrokkenen op tot hel uiienien vnn «woyeviiri stellingen, vol lens het inobilisiitieplnn, dut door do af- miderlijkc deel, ■1 dal 11 der klokken. In korten lijd Btoi viele troepen en tiet garnizoen de voor hen bestemde planl.se i om op 0 Maart grooto lit- Terwijl generaal T.ierwand dn verschil- ende posten in de start inspecteerde, w<id Ijn liulo np een hepaald punt door een Toerwnnd zeer ern-iig majoor Ibros, commandan luchtafweergeschut, op van de nfdeeling dal de communisten anderen geloofden was uitgebroken, t vermeerderd dooi lovnnd'rn werd nog v alarmsysteem beproefd, waarbij PRIMO DE RIVERA E kijken, om t< i, verloor zijn kreeg een schedelbreuk. nimiseinnilalokalcn, de cafés tond een paniek, •ld vvordl, is liij deze proef alle maiisehnppen spoedig j hoe zuid :xa.;:crijk w0lgt geteisterd ivankelijke berichten iren overdreven Toch is de toestand uiterst ernstig iinrsrhljtilljk /.al zijn Zond ra de h, zlju alweer v< amen opdagen, il - Tarn aanzienlijk unsllge lierlchl. aan lal slarlild WEERBERtCH*. Hoogste barometerstand: Verwachting: Meest fatlge W. of N.W., inier Z. VV. wind. aanvanke lijk meest zwaar bewolkt, niet waarschijnlijk eenige re gen, Inter opklarend, weinig verandering In temperatuur. "M leiiilo sliiiik verspreidt. II o r d e a ii x. Ti Maart. (ilstiTavond werd ven belangrijke was van de Uttrunue aan gekondigd Ij La Heole liet gemeonlobe- stuur Hel het voorgeschreven aantal ka- noimt'hoien lossen. De uittorht van de in- w-onera, die hun vee medenamen, houdt gonnen ito naburige wijken binnen r-Hoornen. Het station cn liet posi-kantoor slaan blank. M o tl t a u h a n. 5 Mnnrt loiTigznam ke •In Tarn in hnnr he.ldlng terug Twee n item zijn verdronken. 5 Maart. De toestond i Plaatselijk atijgt het walcr opnieuw. Financieels stounverleenlng. I Woc Tar- s voorstel tot hel verleenei et van ,'iD uiillioen francs ieii behojvt liet ovemlroomde gebied in liet Zuiden Frankrijk goedgekeurd. Ken moraio- zul tvort'jn afgekondigd voor do fl- •rpllchlIneen van getroffen per- o lijst. Hel M o ii I a u b a n, T verzicht vnn de nitnp le Mnnlnuhan ver leidt: loll dooden, T.DO huizen vernield, POOT iioiiddruftlgcil. In de aangrunzende dorpen zijn een vijftiental dooden cii vele ingestorte huizen. Toulouse, 5 Maart. Het aantal doo- ?n in Moissne alleen zou StUO bedragen. Meer dan duizcpd hulzen zijn het gebied vnn Moisanc DE COLLECTIVISATIE IN RUSLAND Kallnlu over do socialisatie Moskou, 5 Maart. In een rede over 'Ie socialisatie van den landbouw vcrklnorJo Kalinin, dat de Russische boer op het oogenblik een volkomen wijziging ïankte. Het bevat voor de Russische hoeren z.i» nog i mag volgens hem do reorganisatie der bedrijven tui onderdooien van de gemeenschappelijke bedrijven niet doen geschieden in een tempo, waardoor den boeren de adem wordt benomen. ami (Florida), 5 Maart. Zeven Arao- rikaansche douaneambtenaren kwamen per vliegtuig op een der Bahama- eilanden aan om een onderzoek in le slel- p acht smokkelschepcn mei alcohol en. toen zij op de roede van Miami agen. De ambtenaren, die van revolvers •n mitrailleuses waren voorz'en, worden door de BrilBche autoriteiten ontwapend, voordat hun werd toegestaan het vliegtuig verlalen. Fa. L. Luycx en Zn. LANGESTRAAT 48-51 - TEL 180 Waschbare Suède Handschoenen f2 95 Een bijzonder mooie handschoen voor den prijs. OPTIMISME TE LONDEN Macdonatd en Tardteu wisselen W hartelijke telegrammen Humaniseering van de duilfbooten n hol leiderschap v n do Frnnsct este wenschei onze collega'e icho, Italiaan. ort1 Murdonnld antwoordde hierop: In naam van alle collega's zend ik u mijn hartelijke roeten en dank. Wij zien met vreugde de hervatting van onze samenwerking ter con- Londen, Maart. Tijdens de afwezigheid an dn Franschen is de loestand ter vlool- couferenlie opgehelderd. Men ziel hom le- •eiiuoordlg (ipliinisll.sch in Men Is het in •eginsol eens geworden over de humanisee- llo Japanners zouden -lonncmnat In de woelige wateren ten rsio bijeenkomst der commissie, die hopiiub was op morgen, is iillgesteld tot inzake dn speciale schepen niet men Is. lie delegatieleiders zul- bijeenkomen. Voor een waarde van 1 250.000. ew York, 0 Maart. (V.D.) Hier werd handelaar In narcotische sloffen gear resteerd op het oogenblik, dat hij met zijn te lusschun de andere passagiers van een gearriveerd stoomschip door de con trole wilde g.van Ilij had zich door zijn zenuwachtig gedrag zelf verraden, In zijn koffera vond men morfine en andere nar cotische stoffen voor een bedrag van 250 000 r. Dit is de groo'-ele hoeve.-lheid nar- i, die ooit tegelijk door de politie van York in beslag is genomen. De smok r weigert zijn nanin op le geven. HU als eerste klas passagier met het ischip uit Kuropa gekomen. SOO.OOO n a erbij Tokio. 5 Maart (V.D.) In de Japansehe textielindustrie dreigt eon crisis uit te bre- aangezien de texlielondernemers voor- •ns zijn wegens gebrek aan afzetruimte op de builenlandsehe markten 8DOOOO tex- t ie ontslaan De rege'rlng f.1 met deze aangelegenheid bezig trachten de nondige maatregelen >m slopzetting van het bedrijf it Do minister van hendel ver- ti de regeering nieuwe credlet«n ler beschikking n de industrie zal etellen. ■.V... Li"

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1