BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER DE EEMLANDEQ Maandag 10 Maart 1930 28e Jaargang No 213 Buitenlandsch Overzicht DE OVERSTROOMING IN FRANKRIJK WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER De voorraad tafelzilver is rijk DE VLOOTCONFERENTIE HERVAT Fa. L. Luycx en Zn. NIEUWE VOSJES EXTRA VOORDEELIG! amerstoortsch dagblad ARflNNHMFHTSPRIJS maBDdcD voor Amersfoort t 2.10 per maand 0.75, a-eek (xsei gratis verzekering tegen ongelukken» I 0.17 per (xset gratis verzekering tegen ongelukken» I 0.171/». Binnenland franco per post per 3 maande» I S.- Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEPOON INTERC 515 UITGAVEVALKHOFF CS DDI IP (ICR AnVPRTFllTIFIJ I—I recti J I 1.05 mei tobegrtp v«n eeo Dewnsnumma I-HIJ6 UtH AUltnlCnlltH (025 Llrfd.dlgbeldv.dvenentie» voord. belfl vu des pel}. - Kleine Advertenties „KEITJES' bi) vooruitbetaling 1-5 tegeli 50 ent. elke regel meer 10 cent, drlemnnl plaatsen I I.— Bentllsnummcr eitrn I 0.05 Het aftreden van dr. Schacht. - \IwiJkend oordeol over den stap. Dat dr. Schacht als president 'der Duit- srhe rijksbank is afgetreden, heeft in Duitschland heel wat beroering gewekt- Heeft dc regeering een zachten druk ge oefend? Bij monde van dr. Moldenhauer, den minister van financiën, heeft zij dit Vrijdag nadrukkelijk ontkend. Hoe dit ook zij, de stap, dien de president van de rijks bank meende tc moeten doen, maakt de verwarring te Berlijn nog grooter. Zooals men weet, behandelt do rijksdag den mat sten tijd de wetten, die betrekking hebben op het plan-Young. Noodig daarvoor is een belangrijke financicelc hervorming. Over den aard daarvan hebben de Diiitschó partijen den laatsten tijd voortdurend over hoop gelogen cn feitelijk zijn zij het nog oneens, al hebben de ministers, dio doel van het kabinet uitmaken, onderling een acoord weten tc sluiten. De ministerieele eensgezindheid sluit dan ook geenszins een regeeringscrisis uit en in de fractie van ie Duit6che Volkspartij zijn de regeerings- voorstellcn, die op finnncieele cn economi sche aangelegenheden betrekking hebben, dan ook zoo fel gegispt, dat het lakend oor deel vrijwel neerkwam op een desavouccren van minister Moldenhauer. Men heeft laatstgenoemde dan ook slechts met de grootste moeite ervan kunnen weerhouden het bijltje erbij neer te leggen. Om op dr. Schacht terug tc komen, deze was, gelijk bekend, reeds sinds geruirncn tijd van gevoelen, dat de Duitsche regee ring op do Haagschc conferenties, wat de definitieve regeling van dc schadevergoe ding betreft, verplichtingen had aanvaard, waarvoor hij do verantwoordelijkheid niet op zich kon nemen. Op dikwijls sensatio neele wljzo is hij opgetreden en nog vcrsch ligt in elks geheugen, dat dc rijksbank- president, die aanvankelijk democraat was, maar hoc lancer hoe meer in het knmp van dc rechtsche partijen verzeilde, op d tweede Haagschc conferentie do Duitscne afvaardiging voortdurend in het vaarwater zat Dr. Schacht's bezwaren golden inzon derheid de omstandigheid, dat hetgeen op financieel gebied in I)en Haag tusschen Duilschland cn zijn schuldcischcis werd overeengekomen, hemelsbreed verschi'de van wat de deskundigen te Parijs aan de hand hadden gedaan. Zijn kritiek was vooral gericht op do z. i. voor Duilschland onbillijke liquidatie-verdragen. Volgens hem heeft Duitschland meer aanvaard dm het werkelijk ten uitvoer kan leggen. Dat Schacht's houding zeer verschillend wordt beoordeeld, ligt voor dc hand. Som mige kringen vallen den president van do rijksbank bij en verklaren, dat diens ver antwoordelijkhcidsgcvoel hem terecht ver biedt een regeering te steunen, die Duitsch land naar den afgrond voert; zij beschou wen Schacht's stap als een laatste nadruk kelijke waarschuwing de wcttcn-Young ni t te aanvaarden, omdat zij Duitschlands be staan zullen bedreigen. Vooral dc leiders van het Duit6che bedrijfsleven synipathi- seercn over 't algemeen met Schacht. Daarentegen heeft dr. Schacht ook ver scheidene tegenstanders, die erkennen, dat de president van dc rijksbank vvcl-is-vvnar bizonder veel heeft gedaan om dc valuta weer gezond te maken en gunstiger voor waarden te scheppen voor het economische leven, maar niet meer op zijn plaats was, toen do uitdrukking is van de Vossische Zeitung dc golven waren gekalmeerd cn het erop aankwam het bedrijfsleven in rustige banen te leiden. Hein wordt dan ook verweten, dat hij zich niet tot zijn economische taak bepaalde, maar ingreep in de polilick cn zoodoende hot vuji dei radicalen aanwakkerdè. Ken deel der de mocratische pers waarschuwt er dan ook voor ni<-t de consequenties tc trekken uit Schacht s houding cn onder geen beding do wetten-Young tc verwerpen, omdat dc nieuwe rogeling inzake de schadevergoe ding Duitschland niet alleen groote finan- cicclo voordeden bezorgt, maar ook poK- tiekc winst, zooals dc ontruiming der be zette gebieden en de opheffing van het buitenlandsche controlestelsel, dat voor Duitschland zoo vernederend was en zijn soevereiniteit aantastte. Cijfers omtrent het aantal slachtoffers Doumersue bezoekt bet terrein der ramp TEL. 852 - LANGESTRAAT 43 Parijs, 7 Maart. (V.D.) Volgens ecu of- ftcieele publicatie van het ministerie van openbare werken is een deel der spoorwe gen in het( overstroomde gebied weer i.i bedrijf genomen. Nadat te Montauban het water gevulcn was, heeft men zestig lijken gevonden, die echter lang niet allen her kend kondèn worden. Talrijke huizen zijn ernstig beschadigd of dreigen in tc stor ten. Parijs, 7 Maart. De Kamer cn Senaat hebben met algeuieene stemmen e«-n eer ste crediet van 100 millioen aangenomen voor de slachtoffers der overstrooming in liet Zuiden. T o u l'ous c,;8 Maart. Tot gisteren werden tc Moissac 93 lijken van slachtoffers dei overstroming geborgen, waarvan de meeste verminkt zijn, zoodat dc identificatie zeer moeilijk is. ITct groote aantal slachtoffers Iaat zich aldus verklaren, dat de bevvonorr midden in den slaap door het water wer den verrast. De om Moissac heen liggende boerenhoeven hebben door het water al hun vee verloren. Dc hangbrug over de Garonne, die dc plaatsen Lamugistèrc en Donzac met elkaar verbindt, is door den vloed meegesleurd Te Montauban zoo het aantal dooden ge ringer zijn dan men in den beginne aannam. Tot gisteravond heeft men daar 20 dooden geborgen. Men hoopt dat het aantal dooden hier op zijn hoogst 100 zal bedragen. Agcn, 8 Maart. President Doumeryuc is heden in gezelschap van minister-president Tanlicu cn den minister van onderwijs Mar- raud in het overstroomde gebied aangeko men, waar hij door Pcrnot, den minister van openbare werken, cn dc Kamerleden, senatoren cn prefecten der geteistoedde stre ken werd begroet. liet gezelschap zal den gc- hcclcn dag in auto's de overstroomde gebie den bezoeken. Den nacht zal dc president in den trein tc Carcassonne doorbrengen. Dc vcrwoesttingen doen aan den wereldoorlog denken. President Doumcrgue hield oji zijn inspcc- tie-rcis door het overstrootndc gebied een toespraak, waarin hij maatregelen voor den wederopbouw van de gebouwen aankondig de. Ilij zeidc. dat dc verwoesting herinnert aan die, welke tijdens den oorlog door do gevechten in Noord-Frankrijk zijn veroor zaakt. Men zou kunnen mccr.en. dat dc huizen getroffen zijn, door geweldige, van den he mel gevallen, granaten. Di-ze overeenkomst wijst cr op, dat dc toestand met dezelfde middelen kan worden genezen, als in Noord- Frankrijk is geschied Er zal veel geld noodig zijn en dc uitgaven zullen de voorloopig beschikbaar gestelde gelden verre tc boven gaan. Alle kringen van bet economische leven moeten zich inspannen om aan den weder opbouw mede tc women. Een glit van 't Vaticaan. De paus heeft den bisschop van Montau ban een bedrag ven 50.000 francs laten zen den voor dc noodlijdenden. Optimistische uiting van Macdonald GEVECHT MET DRANKSMOKKELAARS. L orain (Ohio), 7 Maart Na een feilen strijd hebben de drankwetsagenten op het Kricmcer een schip in beslag genomen, dat 1G0O kisten Canndee^rhe whifl y bevatte. Ken van dc "sm..kke!.: uv - .v. nsi.'^ go wond. DE KANTSJENSJINGA-EXPEDITIE. Bombay, 8 Maart Dr. Dyhrenfurth cn zijn metgezellen zijn alhier aangekomen. Zij hopen over ongeveer veertien dagen met de bestijging van den Kantsjcijsjinga tc begin nen. MASSA-VERGIFTIGING Oklahoma, 7 Maart. Kr zijn hier hon derd menschcn ziek geworden, waarbij ziel' verschijnselen van verlamming vertoonden, na het drinken van een drank van onbf kende samenstelling. Bij de meeste zieken trad de verlamming in de beenen op. bi.i anderen aan de handen of den mond. Cr is een onderzoek ingesteld. Londen, 7 Maart. De vlootconfc- rentie heeft heden haar volle werkzaam heden hervat De Fransche delegatie, onder leiding van den minister van buitenland sche zaken Bnand cn met den nieuwen minister van marine Dumesni), is gisteren avond te Londen aangekomen cn werd ver welkomd door den Biitschen minister van buitenlandsche zaken Henderson. Heeds hedenmorgen vroeg had Uriand een onder houd met Ramsay Macdonald en later in den morgen vond een vergadering plaats van de leiders der delegaties, waar men zich rekenschap gaf van den nlycmcenen toestand. Londen, 7 Maart. In een interview niet de journalisten heeft Macdonald laten doorschemeren, dat de Britsclic regcering gelooft, dat de conferentie een verdrag zal opleveren. Hij verwacht zonder reserve, dat dc taak volbracht zal worden Het gevoel van tevredenheid overhecrsolif. Men heeft den indruk, dat de conferentie thans niet lang meer zal duren. Het is mogelijk, dat zij nog afgeloopcn zal zijn vóór het begin van het debat over de begrooling in April. Londen, 7 Maar t. Do stemming ter vlootconferenlie is op het oogenblik gun stig In Kngelsche toonaangevende kringen acht men bet zeker, dat, wanneer alles goed gaat. het niet noodig zal zijn nieuwe kapi tale schepen te bouwen vóór 1930. Men over weegt. nu de mogelijkheid van een sneller programma van schrapping, dan voorzien was op de conferentie van Washington. Ken definilieven vooruitgang ziet men ook in het opheffen van de tegenstrijdigheid tus schen de methoden van globale tonnage- beperking en beperking per categorie. Het vergelijk te dezer zake is uitgewerkt in liet verslag van de deskundigen, dat dooi dc hoofden der delegaties is besproken. Het rapport werd in de meeste opzichten goed gekeurd. Hedenmiddag heeft de eerste com missie het rapport van de deskundigen aan vuard over de schepen, die niet binnen een bepaalde groep vallen liet rapport is nu gereed voor behandelingen do voltallige zitting. De commissie lieeft een ontwerp regeling voor deze schepen opgesteld. Men zal nog verder moeten onderhandelen over de vraag, of de tonnage van de speciale schepen geteld zal moeten worden bij de totale tonnage, die aan de mogendheden zal worden toegestaan. Ook is het nog de vraag, waar vliegtuigschepen, die kleiner zijn dan de hestnande. maar grooter dan de kleine speciale vvatervliegluigschcpcn, moeten worden ondergebracht. De duILbooten vormen nog een moeilijk punt. Londen, 7 Maart. Uit be\oegde Amerikaansche bron wordt vernomen, dat de verschillen tusschen de eischen der ver schillende mogendheden aangaande dc WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 793.7 tc La Coruna. Laagste barometerstand: 7333 tc Ilcrnösand. Verwachting: Matige tot krachtige, daar na afnemende N. W. tot W. wind, afnemende bewolking, aanvankelijk nog kans op re gen of natte sneeuw, kans op nachtvorst, weinig verande ring m temperatuur overdag. LANGESTRAAT 40-51 - TEL 190 Wij ontvingen wederom ma\iinum-tonnage der duikbootcn thans onoverbrugbaar blijken. Frankrijk vraagt een super-duikboot van 3000 ton, hetgeen in strijd is met de 2000 van Japan en de 1800 van Kngcland en Amerika. Kr worden langzame vorderingen gemaakt bij de Japan sch-Amerikaansche besprekin gen betreffende Japans verzoek om 70 pCt. vun de Amerikaansche 8 duimskruisers. ALCOEOLSMOKKEL MET MACHINE- GEWEREN. Nevv-York, 8 Maart. (V. D.) De alco hol-oorlog duurt onverminderd voort. Te Newark in den staat New Jersey werd in politic opmerkzaam gemaakt op een vracht auto. die beladen was met alcohol. Onmid dellijk werd de auto achtervolgd cn toen cle smokkelaars zich in het nauw gedreven zagen, openden zij liet vuur op hun achter volgers met machinegeweren, die op hun auto bleken gemonteerd tc zijn. Er ontspon zich oen vuurgevecht tusschen de politie cn de smokkelaars, waarvan ten slotte drie dc vlucht nnmen. Toen de leider der smok kelaars geen uitweg meer zag, schoot hij zich zelf door het hoofd. Iemand, die am de schietpartij geen deel had cn voor con huis stond tc kijken, werd door een ver dwaalden kogel zwaar gewond. DOOR A. A. L. GRAUMANS Ulvcnhout, 5 Mèèrt 1930. Mem er, Lot ze altij zeggen wa ze willen, annco, rnaar daar gaat toch maar niks boven 'non bonk leut! Leut Hu! Ik kail d'r pap van 6Chraanson. jonk! Dat de klonters Jaanks m'ncn kinnebak druipen. Deus schoon?, vruugc vcursjaarsdagcr., as 't zonneke d èerde baajen lot in éénnn overvloed van gouwen licht cn zalige vvèrm-, tc; in deu6 dagen, die ge op zou willen fre tan meo gulzigheid as dc hooge blaauvve lochten over dc heele schepping strak ge spannen staan as cénen gcwaldigcn balde- •kijn waaronder 't zonnekoninginneko troont in gouwen luster; as daaronder d'èèrde tc broeien loet, lijk n poeskc in blije verwach ting»; as de vruchtbaarheid dieen azuren hemel uit komt huiveren dat g'oevv spieren vuult zwellen, oew bloed vuult klopp-n teugen oew vel aan - as dan de veuqil- tjes nic ophouwen te schateren in de liooge boomon die tc bersten staan van de laauvvc, krachtige sappen dio'as bruischcnd bloed omhoog stijgen dc zwellende takken in; in 't kort, as cel de natuur te lachen staat, bezopen van vruchtbare krachten, ollee is leut-emmen clan zonde? Lachen dan kwaad? As de Lent?-n-oew bij oew kladden pakt da-d-oew bloedajers bonzen teugen oewen halsboord aan. oew oogen rood worren van pure zattigheid. as ge vleugels aan zouw •wenschen om dieên blaauwcn hemel teug ui te fladderen om onzenlieveneer te bedaan- hen veur al 't zuut dat ie mee schandalige ftvervlocdcii op de iwèreld lot kwatecn, is leut-emmen dan gin plicht, soms? Plicht, ja maar van deuze soort as da ge v erplicht bent van oDvvschoonc, frissche f .i blaanke bruid tc' houwen, ie houwen van d'r da ge gek worren zouw, zukke plicht ja, die ok alweer zoo sodemearels leutig *s! Amico, ze kunnen zeggen cn leggen tc zeeveren zoovcul as ze willen; zc kunnen mijn mee d'r sjagrijnige hakkessen t teu- gengestelde komen wijsmaken; /.ij kunnen mee \cul schondcrc woorden as ik em de ijzegrimmigheiJ bezingen, ik, ik pak tm'n baanden vol mee dieën wénnen, zwar ten èèrde, waar "t léven in te kloppen leet cn ik houw 'm onder ip'n neus om zii broeiigc geuren te kunnen ruuken tot in de leste puntjes van m'n longen, om rn dan weg te gooien in wijen bocht oni cfkes te kunnen vuulcn hoe rijk ik ben. Waant tien- duuzend volle wagens van cla smcujig zw ar te goedje is nog maar 'n vlicgenstrontje uit d'n rijkdom om ons henen, cn 'n oli- faantenditootje van m'n eigen bezittings. Amico, 't veurjaar zit me in m'n ziele- ment. t Hce me te grazen, jonk k Zouw willen worstelen in 't wèrme graslaand moe d'n een of aanderen reu», mee m'n peerd zoo noodig, dat er de putten van m d'n grond kwamen, 'k Zouw 'nen inuur omver kunnen douwen, waant 't nuuwe bloed cn nuuwe kracht, dio alles vva loeft nouvv in gegoten, in gepèrst wordt, da-d-is ok over mijn gokomen. 'k Zouw willen daanscn, springen cn sjouwen mee alle vvefkes van Ulvcnhout. Een bij d'r vodden pakken en onnhoog gooien as 'ncn ketsenbal van >1- lestiek, tien, twintig keeren De natuur mokt oew wild vandaag. 'Ncn gloed van heilig licht omkraansl de hc?le wércld. 'n Waas van stralcn-zon huangt er over alles. Tot aan d'n gezichtsender toe. over de kruinen van de bosschen. laong» de twijgen cn struiken, over olooten en de Mark, over 't gras- cn t akkerlaand, over de huizekes en d'n meulen, icveraans omstraalt 't veurjaarslicht de dingen van dc vvèreld m spik-spik-splunternuuwen gloed of er :cr of daar 'n poort van d'n hemel open is ge waaid en n heilig licht naar buiten 6troomt over alle menschen en dieren, over heel dc schepping! t Schijnt af van de glaanzende huicn van m'n herstens-gezendö mclkbioMen die lui van i veulc goed, vadsig van voldaanheid, te lodderoogen leggen teugen 't wermc zon neke. 't Nuuwc licht dn plekt op m'ncn pèrdjo, da z'n huid tc schokken «cel van instroomende krochten; z'nen mond te srbuunen van grocte vcrvvachtings; z'n keel te hinni'kon begint as dc prikkelende locbl z'n groote neusgaten kietelt; as ge die locht in z'nen krachtigcn haals ziet stroo men da z'n njcis onder de glaanzing van z'n gladde vel op-en neer tikken! 't Veurjaar is aan 't komen, jonk n Wnr.- derschoone keningsfee is alles aan 't bc- tooveicn. D'r geuren laten los van d r gazi- ge. blaauvvige sluiers en do vvindekes die komen gevaren over de bosschen. 't is cf ge deur die fee wordt nangcrokt mee d'r kouwc, zachte haanden die oew cfkes be- slrcelen. Kén fee? Neeë, duuzenden zweven ri deur de lochten nice d'r tooverstokskes en klop pen icveraans t leven wakker. Zc dnanson in rijen in zwevende vlucht, 'l Is Carncval in de natuur! Leve dc leut, die gin schaande-n-is. Over liecl <lc vvèreld trekt dc Prins uit da fcceni ijk de straten deur en wekt mee z'nen looverslok t plnzier tol leven. Rollen dc serpeticnen af in ritselend la- wijd deur do zalen, dio daveren van me- ziek, in trillende bochten, zijgend op de draaiende gekskes en gekkinnekes in di spuische kleedij achter vonkende maskes. 't Nuuwe leven da komen gaat schokt 'r in d'r zielementjes dat dr harten bonzen en ze zat worren van de leut! 't Priemt er deur dr lijf tot. in d'r klokhuis. En as dc monden lachen onder t heimelijke masker, monden droog van t gekken en van 't hossen, van t zingen en van 't hijgen, dan is t P.vcii één groote lust om gelèèfd te worren. Dan krieuwelt 't in oewen nek. dan schok ken oew schouwers, dan zi-d-'t-lcve.n be wogen deur rose gekleurde brilloglaskos. Nogecns: leve de leut! En schaanac wie er kwaad van denkt of sprikt En as d'n aandcrc mergen dc locht weer blaauwig openscheurt, 't zonncke-n-oew weer teugcnlacht, dan ziede, teugen t lie- mclsblanuvv dc gekkinnekes weer lachen Dan ziede, de wangcnkuiltjcs onder i masker weer verdiepen en bcurde- 't- kloksko kleppen van dc kerk tla- d-cew roept om t kriiskc te komen halen. Efkes ziede dan dién slkvisch van 'ncn küster aan "t klokkcntouvv bungeien en gc schiet in ncn lach dat de mussclicn uit de takken vliegen. Die gekkinnekes cn d'n küs termaar dwingend blijven do Itlokskes luien, luien, over oew laand, over t durpkc, luien, over de daken en 't is of de klaanken van de zon komen. Zc kinteren deui dc locht steeds en tellekcs cn zetten gkfie bij aan deuzen schooncn mergen, die aan t ontwaken is in gouvver cn gouwel licht, da wazig over d èerde krupt in spulsch beweeg van schaduws. Kn altij luien ze ver over dc Mark, hoog over de huizen, icveraans cn icveraans luien en luien ze maar, waant me motten komen, deur d'n prachtigen mórgen naar t Iluis van die Klokskes, die nic ophouwen te roepen mee luiend ge-bam. t Is assie-Woensdag. D n passie is begonnen t Ilong in dc lochten van dc beste dagen. Me gaan ons eigen v«urbereicn op 't nuuwe leven, op Pnschcn, da-d-op zal staan uit 't ouwe da sterven gaat Eri killekes vaalt de trieste stemming van 'L plechtig kerkske op ocwcn bast as ge deur de poorten binnen komt. Knipoogend flakkeren dc korskes deur 't tochten van de piepende deuren die "open-en-dicht draaien, onophoudelijk. Zwaar weegt de locht van vvierookdaam- pen die blaauwig deur de ruimte krinkelen in oew longen. Efkes nog schiet 'n f li tak» van d'n Vastelavend deur oewen kop, efkesveur 't lest, op 't mement as d'n luien dc klokskes nog. Ze luien d'r klaanks- kes diep dc bosschen in, ze wijwatcrdrubbel over oew veurhoofd big gelt. Stroef knoersen de stoelpootcn over de groote vloertegels; versterft 't bellekc van d'n altaar; slist de küster z'nen sloffen- gang over d'n vloer en zijn er duuzend dingskes die oew zoo bekend zijn da ge thuis bent. Thuis van feestend lawijd da-d eel ver weg is nouvv. Thuis ok van d'n gouwen mèrgen die buiten teugen de muren schijnt. Strak en friscli van dc merjcnlocht spant ouw vol over oew gezicht in deuze wierok- ruimte cn blozend stikt 't rose, heilige ge zicht van ons pustorkc af, teugen z'nen glnanzciid witten kazuivel en 't zuiver van 7. n zijcri linren. En haandig veegt ie mee z ii dumpke dc krüskes op de veui hoof den van knielende boeren en boerinnen cn wonen ze r aan lierinderd da ze van assie zijn gemokt en tot assie zullen verom kee ren. Ja, d n passie is begonnen; d'n groote vasten. Amico, me gaari d'n „stillen" tijd weer in. Gin bruiloften en pertijen, gin fiestcn d'ecrste zes weken. Stillckes kruip t nuuwe leven naar veu len. Tn rust en heilige meditasie mot 't gedijen na al de leut cn uitbundigheid die ine ge mokt einmen. Kn als 't dan zoo deur mag blijven gaan, as 'i zonneke lekker schijnen blijft, de Mèèrtsohe bui-kes nouvv cn dan kostelijk neerkleddcrcn op de ontvangende èèrde, as alles zocht cn werm en sappig dijen gaat onder de lochten die 't groot gebeuren van 't nuuwe leven achter d'r. verbergen, dan zal er strak 'nen Paasch te vieren zijn, gruun en fonkclnuuw, stralende in 't gou wen licht dat er uit den hemel weer zal neertrillen op 't fiest van d'Opstaanding, de fiktorie over *t ouwe En gaan me nouvv de eikes bewaren in d'n vasten om ze mee ticntallekes te nek ken cn te butsen op da schoone fiest da weer te wachten staat. Kom, ik schei d'r af 't Is wellekes ge- wiest en laat ik nouvv nie over d'eiers begin nen, waant dan komt er van al m'n veur- nemens gin piezeltje terechte Amico. veul groeten van Trui en as altij gin horkc minder van oewen toet a voe ..DRé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1