DE EEMLANDEK Dinsdag II Maart 1930 28e Jaargang Ko. 214 Buitenlanilsch Overzicht A. v. d. WEG, Langestr. 23 Tel. 217 F PONSEN - ZEEMEN - EORSTELWERK EOETvWAS - VLOER WAS - VERFWAREN HET HEENGAAN VAN TAFT Hoover kondigt een rouwperiode aan Fa. L. Luycx en Zn. MEUWE VOSJES EXTriA VOORDEELIG! iUSMIZlJ/rtRS GEJOUD LL0YD GïORGE VALT AAN AME1R SFOORTSCü DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 "«aadea VOOf Amerjfoon 12.10. pc maand 0.73, pc «reek (mei Qfiti» verzekering tegen ongelukken» f 0.I71/* Biooealaod franco pc pof po 3 maande» I 1.- Afzonderlijk# eotnmen I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 UITGAVE: VALKHOFF Cl PRIJS DER ADVERTEHTIEN -1 T i i—i i e|kf rcge) atea f 0.25 Llefdadlgheld#-#dvertcnUtn voor de helft vu de» pet). - Kleine Advertentie» „KEITTES' W voonillbetellog 1-5 regelt 50 cml elke tegel neet 10 eent. driemaal pleaHeo f I.- Be«l|j»ommet een» I 0.05 Engelands moeilijkhedcu ln Britsch-Indlë Is een verge lijk mot Gandhi nog mogelijk? A.s. Woensdag zal in Britsch-Indiü de on gehoorzaamheids-veldtocht beginnen; zoo als men weet, zal van dien dag af Gandhi, in gezelschap van verscheidene tientallen aanhangers, een grootc marsch beginnen en in de plaatsen, die men doortrekt, zal na drukkelijk propaganda worden gemaakt voor dc onafhankelijkheid van Britsch-In dlë. De campagne is grootscheeps opgezet en men mag benieuwd zijn, of de Engclsche autoriteiten al dan' niet tusschenbelde zul len komen. Natuurlijk zal veel afhangen van de houding, die Gandhi en de zijnen aannemen cn ook van liet feit. of de veld tocht al dan niet aanleiding geeft tot bui tensporigheden, zooals in 1922. In dat jaar heeft men, toen een soortgelijke campagne als thans word ge\oerd, Gandhi en diens geestverwanten eerst hun gang laten gaan, omdat men hem door een onmiddellijke ar restatie niet terstond tot een martelaar wilde maken. Toen do beweging, die door Je campanc werd uitgelokt, een al te ont- ituimig karakter ging dragen cn leidde tot ernstige onlusten, liet lord Reading, die 'oen vice-koning was, Gandhi arresteeren. Natuurlijk zou Engeland den Britsch-Indi- schen leider ook nu reeds kunnen opbergen op grond van het ultimatum, dat hij aan den vice-koning zond. maar tot dusver meent men daarvan te moeten afzien. Wel is daarentegen door de Indische rc- jeering Vrijdag de eerste maatregel geno men tegenover de door Gandlii verkondig de politiek van het lijdelijk verzet. Patel, jon der voornaamste aanhangers van Gandhi, is namelijk in arrest gesteld, om- lat hij zich niet heeft gehouden aan het verbod, hetwelk voorschreef, dat hij geen publieke toespraak mocht houden. Boven dien spoorde hij cr do hoorders toe aan geen belastingen te betalen. Om die reden werd Patel tot drie maanden gevangenis straf en vorder tot een boete veroordeeld. Ondertusschcn heeft Gandhi reeds ver klaard, dat de arrestatie van Patel zijn eigen plannen niet zou beïnvloeden cn dat hij, na rijp overleg, besloten had vast te houden aan zijn oorspronkelijk plan. In middels brengt de aanhouding van Patel voor do Britsch-Indischo nationalisten en vóór Gandhi zelf stellig eveneens ernstig ongerief mee, orndat Patel nog maar pas begonnen was met tie voorbereiding vary zijn aanval op het Britsch-Indische regce- ringsmonopolie voor zout- Overigens gaan cr in Britschc kringen in Indie nu reeds stemmen op om ook Gandhi maar voor alle zekerheid te laten arresteeren. Men verwacht daarvan, dat de beweging dan spoedig zal vcrloopen, doch weer andere Engelschcn achten een derge- lijkcn stap ongowenscht cn mecnen, dat al leen, wanneer de Britsch-Indische nationa listen tot daden van geweld overgaan, maatregelen moeten worden toegepast cn wel zeer scheme. Bovendien wordt ook nog van de mogelijkheid gerept, dat de veld tocht ten gunste van de weigering der ge hoorzaamheid nog te elfder ure kan wor den voorkomen. In verband met de jongste ontwikkeling van den tóestand acht men bet namelijk niet geheel en al uitgesloten, dat de Britsch-Tndische regeering stappen zal doen orn met Gandhi en andere Indische congresleiders over do situatie te Londen van gedachten te wisselen. Afgewacht moet nu worden, of dit ingrijpen der Indische regeering resultaten zal opleveren. Hel is namelijk nog zeer de vraag, of Gandhi op het laatste oogenblik voor een dergelijke conferentie zal zijn te vinden DE UIT AART VAN VON TI.vPlTZ, Veel belangstelling van natio= nalislische vereenigingen Van zeeman tot staatsman DE MOEILIJKHEDEN IN SPANJE. Een officieel bulletin van het aartsbisdom Toledo. Toledo, 9 Maart. In het officieele bul- lotin van het aartsbisdom Toledo publiceert de primaat van Spanje een belangrijk rond schrijven, waarin hij den nadruk legt op den ernst van den tegenwoordigen toestand, niet alleen op politiek gebied, maar ook tp sociaal, moreel cn religieus gebied. Het is dc eens te plicht van eiken katholiek actief deel te nemen aan het nationale politieke leven. De katholieken kunnen ook openbare ambten bezetten en lid zijn van politieke partijen, maar alleen met eerbiediging van dc rechten der kerk. CANADA EN DE LANDVERHUIZING. Verschorpng der imml- gratlobepolingen. Quebec, 9 Maart. Naar de-Canadeesche minister van binncnlandecho zaken mee deelt, is dc rcgcering van plan dc immigra tie-bepalingen tc verscherpen, om het bin nenkomen van ongewenschte elementen te voorkomen of althans te bemoeilijken. Voortaan zullen alle landverhuizers het bewijs moeten leveren, dat zij over vol doende middelen beschikken, om geduren de een bepaalden tijd in 't levensonderhoud van hen hun gezinnen tc voorzien. DE PLANNEN VAN DE GRAF ZEPPELIN. Friedrichshafen, 9 Maart. (V.D.) Voor het luchtschip Graf Zeppelin den tocht naar Pernambuco (Zuid-Amerika) zal ondernemen, zal de Graf Zeppelin naar Zwitserland cn naar dc Middelland6chc Zee vliegen. Inlu6schen worden eenige herstellingen en verbeteringen aan het luchtschip aan gebracht» M.ü li c h c li. 10 Maari (V. D.) Onder belangstelling en bij prachtig voor jaarsweer vond heden op bc. Waldfricdhof to Muncher. de hijzetting plaats van het loffelijk overschot van wijlen groot-admi raal von T'rnitz Per auto was dc lijkkist van Ebinehausen naar het kerkhof ge bracht. De kist werd gevolgd door de naaste l verwanten van den overledene cn verschil- •nde militaire autoriteiten. In de hal van het kerkhui stond le catafalk opgesteld om- ngd do^r een schat van bloemen. Hier Iden ook de deelnemers aan dc rouvv- i,'hei.l zich verzameld. Onder hen be ien zich o._. ex-kroonprins Pupprccht o I>ioivr, prins Uskar van Pruisen als vertegenwoordiger van den cx-kclzer, admi raal von Trotha, generaal van Bothmer, de ministers Stuetzel en Guertner als vertegen woordigers van dc Beiersche recccring, don vrocgercn minister van Binnenlandsche za ken von Keüdcll cn de beid burgemeesters van de sta.l Muncben. Ter weerszijden vnn de catafalk hadden zich verschillende mili taire cn marine organisaties, nationalisti sche vereenigingen en het studentencorps met hun vaandels opgesteld. Toen de ebben houten kist, die overdokt was met de oor- logsvlaggen, een lauwerkrans, den admi- raalshoed en do degen op dc catafalk werd getild, liet men de vaandels zinken cn ccnige marine-officieren en leiders van de Stahlhelm betrokken de cerewacht bij het lilk. De lijkrede werd gpbnuden door den predikant Troub. die erop wees, hoe het de oer van Duitschland was, die inhoud heeft ,gcgc\en afin het leven van den gestorvene. In de vloot zal hij het middel tot strijd voor zijn volk. De zeeman groeldo tot staatsman Hij had het Duitsche volk cn vooral den Duitschcn jóngeren dc waarschuwing ach tergelaten Weest mannelijk en sterk. Vc-volgens werd het woord gevoerd door admiraal .on Trotha, cn namens het Rijks- weer ministerie door den chef van dc ma- rine-afdeeling generaal Heyc. Namens de oude keizerlijke marine dank te admiraal Schroeder von Tirpitz als chef, als schepper van de vloot cn als trouwe ka meraad. Vervolgens logden zeer velen kransen en bloemen op het graf, w.o. vooral veel ver tegenwoordigers van Stahlhelmafdcelin- gen. Nadat namens de Duitsch Nationale Volkspartij en dc fracties dezer partij in Rijksdag en Prnisischen Landdag de Rijks dagafgevaardigde Schulz het woord had ge voerd, defileerden de aanwezigen met dc vaandels omlaag langs het graf. HAAR MAN GEDOOD. Door de Jury vrijgesproken Parijs, 10 Maart (II. N.) De jury te Rouen heeft Zaterdag een vrouw vrijgespro ken, die haar mau had doodgeschoten. Zij w;as sedert 22 jaar met hem gehuwd cn meende reden te hebben om te veronder stellen, dat haar man hoar wilde verlaten orn met een andere vrouw te gaan samen wonen. Tijdens een lievigo woordenwisse ling haalde zij plotseling een revolver tc voorschijn en Io6te verscheidene, scholen, waardoor haar man zoo ernstig werd ge wond. dat hij naar een .ziekenhuis moest worden gebracht, waar hij na enkele.uren overleed. ONTBINDING VAN DEN RIJKSDAG? Muller ontvangt machtiging van den president Besprekingen der fracties LIFTKOOI OMLAAG GESTORT. Londen. 10 Maart. (V. D.) Naar ui'. Johannesburg gemeld wcfrdt is in een in de nabijheid der stad golegen mijn, cle Cvown- mijn, een liftkooi van ~>00 Meter hoogte naai omlaag gestort. Een 2S--.&1 inlnndschc mijn werkers, die zich in dj liftkooi bevonden, werd gedood Door den sabel van dc vallen ,1e lif'. werd de deur van een tweede corres pondccrende liftkooi weggerukt met het gc volg, dat dr e Kuropceschj ingen'-uis in de diepte vielen. Zij waren op slag dood. Twee andere Europeanen cn '6 kleurlingen, die z ch in dc tweede kooi bevuilden, werden ge wond. SOENDAE SINGH NOG IN LEVEN? In Engelschc bladen doet het bericht de ronde, dat er iets van Sadhoo Socndar Singh zou zijn vernomen. Het orgaan van dc zïiv dingsvereenigin? de „South Wales Bible Training Institute" meldt, dat haar redac teur, Rev. R. B. Jones, een brief heeft om vangen van m'cj. Mair Davics in Noord- Bengalen, waarin zij om. schrijft: „Er is iets onverwachts gebeurd- er ver scheen een 6ad!!oe in ons zendingshuis, die vertelde, dat Socndar Singh op zijn lerug- i cis is uit Tibet. Hij had hom een dag of wat te voren ontmoet; on Sadhoc Singh w as in een gelukkige stemming en voortgaande met zijn arbeid en meditaties". INSPECTEUR VAN POLITIE VERMOORD Frankfo r T k. d. M., 10 Mnurt. (H. X.) Zaterdagnacht hield de inspecteur van po litic ICern een rnan cn een vrouw aan, die zonder licht op een rijwiel reden. Dc man trok een revolver cn vuurde op den inspec leur, die doodelijk gewond werd. Daarop maakte het paar zich snel uit de voeten. De vermoorde laat een weduwe cn tweo kin deren achter. Bij het lijk vond men een identiteitskaart ten name van den loodgie ter Herman Schulli, die 190S tc Leipig-Lin denau is geboren, benevens een dolkmes met een breeden kling. Men vermoedt, dal een en ander van den dader afkomstig is. Berlijn, 10 Maart. (V. D.) Naar om trent het bezoek van den Rijkskanselier aan don Rijkspresident nog nader wordt gemeld, heeft de Rijkskanselier den Rijksprosidenl Maandagochtend verslag uitgebracht over den politieken toestand. In de daarop gevolgde besprekingen heeft de Rijkskanselier Muller van den Rijkspre sident naar gemeld wordt de on voor waardelijke machtiging gekregen den.Rijks dag to ontbinden, indien dezo na de aanne ming van het Youngplan het nieuwe finan- cieelc prograqi der regeering niet zou goed keuren. Het financieclc program zou dan. om vasl to houden aan 'den termijn van 24 Maart, voorloopig overeenkomstig paragraaf 4S van de Rijksgrondwet in werking worden ge steld om een catestrophe tegen einde Maan to vermijden. Omtrent de bijzonderheden van dc machtiging, die dc Rijkskanselier van den Rijksprcsident heeft ontvangen, kan nog niets worden gemeld, zoodat afge wacht moet worden of dc Rijkskanselier Muller van deze machtiging van den R ;ks president gebruik zal maken Besprekingon dor lracties B e r I ij n, 10 M a a r L lH N.) De fractie leiders der regeerin/sparvjen met uitzon dering van do Duitschc volkspartij zijn van avond om 8 uur biieengekamen om over het financicole programma verdc te beraadsla gen. In parlementaire kringen -erwacht men dat dezo besprekingen tot vanavond laat of tot in den nacht zullen duren. Ver tegenwoordigers van de r^g^cring nerncn aan deze besprekingen geen deel. Volgens aiededeelingen uit parlementaire kringen zijn bij de besprekingen van de nart-jeu d. W'oimarrcr coalitie en de Beiersche voiks partij vanmiddag reeds vrij belangrijke vor deringen gemaakt. Gepoogd wordt door !n het finanrioelé programma verschillende wijzigingen aan te brengen eerst een sa menwerking tüssch'en de partijen der Wei marrcr cralitie cn de Beiersche Volkspartij tot stand te brengen om dan liet door deze pariijen uitgewerkte plan ter kennis van de Duitschc volkspartij tc brengen. In den rijksdag zijn vandaag de besprekingen over do Young etten rn tweede lezing geëindigd Tegen de overeenkomst met Polen spraken nog 2 Duitsch nationale afge uidigden. Dr Curtius beantwoordde de verschillende spre k rs en wees er op. dat dc samenhang van de liquldatieovoreenkomst met Polen mei 'iet Youngplan blijkt uit de afspraken der Pariische deskundigen. De overeenkomst is in het belang van de Duitschc minderheid in Polen cn dc brug. die door bemiddeling van de Duitschc bevolking in den corridor •n het Duitschc element in de aan Polen afgestane provincie Posen wordt gevormd, behoedt West Pruisen voor afsnijding van Duitschland. zoodar deze brug niet afgebro ken mag worden. De stemming over de Youngweltcn in tweede lezing zal plaats hebben in dc zitting van morgen, die om 3 uur begin'. TREIN IN EEN AFGROND GESTORT. 30 dooden en 15 gewonden. New-York, 10 Maart. (VD) In dc na bijheid van de badplaats Therezopolis in den staat Rio de Janeiro is een personen trein gederailleerd Tengevolge van het weigeren der remmen stortte de trein in een afgrond van 175 Meter diepte. Tot nu toe zijn er 30 dooden geborgen, terwijl het aantal gewonden thans 15 bedraagt. Bij de berging der slachtoffers speelden zich hartverscheurende tooneelcn af. William How.ird Taft, wiens dood reedt ia gemeld, fungeerde van 1890—1892 "Is pro cureur-generaal der Vercenigdc Staten, ter wijl hij van 18961900 als professor var. bonden was aan de hoogeschool zijner ge boortestad. Nadat dc Amerikanen de Phi lippijnen pas hadden verworven, reg'ldc hij daarvan als gouverneur, van 1901—190i, het bestuur. -Van laatstgenoemd jaar cot 1908 stond hij aan het hoofd van 't min'-ste- rie van oorlog cn in 1909 was het, dat liij, als 27sto president der Vereensgde Staten, Roosevelt opvolgde. Ilij zette zoowel diens binnen- als diens buitenlanJschó politiek voort. IIij kwam op voor een herziening der tarieven: een prolectie-rna at regel tin gunste van de Amerikaanse!)? rnanufic- turen-nijverheid; ook was hij een voorstan der van verbroedering tusschen het blanke en de gèkleurde rassen, terwijl hij tevens de uitbreiding van leger en vloot ale can noodzaak beschouwde n 1909 hield hij een rondreis, waarvan het doel was zijn inzichten en plannen ken baar te maken aan een zoo breed moge lijko massa. Wat hij aldus in verschillende sleden te Derde bracht, gaf hij ook voor can deel uit in boekvorm. Wij noemen oa Present Day Problems en Politi cal ras u es and Outlooks, die bei de in 1909 het licht zagen, alsmede Over C h i e.f Magistrate and hie p o w e rs, dat van 1917 dateert. In verband met Tafts overlijden heeft president Hoover een rouw-periode van dertig dagen voor het geheale land afge kondigd. De lijkdienst van Taft zal plaats heb ben in dc unitarische kerk te Washington, die hij zijn heeie leven heeft bezocht, waar na dc begrafenis zal plaafs hebben op het nationale kerkhof tc Arlington. DE HONGERSTAKING VAN MEVROUW HANAU. Het was op. 10 Maart de elfde dag. dat mevrouw Hanau in hongerstaking is. Naar haar verdediger meedeelde is zij .veel zwak kei' geworden. TROTZKI UIT SPANJE GEWEERD. Ma d r i d, S Maart. Naar het blad El Li beral bericht, heeft dc minister van binten- landschc zaken in antwoord op een brief van den leider der republikeinen verklaard, dat aan het verzoek van Trotzki, om wegens zijn gezondheidstoestand ccnigcn tijd in Spanje verblijf ie mogen houden, geen ge volg kan worden gegeven. VAN LEAR BLACK'S VLUCHT NAAR JAPAN. Uit Calcutta wordt geseind, dat Van Lear Black Zaterdag aldaar, op weg naar Japan, uit Delhi is aangekomen. DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND. Pressie van Lloyd George op do Labour-regeering. Londen, 6 Maart. In e?n verklaring, heden door het hoofdkwartier dor liberale partij gepubliceerd, wordt gezegd, dat van Maandag af dc liberale partij een con stanten druk zal uitoefenen op de regee ring, wat betreft haar werkloosheidspoli tick. De liberale partij wcnscht» dat deze politiek met grooter kracht wordt gevoerd. Maandag zal Lloyd George in het Lager huis over deze kwestie een verklaring af leggen. ERN3TIC MOTORONGELUK. Kemptcn, 9 Maart (V. D.). In den nacht op Zondag zijn op den weg van Dietmanns ried naai Xeising tweo motorrijders tegen elkaai gebotst. De schok was zoo hevig, dat dc beide berijders van het eenc voer tuig op slag dood waren, terwijl de bestuur der van dc andere motor zware verwondin gen opliep. .Het schijnt, dat één der bei:1c motorrijders zonder liCht reed. NIEUW CONTRA-REVOLUTIONAIR PROCES Oekralniërs beschuldigd. K o f n o, 8 Maart (V.D.) Naar uit Moskou gemeld wordt, zal morgen te Charkof een proces beginnen tegen een 45-tal personen uit de Oekrainische intellectueelc wereld Den beklaagden wordt ten laste gelegd, dat zij een contra revolutionair complot hebben gesmeed Onder hen bevinden zich niet minder dan elf hooglccrarcn, twee minis ters en andere vooraanstaande personen uit dc Oekrainische nationale beweging. Het proces, zal vermoedelijk een drietal weken duren. In de actoe van beschuldiging w ordt er de nadruk op gelegd, dat de verdachten met da nabuurstaten in \erbinding zijn getre den om met hun hulp een Oekrainische Volksrepubliek in h?t leven te roepen. DE REGEERING VAN IRAK AFGETREDEN. Londen, 10 Maart. (H.N.) Uit Bagdad wordt gemeld, dat dc regeering van Irak is afgetreden. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 770.8 te La Coruna. Laagste barometerstand: 741.8 tc Memel. Verwachting; Matige tot zwakke veran derlijke wind, gedeeltelijk bewolkt, wellicht enkele re gen- of hagelbuitjes, weinig verandering in temperatuur. LANGESTRAAT 49-51 - TEL 190 Wij ontvingen wederom DRIE Verwarde toestanden in Kiangsi Londen, 10 Maart. (V. D) Uit Sjanghai wordt gemeld, dat het thans vrij wel vasLstaat. dat dc drie in de provincie Kiangsi door Chineesche rouvers ontvoerde Fineche missie-zusters niet meer in leven zijn. Eén van hen is tengevolge van zware mishandeling op 15 Februari j.I. overleden, terw ijl de beide anderen later vermoord zou den zijn. Deze berichten hebben in de krin gen der vreemdelingen in China groote ver ontwaardiging gewekt, aangezien korten-tijd geleden bij verschillende gelegenheden ook katholieke geestelijken zijn vermoord. In sommige kringen wenscht men van deze aangelegenheden gebruik te maken om eer dere onderhandelingen met de Chineesche regeering over de opheffing der exterrito riale rechten af te wijzen, indien de Chi neesche regeering geen bindende toezeggin gen kan doon voor dc bescherming van \rccmdelingen in China. Algemeen worden de toestanden in de provincie Kiangsi vrcc- selijk genoemd. De bestrijding der werkt loosheid Thomas verdedigt zich Londen, 10 Maart, (HN) In het Lager huis hoeft Lloyd Georgo een aanval op de regeering gericht, wie hij verweet, dat 4ij tot nu toe, wei nig heeft gedaan ara de werkloosheid te bestrijden. Minister Thomas gaf in zijn antwoord toe. dat de toestand 'rnstig 16, doch dat dit verband houdt met de malaise over de geheele wereld, welke ook tot uit drukking komt in de daling der prij- LLOYD GEORGE zijn van de grond stoffen. Hij wees op do plannon door do regec- ring in den tijd van tien maanden ontwor pen, tot bestrijding van do werkloosheid, waarmede in het geheel een bedrag van 62.000.000 gemoeid za? zijn. Een bedrag van S.000.000 ia besteed voor uitbreiding en verbetering van het spoorwegnet, een bedrag van 6.500 000 voor havenwerken, een bedrag van 10.000 000 voor de elec- trische industrie en voort6 nog 26.000 000 voor den aanleg of verbetering van straat wegen. Al deze plannen zijn cr op berekend, ora ook het economische productievermogen van Engeland to doen toenemen. Voorts wees hij op verschillende factoren, waar mede "net mogelijk is in de toekomst met iets meer vertrouwen te gaan zien, o.a. de verlagingen van het disconto en de toene mende productie van den mijnbouw die tn 1929 op de groof6te productie van de vijf laatste jaren kon wijzen. Evenzoo is een verbetering vast te stellen in de ruwijzer-, 6taal- en electro-tcchnische inrf»c'ri«

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1