Af IERSFÖORTSCH DAGBLAD DE EEMLANDEU BUITENLAMP Vrijdag 14 Maart 1930 28e Jaargang No 217 Buitenlandse!; Overzicht DE Y0UNGWETTEN IN VEILIGE HAVEN .Verdwijnt Schatzel van 't tooneel? DE OVERSTROOMINGEN IN ZUiD-FRANKRIJK Aan ontbossching te wijten? N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuringvan Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handeiscredieten tncasseeringen Spaar-depusito's rente 3'^% WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER Gouden houw- en veriovingsringsn, Vlootconferentie in een kritiek stadium Men heeft vrijwel alle hoop laten varen GANDHI DAAGT DE REGEERING UIT Verzet van de zijde der Mohammedanen Fa. L. Luycx en Zn. CORSETTEN BLOEDIGE BOTSINGEN TE BROüKLIJN Vijftal personen gedood BARTEL VALT UIT Het parlement fel gegispt tóONNtMENTSPRIJS 5 ~"°d" vo°' mo pf 0.75. po 1 1 a-eek (met gratis verzekering tegtn ongelukken» f 0.I71/* Bmoeaieod franco per post per 3 ciaadcn 1.- Afzonderlijke «ommen 10,05. POSTREKFNING 47910 TELEFOON INTERG 313 UITGAVE: VALKHOFF CS PRIJS DER ADVERTENTIEN T 77 elke regel meer f0.29 Liefdadlgheids-advertefltltn voord» helft vm» Jeo pnti - Kleio. Mverleent» .KE1T1ES bil voo.uubtf.llng 1—5 repelt 50 cml elke regel neet 10 tent. dneroeêl pU.ut» I I.- Been|>oummer "Ir» I 0.05 De wotten van Young in veilige haven, Door den rijksdag met een voldocndo meerderheid aanvaard. Nadat rijkskanselier Hermann Müller TVoenslag nog eens heeft uiteengezet, dnt de voordeelcn, die vast zitten aan de aanvaar ding \an het plan-Young, do nadoelen, die eveneens aan de nieuwe regeling der scha devergoeding kleven, verre overtreffen, heeft do derde en beslissende lezing van de wetsontwerpen betreffende het plan Young plaals gehad. Zij werden rnet een kleine tachtig stammen meerderheid aangenomen, zoodat zij nu vci'ig onder dak zijn. Het heeft de aandacht getrokken, dal bij de stemming over de verschillende ontwer pen niet alleen do oppositie zich daartegen kantte, maar dat ook de vertegenwooidi gers der Beiersche Volkspartij, ofschoon zij door een minister, dien van posterijen Schatzel in de regeerjng. zijn, vertegen woordigd, zich óf aan do zijde der tegen stemmers schaarden of wel blanco stemden. Dit was een voor de regeering zeer onvrien del ij Re daad en de houding der genoemde partij had zelfs zeer onaangenanne gevol gen kunnen hebben, wanneer de omstandig heden voor de regeering iets ongunstiger waren geweest, b.v. door noodgedrongen af wezigheid van enkele harer aanhangers. Im. iners. toen do liquidatie-overecnkoriist met Polen in stemming werd gebracht, had de afwijzende houding der Beiersche Volkspar tij tongevolge, dal het ontwerp slechts een meerderheid haalde \an nog niet eens twin tig stemmen. Het feil, dat de Beiersche Volkspartij voor het overgroote deel zich van stemming onthield, toen de communis tische motie aan do orde werd gesteld, waarin wantrouwen jegens de regcenng lot uiting werd gebracht, wettigt de gmolg trekking, dat de Beiersche Volkspartij zich niet langer beschouwt als coalitie partij. De houding der paitij heeft op dr. Schatzel zoo'n indruk gemaakt, dat deze overweegt zijn portefuillc ter beschikking te stallen en ook dr. Leicht, do fractievoorzitter, heeft reeds met aftreden gedreigd. Men dient nu af te wachten, of het uittreden der Beier sche Volkspartij uit de coalitie ook nog ver dere gevolgen zal hebben, wat de onder bandelingon betreft inzake het financiecle saneeringsplan. In elk geval wordt in uitgebreide kringen aangenomen, dat do tegenwoordige coali tieregeerjng, die door liet "heengaan dei koppige Beieren bovendien begonnen is af te brokkelen, geen lang leven meer zal zijn beschoren en dat zij misschien het veld bin nen afzienbaren tijd zal ruimen. Haar voor naamste taak heeft zij echter tot een goed einde gebracht, zij heeft weten gedaan te krijgen, dat het nieuwe schadevergoedings- plan do parlementaire goedkeuring heeft verkregen. Nog enkele handelingen moeten worden verricht om de Youngwetlen voor goed te bekrachtigen Hindenburg, de rijks president, dient ze tc onderteekenen. terwijl de rijkskanselier, Hermann Müller, voor het contrasigneeren dient to zorgen. De oppositiepartijen hebben nog een wan hopige poging gedaan om dc afkondiging der door haar zoo zeer gehate wetten op te schorten, maar veel plezier hebben ze hier van niet beleefd. De grondwet schrijft wel voor, dat de afkondiging cener wet een tweetal maanden dient te worden uitgesteld, wanneer een derde deel der afgevaardigden zich ten gunste daarvan uitspreekten dit geschiedde Woensdag inderdaad doch daar stond tegenover, dat eveneens het voor stel der regcerlngsparlijen, hetwelk de wet- ten-Young urgent verklaarde, werd aan vaard. Het gevolg van een dergelijke drin gend verklaring is, dat, wanneer ook de rijksraad van hetzelfde gevoelen is. de rijks- president geen rekening behooft tc houden met het besluit tot uitstel en de wetten kan afkondigen. De opzet van de tegenstanders der rcgecring is dus onmiddellijk verijdeld Von Hindenburg heeft zijn handteekening gezet B e r 1 lj n, 13 Maart. (V.. D.) Ook na de goedkeuring van het Young-plan blijft de blnnenlandcsho politieke toestand in Duitschland nog zeer verward. Het gevaar van een rcgeeringscrisi» is nog geenszins van de baan. Integendeel is do toestand noq verscherpt door de houding, die de Beier sche Volkspartij in tegenstelling tot de par tijen van de coalitie van Weimar gisteren aannam. Men heeft nu nog het financieel»? program af te doen, dat eigenlijk door geen enkele partij geheel of \an ganschcr harte gesteund wordt Het is daarom dan ook nop onzeker, wat het resultaat zal zijn van de bespreking, die hedenmiddag plaats vindt tusschen vertegenwoordigers van de par tijen van de coalitie van Welraar en van de Beiersche Volkspartij. In ieder geval moet rekening gehouden worden mot de mogelijk heid, dat de Beiersche Volkspartij reeds thans aanleiding vindt om zich uit de regee- ringscoalitie terug te trekken, In welk geva! de rljkspostminister Schatzel uit de regee ring zou treden Do Indruk in Polen. Warschau, 13 Maart (VD.) De offi cieuze Gazeta Polska schrijft over de rati ficatie van het Young-plan door den Duit- schen rijksdag, dat de tegenstand der Duit sche nationalisten een goed tegenwicht heeft gevonden in de hooding van president von Hindenburg. De regeering Müller heeft den moeilijken slag gewonnen De ratlfica tie van de o\erecnkom;t betreffende Polon is des te meer toe te juichen, omdat zij voor af gaat aan het afsluiten %an het Duitsch Poólsche handelsverdrag De Express Poranny publiceert een kort onderhoud van ztjn Berlijnschcn correspon dent met den Diiitschcn minister van bui tcnlmdsche zaken dr. Curtius. Deze ver klaarde. dat de regeering den parlementai ren strijd gewonnen heeft on dat men thans in een nieuwe periode van arbeid voor den vrede van F.urnpn i9 gekomen. Het handels verdrag met Polen is gereed. De Duitsrhe gezant te Warschau, Bauscher, zal dezer dagen zijn werk door de inderteekenlng be kroond zien. Wat betreft de verandering van het Duitsche gezantschap te Warschau in een ambassade, de Duitsche rijksbegrootine voor 1930 voorziet nog niet in de daartoe benondigde post. Dat beteekont echter niet dnt ten aanzien van deze kwestie reeds een negatieve beslissing is gevallen. Bovonlier. meet een dergelijke overgang vangezant schap naar- ambassade xvederkeerig zijn. Berlijn, 13 Maart De rijksraad heeft heden alle met het pion Young in verband staande wetten met 42 logen vijf stemmen, bij 6tem-onthoüding door Beieren, Saksen en Mecklenburg-Schwerin, aangenomen. B e r 1 ij d, 13 Maart. (V. D.) Vernomen wordt, dat rljkspresiden; von Hindenburg hedenmorgen de wetsontwerpen die In ver band staan met bet Youngplan, heeft onder teekond, met uitzondering van hoofdstuk X, dat de overeonkomst met Polen behandelt Dit heeft echter slechts louler formeele be- teekenis, aangezien de overeenkomst vol gens de grondwet nog een formeel onder zoek dient te ondergaan. Tegelijk met de on derteekening der gisteren door den rijksdag tancenomen wetten heeft president von Hin denburg een manifest uitgevaardigd, B a y o n n e, 12 Maart, Ten gevolgo van slagregens is de beek Salice, die door dc stad Salies de Béam stroomt, plotseling sterk gezwollen en heeft drie-kwart van do 6tad onder water gezet. In de laaggelegen wijken staat hot water 1-4 M. hoog. Het ver keer tusschen de hoog- en de laaggelegen stadswijken is verbroken. Dc schade is zeer belangrijk en de burgemeester heeft maat regelen getroffen voor de ontruiming tn do voorziening mot levensmidclcn van dc be woners. De overstroomingen in het Zuiden wor den ten declc aan de sterke ontbossching geweten. Dc radicale senator Martin heeft nu een interpollatio ingediend, waarin den minister van landbouw naar zijn boschpo- litiek gevraagd wordt en naar de mi-ldelen om verdere ontbossching te bestrijden. Te Moissac storten, na het wegvloeien van het water, nog steeds hulzen in. Parijs, 13 Maart (H.N.) In het Zuiden van Frankrijk nemen de overstroomingi n weer grooteren omvang aan. Ditmaal wordt ook het gebied van de Pyreneeën ge troffen. In verschoidcno plaatsen staat het water in de stralen 4 M. hoog. Ook te Tou- Icuse zijn de straten weer onder geloopon. Te Parijs hebben een groot aantal buiton- landsche diplomaten een hulp comité voor de slachtoffers van den watersnood ge vormd. De collecten hebben tot gisteren een bedrag van ruim 30 millloen francs opgeleverd. P a u, 12 Maart. Door de felle regen* zijn verscheidene rivieren buiten haar oevers getreden cn is het district Pau onder wa ter gezet: onder do bevolking heerscht groote onrust. Men vreest, dat het trein verkeer geheel stopgezet zal moeten wor den. Uit Bayonne en Tarbca komen eveneons vorontrustendo berichten. In de omgeving van Tarbes staan reeds alle straten cn we gen blank. In Juran^on bij Pau werd een hui6 reeds geheel onder water gezet In de benedenstad van Bayonne staat het water 1J»0 Meter hoog en moest het ver keer worden gestaakt. voor Amersfoort co Omstreken LangegrachM - Telefoon 304-697 AMERSFOORT Directie: A. H. lYlARTEXS. TEL. 852 - LANGESTRAAT 43 moderne modellen. Een spoedig einde van de lijdensgeschiedenis? HANDHAVING VAN HET STAHLHELM- VERBOD. Berlijn, 12 Maart (V. D) In den Pruis!- schon landdag is heden gestemd over hel Duitsch-nationale voorstel tot opheffing van het Stahlhelm-verbod. Dit vporstel 'werd verworpen. Londen, 12 Maan. Briond heeft he denavond slechts de Fransche journalisten ontvangen. Men heeft den stclligen indruk, dat dé dag van heden" oun der meest kritie ke, rïiisschicn de beslissende dag geweest is. Briand verklaarde aan de journalisten „Mijn rol is uitgespeeld. Morgen zal de kwestie verder door do delegatie behan deld worden." Briand scheen terneerge drukt en in Fransche kringen is de stem ming somber Men verwacht alleen een ver drag der vijf mogendheden, dat een zekere mate van ontwapening verzekert, in den vorm van cèn stopzetting van den bouw van nieuwe kruisers on waarin een aan zienlijke hoeveelheid voorbereidend werk, is upgenomen, dat den bodem zal voorberei den voor de volgende conferentie. Londen, 12 Maart. Minister Briand beeft feitelUk vanavond toegegeven. dat men de gedachte aan een politiek verdrag hoeft laten varen. De mogelijkheid eener aanzienlijke vermindering van do Fransche lonnagocijfers is zoodoendo verdwenen. Men zou aan de Italianen gevraagd hebbon hun tonnagecijfers in te dienen. De Fran- vchen meenen, dat er niets gedaan kan worden, zoolang men do Italiaansche cijfers niet kent. De Brit6che woordvoerder was van oordeel, dat de conferentie nog een maand zou duren. Briand dacht veertien dagen. Uit Londen wordt d.d. 12 Maart aan dc N. R. C. gemeld: Do vlootconferentie bevindt zich nu in een zeer kritiek stadium. Do verklaring, die Stimson gisteren heeft afgelegd, heeft aan do hoop, door een politieke regeling nog iets te bereiken, den bodem ingeslagen Daar de politieke kwesties hun als onder werp ontvallen waren, moesten de leiders der delegaties in hun besprekingen van daag wol de kwestie van het tonnagccljfcr zelf onder de oogen zien. Daar zaten zij midden in de groote moeilijkheid, die men eonigc dagen lang door middel van nog moeilijker kwesties ontweken had. Men is nu gedwongen het hoofdprobleem, waar mede alles staat of valt, het Engelsch-Fran- scho geschil over de grootto der vloot, in behandeling te nemen. Gisteravond heeft men daarover uren beraadslaagd en van daag is men er mede doorgegaan, natuurlijk zonder iets te bereiken. Intusschen zetten ook de deskundigen nog steeds ijverig hun detailwerk voort. Blijkbaar hoopt men, nis het groote deel niet bereikt kan worden, daarin nog stof te vinden voor regelingen van minder belang, die het fiasco wat kunnen bemantelen. Nu is alle optimisme uit de omgeving der conferentie verdwenen. Vandaag ontrooet- to'men overal dc opvatting, dat men ver der werkt aan een hopelooze taak en dat het 't b9Ste ware, als er spoedig een eind kwam aan de lijdensgeschiedenis^ Van avond hoorde ik opracrkOD: „Wie zal den moed hebben, de conferentie den genade stoot te geven? HU zou een weldoener zijn!" Het leek wel, dat Briand daartoe bereid was. Het heette, dat hij een openbare zit ting wilde aanvragen, omdat men tegen over de wereld zou kunnen zeggen, wat men op het hart had. Met een dergolljko verga dcring is ook de vlootconferentie van Ge- nève in 1927 geëindigd. In journalistieke kringon hoerschte yan- daag bizondere belangstelling, omdat Bri and alvast een verklaring had laten aan kondigen, die hij vanavond te halfzoven aan do journalisten zou geven. Men ver vrachtte zeer hartige en wellicht zelfs sen- sntioneele mededeolingcn. Heel teekenend was, dat In de Engelsche persconferentie, die te half zes plaatn vond, kon worden medegedeeld, dat Briand de journalisten niet zou ontvangen. Dit bleek inderdaad juist. Ook van een openbare ver gadering hoorde men in het Fransche kamp niet meer sproken. Blijkbaar waren de an deren er in geslaagd Briand voorloopig van zijn revolutionaire plannen te doen afzien. Verwacht men nog iets van do besprekin gen, of wcnscht men een stiller einde? De Engelsche pers pessimistisch. Londen, 13 Maart (V D.) De Engelsche ochtendbladen ge\cn al zeer pessimistische beschouwingen over «Je vooruitzichten der vlootconferentie en geven te kennen, dat de tegenwoordige toestand reeds zeer dicht bij eon mislukking komt. Deze opvatting berust gedeeltelijk op Briniid's gisteren gedane mededeeling, dat zijn vandaag nangekondig de verklaring, waarin het Fransche stand punt tot in details wordt gemotiveerd, waarschijnlijk zijn laatste werk op deze conferentie zal zijn Dc Times en ook nog eenJge andpre bla den werpen de schuld voor de mislukking geheel op het feit, dat de technische kwesties zeer uitvoerig en de politieke voorwaarden zoo goed als niet zijn voorbereid. De diplo matieke medewerker van de Daily Tele graph constateert, dal het onderzoek an het Fransche memorandum, waarin de Fran sche behoeften zijn neergelegd, tot verras singen zal leiden, daar aan de voor 31 De ccmber 1933 geschatte tonnage der Fransche vloot van 724 479 ton ongeveer 120.000 ton ontbreken en de Fransche vloot, dank zij een handig ingekleed systeem van bereke ning, op dat tijdstip in werkelijkheid een tonnage zal hebben van 810000 ton. INCIDENT AAN DE UNIVERSITEIT TE GRAZ. Wee nen. 13 Maart (H. N.) Te Graz heeft zich vandaag een incident voorgedaan bij het afnemen van de examens aan de Universiteit De filosofische faculteit had voor het afnemen van het examen in de fi losofie professor Dr. Ude aangewezen. De bisschop van Gra Dr. Pawllkowski ver bood daarop den theologen om voor dit examen op te komqji. De theologen gaven hieraan natuurlijk gevolg, zoodot het exa men niet afgenomen kon worden. Ahmedabad, 12 Maart Do 6toet van Gandhi was aanzienlijk geslonken tegen den tUd, dat hij buitsn Ahmedabad was. De meeste menschen waren toen naar huis teruggekeerd. To Aslali, de eorslo plaals, waar halt werd gehouden, ontvingen ongevear hon derd dorpelingen Gandhi cn dc zijnen met vlaggen en guirlandes en muziek. Ver scheiden filmmaatschappijen, waaronder een Duiteche, trekken mee om films te ma ken. Te Aslali het woord voer and tartte Gan dhi de regeering hem gevangen te nemen HU zeide te hopen, dat hy het seminarie voor goed had vorlaten; het was mogelijk, zoo zeide hU tot zijn toehoorders, dat hij voor het laatst tot hen sprak Nieuw Delhi, 12 Maart De eerste dag van Gandhi's burgerlijke ongehoor zaamheid is gekenmerkt door.ordelüke be toogingon op beperkte schaal. To Lahore, Amritsar en Rawalpindi ging het zaken leven gewoon zün gang. In do wetgevende vergadering werd on voorwaardelijk oppositie tegen Gandhi aan gekondigd door de vertegenwoordigers der Muzelmannen, die do regeering steunden bij de verwerping van de motie van afkeu ring wegens do aanhouding van Patel. Dit is van belang, gezien het fait, dat de Mu zelmannen een derde deel van de Indische bevolking uitmaken. Londen, 13 Maart. (H. N.) In de buurt van Bombay is het tot oen botsing gekomen tusschen stakend personeel tn de politie. Ongeveer 200 man van het sponr wogpersoneel hadden het lijdelijk verzet, waartoe Gandhi in zijn oproep heeft aan gespoord, zoo toegepast, dat zij op lo rails gingen liggen. Toen de politie ingreep, kwam het tot een botsing, waarbij 2 igen ten en 50 man van het spoorwegpersoneel gewond werden Twee raddraaiers zUn in hechtenis genomen Volgens een berient uit Lahore moet daar een wijd vertakte tarnen zwering zijn ontdpkt. waarvan het loei was ie F.ngolsche heerschappij in Britsen Indie met geweld ten val te brengen. G'nandi heeft vandaag zijn propngandamarsch met zijn aanhangers voortgezet Volgens berichten uit Hemebad schijnt de belangstelling voor Ghandl er niet bepaald grooter op te wor den. Geen der bewoners van Aslai, lie hem gisteravond feestelijk hebben ingehaald, heeft hem bij zUa vertrek geëscorteerd. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 770-5 te Isafjord. Laagste barometerstand: 741.0 te Vlbsingen. Verwachting: Matige tot zwakke Z. W. tot Z. O. of O. wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken, aanvankelend opklarend, nog kans op sneeuw of natte sneeuw, weinig verandering in temperatuur. LANGESTRAAT 49-51 - TEL 199 De Nieuwe Modellen MODE 1930 Groote verscheidenheid. GEzN CE/SIS IN ENGELAND De Liberalen niet tegen de re- geermj Londen, 13 Maart. (II. NNaar het schijnt, zal het voorloopig tot geen regce- rlngscrisis komen In de zitting van het Lagerhuis van heden verklaarde eon der liberale afgevaardigden, dat do liberaio partij niet voor de conservatievo motie van wantrouwen zal stemmen, aangezien deze motie op overwegingen van tariefpolitiek berust. Voor de conservatieven lichtte Bald win de motie toe. Hij verklaarde iat door de weigering van de regeering, om 'nlich- tingen to verschaffen over haar toekom stige tariofpolitiek, de toestand van handel en industrie in F.ngeland nog slechter is geworden. Voorts wees hU op de toeneming van het aantal werkloozen N o w York, 13 Maart. In den afgeloo- pen nacht zijn in de Itahaanscho wijk van' Brooklyn bij twee afzonderlijke schiet partijen vijf personen gedood. Een man srhoot zijn vrouw, schoonmoeder en zwa ger dood: hij zeido de ruzie met zijn vrouw beu to zijn. Op honderd meter afstand van de plaats dezer misdaad vond de politie de lyken van twee mannen. Verklaard wordt, dat zij zijn doodgeschoten in een twist met hun kameraden over de verdeeling van een bedrag, dat zij ontvangen hadden voor het binnensmokkelen van Italianen in do Verecnigdo Staten. Warschau, 12 Maart De Poolscho premier Bartel heeft heden in den senaat een rede gehouden, waarin hl; felle cri- tiek oef inde op het Pool6cbe parlementa risme. HU zeide. dat zich aan het van de parlementaire groepen dikwUlö per sonen bevinden, dia volkomen onbekwaam ztjn en op sommig gebied niet alleen geen ervaring hebben, maar zelf6 bUna anal- phabefan genoemd kunnen worden. Voorts verklaarde de premier, dat hij een onvoor waardelijk tegenstander i6 van het ver langen van liet parlement indirect door het kabinet te regeeren. Ten slotto sprak hij de hoop uit, dat Polen niet meer tot het verouderde parlementarisme zal terug- keeren. - - -'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1