EVEN .VANEEN BRABANTSCHEN BOER musMiwnama —-.'frr-?»? ■osnuKvMNc u»io 28e lexgang I reden wordt uitgelegd als een teek on van do verzwakking zijner positie bU Pilsocdski, l'oleus dictator. Deze heeft hem klaarblij kelijk de poging, om de begrootlngsovor- schrljdlngen In do jaren 1827 on 1028 op den vroegeron minister van blnnenlandsche taken en tegeowoordlgcn militairen plaatsvervanger van don maarschalk, ge neraal Skladkowski, nf te wentelen, kwalijk genomen. Om zich verder te verzekeren van Pilsoedski's steun zoo teekent een blad als de Voss. Ztg. aan probeert Bartel thans, zijn verleden prijs gevend, de hou ding nan te nemen van den sterken man. Klaarblijkelijk hoopt hU.'dat hem uit dozon hoofde opnieuw zal worden opgedragen een kabinet samen to stellen. Tengevolge van dé rogocrlngscrisls hoeft nu ook niet do onderlockening plaats gehad van hot Dultsch-Pnolecho handelsverdrag, ofschoon do bewoordingen daarvan thans voorgoed waren vastgesteld. Deze aangele genheid zal dus nu moeten worden behan deld door oen ander Poolseh mlnisterlo. Verwachting: Zwakke tot mal rind, toenemtnito iter wuurschtynH en or natlo 6net i liet N. koeler. kleineering DE PRINS VAN WALES PETROÏ.EUH- MAGNAAT7 I.ondon, 13 Maart. Hij zijn aankomst te Greenock hoeft prof. Carlyle, do beheerder van do ranch van dan prins van Wales la Canada, In con Inlervlow verklaard, dal wanneer du prins aandacht gehonkt aan do ontwikkeling van de itiiltmrlljke hulpmld- dQlon van zijn bezitting, er niets Ie, dut hom zal boletton een potrolouminagnaat ie wor- 'l'Ul-por Valley, waar do ranch van don prins ligt, Is oen rijk petroteumveld, dut pas ontdekt Is on waarvan do mogelijk heden nog onbekend zijn, maar hot lijkt vrij zeker, dat er petroleum lit overvloed den hirbelIjken toestand van 't Poolsche bodft/fk'óven en do behoefte, die land en volk hoMUfii aan rust, op con zoor ongelogen tijdstip woa uitgesproken: hU gaf aan do re geering dan ook de schuld, dat de betrek kingen tusschen haar en don landdag zoo zeer wareu verscherpt, Daarna heeft do »o- rfaal-detpocrnllsche afgevaardigde Zu- luwskl dc moties van wantrouwen toege licht en vooral do polllick van den minis ter van arbeidt kolonel Pryslor. werd door verschillende spreker» ten zeerste gegispt. De premier Rrjtl hooft daarop laten uit komen. dat <t* motlns wel-is-wnur tegen slechts twee ministers waren gericht, maar niettemin een veroordoeling inhielden van d« gehrolo xcgaorlng, dlo dsn uitslag van dc stemming dhn ook zou beschouwen nis een partij kleMn tegenover het geheelo kabinet. M. n. w,:i do l'oolecbo kabinetsleden ver-' klaarden zldisolldrvlr met de ministers val) arhetd «n «oonomlncho zaken. Met een groots meerderheid werden daarop do motlca van wantrouwen aangenomen en hat kabinet heeft daaruit zijn ennsequenties getrokken- lij beelolcn onverwijld hun Onl- DC INTERNATIONALE DOUANE- CONFEBENTIE. opmerk.STSma.kl, bonding tph-Bartel, woorwfger dgr regeylni gelokt: u|r **Jf N ut de uitdagend# is van een "vortcgon- r. de trials heeft uit» tUqmrlcmentoir ojr- opnlenw betalen, zoodot toffers zfjn. geluuvon, mouler. du 'k wel 's ann 'm hogln te twijfelen? 'k Bon nnuw zo'n dikke dnrllg jaren mee'm getrouwd. Do's toch glnncn wind in 'n not ie, wa gij? Maar as ga pouw dunken rouw da k 'in al heeleinaal naar m'n hanndje eb kunnen zotten't Is schnando da'k 't zeg gen mot maar 't was 'non kwast en 't hlljf-d-non kwast, Ck al is ,'t dan op den langen duur 'nen kwnsl-zonder-haar gewor ven! Soms Is 't 'r nio mee 'm lo oggen of te ploegen. Not as nouw, nouw Ie de griep her, waant t is griep al wil ie 't niet lieuren; nouw Is me die prentbriefkaart zóó ver- gimmes lastig, da ge -m bij z'n' noren zou trekken! Of z'n slopmui» over z'n oogen ons wieren onrustig en musohton teugen de troggen aan of ze los wouwen breken: 'tperdje stlng la sutamjien da m'ncn matros dreunde en du lokkers ventje van nio trap te telkens In de stukakes vuur en gong te keer of lo mee hooi Glvenhout nan 't bak keleien was. -Slop ze lekker", zco ik, loon 't eindelijk 1 gefretenl Of Ik die omproe daar neerge- ilo slecht genogt bad? >p naar de scbaens!" i nog viel ie uit. uiterst, da snapte! „Zeg 't nouw nóg 1 „Ja". „Nog 'sIP „.lana!" Bn loen heet net zoolaunk „nog en ik „Jaaol" gei pen net of mo 'nen lltlonle ann 't 1 den waren, dat lo van d'n Inch In 'i hoealhnl schoot en tin trnnon over z'i vuurrooion kop liepen. Bn onder d'n hc zag Ie kaan» oin heel pieperig to zegg „nog 's", „Jaaal" pleple-n-ik 'm na cn t- wier ie pèèr», piinpolpèèrs- van 't lacl cn hoesten tegelijk. „Trui," zeo-t-ie eindelijk, „wn-d-odde lalrn lachen en In al z'n ongeluk wat gelukkig vcur 't eerst nu dogen-la. woer 's to hebben kunnen lachen da z' bulk hong to schudden. Ik zee new omtr al dat lo zo'nen kwaal l»i Waant w la danr nouw nan lo lachen, zul 'nen staandigen mcnscli vrugeu, nlewc Muur evengoed: Ik kon m'n heil uit. 't Is schuund da'k 't zeivers zeggen mot: Ulnar 'k looj) 'm mee van allei derrejère. Mea heete kwast, me koffie, mee osperienljos (vljf-i centen zo'n klein glazen busk gcnnojcn bollerammekes, mee el-kes (kcrsversch uit do hokke doeken vour z'ncn kon, mei boeljon, mee vorscho mulk wn nog ojileet, ollco mee van uil le gealn|ien hndll ,,'k Wed da- gaaneelijkoii schoonen nddadg echcneii hee," zco-Me, is zi Trui, „'t n»ot „Ollee, 'aclie pcrfesler, Huoi dcsljhsfnitsen z'n knuslen teugen do beddeplaank da z'n haarnl bloeide. Bn dan is Trui er nood vour. Die kan woer 'n lapke opzuiikun, "n teiltje water heeten «n dieöit lieolgehakurdo vertroetelen en vcrbelnden. Maar k «al eerst n envelopke vragen k°"' aan Trol en d'n brief zolvora dlchlplakkcn, m bid ïtan -ï on. waant da-d-ga ze mo nog Betoverd om 'r A*,lk ,B*v°nt,s, ln ,bc<' ",n" 200 ,",ot wa verstaand van dï eigen bij le krabbe- ^eb-Hnde d. l- m. »M»r tw..ta, JSSJÜÜ'irïïïK JrJr"ïïXSS ■W .-I ..J,,-) ,n - .1,11 - fln hork. mM.r oï JtU ilmSl'Z van oev.cn trompettert le dan midden In d'n nacht Bn na le 't dan hceleganr op z'n "Ito- beupen krijgt dan springt le 't bed uit, lopt mee z'n bloote voeten over do steonun ple- V. UivcnhouL. 11 Mêèrt 1030. -vul'"n- lof1 ln d'n donkerte d'n boel onder- Mentor. stenboveri, vannacht echupte-n-lc m'n sloof deur 't vertrek da-d-et lesje vuur over D'n Pré was zoo achterbaks mee z'n brlafke z'n bloote voeten rolde en wat 'r men Is ka- van deUs week; hij due zoo heimelijk dloCn men k(Jken daar is 't Turfsohlp-vnn-Derdn da'k zoo WJ m'n eigen (focbl: dapr 'n beestje bij. ollee, wft-d-lk op d'n oogon- mot ik 't mijne van ommen. En du« neem blik mee da lieveheerenbeestjo uilstaai, da's ik de pén op om er 'n woordeke vgn rnfti mee gfn pennen te beschrijven, algen.bij te doen. D'r te nog plak genogt. Alle beesten wieren 'r vanacht wakker waant MJ.bMt 't z'n eigen zo maar mee 'n van. D'n Blek blafte en sloeg Ran da ine- kaal'amocsje «fgemokt, *nee z'n „fluweelon nier pustoor aan d'n.aanderen kaant van 't veugsltje." durp vast wakker is geworren; de henen Waar-haalt Ie al die gekkigheid vandaan, kraalden of da zon sop was gekomen Inplak zoude zégganf P|awe#>«f veugqltjee! jVlldg van (Dï Dré; de biesten in de stollen naast Biitenlandich Overzicht Da ragearlDQ-Bartal tan val ga bracht. Da Paolsoba m|s spraak! itln waattouwaa uit. Toon dc Poolaehe landdag gisteren bijeen kwam, werd algemeen verwacht, dal de zitting zou nltloopen op den val van het kablnrt-fitirlel. Do uil do llnkerpurtjjen en het centrum bestaande oppositie had name- dlvml: tién legen dan minister van econo mische taken Pryslor en één legen den mlnistor van onderwijs Czerwlnski. In den sejm waren alle leden van hol kabinet, met uitzondering vnn l'tlsoedskl. den minister van oorlog, aanwezig. Hu begin der zitting voorspelde voor dn regeering al dadelijk niet veel goeds, want voordat tot de agenda werd overgegaan, toekende do ufgovanrdig- de der links-radirolc Wyzwplcnic-volks- partlj uil naam der zes partijen van links DE VL00TC0NFERENTIE BOEKT EEN SUCCES Engeland, Japan en Amerika woideo bet eens Londen, 13 Maart Uit gezaghebbon- de bron wordt gemeld, dat er tusschen Japan en Amerika een vergelijk lol stand Is gekomen. Japan aanvaardt oen vermin dering van het percentage ann groolo krui- soi-s, hetwelk hot aanvankelijk oisrhte. doch daar slaat tegenover, dat Amerika Japan tegemoet ia gekomen, wat bolrcft do torpe- dojngers cn duikboolcn. Hieraan wordt nog toegevoegd, dal do re geling tusschen Japan en Amerika laalst- genoomd land en Engoland In staat stelt hun laatste kleine geschilpunten uit don weg to ruimen, wunrdoor Ion nilnsto een overeenkomst van drie mogendheden ver- ZWARE SNEEUWVAL IN OOST-PRUISEN Lyok.lt Maart. (V. D.) In het Masurl- Bchc merengubiuil heelt het reed» 21 uur Ononderbroken gesneeuwd. Kr woedt druk akt-geloopenojt vgle piaatsvn, ligt de sneeuw 30 c.M. hoog. Alle treinen undcr- voodeu vertraging, terwijl één troin zelfs hoelemaal moest uitvallen. WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER TEL. 858 - QKVI3TIQO 188S Vertrouwenshuis HOE ZUID-FRANKRIJK WORDT BEZOCHT Noodlottige dijk doorbraak ParUs. 13 Maart te dijken voi Garonne bij St Laurent 8IJn door dan druk van het water bezwolton over oon ufstnnd van 130 motor, liet water stijgt snel cn het geheelo dal tusschen Da* en Ste Mario do Gosso 1.» overstroomd. Dó lo volde staande gewassen ztjn vornletlgd en 2000 II.A. bouw land staan onder water. Tweehonderd hul zen zijn geïsoleerd, Het voo la naai hovenverdiepingeti gnbraebl, omdat water beneden een meter lióog staat. Merkbare oalipannlug. Go ui ve, 11 Maait. (V. D.) Op de Inter nationale douaneconfereatla la.hcdun oen merkbare ontspanning'ingetreden. De lil- llnanschc cn Dtiilscha delegaties hebben hun Intranslgonle houding Inzake da in het Kransche verdragsontvverp opgenomen uit zonderingen van de vprpllchtlpg, om gedu rende een jaar de rechten niet ta vorhoo- gen, opgegeven. Ben recht tot ónderhande-' llng en tot uittreding uit hot stabilisatie- verdrag wórdt toegekend aan do staten, dlo ln verhooging van roohttm oniitlgo sclinde De iwoedo conimisale-lor - eónfaróMtlo heeft zich hedenmiddag diepgaand bezig gehouden mot de vaststelling vail de- pro- grammns voor do a.8. econumlsehe an dou- nnaondei handelingen. DE REIS VAN KONING ALBERT." Cairo, l Maart. (V.^.J ln ntw|Jkto#-.van bót rehipjan tal honing Albert morgen- ocliloiid psr vMek tuig vortrekken ,na»r Bag dad. De koningin is unarr Boveu-Egypln v»r- lóMtanil van lord Balfour, djo len huizo van zijn broeder le Woking ziek ligt, wen Vrijdag minder hovrodtgond. HIJ Is 81 jaar oud on .vi>« premier van 10(12—1005. BELASTINGGELDEN VERDUISTERD. Berlijn, II Maart. De pplitlo le hij het antvnngersbureau WUmersdorf Not'd ln de Uitzonhurgorstrasso aanzienlijke verduiste ringen op hel spoor gekomen. Een dor amli- tonaren, zekero 'llèinrich, schijnt ÏOO.UOO mark ontvungen belastinggelden verduisterd cn ten, «Igen bate gebruikt ta hebben. Vol gons het .Berliner Tngeblatt" moeten degq EEN PRETTIGE GEVANGENIS, orlij n, 11 Maart. (V. D.) In het Mo»hj<jj lulls vnn bewaring schljiien mor kW toêétundon le beerscben. Er Is q bul licht gokomun, dat eenlgo gov a mot behulp van «mbtonaren 1 van bewaring o.u, oen wedronce tien, wlBselzaken deden, enz. Verder den zi) eveneens met behulp der boamwl een gulielme onderuardnche brleveq gorlcUL. Ten gevolg» van et weg verzonden brief, dlo In vtrktarda W don vlo), Is men op het spoor van dein au- - regelmatigheden gekomen. Tegen de bv. trokken beambten is (hans oen aanklacht Ingediend. STOOMSCHIP IN TWEEEN GEBROKEN De beiBBaning gered Het Engelsche stoomschip Amcnt Is ln het Engelsche kanaal bij Longsend ann den grand geloopen, Aangezien assistentie ge vraagd Is, zijn slecpbootou danvnarls ver- trokkon. Het Engolsche stoomschip „Amant", lint- welk gl8lormld(lug bij Longacntl ann den grond Is geloopen, Is gisteravond In tweoén gebroken on totoul verloren. Do bemanning Is gered door Trnlnferry No. 2, varende van Zin-brugge op Harwich. Do Trnlnferry hoeft do gebéoló bemanning van do „Amont" to Harwich aan wal ge bracht, Do „Araenl" kwam van Londen. t DOO.T A. A. L GRAUMANS i kou hoe 'k leg Ato g* wieaL^-Mro te poliooien, dan; zouüê u gatón «mmeo, Jma-i-'t-tóó gin doen 1»! Keb dé griep ln mVtlhbenknui. Of griep, ollM.dB's nouN sjtiust 'I woord »le; maar go teugeswoorig 'nen keer me»r oewozr kokkerd mbt «öutien, dan zeg gen ze os-da 'gh grieperig-' bent. Mijn 'nen biet! MonP.omt don op z'n ouwerwetsch te zeggen: keb-tyzi-ddajlewensa en da zit me te Umpteeren om er stapelgek van le war ren. VBSt' rótftnumelljk in m'non kop en Véb noolj. geweten dat er nog zóóveul lil qrljn t"t'Ml! 't Is anolverdcmallemoslcrd- J»L_nie.blf#e(lwelld lo krijgen. gelion! Dan brom bored peskop", schurend lawljd van d'r klompen over de zaadderige plcvuizen, dat de kouwc rilling» oyer Oewen bast kruipen, 't Is gek, maar as BV zoo mee zo'n kwaaltje aangemokt bent en ge leg-d-in oew bed in oew dooie eentje dan heurdo alles veul beter as aan- dera. Wilde geleuvén da'k giesteren 't tik ken van Ons slèèrtklok nic aan m'nen kop kos uitstaan, 't Was net of dleón laangen slinger tellekcs teugen m'n harscpan aan tikte. En 't ergato-n-ls: go vuul 't dan tem- l J kes aankomen eel* Zooda go eerst de'jilRV vuult van d'n tik en don van 'l,%ai^nnoii Vfin d a tik en dan pas van d'ri.rtrtetSp tik'. ,.TruI riep 'k tonlongenlestv, stil, of ik trek 'm znen stOirt d^-jfnén raap!'' Koore hè 'k ok. Keb 'r de pusten van Isanks m'nen mond slaón. „Da mót!" zeo perfester Trui, „dan gerokte d'n braand iwljt oir oew lijf." Duï da mot dan ok maar weer. - Maar nouw kunde wel zo'n bietje yen hoe 'k er op d'u oogcnbllk uitzie, Kernljnenoogen, efo food zoo klein i zo; 'n kokkerd ss n'eu kroot, zoo dik zoo rood vel», 'l „dweilen"; n'cn baard i 'n week dló'leveroans uilpiekt as roes- pinnekesdraaQ en ter vulmoktc opluste- g van 't „geval", 'n paai pusten die 'r zijn mougen ln d'r soort. Bn lioel.'t servies gloeit en is rood as 't kuchelpolje van da platlebuls. M'n pepko lli'k do beddeplaank opgeslln- gerd, dat d'n as»ie deur du bedstee xne de. 'l Smokte of *t gestopt was mce ko mest in plak van mee tabak. Bn as 'k (igen duvelsch maak, dan schiet Ik in l'.Oi'Hl of ze m'n strot dicjitknljpen. Dan wor de nog kwnojer... Gin oogenbllk heddo rust. Ülcstcren wa» 'k sjuusl aan 't Indom melen en daar vuulde'n-lk ineens da Trui deur 'i gordijn loerde. Mce geweld kneep lk m'n oogen toe, waant Ik snnkto naar wa rust, Kfkes bleef zo me slaan bewonderen, za k maar zeggen, en toen bromde ze zoo in d'r eigen; „goduunki hij slopl, diuén lastpot." Nouw gU.'amlco. „Hij slopt óm de sakker- jabel n i c vloog ik op cn daar I d'n perfextor geschrokken, amlco, geschrok ken! Ze wier d'r keplcot wit van en ze d'r ooglejen zóóver open, da'k efkes docht dat d'r oogen d'r uit zouwen rollen, r sprong weg as 'nen kikvorsch. „Lammesso vent," kwekte ze, „bi da 'nen niensch z'n eigen rolbrocrlo laten schrik ken', cn toen kwam ze weer naar dc bed stee, kwakte m-n-achterovcr cn stopte me weer d'r onder dat de plüskes van de de kens In m'n kokkord kietelden, 'k Ben toen mee al m'n broerdlghoid lachende in slaap gevallen! Toen 'k wakker wier wa lnump al aam Kud 't govuui da k opgelicht, f afgezet was. Heel dlcén schoonen vour- jaarsdag mee 'l lekkere, gezellige zonneke, Was rno deur m'n neus geboord. Amlco, T lijkt wel 'n vagolvuur. Kuilde niet slapen, dan mokt g'ocw eigen kwaad om da ge wakker bleft leggen en kunde wèl slapen, dan hedde de smoor in orndat g'oewen schoonen dag slopt! En zoo Is 't mee alles. Hoé broerder of g pew. eiken vuult, hoe beter of ,'t veur l„ 18 Th.l W_ ek-mont jiiept en zucht as kinderwagen on gen go- - aan srhefkes snljt-n en In dan zou 'k eigenlijk vnn motten krnnion as 'nen lezier, omdn-d-et allemaal me-u-is, volgons perlestcr Druppel»! Ja, dn dagen zijn al zoo schoon, co. Von- denmèrgon nog, toen kon-Ik sjuusl yan uit hudglee lange 'n spliljo van de raarnger- dljn in in nen nootcléér kijken op d'u erft. Zonneke scheen in de takken of er goud op gemorst was. En die haalf vergouden tnkskos slingen-teugen de blaauwo .ocht atgclookcnd, zóó schron, zóó prachtig, da'k eigen 'tien al(jven nek naar eb kijken. Toen kwam er 'nen lijster op neergestreken. HU zat siuust lu 'n zo straaltje en da boschoen m amlco. da be- z'n zwarte voeren bliauwjg glnnnsden as fluweel. Z'n potjes leken, rood of ze deurachenen wieren van 't v zonnelicht on z'n hokske gong op-cn-i zóó gestaag as van 'n oud-wcfke do-d-' paternoster aan 't mummelen Is. 'k Was sjeloers op da veugelljc dat t neergestreken kwam as om mijn 'ti I schopkc van 't prachtige vcurjaar te b: g-n. 'k Hen d'r toen don ok efkes uttgc- wlost, maar toen kwnm Trui mee z< drukte op d'ren -stèèrt naar binnen gesto ven, da'k weer maar goauw onder do krul len kroop. Waant as die uitpakt, cu smeer lk 'm weer maar gaauw achter do kellezen, 't-galtere veur 't onïekero ne mend Aroico, Ik schel d'r maar uf. ZOO to leggen poliooien, da's akkrebatcn- Maar 'k zal eerst 'n envelopke vragen aan Trol en-d'n brief solvere dlchlplakkcn, waant da-d-ga ze me nog 's gelovcrd om 'r wa verstaand van d'r eigen Dij te krabbe len en da lap ze mo niemeor "nen tweeden koer. Dus, veul groeten van d'n perfester (ze sto-d-ol te wochten maar ze zal er van vegt-n!) en as altlj gin horke minder vruguu, niewaar? n m'n bed uit, tatf eidelljk loggen me woer kalm in T bod du metoen lekker ufgokoold was. Zoo- a 'k toen nog wa gealupnn eb. Maar nog- >ns, go staat er wa mce uit... HIJ kin lo ziek ziju! "t Leven Is te kort on te küsteUjW zee-t- - maar, om er 'n menuutjo van te m asen. lo kunnen nog lnank genogt dood iUn. Nouw, prot nou maar 's veretaandlg mee i'nou tlep, Waant da gullie z'n briefkes In de kraanten zet en da ze 'r zelfs nog wel loeu bock vun gemokt emmen en du zo daar nog echoone stukken over geschreven om- ion ok, lk zeg maar zoo: as gullie mee getrouwd was not us ikke, dan zoude el oamlore plopcri. Muai- ollee, eerlijk Is «orlljk 't Is. tóch en goelon vont, muur ge mot 'm In de gaten houwen en da kundo inljn overlaten zeg 'k 't zolversl Manier, nouw Is 't velleke er af. Hij hee lekker leggen pillen., it le er nikske uie van In do gsta* hoe g'ad, Aanders zoude woer 's wa-d-Hoioren,1 eindig due mee de pen en gogiaói van' die zich noemp; r - fl'tUU. .12. ig 17 Maart 1930 Fa. L. Luycx en Zn. LANQE8TRAAT 48-51. - TEL 180 Zijden Kousen met punthiel, f 1.75, f 2.10, f 2.75 en hooger-j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1