BUITENLAND 1 m POSTREKENING 47910 TELEFOON INT ERG I» DE EEMANDEU UITGAVEi VALKHOfF Ot GS Woansdag 19 Maait 1930 28e laargang Baitenlandsch Overzicht Da tonaal onder hol Ka naal. Gaan buitengewone iimiUH. Indertijd heelt de geweien conservatieve premier van Engeland. Baldwin, een com- misele Ingesteld, die een rappurl moeat uitbrengen over de doelmatigheid van het houwen van een tunnel onder het Kanaal. Dit verslag I» nu gereed gekomen. Gelijk men weet, wordt aangeraden hel omvang rijke werk ter hand te nemen, maar toch komt er gein buitengewone geestdrift in hel verslag tot uiting. Het trekt de aan dacht, dat langdurig wordt stil gaslaan bij de argumenten legen den bouw, argumen ten, die overgens niet als steekhoudend wprden beschouwd. Bovendien is aan hot meerderheidsrapport der vier commissiele den een mlnderheldsverslng van hot vijlde lid der commissie, lord Ebblshem, toege voegd. Dete gelooft wel, evenals lijn col leges. nan de tccuii.sciiu mogelijkheden, maar hij is van gevoelen, dat F.ngelanda positie als eiland zckcro voordeden mee brengt. H|j betwijfelt verder, of de tunnel In economiacb opricht rendabel tal sljn en duebt ongunstige gevolgen voor ventenll" lende tukken van 'l BritsellO bedrijfsleven. Inzonderheid den landbouw. Zoo wijst hij erop, dat reeds nu In hol verkeer over het Kanaal de Invoer twee maal too groot I* keer touden, naar hij van opvatting Is. in de eerste plaats aan het buitenland (en goede komen. in het verslag der meerderheid worden de protesten vermeld van de bolanghebben. don, die van een Kanaaltunnel een on gunstige beïnvloeding vrecten, maar wordt niet aangenomen, dat een benndeellng op groots schaal tal plaats vinden. De mee ning wordt verkondigd, dat deze nadeelen ruimschoots worden good gemaakt door tal van voordoden, Hel oude ontwerp der Kanaaltunnelver- eenlging is het, dal tenslotte werd aange nomen; alle andere voorstellen er werd xelfs een brug In plants van een tunnel overwogen werden ala ondoelmatig van de hand geweten evenals e>-n ander uitge werkt Kanaaltunnel plan, dnt een recht- streekscha spoorverbinding Londen—Parijs t gisteren, nadat stj door den officier Justitie te Potsdam was gehoord, eon ernsligen zenuwtoeval gekregen. Op aan dringen van de doctoren moet mtvrc Momm eenigo dagen rust hebben, voor onderzoek tegen baar voortgang I vinden. Vernomen wordt, dat men b alleen nog eonfronleeren wil mol de lx personen, dio hel famllietilver te gelde maakt touden hebben liet parket Ie Pots dam zal Iwea psychiaters versaeken zoek naar do geestvermogens mevrouw Momm In lo stollen. Zij tal zlcb haar woning lo Potsdam Ier beschikking n de doctoren stollen. De politie ia op t oogenblik nog bezig met haar pogingen om vost tc stollen hoo mevrouw Momm de werktuigen Is gekomen, waarmede zij de „Inbraken'' zou hebben xirbereld. liet vormoeden bestaat, dat do jongeman, haar behulpzaam waa met het nnnbfc- van het tafelzilver aan antiquairs, ook boren en ander i voorwerpen verschaft beafi. Vandaag zal hij nog door do Justitie worden verboord. WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER TEL. 852 - GEVESTIGD 1885 Modern handgedrewn Zilverenwerken. EEN SCHEEPSRAMP IN COLUMBIA Een stoomboot een prooi der vlammen Vele opvarenden omgekomen ndon, 18 Maart. (IIN.) Volgons een borlcht uil Bogota Is een Columblaansch kualschip vergaan. Men vreest, dat daar-bij dertig personen hot leven hebben verlo- Londen, 18 Maart. (H.N.) Omtrent do scheepsramp meldt Associated Prest, dal dea nachts brand uit- brak aan boord van het stoomschip Ca ra- manga, dat op de Magdalenarlvler -snker lag. Ton minste 20 paaaaglera ieldena ltdon_y*n Jesbepmnnin» lijn EEN LANGE DUUR DER V LOOTCON FE R EN TIE Men bereidt er zich op voor Londen, 18 Maart. (H. N.) De London •che vlooteonferenlle lal volgens de opval- n politieke krlngsu to London nog ge- n tijd duren. Terdleu heelt zich be- 'orklnard om desnoods tot het midden den zomer op het einde van Iedere naar Londen te komen. De Amcrl •laatsaecrelarls Sllineon, die on langs n«g verklaarde, dat hij leu spoedig- inr de Vrraonlgde Slaton terug wonseti koeren, heeft da togen bogtn April reads besproken plaatsen voor den torug- do AraoriknAhscho delegatie albe- verklaarde, del de scheepvaart maatschappij voor 23 April geen plaatsen behoeft te reeerveeren. tip het oogenblik worden do voornaamsto besprekingen ach thermen gevoerd, waarbij de Itnli delegatie do hoofdrol speelt. Voor hot einde van de woelt worden geen merk- waardige resultaten in een of andere rich ting verwacht. Van beslissende bolookenl* dn vraag, of hel zat gelukken da Italia- in Is bewogen om af te zlvn vnn hun sch voor pariteit „iet Frankrijk. De bo- rokingen van hel oo|enbllk schijnen voor ion dool te hebben een formule te vin den, waardoor Hall* concessies zou kun- zonderdnt 411 afbreuk aan hol prestige zou doen, Men verwacht in Engel se ho kringen, dal, zoo Hallo tUn rlach vooi jiarilclt laat vallen, -frankrijk bereid tal zijn hot cijfer der tonnogo to verlagen. Tor- wijt de vorige week In hoofdzaak sprakr wa» vnn de mogelijkheid van oon drtemo gondheden-venlrag, wordt In Kngoleche klingen thans weer gewezen sip de n> ItalUkhold van hot u* sMrtd komei •ndhcdonwteroreg. 1n l den In een geilachivtiwlaaellng met gesloten deuren luaechen de leldera der delegaties liet afwijzen door Oostenrijk van het verdrag botreffende da verlenging mei car van het hnndelaverdrag bad ten gevolge gehad, dat door alle nahuunuaton Oostenrijk, Zuld-SlAVi», T»Jeoho-3lo- wnklje. Zwitserland en verder ook Polen, Denemarken on Nederland hun goed keuring van het afsluiten van de overeen- in petto werd gehoudon. Derhalve werd gepoogd een ultzonderlngabepnllng In verdrag op la nemen, waarin de bijzon dere poaltto van Oostenrijk erkend wordt Tijdens do beaprnklngon van hodnnaeond la het, naar vnn toonaangevonde Fran- te on P.ngolMche zijde wordt medegedeeld, hoofdzaak lot een overeenalemmlng ge komen, zoodnl er kona bestaat, dat In don au Dinsdag de moeilijkheden, welke in do eerste plaats its houding van Polen en Ifongarlja In landbouwzaken betreffen, illcn worden opgelost De KngrlaeJie minister van handel. Gra- »m. reist hedenavond terug naar t,ondon. i| verwacht, dat de buitengewoon belang- rljko overeenkomst betreffende de verion met een Jaer ven hot handelaverdrng aangenomen zal worden. Man la twfllW aan 'bpoorwegtunnej niet 1 zijn pleats Deze »0u uit twee hullen bestaan.«n-japnteuw 2j millioen pond koe- Ion Steurt wn slaatawege wordt niet san- bcvojen: de commissie huldigt de opvat- llng, - dal de. tunnel met particulier kapi taal MboiHtfL onderhouden en gedzplol- teerd kan. worden an dat da tarieven niet hougar MVhn la Aljn dan die, welke op het oogenblik voor bet Kanaalverkeer voor een gelijken arsland geiden. Maar een andere vraag is: zal de Ka naaltunnel nu worden gebouwd of nlelT Poor het rapport ia. naar uit Londen aan de Pr. Ztfi wordt gemeld, de waarschijn lljkheid niet grooler geworden. Er beatnet bU do Engel«rhcn een zekere tegenzin, wnt het opgeven betreft der eiland-positie; In het raerrderhei'lsverslag van lord Eb- bleham wordt dit trouwen» openlijk ver kondigd; vroeger liet men militaire over wegingen gelden, maar nu de militaire ar gumenten niet langer houdbaar zijn. be paalt lord, F.bbiaham er zich toe te zeggen, dat de tunnel „een gevoel van onveilig heid" zou geven, Maar deze 'nsHncüave tegenzin komt zelf* meer of minder tol uiting ki het ,,us!tiove verslag van de meer derheid der commissie De tunnel mooi, n»er RU aanbeveelt, door particulier kapi taal fgflnanceerd worden, maar ongetwij feld beeft de Times gelijk, wanneer dit blad opmerkt, dat een beroep op de kapitaal markt op grond van het rapport der com- missie geen gruote ka na op succes zal heb ben. Br komt te veol twijfel tol uiting: zei»* de technische mogelijkheid, om hot werk uit te voerrn. la niet volstrekt zeker; de rentabiliteit I» bei nog minder. Noch hel een noch het ander kan met zekerheid worden voorspeld: er zal geprobeerd moe ten worden. Bovendien beteekent de bouw, ala middel om de werkloosheid le bcatrtj- dan, alecbls een druppel, dia op een hes eprongon en of verbrandden .fair de" bran dende pertroleum zich over bet water ver spreidde. De kapitein Is In da v'.ammen bet brandende schip omgekomen. ew-York, 18 Maart, (V.D.) Naar ge meld wordt, staat hot thans vast, dal bU do scheepBramp op de Caratblache zee meer dan 20 personen, leden der beman ning en passagiers, zijn omgekomen. Hel stoomschip, «let een lading patroletim nnn boord had, afkomstig van da olievel den van Maracnlbo, was da Magla.ena-ri* vier opgevaren, toen do brand uitbrak. Het vuur,,'breidde zich met zulk een snel heid en met zulk een gewold lilt, dal het onmogelllk was tijdig maalrogelen to no- dCVAABLIJK BERENVLEESCH. Twos personen overleden. Stuttgart, 18 Maart. (V. D.) Tenge volge van het gebruik van berenvleeach zijn voraeheidono personen ziek geworden; er zijn er reeds twee overleden. Het vleeech Ie blijkbaar a.'komstlg van een Jongen ijsbeer en is na gerookt te zijn In een herberg al hier ala consumptieartikel gebruikt Er wer den ongeveer *0 portie» van verkocht. Waarschijnlijk zijn hierdoor niet minder dan 30 personen ilek geworden. DE KONDERLOWE DIEFSTALLEN. msvïouw Momm. Hat wataontwarp aangenomen. Berlijn, 18 Maart (V. D.) De nieuwe wol Ier bescherming van dc republiekia hedenmiddag In den Rijksdag met stemmen van do rsgceringsportljen tegen 150 stemmen van de oppositiepartijen genomen. De oppositie met name de munisten, gaf haar verontwaardiging dezen uitslag door een heftig „P!ui"-geroep DB P00L8CHE KABINETSCRISIS. Een opdracht aaa grot 8zy- Waraehau, 18 Maart (II. N.) De Poolsehe staatspresident heeft den voorzit ter van de Eersto Kamer, prof. Szymanskl, do opdracht tot vorming van het kabinet gegeven. Szymnnakl. die 81 (aar oud la, la professor In de oogheelkunde aan ds uni versiteit van Wilna en heeft ook eenlgen lijd In do Ver. Stalen vertoefd. Twee Jaar geleden desd hij zijn Intrede in do Eerste Kamer en werd spoedig tot president geko zen. HIJ la een aanhanger van Pllaoedski. De staatspresident had eerst Pllaoedski mei de opdracht willen belasten, doch deze heeft daarvoor bedankt Naar verluidt klaarde hij MJ zijn weigering dat bij met afgevaardigden wil samenwerken; die een regeering willekeurig len val brongen on over dingen «preken, waarvan zij verstand hebben. HET BEROEP VAN HATRT VERWORPEN Londen, 17 Maart. Hot hof van appèl geft het beroep verworpen tan den flnan- -ier Hatry, die zich verzet had tegen bet .•ronge vonnle van veertien Jaar gevange nisstraf. Do. Jprd chief Justice verklaarde, dat (IH.nnnnls gben dag te lang I*. ITALIË WENSCHT NIET TOE TE GtVEN De fascistische pers houdt hardnekkig aan da pariteit vast Zorgt Japan vonr nieuwe moeilijkheden? Fa. L. Luycx en Zn, LANQESTRAAT 40-51 - TEL. 1M Wollen, Katoenen V FILD'ECOSSE KINDER-MEN extm lang been, van heel goedkoop tot heel PRIMO DE RIVERA'S HEENGAAN Stoffelijk omhulsel naar Spanje Zondag, i overlijden v 17 Maart (V.D.) Don gohoolsn bet kend v den SpaADechen dictator marge.'niren, bobben valo Fran- S|,nnn*ch* personen een bezoek ge bracht in hol kleine hotel In hel centrum iler stad, waar Primo da lllvrra gisteren Is overleden. Hedenmorgen vond lovcne In do korte rouwdienst ploot», tan slechts do familieleden van den -aal en eentgo jonge vrienden dcelna- II et stoffelijk overschot wordt nog lie den per trein naar Spanje vervoerd. Ook do legere verloofde van Primo dn Hlvcra, ■rcedes Gastellunoa, bracht gisteren een zoek aan hel sterfhuis, waar tl) conlgen i! In dc sterfkamer bleef. Parijs, 17 Maart. Hedenmiddag Is I stoffelijk overschot van generaal Primo Rivera te PnrIJ* In het hotel, waar hij ov leden ia, gektsl. Nadut een geestelijke i gebed had uitgesproken, werd hot lijk ni hel station gebracht. Aan dan nnchttn naar Spanje w»« een speciale wagen haakt. Tc Bordoauz is generaal San lurj» met twee ordonnansofficloren aangekomen om bet UJk bi ontvangst art (V. D.) De Popoio dl Horna schrijft nnur nnnletdlng van de vloot- ennforontiu la Lnndan, dal alle ta Londen vertegenwoordigde mogondhoden druk op Halte uitoefenon, opdat Hnllft het beginsel pariteit met Frankrijk zal opt lullannsrlie delegatie lui, ook wi gevaar loopt, geïsoleerd te worden, geen millimeter van tiaar oorspronkelijk stand punt afwijken. Wanneer ds dag kom.f waar op de Kgllaanacho delegatie gedwongen zal Worden hpenlljk de kaarten op tafel la rag gen, dan zal men tien, dat (Ie ontwapenfngi- conferentle slechte een voorwendsel Is gs- irban de vlootmogendhsdsn oon verhouding te scheppen, waarbij Italic op de laatste plaat» koinl te staan. "e Dolly llerald noemt het gerucht, ala den Engeland en Frankrllk annien Unite tegenwerken, onjuist en achadelilk. Do Tl» zegt, dat do meenlngsverschtllen tus- •n Frankrijk on Italia da voornaamste hinderpaal blijven voor een vljf-mogendhe- don-overeonkoinst, terwijl do mogelijkheid veroenkomsl tueschen de drie mogendheden lo komen door imiddola uit Tokio komando berichten, leeds sterker wijzen bp *»n Jspnnarhe afwijzing van de laatste Amortkannsehe voorstellen, bolangrljk geringer I» gewor den. Uit Tokio wordt gemeld: Tegenstrijdige borlchlon doen de ronde tón aanzien van de Jongslo bepalingen, voorgesteld voor de overeenkomst lusschon Japan en Amorll Er schijnt oen emallg meenlngsverschil hustnan tusschen liet mliilslarle van marl dut van buitanhindxcha zaken, In weer- vun alle officinale beweringen van het •ndael. Uit oen mededeling van hel do- lement van marine blijkt, dat het groot bezwaar heelt tegen de voorgestelde sterkte van de kruisers inel schtdulmsknnonnon en die der duikbootcn en verklaart, dot de vloot tn geen geval een dergelijk voorstel aanvaardt. In offlcloelo kringen n schier op, dal deze mededoellng persoonlijk Inzicht vsn bepaalde offieteren weergeeft. „BISMABCK-BUND' TERBODEN. Oberhauaen. 17 Maart (V.D.). De Btnmarck-Bund, de Jeugdgroep vsn dc Duitach-nntlonale Volkspartij Ui Oherhnu- sen. Is door den polHleprcfcci verboden, omdat deze organisatie e»n voortzetting Is vsn den In Rljnlsnd-Weslphalen vqrbodon Slahlhslm-bond. DE CIU8IS TE WARBCBAU Hst ontslag tdch s«iur Warschau, H Maart. Mnaningavond heeft de prealdenl ven do ropubllwk hot of slag aangsnomon vnn den voorzJyMfa vi den n inlsterraail, Itarlsl, alsmede vMV. h gebccle kabinet, hem, evenals alle §»lni Urs, tevens belastend met dp waardbnh der zaken tot dc vorming v*A ean-nlap minlstgrle. gf. DE DSP^NECONFERENTIE. 'j' Oanstlgsr Ganvo.tV Maort (Y.D.). deNngsn op dc iWuenaoooferCntle ilpn gsr ToarallzMiIhfu D.). De onderMK xzferenUe zljzi h* zicht vooruit to loopen op da ulteli hmllsslng. Daze uitalndelttt- be over do toekomstig* ontwikkeling-F vloolbaala zou zoo apoadlg mogslM vloolconfarontln worden getocht, doe niet genomen wordon dan na ovorl da batrokken ovonameh* baalurefu Namens do cotwsrvutlava pari!) Churchill >i)o goadknurtn» niet au» da t«v gonwoordige vooratellon on begrootIngondaf' rwgairlng te kunnen hMitan. IltJ vraag waarom de beperking vsn da «turkte kruisen. wss aangekondigd voor hot begin der co'nferontio, in planui van deol uit tb' maken van alg-meorie onlwapetilngapmre- dure. Er braUiat een groot gevaar, zebla' Churchill, dal da vlooteonferenlle zal blij ken niet een nlgemeone vlootooiwape ning ten doel lo hebban, doelt de ontwape ning van Oroot-Brliutnnl«. VERKLEINING VAN ENCELANDS VLOOT Londen, 17 Maart (VP). Rij do Indie ning van de marlne-begrootlng In h*t l a gerhula, eelde Alexander, de e<r«te lord van de admiraliteit, dat deze begrooting, £51.739.000 tegen 55.805.00 In 1109 bedra gende. oon vermindering geelt van £t.128.000. Vergeleken bij 1014. «tolde liU een vermindering van 30* vaat Hierop wijzende, rolde Alexander, dat geen enkele andore mnrltlani* mogendheid ter wereld vrijwillig een varmindering hul Ingevoerd, vorgolekon mat den toestand van voor den oorlog. Ton aanzion van do conferentie te Lon den sprak Alexander da hoop uit. dat het gevoel van pessimisms jegens deze confe- mille door hat reaulUiat gelogensiralt zou worden. Wal de vloothnais ta Singapore bol relt. voegde Alexander hieraan lo». dnt een zeer belangrijk! vermindering ven werkzaam heden aan de vloolbaala ta Singapore mo gelijk wm gebleken, zonder In «enig Op- OVERSTROOMINGEN IN MIDDEN-FRANKRIJK Springvloed In St. Nazaire 18 MstrL (V. D.) .Va de e stige overslroomlngen In hel Zult Frankrllk k'imen Ibana alBMBi berichten binnen uit het midden des lands. D» rivieren Char, Vienna, Itulra en Saóna zijn vele Meters gostegon en Ion deela bul hunne oevers getreden, lengovolgo I j!Jlsche8pvo«rlvcrkeor grisila be- larninsrlng ondervindt- Ook do Selna la stork geslegon, tengevolge ven hot hoog» nlvoiui barer nevenstrnmnen en henfl thans een stand van drie Meier bereikt. Indien het water-nog oen Motor stijgt, loopt hot scheepvaartverkeer gevaar. Ta Salnt-Naxalre heelt «en springvloed grnotn schadu aangericht. Ds nobll do kust gelogen straten tljn verwoest Do vlsschsrs» havens In de nabijheid van Brost werden eveneens geteisterd. Verscheidene vlsscliors- vaartulgen warden op de kust geworpen. Volgens een mededoellng van dan bevoeg den regoerlngscommlssnrls zijn thans In het door da ovcrstroomlngon gstohnerde gebied do inecst drlngonda maatregelen genomen. Allo dootlen zijn geborgen en alle dnklooten zijn In noodwoningen ondergebracht Voor do arbelder.-t van dn verwoeste fabrieken is gelegenheid lot arbeiden geschapen. Tluins wordon do «IgcnIIJkc plannen «oor don wo» derophouw uitgewerkt. Een bllzontlere wet zal bij de Knmer worden Ingediend. De ml- nlaterrns.i zal morgen roods over deze wet beraadslagen. Parijs. 17 MaarL (V.D.) De llnke.-zy.ijl rivier van do Vlcnnc, de Clam, Is bUltcWH haar oever* getreden tn hotft de lagi^ buurten van l'olllers overstroomd. VW| schillende (abrlcket. In do omgeving r water. Ook da Vlrnna U nultaa d re getreden, wsardnur do l.ige biiurlKkl Chatcllcrault onder water «nam' Olllen va Par IJ», 18 Maart Het totaal der b|| 1* (lunquc de France Ingekomen giften ten behoeve van do slachtoffers der ovoralrdo- ming bedraagt 18 mdlloen Irsnca. Ook de Seine u sinds (tateren aanmer kelijk geelsgan. z jé 1

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1