[BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER *b na «vmana mk (au gr «en Baitenlandsch Overzicht dooien en oen zeor. zeer beperkte schikking i ircflun, in do hoop. dal op den grondslag daarvan later spijkers met koppen kunnen Morden geslagen. Voor een breuk deinzen alle deelnemers terug: want de consequen tie daarvan zou zijn. dat van alle zijden naar hartelust eon ontstellende aanbouw van schepen zou plaats vinden. Do uit spraak dlo Snowden In den 'mond wordt gelegd „Nog zoon conlerontle cu \v|j krijgen opnieuw oorlog" is dan ook zeer begrijpelijk. I.ulcn wij ons echter trooslon met de hoop, dat de zon wel eens vaker is doorg-bioken aan bet zeer donkere nverk van internationale conferenties. een tegenprestatie rekenen, die zou bestaan In een hervorming van het kiesrecht. Eon cvcntucelo behandeling van een kiesrecht hervorming zou echter niot eerder »sn de ordo kunnen komen dan tegen het eindo van hei komende jaar. Indien de Arboiders- regoering zich inderdaad handhaaft, zul itanisay Macdonnld In da komondo herist zoowel do Imperial Conference als de Indi sche confcrcnlie, waar het rapport, uitge bracht door de Simon-couimissic. presldoe- 769.3 te La Coruno. Langste liaromotWl 7M.1 te Itöst. Verwacht^»,'1.}' Matige N/O.' N, v -ffodceltoHJk -bowotkL w ol geen' i>o«rsluJrlwv< -lijk koudere Ook de „Sunday Times" schrijft, dat lus- achen Liberalen on Labour con zokero over- ennkomsL is berolkf, waardoor do liberalen do regoering zullen steunen ten nansjon van Ou Kolcnwot, dio In dit geval zeker aan- genumon wordt, terwijl do regearing ern stig rokoning zal houden met do liberale grieven en vvcnschon len aanzien van hel bcslaando kiesstelsel. Tevens zou do regoe ring nog ton aanzien van haar eigen pro grampunten vergaande concessies aan de liberalen hebben gedaan. 6 uur 49 min. Londen 23 Maart. (V. I>.| De „Obser ver" bevestigt In een bericht uit Bombay, dal de verslagen van de redevoeringen, dio Gliandi op verschillende plaatsen houdt, door d.- censuur worden gekeurd en even- tueol gewijzigd. De toennnicmlo aclic van Ghnndi rechtvaardigt echter non dergelij- ken maatregel. schrijft het bind. In zijn te Moisa'I gehouden lede verklaarde Gliand. O.B.. dal hij dag en nacht er voor hólt, dat het Di-ilsclic hevvlml over liullé verstoord zal worden. UIL verklaarde zich ervan over tuigd, dat liet zomin wn«, nog langer liet bestannrcclit der Britschc heerschappij tc erkennen. Volgens Kogqlschc persberichten zou Ghnndi limits openlijk do opstand piodikcn en daze een nationale plicht linemen. Tot DE 8THIJD TEGEN DE WEHKLOOS1 Londen, 22 Mnurl. Minister TlioSH verklaarde hodenavond te Londen, dttljM voorspelling, dat oen persoon of een i'twl ring binnen enkele tuuunden of zelf» eliGgH Jaren het vraagstuk doe werkloosheid tfl kuiuion oplossen, ondoordacht zou zijn. SB vv.-rkloosheid is lil alle ilcelen der werMAl nooit grooler geweest dun zi) nu is, Iwïfl geen alleen is wijten Is aan do overprM duolle over de geheele wereld. IIIJ (Tho mas pjogt bef hoofd i« lijeden aan dolt locslaiid. maar niet door de tegenwoordige fase nis een lijdelijke lo hohandclcn. Gelukkig, zoo voegde Thomas er aan loo, traden wij een stadium binnen, waarin voor het eerst sinds tal van Jaren goed koop geld een boluiigrljko rol dient Ie «po len lilj hel sllmtilceron van handel en In dustrie. liet disconto, dat cnkola maanden geleden liH bedroeg, bedraagt thans' ilJ-s en ik geloot stellig, dut liet nog niet zijn luulsto peil heelt boroikt. liging van hei bestaande regime, doch hij wcnachlo nloi, dut den vertegenwoordigers en loden dar huidige rcgccring esnig leed zou os ol komen. Ook vuii andere zijde wordt gomeld, dat Gliandf zijn aotlo von lijdelijk vjrzet meel •n mser «oriënt rn ..«.wpwrr-f-.f hst fMdi- ken van dan -Opsiinnf.-De' Brilsclio autoii- lellen zouden 'I in Ook da arrestatie van Ghundl 4riis(lg overwegen. DE NEWA BUITEN DAAR 0EVER3 GEfREDEN. TELEFOONVERBINDING OUITSSHLASD- BRAZILIË. npgollcurd. vlnmmekes d't os Trui de pan val 'i Inwijd tuszCheii de liprlnder Itiing. pang! 'i plak aan plntiehuls en iekeljqgre u>'.ira>i Mtandig 24 Maart 1930 Hoe langer de vloolcor.feientic 111 de llrii- sche hoofdstad duurt, dos tc ongunstiger beginnen de berichten ovJr den loop van lo lulden en op het oogcnbltk z; iM-eleraanl in een slop. Tardieu. de sche nilnlsler-prcsident en Driand. c flièlar ven bultonlandschc zaken, ven op het oogenhlik ie PhiIjs en zl) schijnen ni« geneigd to zijn naar Londen terug te ketreu, omdat cr toch niets voor hen U ie doen en zij het zonde vinden den kostbii ren lijd, dien zij thuis beter kunnen gebrul kén. te verknoeien. Muar met alleen is de terugkeer ven Briojid naar Louden voor- roopig zoo goed «Ie uJlgcsIolen. doch ook de audere Franschs ministers, dit van ma- line en koloniën - Dumcsnil en I'iéiii hebben reeds hun koffers gepakt 1 hqn T' v^Urlan.d -tMug tl beeld eveneens tal worden gevolgd -MaaslgJk Q« «csliind heelt zich dun ook icedsfiMgvijze ontwikkeld, dat Frankrijk ter cemfepentir «Heen nog is vertegenwoor digd door 9e Fleurinu, den FvouaChon go- - zunl tc Londen, liet plotselinge vertrek dor l-'roiischoii 'f gcoft aanleiding tot, voor de hand liggende «jj lomboijo beschouWtpgcn immers met rechtkan eruit worden sfgelcid. dut men te Parijs elk vorder-giraal op het oogen- blik overbodig en nutteloos achL De l-'ran- schen zelf rijn niet bereid nieuwe voorstel len te doen om tot een vergelijk met het. ev'en hardnekkigt Italic te komen en laten het blijkbaar aan dil'land of aan Amerika, Engeland en Japan over om hei een en an der aen de hand tc doen. dei Frankrijk er- tos kan brengen weer san da eonfercnlie- tafel toj^ofqen zitten» Ven Frankrijk zijn op tiet- uogsnblik geen stappen, om den yastgeieakten wegen weer aan hei rollen («"brengen, te verwachten. Muar ook overigens Is de conferentie tot, eindeloosheid gedoemd, omdat de K„gelsch- Amcrikuanbcho vaoretolion, dlo nan Jnpnn zijn gedaan, to Tokio niet al te gunslig zijn ontvangen: de admlrnlltail heeft er vooral bezwaren togen. In do Japansche hoofdstad bestudeert men het voorgoetoldc vergelijk nog en pas in het begin der volgende week wordt het antwoord uit Tokio verwacht. Dps fWhrt tilf» niet «ons zeker, of er wel I tussclien do vijf raogcndhodrn is ecfttfg momenteel niet dun minstens Kb*, zoodur do toestand zeer goed wordt gekenschetst in den aanhef van een Londensch telegram, die aldus luidt„Een grooto ontmoedigiug hcersclu op de vloot- conferentie". Uit wachten U nu op een verrnssenden stap. hetzij van do Angelsaksische sinten, hetzij van Ha]|£, maar niemand schijnt del moéd to hebben over do brug te komen zoodat1 men aanneemt, dal do conferentie op ha«r lftalsic boenen loopt. Er wordt reeds-joverivogen de bijeenkomst te liqui- BUITENLAND GHANDI PREDIKT OPSTAND Hij itaaht zijn actie van lijdelijk verzet n, 21 Maart (V.D.) In lfotti Kali hof iiei-fi bedeniiiiddag de tcestolijko ii ni iiikstrlliiig plaats geluid van >le dia -loloouvcrbiudiiig liorlijn—llio WILLEM GROENHUIZEN Langestrlat 43. Het juiste méres voor Uw Gouden- en Zlftrerenwerken. TÊL. 852. SAMENGAAN TUSSCHEN LABOUR EN LIBERALEN De geruchten duiken telkens weer op I. o il don. 21 Maart. Het gerucht loopt, -Jut Lloyd George bezig ie over eelt aecoord te onderhandelen met dc regoering. Enkele leden van den linkervleugel der arbeiders partij verklaren to gelOovcn, dat liet doel ii coalitie van do gematigde arbeiders do liberalen, voor de verdediging van don vrijhandel, hclgecn do regooring ver lassen zou v-un den lasi. dien de linker vleugel haar bezorgt. Het verhaal van dc Daily Mail over oen mogelijke overeenkomst tussehen do L.v iiourparilj en do liberalen wordt door de ten, blijkens hel Vadtegengesproken, inch bij mevrouw Snowden zou reeds vijf weken geladen zijn gearrangeerd en slechts toevallig samengevallen zijn met stemming in het Lagerhuis over liet koienontwerp. Daaruit volgt echter nog dat op die lunch niet over een geza menlijke vrijhandelspolitiek zou gesproken m dut daaruit samenwerking tiiasrhcn belde partijen zou kunnen voortkomen. hangt daarvoor af van dc Laliniir- pnrtlj zelve, met name van Macdbnald. t houding tegenover do liberalen niet bepaald van do intolligonlsie ploegl te zijn. onden, 23 Maart. 'V. D.J Moor cn tr gaan dc Engelsche-bladen In du hou ding der liberalen tegenover de Labuur-re gering een toeken zien van één.entente Ulevellen Labour en do LiberaItuv.' Al» eer ste belangrijke resultaat, van deM'.vyiJzlgiiig wijst men op den sieui* dor liberalen, de weering jn het LaEcrijWa-.vaziaimd hij de behandeling van (Ie KolCowel. door zich te ombonden van sleoiming on zolfs door stammen tegen de door do Consei-valloven ingediende amendementen. Deze gewijzigde mg der liberalen zou van grooieu In kuilden zijn op de geheele Urilsi-hc politiek. De ui( regeeringskriiigon reed» of ficieus luingekoiidigdo nieuwe nlgcmoenc verkiezingen in de inuand Mei van dit Jaar ui daarmee voorloopig van do haan zijn en liet leven der Arhcldersregecrfng zou ziju van met min.sinns twee jaar ver te worden. Volgens de Observer" i» cn publiek geheim, dat de liberalen op GROOTEHAVENSRANDTE HOBOKEN Een half millioen dollar schade New York, 23 Maart (V.D.). Gisteravond s in dn liuvon van Hoboken eon gronio unnd uitgebroken, waardoor tweo iiiinlcg- 'lelgers met dc daarop gebouwde pakhuizen -li andere gebouwen werden vernield. IIoc- „cl de brandweer van drie gomc.onlcn ondom New York aanwezig wns, alsmede ;on aantal drijvemle spuiton zag mon geen .vans bet geweldige vuur tc blusschen. Het ingestelde onderzoek wees uit, dut do brand laan in een op een der verbrande gebouwd loknul voor arbeider». Do wordt gcachni op oen half millioen dollar. Ten einde te coorkomon, dat zij door liet vuur worden uungetasi, zijn vijf fin- gelsclio stonnischepeu, die aan do steigers gomeerd legen, op dc rivier voor tinker ge- Fa. L. J. Luycx en Zn. LAriQE8TBAAT 4M1. TBL. 180 DIRECTOIRES, Kinder^- en DdniM-m«t«Q. Katoen y. M ot. tqt 1.10. ';toAi.é F.brieken onder water. K' owno, 23 Maa'rL (V. U.) N'Anr. uil Moskou wordt gemelit, is to Leningiad ton- gevolge van dan slerkon storm, do Nown buitelt lianr oevers getreden. Talrijke fabric- geheel onder water. Tweo booten groopuii arbeider» sloegen op do Xewn I, lien iindcro groep arbeider» van ongn- L'i- bo man, werd op een ijsscbots iifgo- dreven cn kon lot nu toe nic-t gerud worden. Do marine beeft bevel ontvangen d" bevol king togen do ovorslro'oming to boaclior- DOOR A. A. L. GRAUMANS Mèórt ruurt «»1 z'nen sieirt. am één haalf uurko tijd mokte vcurjasr, najaar en winter mee. l)e loclH- it (laar boven oe ven kop rond ol ze zijn van ;tOOvnrhekacn. die 'r mee eems tekeer gaan of z'san d n hcIioc zijn. Ze rausclicn r deurlirncn noiiw- ilH-d-oorei) en zien vergaai. Dui dc da schouw tc rozen cn te fluiten da-d-et khclielpotle-n- r n kltirkc van nrt of 't verlegen wordt omda-i ziicu nek kietelen en blazen, Dan rollen de wolleken i i modder z meknre. Troebel en donker wordt dun d n d.fi in buis wor 'i liaurdsHkké'lock'-iEn van gloeiing daaronder da schemert er dan op 4d üusteren grond of ge leeft in d'n donker vcur Kerstmis! Ds wind giert deur de «-platen. Ilaecl- steentje* (etsen teugen dc ramen. Bullen raqacheud van 'Ie palllicil op oen il-ik. Springen op van d'n haarden hoiorii. ilnm buiton op don erft en rollen dun -Ie kuiltje» cn do putje» >n, gegraven 'leur d'n Blek, ilour de kiepen, van Je wortels van in'nen notelèèr ou appelêCr if. cn springen mee 'n sierlijk zw.ialkc t.-vgen ile wèreld aen. En Bjek krapt grommend in z'n hok as gllkela van die dartele ijsklonl- jes teugen1''z'n ivvarto.' neus- aapkclseii. Dc kiepen gasn in 'n pai^jjwke-n-'t mehthok n ataun Je^.dijugci l weg en is T of liocl dc uuttlur. I :l opeugeaciiovn wordt om ur 't ouwe Mickr. van dn bruve iiicii: deur l« luien Ju vullen luster! ,Ncn diepen zucht van ojilnclitiiig golfl weggeslopen en uu» vo vvltfe ^nuron weer lilui dag smaii. „Ziezoo", zuelit 'Trui (-liepen heel, „Mleke zit iu«o d'r i 't dürp liuangl „steunt op d'u d»g da-g-T housi van slikken zoiiw. daar ineen» liclcrt in bisukzanm ge- bani t klukske uit d'n toren. Sobcrket cn elatlg drijven ili- klu-inkskea eentonig (leur d'n sneeuw. Zeurig dreunen ze dc daken over en alles i» vol inestiglieid F.lkcs lüsiercii ine heel -still .-ke». Verge- ten dc Hliecuwvlokskes, die daar allij blij ver: vullen. En 'l is of d'eeuvvlglieid deur onze muren drong eu oni ons henen li veri. „Jnhuchl Trui, mee vrouw Itlil Is 'I ok alweer afgeloopen. Afijn 'i gelukkigen engel in d'n hemel, wuani wa» tóch maar 'r cn »ukkel6èr' - en klèng- klèng- klAng klotsen do-klaanken op c dreun d'n hemel leugen, waaruit zvvuu droppen sneeuw i:c-i wentelen. „Noiivv dragen ze Miekc de kerk uit,' ik cn meteen zie 'k 't nietige kistje, rood van ment» mee i zwarte kruis, op zwarte buur schuiven cn 't kleine slo achter laank» 't kerkeke slingeren onder d'n vallende sneeuw cn 't klóng-kléiig- klcng. 'k Zie 'i zuiver kruske op d'n I""- gun stok in d'n triesten dag llitsuii. gedra gen deur ons pustorkc naar grootc zwar te gat da-d-op Mleke te wachten leet. „Griep.1' snerpt Ti ui. „cn paste gij maar op, munnoko," eu wijd utaan d'r oogen .opon. ..'t is nouw nel goui weer om bij oevven du* gepakt tg vvorren, ga'bij da raam weg!" „Miekc tref kwaal weer op d'rcu lesten gaiink, Trui," en Trui knikt en knikt, lot d'r Tip'hangen ('n bi wijs da zo diep in gc- dachlen isj en schenkt de koffie op. 't Klokskc z'n klaanken die sterven weg. 'n Enkel vloloike valt er nog onzckci deur de locht. Do wolken scheuren opcu van edel Maauw gulpt er naar tooverl 't zonneke (fn 'r tegelijk', die zijn d'r eiku (Inppcr komen z'uit i schüfl lllck krój'l ok z°i> hok w en daar volt er zwaar, as pkérol, 'non druppel van d' gen ze, die leslc diuppc!» volle zonneke en d'n hlua schoonen dug nouw. die Ie vv der do Mèirtsche zon. 'l Leven 1» weer iovcrau Wlt-hlinkund glimmen de o der 'l nuuwc, folie lichi- Zonnckos vin licht stralen d'r al vuil dc rondo sloelpOO (en in ni'n huis. Straaltje» licht pieken e van Koperen kumiuke» on blinkende .lings kc-s. Zuiver cn goud is alle» wu ge ziel. Dc biest staan tcstiiampcn in d'n Mul lilcr naast cn meziek is 't Inwijd van dc nomci en dc kannen die ik rinkelen beur in d- scliuicn. waar 't ficst van d' n arbclJ, oiiilei d'n zang van de nicldon weer opflikkert ui d'n herboren iliig Trui ia 'tn gesmeerd cn deelt oe I" uit ilu'k 't heuren kan. „Olloe. Jan. -' moe l'lo'o d'érpels pooien! Bet, gij i vandaag vcur 't voer van de blostvu; i eerst 'l vuur maar anil in 'l achter Bsrt. het"' 's! Gade gij de gruunte* vai akker halen vcur d'n baas z'nen -gruui wegel eu deukt erom: nie ollecn T beste van 't laund. alias zo'n bietje deurme- knre, me molton zuinig zijn; ge wit >1 -wél! Hei, Hannes, nieste gij do bicsten 'a uit: ze staan lot d'rcn stéért In d'n blubber; mot ik uow da nouw allij weer opnieuw komuie- nie zeeveren, breien! i» i sprikwoord. F.ii feu, dun n» d'n wlodcwoerguiii niiostrljon, Jongen, miiidor» krljgdet niou mijn aan d n stok." En ineen» 'non kiijseli dlo 'u scheur lu do lóchl inoki. Trol lieot 'n kat op d'rcn ui. klót», klol», daar giert 'non klomp vuil gescholen wier! Hunne» mol °iu gaan halen eu draagt in elke luiend li liclil, Toon gegeven over katten in 't algemeen en deus zo» in 't biczonder, maar du zoude maar schrabben n» ik die tccjcripCn allemaal vor der opkulkte. Maar 'i luid veul weg van dl» hagelbui vaii diiai-siraks. niaar dan veul erger- Keh me bedooid van '1 lachen Wauiit la»: ik oew zeggm: t Is sjuual '4 kalje da (I-in z'nen zuigellngeniljd nla tio- ren wouw. omda de ouwe gin mulle vour 'ni had. Eu «oen liec Trui. lusschen al d'r drukte» in da kleine opaallemannderko gi-notzohi'ftchc rni-e n olgeiigomokl uvinojo- luui'-jiilgflogclikc. Gliiim>n»oli wouw 't dood maken an 'I gong Trui ann d'r linnrt dc !u bvesje bliiiicdc van d n liongci'. En zoodoen de hec ze 'l tocri gebakerd. 'I Uict Jixn uk „Trulke". Mnnr Trut eu 'Trulke leggen nouw lillek overhoop! De Mt'Ci'isi-ho buien ritten ieveraaos in! In de tnongchen liulzcn ze tnoc al T gclicr

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1