BUITENLAND 28e leergang No P a r u s, 2 0 M a ur t. (V. D.) Hot systema tisch verzet der studenten aan do medische faculteit van do Parljacho universiteit tegen do colleges van prof. Blanchotlftre duurt nog .steeds voort. Ondanks het dreigement van den rector der universiteit, dat de oxumens eerst in November van dit jaar zullon wor den gehouden, wanneer de incidenten, die iu do afgcloopon veertien dagen voorkwa- mon, zich herhalen, blijven do studenten de afzetting van prof. BlanchotlAro eischon, om dat hij bij do examens veel te streng zou optrodeu en moer dan vijftig percent van do examinandi zou laten zakken, Gisteren kwam het wederom tot protestdemonstra ties en incidenten. Hoogste Imroiuotertitajll}-' 770,(1 te Rennos. j- laagste harofMterotlMU 7^1.7 te Donzig. Verwachting: vl& Zwakke tot matige Z.,.W, tot Z. wind, mcesti JloNtófit half bewolkt, WMWllijflH rtmog woor, iet» patfriM ov«fc i gcklcedo Donderdag 27 Maart 1930 Bnitaoiandsch Overzicht Het aialt der donaas-conferen tie. Geen aanleiding voor groot# geestdrift. tlAfndag is te Geneva de confcrcnlic. waarvan hel doel was tot een wapensUl stond op douanegebied te komen, geëindigd. Kvonmin ols men geesldriftig kan zijn over de rceultalen der Internationale militaire1 ontwapening, kan men juichen uitvioeiaeJ der pogingen om .ten economi- schen vrede naderbij te brengen. De uitkom- eten, na vijf weken onderbandelens. zijn, ondanks de ailerwegc geprezen leiding van onzen landgenoot, den heer Colljn. buiten gewoon teleurstellend. Wel was het besluit der conferentie een accoord, maar do vre- desidco is daarin niet op sprekende wijze belichaamd. Italië cn Frankrijk verzeilen zich voondurond tegen elk vooruitstrevend denkbeeld, zoodal de aanvankelijke voorne- mens, om van 1 October 1929 af twee Jaar lang geen enkol Europeesch tarief te ver- hoogeu, niet lot een bemoedigende werke lijkheid wei-don Blijkens den tekst van de gesloten han- delsconventic verplichten de conlracteeren- do partijen zteb voor 1 April 1931 geen ge bruik temaken van de mogelijkheid om de tegenwoordig van kracht zijnde handelsver dragen op te zeggen. Aan Oostenrijk, TijechG-SlowuklJ» en Hongarije, die thans up het punt staan hun handelsverdragen te wijzigen, is voor den tijd, gedurende welken sU onderhandelen, hot rocht toegestaan zich onderling niet ge bonden te echten, wat da verlenging .Ier thans beslaand» verdragen betrofL ls het resultaat vut hun onderhandelingen echter een douaneverbooging, dan heeft tedere slaat, die de handelsconvenlie toekent, hel recht deze .tegenover de drie bovengenoem de staten op te zeggen lede.» eoiUracloe- rende slaat mag tot verhooging der tarie ven overgaan of nieuwe vaststellen, tnuar zij rooet die tevoren aankondigen. Natuur lijk kutmen belangen van andere lauden door de verhooging In t gedrang raken In dat geval moeten onderhandelingen woi-den maanden tijds niet tot oen schikking lei den, heeft .te staat, die zich benadeeld acht, - het recht.de conventie op te zeggen. Wat de „vrilbandelsstaten". xoosls Engeland, Dene marken. Noorwegen en Nederland betreft, hunnerzijds beslaat de verplichting lot 1 April 1991 niet over te gaan tol verhnoglng der bestaande tarieven en geen nieuwe be schermende rechten is gemaakt op den weg naar den douane vrede,' omdat den protoctionistischen malei althaAe op beeoheiden wtjio een rem word aangelegd, maar een stevige basis voor dei econoinischén vrede en de internationale sa mcnwerkii.gop 't gebied van 't bcdrijlalevei is inmiddels nog niet gelegd. De vrijhandel» fiscaal tarief, hebben de grootste concessies moeten doen: immers deze hebben toege zegd in elk geval een Jaar lang van tarief- verhooging te zullen afzien, terwijl de sta len, die hun heil moonen te moeten zoeker in beschermcndo rechten, twaalf maanden lang niet tot verlaging hoeven ov. gaan. Wij brengen in verband met het b. slaande in herinnering, dat in 1987 va iljde van den Volkenbond en Interr nale Kamers ven Koophandel in groote trekken het toekomstbeeld van den alge menen internotionalcn vrijhandel werd scheut: twee Jaren later organiseerde Volkenbond do conferentie voor het slul van een Europeeschen dousiicvrcdc. Thans, in 1930, hebben de leidende Europe staten de Genleefsche conventie lot v. ging der handelsverdragen en geleidelijke stabilisatie der tarieven aanvaard. Hel sue- ces i(, gelijk gezegd, gering, doch er zijn optimiston. die meencn. dal op den grond slag, die thans ia gelegd en die beantwoordt aan de feitelijke verhoudingen in Europa, mot vrucht vorder kon worden geboui FRANKRIJK VERLANGT VEILIGHEID Driand verdedigt de vlooi' politiek van zijn land Nationaal belang voor internationaal belang Dij de algemeen begrooting van huiicmanuscne z Senaat heeft Brinnd er Dinsdag opgelegd, dnl de rapporteur de van Frankrijk en de nood; -enigheid van hel land mei uit het oog verliezen, erkend heelt. Niet alechis Frankrijk heeft belang hij eigen vollghnid; de andere landen, die Frankrijk» hiv.ori- kennen cn welen, hoe dikwijls het groote denkbeelden verdedigd heeft, hebben vcnzccr bolnng hij. Als Frankrijk te Lon- ccii organisatie van wadnrkterigueid lolldarltelt heeft gevraagd, die aller vei ligheid waarborgt, dan Is hel daarmee hei richtsnoer vun den Volkonhond (art. 3) trouw gebleven, Don vrede beveiligen on de mili- Inston verminderen, dat Is bet duel Ie elap zou gedaan zijn, ala op dezen grondslag (e London overeenstemming werd bereikt. Men moet er echter voor oppassen de volkeren overdrevon verwachtingen wekken. Van do l.ondensehc conferentie alleen iels betrekkelijk-! geen geval kan men vnn Frankrijk ichen zijn eigen belang op het altaar der international» bulanacu le ullerea. Frank- ran do verbindingswegen met zijn overzee- acht bezittingen een sterke vloot hehoudeil. («nhlik, dat ik mij gereed maak -rugkeor naar Londen, zonden we gaarne een bevrlenden buurstaat tegemoet ill. maar men moet zich voor bepaalde beantwoorden Men iring geen theorie gelijkheid opstellen, die ui werkelijk er n gevaarlijke ongelijkheid zou blij- Dil standpunt zullen wij liamlliuvcn. nil legde den nadruk op Ucn goeden wil van Frankrijk een algemeens veiligheid, die schoppen. Ik lieb REDDINGSPOGINGEN TE LONDEN? De kwestie van een consul' tatief pact ter sprake gebracht Amerika blijft zich kanten tegen garanties dat li zoogeèa. nor een belangrijke plaats gaat innemen. Door zult eon pact vcrpllch- de mogendheden zich. alvorens tot mill- e maatregelen over ie gaan, In gemeen- ippclijk overleg all» vreedzame mldde- waarover zij beschutten, uil te putten, F.eu dergelijke overecnKomst, die eigenlijk zou zijn dan een aanvulling van hot Kellogg-poct. kal waarschijnlijk door Amerika niet zonder moor worden uf- •wijl FrankrJ|k erdoor in do ge legenheid zot worden gemold don schijn te dden, alsof aan de Franscho eischon van militaire garanlios is vohluBn, zoodot een beperking der bewappdlilg er het gevolg i zou kunnon zijn. >c Amo'-ikaansclio verklaring, dat Amori- alle militaire garanties afwijst, maar he il is andoro mogelijkheden le ondorzoo- wordt beschouwd als een toespeling op mogelijkheid van oen consultatief pact als een wending in de crisis, die de be sprekingen van de laaUte dagen kenmerkt. Man gelooft, hier een sleutel to hebben govonden nuar oen gunstig einde van de vlootconferoulie, vooral wanneer in liet con sultatieve pact alle» vei-inedan wordt, wat de Amerikaan.-che marine of hot Amcri- kaanscbe leger zou kunnen verplichten lol giirantle-mantregclen ten opzichte vun rcemdo mogendheden, til leder geval moot worden afgewacht, of de Amerikaunsrhe verklaring wel zulk oen wijde -alrokking heeft; alles hangt verder af van de hou ding der Franscho delegatie. el», 2 9 Mi» t. <H. N.) De voorull- oo* do f.oud^psdse vlootconferen worden zeer verachlllentTneoordeeld. V'oo ten pact voor de Mfddollandacbo Zee, wol teer verschillend geoordeeld. In strijd ir .ominigc berichten, waarin verklaard wor lat do Amerikounsche regeering beroid z- zijn zich bij een dergelijk pact aan lo sli i zijde vt BONTDIEFSTAL OP GROOTE SCHAAL Een zeer handige bende aan 't werk SNEEUWSTORM IN ILLINOIS. DzU doodon. New-York. 86 Maart, (H. N.) Uit Chi cago wordt geroeid, dat In Illinois en de aangrenzende sisten een buitengewoon fel le Mieeuwslorm beeft gewoed, waardoor liet verkeer lusecben deze sisten in hooge mate belemmerd word. Drie personen zijn om het leven gekomsn. terwijl talrijke an dere verwondingen opliepen. DE DU1TSCHE LANDBOUWTARIEVEN „pi afgehandeld. een vrij "heftig debat, waarbij de rijks- isler voor volksvoeding voor het geval de verwerping "van het. njalsmonopolic ils de kero der ontwerpen dreigde de consequenties te trekken cn •dgltikheld'ovof MJMhVi de sloten tot oprichting van oen coiistitnllo- ncele monarchistische partij. Eerlang zal er ech manifest, inhoudende de grondslagen der partij, openbaar worden gemaakt. DE TOESTAND VAN MEVROUW HANAU. I»arijs, 2ö Maart. De toestand van me- houdingen aangenomen w i rtA' _Z m«t*nionapolie urnen en 7ft ont- irdvTogon slem- NOG STEED3 DE ZAAK-KOETIEPOF. De Russischo gezant bij Briaud. Parijs, 89 Maart (ll.X.j. Briand bad gis- crcn een onderbond met den liussischen de laatste berichten in de Frailsclio pers da ontvoering van generaal Koeti-pof. de onder cede afgelegde vcrklaringci een dame, die op korten afstand getui- >u zijn gewoes; van de ontvoering genei aai van het Krensclie grondgebied wordt door de bewoners van het bclrokkeg rt (V.D.). Do politie spreekt -iel, vernam van de l.ibertè. da: Kocliep' licli in een Jlussiscfce gevangenis zou lindi-lk tegel.- i4 •- Hai.do-um.il v --J, het verhaal ovon*ol te icvejligefi-en il-iiigt'nan op Bet aftreken l.-r jUri'-ckknigcsi.iaet' Rusland. dan de vorige da lo zes maanden le verdagen, in hei ge niot ter sprako is gokaincn. Algcmeut ïen van opvatting, dal voor den lerug- van Hrlund uit l'arijs weinig gedaan worden. Volgens berichten uit Parijs Brinnd morgenmiddag naar Londen le- rugkecrun, on; dn leiding der Fransche dele- ie weer op zich te nemen, I)e dlplomatlo- medcwcrkei- van de Morning Post vcr- arl, dat men gisteren' in de kringen der liannacho delegalio zijn verwondering heeft le kennen gegeven over do berichten h« bladen, volgens welkt Grnndl een verdaging der conferentie vat maanden zou hebben voorgesteld. Gran heeft, aldus werd gerectificeerd, slecht: legtl, dal de stilstand der conferentie di wrijving tu8scben Italië en Frankrijk zoi en den wensch te kennel gegeven, dat een beslissing In een of ander, richting zou worden genomen. Granili heeft iluaraan toegevoegd, dat hij niets schrikwek kends zag In de mogelijkheid van een drie- mogondbedenpact. Mncüonald zou daarop mogendheden verdrag tot aland zc-u kot dan getracht zou worden dit Op zulk grondslag te stuiten, dat de mogelijkheid van een later toetreden van Italië en l-'i rijk behouden btijtz. Briand woei 7b Londen. Londen.' 86 Maart IV. D.) lie. avond is Briand, de l-'ransche minister Duiicnbindsche Zaken, 1# Londen uangako- werkzaamneden -rallen. nd door don F.ngel- sehen minister van Buitctilandacbc Zeken Henderson. De bngelsche premier, Macdnnald, zal de tegen morgenmiddag vastgestelde bijeen komst der delegatieleider» presldeerc verband met de ontwikkeling der a legenhcden sinds de Fransche- aodelegeor- den in-het begin der vorige Weik do C ren tip verlieten, wordt veel belang g: ii» deze zitting. Hedenmiddag hAd'.de leider der Araeri- •kaaMchg delegatie. Slirosori, meldden pre mier Macdonald een langdurig ondorhoud In dions werkkamer in; net Lagerhuis. Fa. L. J. Luycx en Zn. LANQE8TRAAT 48-51. - TEL. 109 Extra aanbieding Zijden Kousen Wasohzijde 1.65 en 1 Bemberg-ZUde 2,25 Natuurzijde van 4.80 WATERRESERVOIR GESPRONGEN Aantal personen omgekomen deze soldaat struoteur, een officier, den. Beiden werd een scheurd. geopereerd, lijk. Verder let- gewond. PILSOEDSKI STI EISCHEfj Szymanski legt de In-grouting); 111 do Into avoild- MtiltütÜltSWUS Bla.tatae4.taKe po pew pw 1 rosiREKENING «2910 PRUS OER AOVERTEWTIEH „jcarflBs

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1