AMERSFOO BAGBL T ANDEQ BUITENLAND Crêpe Satin MMBHIBffSPRUS l. pa «W 1 0.74. p. - "i> (mi gram vtrrtksrisg wgea oagthkkca) I 0.171/» pa poar par J mmém I 1-, Ahoodcrilfta nm I <L0i- COSTREKENING 47910 TO-ETOON INTERC SII Dinsdag I April 1930 UITGAVE: VfliKHOFF A CS FBUS PER AOVEBTEHTIEN i-j"** Voji oSSLZZ haft vaa do prgi - Kkl«« Advert»»» „KEITjES" 14 JO oat, tikt n 28e Jurgagg I Buitenlandsch Overzicht DnlUehland IimII can ntau kablnel. BrBnlng Itfdar tc een conservatief ministerie, Verrassend vlug is de leidi trum. dr. Brflning, erln welc nieuw Duilsch ministerie sn Terwijl anders, in verband n Om lijn doel lè bereiken! heeft limiting heeft hel aangedurfd een zeer conservniief kabinet in 't leven to roepen. De meest l.nk- srhe partij, die in 'i ministerie is vertegen woordigd. ie, afgezien van de democraten, hot centrum zelf: vnn lieteekenis is echter vooral, dat de Uuilsclt nnliminlen jteii: n.l. Svhicle, terwijl ook en ou l-kopl tèlii ter zee. Tfevlramu, die relntles onder Bftudj inct Hindenburg, een portefeuille, die der besefte gebieden, heefi verworven. Hot fis stellig vnn Ui lining tnrtlseh zeer baadje-geweest de Dult.cli tmllonnleu In rtjo cajnblnritie ie betrekken en tnet ren hoofdxakelijk economisch financieel pro gramma voor den ring te komen, dat in si or hoöge mate tegemoet komt tan de lot dar redering In banden hebben, omdat d«e onvauMdelUk ten val vvor.ll «bracht, wan naeMtiheUfJ tegen de regeer)»» stem enen, hai'U «Wh "Van stemming onthouden. Dit laatste is achter niet zeer waar schijnlijk., ont-iai voor de Duitsch nationn- 'jen IHujttlIJk haloogenhlik 1» aangebroken. dal de agrarische hervorzplugeu. waarop gij Jgrèn lans hebben aangedrongen, thans ook door d.j DdTtsche regeering worden ge- propsgeerd. Bovendien suilen flnancieele maatregelen worden genomen, die gunstig zijn «por de kapilaalvfirmiiie. waardoor feitelijk eveneens Mn der helnngrijkstc ingewilligd. Men mag dan ook aannemen, dat Hugenberg sijn tol dusver zeer roerige Brüolng e«n vrij welwillende houding zul ïannemen. Deze ver onderstpiling is Ie eer der op haar plaats, anngexieii Hindenburg heelt gesuggereerd niet voor een ontbin ding van den rijksdag ffiWhj uitbraken. En Jt kiozingen sijn da Duit* kiezlngen sijn dê'nultsch-nntionBloii 'oogenblik reer bevreesd. Alia eenhn het» niotnéhteel soek en een stembi geduchte nederlaag! Vandaar dat z geraden achten thans een uiterst vo tigo politiek te voeren en het leven geering niet in gevaar tc brengen De psam Hindenburg wordt, want Duilsche politiek ter sprake komt, v rend genoemd en niet ten onrechte, les toch blijkt, dat do ri|kspr 1 «hen Ttrbijl ldj, toen h, Youngwaiten veilig evenals de liquidat Polen, gebruik moa king der sociaal-derr c rol s er op t u het el a gaat 1 Hindenburg'* we' lig bij Sriiiele. Brei echtac i een "gewillig werktuig handelf naar zijn wei cok aannemen, dat he tn Trevirnnus, allen sc ten, om medewerking aanklopte. Maar li steun is onontbeerlijk. wil ram eindelijk Duitsrhland komen tot eronomischen v deropbouw. Bfüning sympathiseert wellu riet volledig met dit drietal, maar hij he lien, ter bereiking van een beperkt doel. tij delijk noodlg. Trouwens het tijdelijk kor: ter van t kabinet springt voortdurend het oog en wordt feitelijk genrcentuet door de,benoeming van Treviranus tot i nieter tjan do beselte gebieden, die O' ecnigen tijd niet meer zullen bestaan. In het buitenland, met name in Fror men ook zeer wel in. dal de oplt Duitsche kabinetscrisis in haar t digen vorm eon noodoplossing is zins een onrustbarend karakter draagt. Bo vendien wijst de handhai •Is minister van buitenland dat in Duitsrcblonds verhouding tot nnderc staten geen schokkende wijziginf worden gebracht. KAN BRINING ZICH HANDHAVEN? De Malirt is optimislisch te deter aanzien Welwillend commentaar der Fransche pers dat door doi geslingerd ol teng villende a gc- I nieuwe ministers legen het Young-plan legen liet Hultscli-l'ooteche liquidatie- •drag gestemd hebben, doch dr, Pruning ••rvan overtuigd, dut de aanwezigheid 1 deze vier mniiuen ill zijn kabinet geen locd zal hebben op d» buitonlaiulsche titlek. die overigens zal worden roarsge- door dr. Curtius 7e Matin vcrklnnri, dal de belangrijkste riisterpoitcn. waarvan de verdun; onl- tkeliug van het land afhangt, zijn toc- •trouwd aan vertrouwde en beproefde mi ters Het kabinet zal don ook, \olgons t voor biillenlandechc sak Duilsrhe builcnlandscht •andering z.ai ondergaan. Van z.eer n bewijst, dat den ni kabinet. Schilde het verve g van president V Travil uvde v orzicning ilonr enburg, die hij urnen. Niettemin blijft hei. an cerrc dr. Schlele gehoorzaam aan don leider der Dultsch-m llugcnberg. Hel feit, dat hel is regeert zander de sociaal-de nuenti de Petit Parisian eon sweoi e Echo de Paris is 'van mccnlm t dr. BrUning zou zijn t non af, welke houdin, er het nieuwe kabi.net- lemcn. De partijen, dh ■nomischc partij, de democraten ie Volkspartij en de Volks-c< il. Tegenover deze groopcenug tevaardigden der andere parli er het den socianl-democralei slechts geconstateerd zou worde pring hot vertrouwen van de bezit, zal deze motie, zelfs w EEN VLOEDGOLF VAN PETROLEUM. Londen, 51 Maori. (H.S.) Uit Oklahorflft wordt gemeld, dat Woensdag j.L iu de om geving van de stad een buitengewóón rijke petroleumbrón is aangeboord, waarvan de productie binnen enkele dagen tol 2000 va ten per uur steeg, terwijl de hoeveelheid uitstroomend gas op 200 milliocn kubieke voet per dag wordt geschat. Een groot aan tal arbeider* is bezig om de geweldige hoe veelheid petroleum, die uit de bron stroomt, In te dammi aan oen groot L>[ Iioypt MochJ-#r brand uitfcfêVen, dan zou de ramp r.iet to. overzien" iilr» Do veldenftQn bedor- de Volkischo rechtachen. Voor s I. 83 DuiUch-na bekend. Wanneer zij zich inderdaad en houden van stemming, onder het mot» om een burgerlijke coalitie-politiek te ren slechts kon bewijzen door ingrijpi veranderingen te brengen in Pruisen, dan is de positie van de nieuwe regee.-lng al heel onzeker. Ook bij do democraten be staat ontstemming tegenover het nieuw: kabinet Doordat hun minister Dietrich vicc-kansclier is geworden woordelijkheid voor hel gróater dan aanvankelijk hun bedoeling tvn». Tenslotte wordt do onzekerheid verhoogd, doordot een 30 A 10 tal rijksdag- leden, behoorende tot alle partijen. Berlijn vertoeft en de rijksdagzitting tal bijwonen. De eerste zitting, rlU.n, 31 Maart (V. D.) Hedonmld- le vijf uur komt hel nieuwe rijkskabi- •oor de eerste maal bijeen. Reeds gisti heeft rijkskanselier dr. Brüning zijn collega's uitgenoodigd hun program, voor •at nuij eigen departement betreft, uit te •erken. Het resultaat hiervan zal vanmid dag besproken worden om gezamenlijk te orden versmolten lot een regecringspro- ram Van het"nieuwe kabinet In de Dinsdagmiddag •t begin der rijksdagzitüflg zal de Duitscb- - •-• bijeenkomen, 'tsrvvfjj ook leriinga besprekingen BOTSING TUSSCHWT TWEE RIVIER- New York, 31 Maaft (V.D.) Uit St. He- ens In den slnnl Oregon wordt gemeld, dat isleren op de Columbia-rivier twee rivler- lichtinstalisAe an beide achc- •1 aantal porso- schok over boord word volgt» vnn do vorwarrlng iloor de duisternis slechts ken Wuiilcn gered. Dnnr- >-• gspn zekerheid of hel ilerdaail slechts drie bo ste der helde schepen is botsing gezonken. Offico di ipend. De openbare han- lelingon hadden een formeel karakter en bleven beperkt tot een lartelijke reili van biillenlni Henderson en vnn de -president Nnhns 1 BLOEDIG DRAMA TE PRAAG Tante doodt twee neefjes en zich zelf Praag. 31 Maart (V.D.i Zondagavond Percy Loralnc, hoogo iminlasnrls in Egypte en verschillende chnlache deskundigen. De Egyptische pro ier was vergezeld van den Egyptische» Inislor van htiilenlandscho zaken Wasslf asja, den minister voor oponbare werken ohnrrom Pasja en den minister van fl- anclen Makram Ebeid Effendi. In zijn rede zei Henderson, dat hij deze bijeenkomst vnn buitengewone betoekenls Ie voor do relaties lusschcn de beido en. Dn verwelkoming, die de Egypti- delegatie bij aankomst in Engeland de bewijs voor de' botoekenis die hot iche volk hecht aan zijn relaties Jlcl ite. Hij herinnerde er oan, dat enkelo i dor Egypllsche delegatie reeds mot •land vertrouwd waren, vooral Makram d, die de colleges te Oxford heeft ge- 1. Bovendien had do Egyptische delega- in dit opzicht een goed voorbeeld in •ii, die Engeland in hel ufgcloopen jaar oud de bolde onlkleede tante in groote bloedpli •1 korten tijd later, tor,vijl de tl na aeu-iongen doodsstrijd DORP DOOR SNEEUW BEDOLVEN Alle huizen ingestort GEWELDIGE BRAND TE SINGAPORE. IJlt Singapore tvordl gemeld, dat daar er rand heeft gewoed iu de rubberfabriek vu en Chine.-schen millionair. De schad rordt op 200,000 pond geraamd. EEN MUUR OMGEVALLEN. Een bericht u ion wagen, deel i-aisoplocht. ti vaardoor deze oi trd godooi sgon gewc r personen ernstig Lond 'arL (V.D.) Uit New York w..rdt gemeld, dot de Spaansche rege Je uitgifte heeft goedgekeurd van ec temutlonole leening icr boogie van stemd voor het herstel van de Spaansche valuta en voor de vestiging van Spaansche credlet in het buitenland. een groep New-Yorksche bankiers ->ljf'.lcn eh een half milliocn goud-peseta's van locning voor hun rekening zullen nemen Stuttgart, 29.Maart. De doodelijke ge vallen van trichinose als uitvloeisel gebruiken van borenvlecsch zijn m een vermeerderd, aangezien hedenochtend ook de procuratiehouder Schrocrer BEVROREN VLEESCH UIT ARGENTINIË. •t. Een ijeprcet is uitgevaardigd, waarin voo-gwtelii wgrdt. bevroren vleeach, hetweli, voor-uitvoer lemd is, een stempel zal moetan drafcfen, blijkr, dat het vlcosch uit Argea-, DE ANGLO-EGYPTISCHE ONDERHANDELINGEN „Het Brilsche volk hecht a zijn rclaliet met Egypte" Reden van Henderson en Nabas Pasja zijn ir 3 1 M a n r U (V. D.) Hedonmor- c I.ocornoznai van het F Jeiliandclingen tusschon Egyp-' den Brllschon zaken Arthur! •ptischc mini+ Behalve Hott- Fa. L. J. Luycx en Zn. LANGE8TRAAT 48-51. TEL 190 3.75, 4.50 en 6.50 per Meter, Mooie moderne tinton. UA gedaan en de nlgi nennerson spraK zijn voldoening it, dat de gedelegeerden tusschen ernstige werk door In de gel den rijn, letr vmV Engeland o zien Henderson den Volkenbond cu vervo rienilachapavordrag tusschon twee welker helangon zoo dikwijls met r parallel loopen. In zVugustus van I inpon jaar Is voldoende bekend f worden welk standpunt de Brilsche regi len aanzien van Egypte inneemt, inspireerd door de tneesl vriendschnp- |)elijke en verdraagzame gevoelens n Egypte beantwoord, liet Egyptische ment heeft de delegatie een mam' gegeven voor dezo reis naar Engeiont istcr I lende d de Egypti iel minder hartelijke rede. HIJ de vele blijken van sympo itischo delegatie in Enge inden. Egypte valwillendlieid I Engeii dellen, i de •slannde >uding tusschen beide landen reg( en basis van vriendschap en verti wen. Het mislukken van vroegere onder- dingen heeft geen ontmoediging I. Nuhas Pasja sprak vervolgens de groote erkentelijkheid der delegntif voor hel feil, dat deze de oer heeft doo koning Ie worden ontvangen. moeten trekken, wenschte dit advice eve Jlgon on dlohdo namens di voorstel in, waarbij, besl o gaan lot do orde van den di •I met 185 tegen uwd worden. WEER PESSIMISME TE LONDEN Een beslissing binnen 48 uur te wachten? der Fransclio li ■ten doorschemer de Engolsche en I i speciale vcrslag- ile-.i laten in hun i, dat do gisteren •anscho godelogcer- i deze formule is Ti-n vJl I 'm'.i EEN NEDERLAAG VOOR DE ENGELSCHE REGEERING Jtegeeringsvoorstel om ten nachtzitting te houden verworpen Geen politieke gevolgen Londen, 31 Maart (V. D.) De regee ring is heden met vier stemmen in de derheid gebleven bij de behandeling een motie tot opschoning van de bepaling inzake beëindiging van de zitlingi het parlement te elf uur. Deze nei kwam bij verrassing en is hc de houding der conservatievi geen funeste gevolgen hebben. Met betrekking tot deze nederlaag nog hot volgende worden gemeld: Een voorstel van de regeering tot vorlen- gir van den zittingsduur van het parle ment na den gebruikclijken sluitingstijd (11 uur) word met 183 legen 179 stemmen ver worpen. Door de nfgovaardigdor der oppo sitie word van alle kanten „aftreden" go- roepen. De conservatieve afgevaardigde Neville Chamberlain, die tijdens het conservatief bewind minister van Openbare Gezondheid oir'tot de leidende politieke pereoon- t gevolg UJkhec^n behoort, gaf do rogceripg in London, 31 Maar t, (H. N.) De crisis sp do vlootconferciitio duurt nog steeds voort. Mocdnnald doelde gisteren na afloop van de besprekingen, welke hij op Chequors met Grand! had, den journalisten mode, dat het oe commissie van deskundigen niet Is golukl tot overeenstemming to konten Dver een veiligheidsovereenkomst binnen liet kader van den Volkenbond. Een derge lijke overeenkomst moot zoo zijn opgesteld, dat voor Engeland geen nieuwe verplichtin gen ontstaan en voor Frankrijk nieuwe waarborgen worden geschapen. Mochten do besprekingen worden afge broken, dan zal Briaud waarschijnlijk spoe dig naar Parijs terugkeeren. HIJ zou slcchls dan blijven, Indien de mogelijkheid bestaat op grond lier besprekingen van do deskun digen in de plenaire vergadering van Vrij dag een toespraak tc houden. Parijs, 31 Maart. (V.D.) De Fransche Kamer heeft hedenmorgen do noodbegtpo- ling. waardoor do rngoering de beschik king krijgt ovr een twaalfde deel d disten, die haar worden toegestaan h begrooting 1930. welke nog niet geheel be handeld is, aangenomen met 470 tegcn"115 DE KONING VAN BELGIË OP DEN TERUGWEG. ïen u o, 31 Maart. (Vtfi. KontokiAlttert n België is op de lerugréifjian«gTl>t'' ld nua aangekomen. U& 'jji ,-V -is

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1