M w& r DE EEMIANDEÜ BUITENLAND UOMUIEItTSPflUS telefoon ivmc in UITGAVE: VALKHOFF A C» HWS OER A0VERTENT1EN - <lia topi mm 10.3» Ll - Kiwas UMMII „KEITIBS' Woensdag 2 April 1930 Buitenlandsch Overzicht Brflalag's lol i beslist. Geen ontbinding na de aai ding eener motie ean ingediend, doch het lijdt seen Uvljtol, of dit ml nos in den loop van dcz-'n dag ge schieden, hetzij vnn den kant der c.mmni- nlstun, he Hij van dien der anciml-demo- erntcn. Iloe do stemming aal afloopcn. I» nog -lecda niet duidelijk. Do absolute tegen standers val) hol kabinet beschikken over 219 stommen, zijn aanhangen, tvanneer rnen »|itlinlatiecli sehnt, over Slechts ?07. ItfJksknii6oller Bruiting ral met tijn kabi net alleen dan aun kunnen blilvon. wan neer Cehelmrat Hugenbcrg ertoe mocht be sluiten ioovocI stemmen der Duitscli natio nale jrbdic, el» nog noodig zijn voor de v«werping der mof» van wantrouwen - dug, minstens 13 „vrij te geven", liet ie niet uitgesloten, dat de Duilech-nnlioiinlr rijkidBggrocp, was l alleen maar om zich oei» verderen invloed te verzekeren, te elf- "jïéS" kabinet nog ..redt". De politieke i04«udpna dan vonrlonpig rijn npgchcl- hebniet n b.git, kunnen raAka* w«l zijn zakolliken arbeid. Wat zal er «fqlo'r gebeuren, wanneer dn llullsch- nalionsian hun steun weigeren en bijge- voTfgfc loot, - van wantrouwen wordt aan K",jonainï Volgen» den tekst der rilksron- stltutm (artikel M) mort ieder rijkskanse lier of rijksminister .-inreden. wunn°ar dr rijksdag hem zijn vertrouwen oprekt. Onk voor hÜ kakinet-BrOning zou er niets nn- der» op zitten Mnn onmi IdeMIJk na non. voiding der motie vnn wantiouwen in zlin geheel van bet toonvel te verdwijnen. In .verschillende Dtiitarlie kranten is den laatsten lijd opgenierkl. dut Urnmng. wan neer een motie van wantrouwen mocht worden aanvaard, de ontbinding van den rijksdag zal afkondigen. Dn Kolnischo Zei- tung tnaukl de opmerking, dat dit niet mo gelijk ia, daar <l« rijksdag volgens art. 20 dor rljkagrondwot alleen door ,len rljks- president kan worden ontbonden en de rijkskanselier heeft voor zijn bosclnl-.klng inznk» oen ontbinding, evenals voor andere verordeningen, krachtens -n-t. r ilutie, tevens de iiandteakcning ran den rijkskanselier. dio. natuurlijk a gepluatst knn worden door Wtf r'tfr*- DE REGEERINGSVER- KLAR1NG VAN Dr. BRUN1NG „Een laatste pofing om de op lossing met dezen Uijksdag Ie vinden" Stemmen voor en tegen Herlijn, 1 April, (V. DJ Toen lieden middag do Itljksdagzittlug, waarin rljkakon dr. Ilrfinltig de regccrlngsverklarliig iel nieuwe kabinet zou afleggen, een ing nam, waren alle plaatsen, zoowel In leden als op de tribunes, dicht ba- >ok vele leden van het diplomatieke kirps vuren aanwezig. Achter dn minister tafel namen nlln nitnisters plaats. Nadat rUkSdagpresldenl Loebo de zltliiiK had go- Upend, gaf lilj het VN oord aan tien rljksknn- Dames en hoeren'. ving dgze zijn rode aan. Ik heb do eer u dt nieuw o rijksregncrlng Is atollen, in de samenstelling, die de rljKRpresidem u Zone ven heeft bekend doen it. Van deze gelegenheid mank ik go «Ukf- l'w h dln Wel z nomen, reeds voor do stemming de binding van den illksdng in opdracht van dsn i iJksprcKident kunnen aankondigen HIJ kan dit echter niet nicer doen, w-antie.nr hierop geen knn» bestaat, den rijk. n opdracht van den rijkspresident fin n en Intuaschcn met behulp vnn af de helastlngverhooghigcn decrilecron. Rijkskanselier Hrurung schllnt van zit zijn af Ie warhiel), of de rijksdag al ris voor het plonutn hel onUdndJngsdcc voorgelczon, dan moei Itruuiiw «n do rljkapreaidenl moet de vorming een kabinet uott een nieuwen kaïwelicr dragen. In dit gevul zou het ook in s mat de grondwet zijn, wanneer dn i- ores.dent b.v. opnieuw HrUning lot bin.lingskanselier zou henoernan. or art. 54 deu rUkspreMdeiil de benoeming biedt van een kanselier, van wlen hij i «anncmen, dat lilj lid vertrouwen ••nn rijksdag - niet buzit. Wordt de tnolte e kansel! -v jiroberren Je li l/tad< Zijn neginno af aan erop gericht om, door stri te zonken bij rechts, een rijksdmcineordi beid voor oen kabinet op hingen termijn vinden. Kan hij de eerste proef in den rijks iag doorstaan, dun moet nog Mijken. of ook de toekomst dn Juistheid zal bevestigen. Verliest hij ei ui hij den eersten zet. dan ie de beslissing onnoodig vertraagd. I>c strekking opdracht, die de tijknpresident gaf, 1 mere otn met een kabinet zonder ..koali- tionsms-sige Unidnng" du dringende f e.ieele wetten erdoor te krijgen, hetzij hetzij zonder rijksdag Prnclhch zot niets andere hebben beloukcnd dan me 'kabinet van democraten tot de Volkspartij de sociaal-democraten onder den Iruk der ontbinding t« nopen tot aanvaarding v Defining'» compromis-formule, Hoe dit ook zij, voor HrUning bestaan maar twee mogelijkheden: of hel risico oener motie van vvnntrouw hindingstfeereet. WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER 'el. 852. Gevestigd 1885 Modern haadgedratren Zilvetenweiken ver zijn botiioolfngcn tijdens de r regeering. In fractie spiek do vlce-voot'ill- ler kuier den rijkskanselier toe, dien hl) de gelukwenst hen der ,'rnrlle dewerking der tract tu toezegde aor zijn toego wijden en door ernstige z:t .e'Ukhcitl gedragen arbeid ui dienst van te', vaderland mijnen harlolljken dank te betuigen. Het nieuwe rljksknbhici la aan geen coa- .le gebonden, doch het Is gcvorind met -t dool do voor liet Rijk noodzakelijke weslica binnen horton tijd op te lossen. Hei i* do lamste poging, do oplossing mei dezen eljasjng Ie vinden. Mnniand l-.un eoil tllUlm der noodsui. e n o werkzaamheden verant woorden. Dam nn r.nj Ik. aldus dr. IJrfinlng, beJen geen uiivneriga verklaringen afleg uit tie voorgenomen mooi regelen vvu regeer Ing zal de levenshelan Dtiilsclilnnd nastreven tlyor een systematlscho voortzetting der tol nu tos tilgdo bultcnlandseho politiek. Nntlonunl ll.ewustzijn, verlrouwrn In tls innerlijk» ;-.ehj van hel «Igen volk zijn do bases, n.'do dé orkenn.ng vnn het feit, OullacliUuid slecht» In vroedzame sun -«eking mot allo volkeren weder tot bloei - f «.jvMrmltTocrlnjr der Internationale ovw- Wnl du bintjenlantlsclio politiek aangaat i :izo toeltand ten opzlcbto van dol) m .ilrfl on eeoiiumiaehen strijd nn dn tiaar Ie verbonden Mrnomlngen aanleiding tot MM ilinpe cfiiat neemt do iljksrcgcerlng na.ui pessimistisch. Dit wordt voornomc- lijk toegeschreven aan tlo besprekingen, die sinds Zondag warden gehouden lussclien k "P die der kaaaetl. steun aun dn Innilcn e gciiieenleti in hun moeilijke riniatandighi drlngemlat. in het door den hu financiën opgestelde ontwerp een rljkabegrootingtwel voor 1930 kunnen tlo werkzaamheden ■tjksruad in tien v»*lgesleldon termijn warden doorgevoerd den ifidtiMriceleii midtleu odzakclljkheitl van ecu melhtitlizelic zuinigheid cenvoudigiug up allo gebietl vuiking der aociali politiek. I)c moeilijke slrljtl om he' den |anilbouvv*tantl behoeft tl -ir- MINDCR PESSIMISME TE LONDEN Toegesehrcven, aim dc bespre kingen lussehcn tiende mm en Briand. Anlwoord van Kact'onald llcnderson on iJrinnd, met i do Hritacho en Frnnzcho diplomatieke iurldiache deukuntllgcn en vvoiko liesprc- kt-gon heden worden voortgezet. Due besprekingen, luidden betrekking op pontile van KiMOlaiid en l-VunkrljU in 1 luintl mot het Volkvnboiulsvi-rili au, liet ■lloggpnct en bet verdrag vnn l.ocnrno j. zonder nieuwe militaire verplichllngcn in Kngeland op t» leggen, tegelijkertijd tic veiligheid vnn PranUiIJk zoover verhuogt, 'et Kratiktljk mogelijk zot worden mudo irkon oati do oplossing van hol alge e waagstuk Inzake de vermindering Ren tvutwaaid van MaeilonalA L tin flan, 1 April (V. D.) In nntwoovd op hem ge«t»l(fo vin'gtnT daelrto do premtof REGEEREN ZONDER DEN LANDDAG ^Strijd tegen de economische crisis in Polen t' c h Ik tl, 111 Maart (V.D.) hlavek, de mtnlater-prezldant, heeft Itedoti da legeeringsznken ovorgenotnon. Ilat blad 'l,C. verklaart, dut do rageorlng Slavek .irsehllniljk zal regeeren In den sin van lautsto iillinintum van Pltsoedekl ann tl- oppnslllepartlion, d.w.z. lot do volgend» bogrootlngazitUng van den Sojm tonder lezen. Het bind verwacht, dot do opposltlo- nuUlen under alle nmstnndlghodon zullen pogen om door liet verzamelen van band- leekenlngu) den «tnalsprealdcnl (O verzon tn bulteugcvvona zitting van d»n Sojm te roept tt. regeerlngablad Kutjer CzerwAy zegt. i*ns dn mooie praatje* utt zijn en dc inr werken en daden gekomen 1*. Het belangrijkste punt vnn hot regcorlngepro» liet blad den atrtjd tegen de erlsi». In dit gevnl heeft bet ei-Sluvok een gimatiger poaltle dan ablnnl-llnrlol, daar liet gerultncn HJd i'i<kenxc)ia|i ia'. liAhoeven u( te loggen Ion flojm. Ten Blolto roept liet blad hei op om tezamen inet do regeering den strijd aim lo blntlvn tegen do economische dut hl| inlsHi hlcn deze knn* zou om to zeggen, dat d" l'rnnsche regeeiittg niet vraagt, noeh hoeft gavrmigd, d» Kngel»rhe regeering zich nog moer helnaton dnn tut zich door deze Ifutlh lien llentlersoi. an Ijijninl en u-nin-lii) pogingen zijn onnc.-wend, met medewerking ItrlUcho en Pennacha dtplomntlgko en wetgevende twtpert» top opstelling vnn oen formule, welke hoewel zi| tlo beataande viirplIrhtltigBn van Kngelund breiden, leg«|IJk*ili|il de ,ilil zoodanig zon veratorketi, dal Frankrijk i slant zou tvortlen gealvbl iw vlootbawapeumg lieden hadden belde mlnistera vnn .i.totilandnche zeiken upideuw h»*prekin- '.n. terwijl zij morgen opnieuw ztillon en- Naar verluidt I* ton minste een eottceiit- formule naar Ptnlja donrgegovon. opdnt leu on zijn coilegn'a zirli hierover ean lug kunnen vormen. ■jHachen wordt vooruligebio|ien op liet nniwnord dar Jnpnnschc regeering iinngnan Leipzig. 1 April. (11. N.j Een er motorongeluk heelt 'gisteren tusichon Lcip- ilg cn Borna plaats gehad. Een- motorrlj op slag gedood. I cn jongen, die op ile duo- zitting zat, werd zoo ernstig gewond, dal hl) kopt daarop overleed. door den i liksknnaelier dr. linining afgelegde regeorlnisvcrklaring werd door regeeHogaperlijcn met oen luid applaus begroet, terwijl do uinnniinlsten zoo r an interrumpeerden, zoodal twen hunner ot de orde moeste-, worden geroepen ozseriiigspnrtljcn bijvalsbetuigingen. In uanshiltmg op de regoeringaverklat ing deelde do president vnn den rijksdag, Izicbe, mede, dut de eoiiinmntsten een motli ititronwcn hadden Ingediend tegen t ulo regeering. Hierna besloot h»t Hul» do zitting tol morgenmiddag 12 nut te verdagen t-ii ein de dan een aanvang te maken met de de Na afloop van do zitting van heden, dio slechte een half ttur duurde, zijn do ver schillende rilkadagfraclles bilcongekotnen. ton einde haar respectieve positie tegenover do regceringsvcrkiuring vaat tu stellen. Naar vernomen wordt zullen de afzonder lijke fractie» der tcgeeringspartljen bl) de Iton slecht* korts verklaringen afleg gen Woensdag bcopt men doz.n debatten nog Ie beëindigen. Da stemmingen over de moties van wan trouwen zullen In 'ledur geval niet voor D iittlcrdag plants vinden Hedentivnnd is d» Centrumfractie uit den rljksda,; In een jilting bUeengckomsn, waar MP de rljkakanaelter dr Hruning rapport onderhandelingen tusschcn dc Amerikaan- .fapansc.be en llritHclio tlelcgall»* zijn gedaan. l>it antwoord llutarho cn don ter hand get- ld. Bovendien wordt z-gtl, dut liet. antwoord in gunatigen gestemd ia. Heden had Henderson een bespreking ill Grand! nn min ontmoeting met Brlnnd n de expert» De bedoeling van het onder- lOtid wo* do Italiaanache regeering op do jogls te houden van tie Anglu-I'Vnnache esprektngun, lumg-iaande do politieke ïljdo Senator Reed van do Ameriknanaeho do- i verband met liet Japan- Ofschoon duidelijk U. dat vesl afhangt van don succesvol:-n afloop van het Kn- gaiseh-Kransch accoord om trant tie formule, tv as er heden weer allo hoop, dat dc confe rentie, vvelko sch',Inbaar een drlotnngniid- he lenport tot «land brengt, than* er in zal slagen haar oorsp">nk*lijkon weitach hadden vanavond e- n dc ;f oiogandhcden. Londen, 31 Maart (H.N.) Het bericht van een Amerlknnnach nlcuwiagentachap omtrent ilo uitgifte van een lotnmallonalo Spnnrwcbe »|abills->tlflloening blijkt onjulat Ie zijn. Het betrokken nieuwsagentschap verklaart zelf, dal dit bericht gsstt waarde heeft, aangezien hier een ro«d» In Decem ber gesloten leuning bcdosld Is. EEN STAD VOLKOMEN AFGEBRAND Twaalftal personen omgekomen 31 Mqnrl, (V. DJ. f wordt gotneld, I» tl Mexlrnniinche oljogihleil gelogen der. door oen -geweldigen brand tc wyuDt. Voor zoover tot duive.rre vi Fa. L. J, Luycx en Zn. LANQKSTRAAT «»-B1 - TEL. 180 Hazenvellen vanaf f 2.90 - mooie nieuwe tinten Het groote voorjaar* artikal. fltudk ent, 31 M n ti rt. Uit hel door do poll- Ingosloblo onderzoek i» gohlnkou, -lel t lltisHlsohn schip Sparlnk. hetwelk gene ui Kootlspof nitnr Itustuivl zou hebben rvnerd, waur lilj than* In ito Jantinrt ia Gent n I* gestevend. De Sptirlak an do vloot dor noviet regeering t In een vrij garogolden dienst Leningrad (St. Petersburg) Gent. Het schip vervoert- In hoofdzaak OE BOTSING OP DC COLUMBIABIVIER. r 11 Cl n fl (Oregon). 11 Maart, BIJ tlo Ut Itomo wordt d.tl. 31 Maart nuu tl» Tel. bericht In het dorp Mugollo hl) Florence heeft men door toeval ontdekt, dat een daglooner. •Ie 21-Jarign Alfredo Mazzelli, hel hurt niet op tlo rae.hto plaats, n.l. rechla, heelt zitten Mazzelli werd ennlgo dagen geloden ziek en riep tla hulp in van den dorpsarta Cenl. Deze be.-penrde al dadelijk, dat de hartslag l)l| den Jongen man recht* In plaat* link» was waai I» nemen «n ried deu pali'-nt, zich ln het nuuHthiJziJml ziekenhui» tl» met X-stralen t» laten totogrofocron. De llfintgenfoto slaafde -lo >llagno*o van ■n art», gelijk door drie andere gonscahn»- n werd geconslaleer-lInilerdaad bavlndf ch list hart van Mazzelli In tls rechter lift van do borstkas. I'nrlja, I April. (H.N.)) Volgen» rljsch blad begint Mac Donald van pnychlscho vermoeidheid U) yertoonon. Hieraan zou liet toe ie «chrgvgn zijn, dnl hij zich Zondagavond over de vloolconle- rontle zoo pcanlrnUtlach li»«ft uitgelaten, dat inen don Indruk kreig. alaof fcrantle mislukt wo». Don volgenden dag wa» hij zijn poasilmlnmc oftiler weer he»l vergeten on zelt» met Honderaon onderhandeling met Briand weer gevyi voort. Briand. wlona kalmte bekend moet onder deze houding van Macdontld af en los »JJn geduld vsrllstnn en afvragen, of men nlot »tm loopjo Hoogste T73.fl in Stockholiii. I .iiagsle ha rometorvtun-l TJftjl tn IteiJkJVrtk. Verwachting: Matige, later itfnMiiemle Z. O. tot Z. wind, nieegt licht lot half howolkt. waantchlln- lijk droog weer, iet» koeler dé» nacht», overling Ida zaobtkr/ (lan* radan tot aiigouilMt I ApM. (ll.N.) De t'rulfltafÜa .elke hodoinnd.ftig zou. plaat» hebben. I» ploloidlng afgezogd, walt In politieke kringen «enige zenuwaijj^lgs held veroorzaakte In tien landdagjgimt het geruclil, dat lu vertmnd mol dij'wijzi ging van tie rsgeorlngs-oohlltle lu nol rijk ook welwellen over oen nieuwe coalitie in. I'rulaan wur.'o kunbuar gumaukt. Naar eelt, ter vernomen word». I» du zitting «leohia verdaagd, atndal de Priltalacbi mtnwttl'a prsiltlvbt doel wbW tuunau aan ila b-wprat lunuA In d< Aoninal-democratlaohn rljka* dagfharlle. terwijl men aan dsn inderun kant de Instructie», welke va»1 -n»t»ld moeten worrien voor do vertegenwoordi ger* van Pruisen lu dne rijkerend wil uil* stellen, toldiil volledige opheldering over HET MIJNONGELUK IN KENTUCKY Zeitien slachtoffers Kettle Island (Kentucky), 31 Maart, Do reddingsploegen wnrkon koortsachtig om dn zestien mijnwerker* to bevrijden, dl* zijn. Men «Chat, dal z.ll zich nog 20tl voet tr bevinden, ttlu Island. 31 Maun. Dc red. der* hebben vijf Itjkotl geborgen. Men ge jat do lijken der andere bedolven mijn er. niet voor 'i April bereikt zullen DROEVE TOESTANDEN IN EEN VERBANNINGSOORD 200 gedeporteerden gestorven? Paf IJ», 1 April (V.D.) Volgen» ecu •lef. die een Inwoner v.tn I.n Itochulla bot Fran sch» verban» gestraften Soltll In Franneh Guyana, zijn van oen groep van 073 gestraften, 'Ito In Novumher |.l. naar St, Martin zijn getransporteerd, 200 inmid- dolH gestorven. Do l'nrljsch» goudhaildeipO Nestorlno, die eveneens tot hst transport -' beboerde, viel op 3 Maart, w-aarzchIJtilUN hij een poging lot ontvlucbleii, In zee en wofd tloor haaien verslonden. (Hel Franzaho mlnlsterlo )«n Itolahteri «preekt echter slecht» van drie rtnodpi» blijken I. N.-t tlogrem). TREINAANSLAG IN DUITSCHLARD. B r I u n g o n31 M a a r L (V D.) »Nfta^dJ directie der rljksspoorwogen modcdeSIt, heb ben onbekend gebleven daders glsler»ik>0d omstreek* e p do r. rein uit Kuchcnnu doen imupuyon.'l .lokkig niemand gewond. De scbadg ik.,. jet grooL De doder» I utgdort er lö tb*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1