AMERSFOORTSCH DAGBL UMiuiaisfflus flïODfnliod franco per POSTREKENING «7910 »or Aacrafoon I 7.10. per maaod l 0.75, pat l vtrirkrrtog (epeo ong»lukkeol I O.IT'/a nod™ I - Afiooderlljkt coramen I 0.05. TELEFOON INTERC 515 DE EEMLANDEU UITGAVE: VALKHOFF O® PRUS DER ACVERTENTIEH «- «-WA elke regel meat 10.35. Lkfdadl hatt van den prfla Klalot Advartaotlt» ,.KBIT)F.S" by 50 coat, elke rage) meer 10 eest, driemaal plaaueo I I.—. Donderdag 3 April 1930 28e Jaargang No 234 jjf' itenlanüsch Overzicht Polen haait gearing. Ook dllmaal tegen het parlement gekant. Ü^Evenals in I)ui(*chluud is ook in I'olcn .Ie jr■0««iet>crisis „opgelost'. üll lanlxle «.on •plantaen wij niet ton.lor red-n luescnei Mtkhnliiigsloeken.v. oiudal in I'olcn r-iclt iji >tóenn»rdipe locitnnd voordoet, dat dnui 'n'rogeerlng is gevormd diebU dc ov ei croon meerderheid van hoi parlement verre vol Keilen is. Bovendien is er na hel herngnni van het knhinet Har tel, ua.irlti de rntlilui ren een houten loon aansloegen. weinig ver gevormd door kolonel Slnwek, n.uliii S/y menski en Jnn l'ilsoedski, de Inner van .lei maarschalk, lllorloe niet in slaat binken l< rijn, is ft ilel ij k oen coplo van da aal nnlk» hoofd Bartel slond. Alleen de pre tnler JValery Slawek is een nieuweling He ..nieuwe'' minister van justitie. Car, heelt do Isolate Jaren al eens eerder deel uiige- mankt van een Poolsrhc regecring en is ge. recruloerd uit de kringen der kolonels, van wlo qWfator l'jlsoedski tieti op een handige vvljïebetjionl. Ken der voornnaiiisle vo'liou- wolingvn ven laatstgenoemde, Slawek, komt uit hetzelfde milieu, speelt nis leider von 'l rt^rtngahlok ern vooraanstaande rol en '*j meL-htyt en ziel een militair, die, zoo utoggttfLatoÉKeehnlk Pilsocdskf nog ever- treft,vtavlieiM verachting van hel parle ment betrcfu 0» uoplpeBhiK" der crisis Ie Warschau g ook ei der li 5£ dictatuur !jtleh gelegen laat ligROn aan -duidelijk lot lining door het len, dat pk al een kolonel, heel gemocdo- d,e functlo vervult van minister 1, al heelt de landdag duidelijk to cijuen opzlehle lillen hllj- ti aan to n dhoti Dezelfde gevoelens .1 in dèh sejni eveneens gekoesterd i bei rek king lot CzerWlnsky. Dit is voor f ,jAW 'echter «ecik. beletsel geweest om I. y<W porteluille van midérv.ljs aan Ie bied tn aJ»of hot purlemcnl een macht is, a.ï huls gestuurd door een regeert: feitelijk zoowol door rechts ols linke iu Po- Mn wordt verafschuwd. Do kolonels icgee- r«« nu heet Pustig zonder volksvcilcgon- Ttflbrdurinp en voeren het bcwhid, ronder dal op hun financier! bcleid toezlclil word! Uitgeoefend. 'Het befioefl geen beloog, dat or In Polen op het oogenbllk eon zeer gesponnen loe- jttruul is onlstiian. In schijn wordt het pnr- MMhlalro slelsol gehandhnald, maar in weten hcersehl er feitelijk een evor. krasse dictatuur als in llulio. De omstandigheid, dat de regecring kan rekenen op liet l-g.-r en de beschikking heelt over de hoogst.- mi lilairdn. (lie ook op het stuk der ogecr ing nu reeds de lakens uildeolcn, is voor de op positie voorloopig nop een beletsel om de rachteii' terug te ncincn, waarvan zU i* he róofd. sinds Pil.soed.'ki, een viertal jaren geleden, door een staatsgreep dc feit» tijk* mocht aan zich trok. Dot dc toestand, welke thans in l'alcn be slaal, ongezond is, zal leder duidelijk zijn. Alle democratie is zoek en liet morkwnn'di- go van het feil Is, dal de dictator l'ilnue Islti en verscheidene zijner medewerkers vroe ger nagenoeg allemaal deel hebber: uiige- maakt van dc socloal-democratKliv partij, gelijk ook eenmnul Mussolini. Straf trekken zij do teugels anti; het parlement .schakelen f 7tj als een hinderlijk onding uil. N"g is de j gisting niet algemeen, maar liet spr: ok- woord, dat strenge hecreti niet lang regoe- ten, kan ook wel eens op zekeren dag voor ile Poolsche dictatuur een nuchtere waar heid worden. Het is rlan ook van belang de gebeurtenissen in Polen met bizondeio aan dacht Ie volgen. Chaallear lavend varbrand. na lie a/S.. April. (H. N.) Op den weg van Koenncm in dc buurt van Uelrlcr see is een aulo i air den heer Von Wede! in botsing gekomen met een motorrijwiel De auto sfoeg over den kop ,.-n gerankte tl' brand. De chauffeur, die beklemd was ge raakt, is levend verbrand. De overige inzit lenden konden zich nog redden. De be stuurder van bel motorrijwiel en zijn bege leider, kregen ernstlfeo beenbreuken Helde en bosch in ascb gelegd B e l m O 1 <J, 2 April. (H N.) Woens dagmiddag heell een groole bosch- en hei debrand gew'oed op dc Z-g. Lipplaehe Serine BIJ onlginnmgswerkzaamheden was de hof de In brand gestoken om de werkzontnhc den beter tc kunnen verrichten. Doch het vuur sprong pl .iaeling verder en breidde zich zeer snel uil over een gebied van vier kllnmejer lengte el! twee K.M. breedte. Hoewil verse JreJdeue rnotdrspuitêh 'en eer - afdeelihg. rfjlpwccr uit Detmold spoedig ter plaatse was. is toch een grootf' opper vlakte "helde en een b (lachenet booinen.tau l.V—20 jaar vigivoesi. Kerst n» 7'uur.^tor het gevaar voor uitbreiding bedwongen OPNIEUW EEN VLEUGJE OPTIMISME ,üe patiënt is aan de beterende hand, maar van opstaan is nog geen sprake" De conferentie ziet er veel vriendelijker uit Het optimisme der Ki'tgelschen bVeft van- ing aungehauden en vanavond deelde ook itrinud mee, dal dc- onderhandelingen met zi\h giinsiip onlwlkkelen. liet ei eerst, lint de l-'r uliliejeh. ilriniiil wees echter druk op de .moeilijkheden, die zelfs l-'riinsi'li-KiigelsChe schikking blijven do eisi-li u*5\, de pariteit mol Frankrijk der lliiliifjicn - Ofsclioon vanmiddag lirinnd en llonder- son met hun deskundigen sarnui wederom meer dan een uur gesproken hebben, gingen ,lo Engvlschen vanavond lil hun verklaring niet varder dan vanmbblng. /IJ bepalen zich er toe te zoggen: „de pallen! Is aan do be terende biin.l. maar van opslaan Is nog geen sprake en zoolang dat niet hel geval Is. is wel duidelijk, dal men de oplossing zoekt in een formule betreffende artikel ltl van hel handvest valt den Volkenbond. In •lat verband lx heel merkvtaardig wal Mac- -Jonald vandaag in het parlement zei. 11ij deelde inue, dat l-'rankrljk nooit iets had, verlangd, dat vei der ging dun dit handvest rn bel verdrag van l.ucaruo. Over de juist heid vnn deze voorstelling van zaken zou men zeer kunnen twisten, maar in ieder ge val is hel een aankondiging, dat een over eenkomt! op -dien grondslag lo vcrwachl-n 'TegelIJkerlIJd zijn do berlchlen over liet, Tokio op hdl bemoedigend.' geen geformuleerd 'del, liet wordt aan de Jiipiinarha lo I.oudrii overgelaten het oorspronkelijke AmerlknAIMChe voorald ov arrtokomsUf zie dour Tokio verlangde ivlj/.lglngrii to veren .leren. Tokio behoudt zlcli dan allcên noj voor tie eindredactie goed le keuren. De wij xlgiiigOD'Vun Tokio zijn. le oordeelen nuni br uk heeft li selling v "511 ,tegen J1 aangenomen. Iierid \S Tokio t de i iiij liel u aanliil dulkboolen materiaal .•Hen schik- irde dat le- eeldt. M Je Jopn Bomt. De heide Overeenkomst .•nor de absolute Juistheid van ndaaii. maai' de vvaarlield is hiervan verwijderd. In ieder did datgene. v.nt men in of- daar een gunsligen indruk Zoo ziel de conferentie er op bet oogenhlik rel vriendelijker uil. Iluar bewegingen zijn eclilec voortdurend zoo op "ti necrgnniid geiveesi. dal wij hieraan nog geen al Ie op- 'schouwingen kunnen vasl- 'ieder ee a' heeft ir schikking betreffende .aarden hun diplomat i gemakkelijk vvordl. Zi; de Iluiiaan- Anglo-Pr.'in- d'.plorr.t" positie drag van vier mogendheden spreken, liet lijkt niet waarschijnlijk, dol tl Ki.gebuid kan hel m .cllijk doen alle na de gesprekken, die deze conferentie begon, met Italic beeft gebonden. Maai' ook zonder dat dit dreige ment vvordl gebruikt, zou de politieke druk >|i de nlleetiN'iiunde Italianen wel heel erg zwaar worden. Italië stout niet zoo sterk al» Frankrijk en kan vooral ook financieel ongenade der anderen niet zoo trotseer Italic kan ook ternauwernood hel vlootpro- ipel zou -- Ook i t op zicht is hel in een andere positie dun Frank- zij, of hel optimisme go rcchtVMrdigd is of nicl, in leder geval ver- de conferentie op het oogenbllk ri'-ndclljkcr uiterlijk dan aan het Franveh-Engelsebe toenadering7 I,Ou den. April (V.D.) Henderson Briand, alsmede hun deskundigen, zullen heden opnieuw bijeenkomen voor het ver dere samenstellen eener formule ter oplos sing va'--de hast-iandc moeilijkheden. Zoowel iir Jiagelsche als in Franschc krin gen is men het cr over .eens, dat belang rijke vorderingen zijn gemaakt: een ont- werpfgfmüle is reeds door Briand naar Pa rijs' veFzondcn Ier behandeling dobr dc 'Rrdijethèir«g»cring.' yF JUK' T5C" GoSsDJENSTVF.itVOLGINGEN RUSLAND godsdienst in de Sovjet Uuie 'geopend een rede, waarin hij o.a. zcide: Ik bezit tal rijk bewijzen -dat de stelselmatige aanhoudende onderdrukking vnn den ge heb ervaren. zUu In hel afgeloopen jaar personen Ier dood en 112 lot gevangenis straffen van 2 tot 10 jaur veroordeeld, 'k geloof niet. dul ein kritiek op de Sovjot- regeering met een onrlngshcdraiging gelijk slaat en stel de Kngelscbe regecring voor de anndncbl van de verlegenvvoordigers dor Sovjet Unie op du volgende punlvn Ie vestigen: Er moet gelljkhuitl van burger lijke rechten voor de geestelijken on andere gera bralnan. Kr moei gelegenheid vvor- i geg'von dal de arbeiders den Zondag niulere leesldageu kunnen vieren, liet kken en verspreiden van boeken voor godsdienstonderwijs moei ccor,"1 ofd zijn. de beperking voor liet g-ven van ouderwijs l groepen van kinderen moeien nfgo- afl worden. VoorlSMnoelep de geestollj- i, die in de ve.v^ageulsson van Siberië smnelilen, .vrfjetmrWn gmnlen, terwijl een einde mo.-i komo^i f.-m'de nlgetneene slni- ling der kerken. VFRVLAAIMSCHING VAN DE GENTSCHE HOOGE- SCHOOL Ook door den Senaat goedgekeurd 2 April. (V.I).) onlwerp inzake de ContaclA 7 oiulimidingr-ii •Stakende slagers in posen. April (H. N.) Lil l'osr.l Jibidun gemeld, dat duur se dort II ibigeii een slaking der vlrcscbbou oi'skneelilx Is nllgebniken. ZIJ veiTnllgei ui Joonsvcrbiitigliig villi Jo pel., wal ih Ihiinx Wil der grounds winkels van de slml dónr de stokers bcaluriiiil, rb- werkwilligen nfriixlen en alles in den winkel kor; en klein sloegen, li - politic, liijgcxhiun doer <le beleden politie, iimcsl vnn den blanken sa- jnbruik iniiken om de orde ie hci'Hlal- VorBcholdeiie agenlon werden of meer ernallg gewond. H r Unining HIJ motiveert t (V. Ij n. 2 tien rijksliintlboiiil publiceert tien brief rljksiiiini.ster Sebiele nnn der, IJuiIhcIi- nalionnlen parlljleidor llugnnhurg, waarin Schiele zijn toetreden lol tie regeeering' wijst o]i den landbouw in ijri iltj.xleii en op tien per soonlijken wenscb villi ili-n iljkspiisiilen', iuL hij, Schiele, als minister van landbouw le in den brief vnn Hindenburg aan tien 'ijkxkun.xelier gexleblt- laak zal uitvoeren. Om (leze lonk te kunnen volbrengen, lieofl dezen tijd vrijheid vnn handelen Op grond hiervan hoeft Iiij zich ge noodzaakt gezien zijn noising le nemen nlx van den rijksdag en ook zijn lunclio in pnrlijbesluur •f vnn de fniclle tier 'l Sehltde «en scbrlj FAHILiETH ACEDIE. Keulen, i April. (V. I)./ Dinsdagoch tend hebben te Koeln-Dcutz een ingenieur, tlleiix vrouw en bun achttien-Jarige zoon gel nicht door het innemen van veronal een einde aan hun ievt-u te maken in verband broodgebrek. Te voreu schreven zij brieven aan familieleden en vrienden, woar- Tocn eeltige familieleden naur aanleiding van deze brieven onmiddellijk nnur de wo ning gingen, vonden zij de drie personen bewusteloos. Zij werden terstond nanr liet ziekenhui» vervoerd, wnor zii in zeer zorgwekkende» toestand aankwamen. Parijs, 'i April 'li N.) De ontvoering lil Koeliepof houdl nog steeds de Parlj- sclic peia en de polilio bezig. Men heelt i de ontvoering, zooals die door oog- gen zou zijn gezien, gereconstrueerd, waarbij volgens dc berichten in de bladen do juistheid der verklaringen van do ge tuigen ia gebleken. Dok zou hel de jiolitio zijn gelukt den chnulfeur te ontdekken, die 'do taxi, waarin do genernal is ontvoerd, hoeft bestuurd. De nnnm van den chauf- t'cjjr Wordt echler in het belang van het Onderzoek geheim gehouden. t BARBAARSCHE TOESTAND IN KIANGSI Een bloedige terenr der communisten Felle haat tegen de vreemdelingen Peking, 1 April. Schokkende borlcllton jii hier onlvHiigcn vim de plundering op vnn (lo provincie Kumgul. Hierbij ook livec Urilsrhc en oen Amorlkaaii- sche zendeling onlvocrd, lloode troepen bobben de sliul niiligcvnllpii en drie dagen Inng geplunderd, ui worden geterroriseerd. s op lij ko wijze vermoord o.w. liet hoofd van de middelbare school en het Chllleeschc hoofd 'On de Inliiiidsclie missie. Verscheidene winkeliers werden gepij nigd en behalve de zendelingen nog drie buitenlanders gearresteerd, die echter wla- lorsluml ip do provln- l)o ilfgoloopon twee Jaar hebben llondulzend coniniunlsten de provincies Kinngsi, Kwnn- Koaklen verwoesl, waarbij zij ont- wreodlieden pleegden en gebou- regeering. van zendelingon en an dere buileiilaiiders hebben verworat. De baai legen de biiilciilnudors Is feller dan ID27 hel geval is geweerd. Do hitn- zijn ook zeer actief min do bov-'n- en in do buitenwijken mui llim- sj.'itiglml. Een bedrag van 10.000 pond o Duitsohe oorlogslnvalledon v maakt. I. o ii do li. 3 April. (II N.) l>n I gelsrhc kapitein von dc koopvannlIJvViut, In ilen ouderdom van Ni Jaar overleden beeft een- bojll'jig „vim J. IMcho oorliigsinvtillctleii i lesfamciit Jioefl hij geuchroveri, dnt (iel ovoi'ivinnnude Engeland zeer goed voor invulicdnn kun zorgen, zoodii! bij till legaat Ier beschikking van de Hullsolie re 'uw slell Ion behoeve vim de lluil.trlie «leuning oiilMingon. tor de ZuiibAfrikiinnscho boeien, ill.1 in ai Transvoiilachon oorlog schade hebben weer een spoorwegaansjiag. rij ksspoorwegen i I Mn ai halteplaats liiiscndirf een arising is gepleegd op een train, dimr ihvarsleggers op (Ie rails te leggen. De ilivnrslcggers konden gelukkig nog lljdlg verwijderd wonlen. )E WERKLOOSHEID IN ENGELAND. ouden, 2 April. (II. N.) Het aantal rkloozen iu Kngidauil bedroeg op 21 lart l.li.'JÖ.OW, zijnde 17.000 meer dan de voorafgaande week en o'-goveor f-00.1)00 meer dan een jaar geleden. Hierbij is le be de tl CANDBI TE SOERAD T. on de li, 2 April. (II. N.). Unndlii is op zijn propiigandaloclil Ie Soera li nange- de bevolking toesprak. Hij deelde daarbij mede, dat in ilc <lorpen, hun post hebben neergelegd. Gisteren zijn den ge- gevoeld. De schil de wordt reeds op twee niillioen gei nr,mil. bevolking der slnil vertoeft in de open censuur OP amerikaan8che films. iven voor dc filmnljvcrhclil. Het is dc n den vervolge uit de lilnis alle over tollige (Ironkenschapsloonevlen zullen ver vallen. De verheerlijking von misdadigere wordt volstrekt vorhoden; overtreding ling "iet sympathiek worden voorgesteld. Volgens het nieuwe reglement zullen films zich moeien schoren nun do zijde van, wqt ch .ordc. WEERBERICHT. l/ingste hnronu'tcrsland: Ets. 7 tc Akureyrl. Verwachting: MilUge ntuUgo N, O. tot O. wind, hol! lot zwaar be wolkt. waarschijnlijk wolrjig ,-f geen neerslag; iets koeler. Fa. L. J. Luycx en Zn, LANGE8TRAAT 40-51. - TEL. 190 Hazenvellen vanaf f 2.90 - mooie nieuwe tinten Het groote voorjaare artikel. ONBEHOUWEN AANVAL VAN HEARST Macdonald onbetrouwbaar j genoemd j ■Sb dl». MacdoilMd. die (llgd z IJti best I arifisteu Hen rxt'bladen, afnakelooze uitvullen i. hebben Zaterdag, zoo i open hnef gericht lol onbehouwenheid moei- tnl zijn. tl,, llrjlscbe pre. ifHtt' hescliu(- lilllgt'll Vlin linn Innil Ell li-li slotte wordt Hem ile vraag gcslel.l: „Zijl clj. Macdonald. de vriend, die gij beweert te zijn, of zijl go de sluwxle, gladsla en 'inlictrouwbaaralè diplomnnl, die onil Uil ICligchind is geko men. sinds Arthur Itnlloui* Iu 11)22 zuclii en pIJnlotM onze Aniorlkannsclie vloot tot zin ken brnehl, terwijl 'zijn oogon overliepen win (Iniikhiiarhcids-triiuen, iinidnt wij in den wereldoorlog reddende hulp hadden gehraclil'f" Waarop de conclusie volgt: .Mcnoci de premier, hel Amêrlkaaiischo Dit I slaallje I lloover joiirnalisllek blief n Aiiiorikn teleurgesteld I». oindui Hoover Siimsoii sleunt in zijn besluli om een roil- sulliilief pact Ie leekelieii. dal „een door- o Volkenbond" brief' zegt t"li :ie, dal lloover niet voihaisil moei zijn, liij ziel, dat de Sonant on bel Inud ui"t arconrd gnnn met dit nieuwe Kuropccsclia polilieke en militaire verbond. afschuweliijke la stukken 2 April itjokkii'g va licliiinnisilcclemzljn de Spuujuard Silva on zijn vriendin Maria l.ion aniigehoudcn, ver dacht von moord op den l'orlugees Gomez, ui laatstgenoemde luiuiuiileclde. Silr l verklaard, dal lui .10 Maart dc» geholpen door zijn vriendin, de nu Goinez is hinunigcdrongrii. Iiein hoeft vermoord er, hei lijk in liet kippenhok gestopt heeft. Naderhand zijn deden vnn drie mLidodlgers 7.IJ11 gevangen gor .Maria l.irnn had linnr man on'-drlo kinderen, die iu Sanlaiiiler wonen, vcriiitau, 'Jrt zal in de plaats 2 April. (V. D.f> De !l besloten lot h«t' org». (11 Noonlpool expefttie. pin ■I to stellen naiir, Jtèl Noord- 1. Deze exjiedfilfe vnn jle expeditie, wittter op Frans ,loscpl\(pnd door- •(^ïjfyjef de.mexpcdUJe^ is SclimWJ r ileinsxpcdllie is

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1