AMERSFOOM' BUITENLAND ABDHNZMENTSPRUS - A~a— U-I» S. m s. DE EEMLl WDEQ PRUS AOïERTENTIEN -«-« POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG JIJ UITGAVE: VALK^ frF A C2 50 cal elk» ng»l mb 10 «et, drtcnwal plsauta 1 1.—tztm f 0X15 Dinsdag 8 April 1930 Biiitenlandsch Overzicht I De ontwikkeling van den toe- stand In Brltsch-Indlë. Gan dhi handelt in strijd met de (H DE ENGELSCH-FRANSCHE WILLEM GROENHUIZEN BESPREKINGEN Langestra* 43 Het julete adres- voor Uw Gouden en Zilverenwerken. TEL. 852. men. Tot jli* gfarrasteenlrii leen e' ii koon \«n Gandhi, lol Kothaii, dien beschouwen it* de rechterhand Brilarh-Iti'liaclien lel.Ier. overigens de verhouding lUMchrn politie vreedzame goulwinners in In gekenmerkt Moor vijandigheid Het Jigl voor de hand. dat tie l&rit. .Indische nationalisten rirli er niet ine lelt bepalen Alleen lie xntilheliMfinie Ie I colten, maar eveneens de alcoholh. la» en aftde.r belastingen ilet wordt dan leiachtig - vooral wanneer de bewe. daal-m-er te voren het oordeel van den waardoor goede betrekkingen piirleinenl Bevaar lonpeii. Mardnoaiil verklaard In antwoord oji loellrhting val) l.ncker l.nmpsoii, dal andere n Ghxuribl zlhi - lijdelijk vergat I vang aannemer geweldigen Te Bombay e giendWongen loe en. helaas, heelt in dit ge bied het eersie Idned reeds gevloeid II" spoopwegmanueii i.roheeren tlnar iw«v..».ijl het verkeer stil te leggen en berichten. .In uit Bmwleclie bron komen, stellen l.et ■.oor dat het personeel, hetwelk alleen lijdelijk 1 verzot heet Ie plegen, nok reeds sporigheden i« overgegaan, door pariij plains getuid, waarbij lioodl vollen, Ier» ijl aok een aantal degenen, die IdJ de spoorweg»! leidende rol «pelen. Ingerekend, ven Werd, dal .-IJ oprillen.Ie red ler bereid met de leiders der oppo IJen een bespreking te houden om i den «tand >|rr onderhandelingen I dit v Lampan» trok daarop zijn t>: TREINRAMP IN JAPAN Zeventien dood en GANDHI EN HET ZOUT Drie aer voornaamste medewerkers tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld Onlusten te Bombay Louden, T April. (V.D.. lllj de voortge- die schending van het zoutmonopolie door (innrihl i.< het te ;V)t Hujnrat tot ern stige botsingen met de politie gekomen de politie trachtte beding te et r in miration gefabriceerde zc er cqn vechtpartij, waarbij iw liebenmblcn gewond werden. Twee melH werdeu genrrosierrtl Aan de k Itomligv en ook In nndere pl.int«r» e. groepen-' de zoutvvlniilng uit voortgezet. Du tactiek d.'i erop gericht zon veel mogelijk ,1e leider» beweging Ie trcf(ari) llrie der voor nam medewerkers van Gandhi zijn en» schending van ®h#t zoutmonopolie wee jaren gavuiigenlsstraf veroordeeld. Bij de-uitspraak van het vonnis verklaar de Gandhi, dal hij filets anders van de re- ■ring verwacht hnd..'HlJ. is bereid zich i den onderkoning to Onderwerpen !n- n deze het 'zoiiimonlftioiio nlsclinfl .Slafclngsonlusten Ie Bombay. .011 ile tl.*" April. (V.D.) Voor hel spoor wegstation ie Bombay luidden hedenavond samenscholingen plant» van slakende vvngrmployé's. De uil vcnschcldcne duizenden personen bestnande menigte weldra een dreigende houding aan, waarop de politie van de wapens gebruik ankle. F.en persoon werd gedood, L o li d e*n, 7 April. (V.D.) Gandhi s be wegingsvrijheid l« lot dusver nog OlOl inge perkt. De regeering heeft zich op hot stand AGRARISCHE KWESTIE IN DUITSCHLAND Principieele overeenstemming in het kabinet Dinsdagmiddag een kabinetszitting 28e Jaargang No. 298 WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 1.1 te Kurlstudt- t-aagste barometerstand: Berlijn, 7 April. V.D.) Olllclecl v medegedeeld Bet rijkskabinet hoeft zich "o zitting van lieden onder v p van rijkskanselier dr Bnhiing be ziggehouden met de agrarisch» problemen op eei Uier voor voedsel vou w inzake een „wei lol bescherming v landliouvv'. \a debatten, die eeni juich). inopolie Gnndhl groot r voorloopig geen reden langste knsm. de geren zich bij Gnndli. leiders der paria bewei millloen leden dor heeft -jc- tsdionstig orrespon optreden van dn rcgeerlng sterk nsief ifl gedrongen, liet is nei nndhl spoedig Dnnli verluien z i April. Vijfhonderd e ieii in botsing niet een duizenden Hongaren. personen ■eweldigc ont|ilo[liii| n groot gedeelte AUTO RIJDT DOOR EEN MUUR. Een vrome doodgedrukt. grammen c D ill m e dag reed Apr! IU t vrachtauto met.een uit Munster fcvvapa doordat èuTlmcbt ne t goed genomen werd. 'ageo den gevel van het oudegczcllciinuiiTle Duimen. De mnuc werd' ingedrukt cii de aulo kwam ruis ii» -Ie knmor£<ol iMI-iand.' Een toevallig passoer^pdo Zh.JaAgT.vrouw werd tuMcbon don.muur dn dei} aulkvrf. plellerd en vva» op"slag dood. «L*. Twee vrouwen, die zicH in bsifr gesel schap bevondai. werden zwaar $e&<mL De chauffeur. dii* niet in hcFhyijftaii ein rijboVije Was, iyfegrresllerd. "t OLIETANK TE KEULEN ONTPLOFT. Ernstige brand het gevolg. Keulen. 7 April. 'V.D.) Hedenmor gen tegen half negzn brak, tengevolge van een ontploffing in een olietank, brand uit in ie asphsllfabrisk Von der Wettern te Keulen Deult De tank stond onder 70 al- iin»f»er^ druk en ile ontploffing vvhs zö6 de machinehuis geheel werd iiigülrukt. Een «rbeider, die in de pabljheid stond. \*»ra in de vlammen om. terwijl eider e Door-.de brandendo ÓUe g! raakte trpi eep grooie houtsiaph in brand^JTs brandweer werkte mei 26 étrolen en'reeds >èn hslf uur. nadat zij had ingegrèpen, was liet grootste gevaar geweken.. Het be- ■IflJI. ondervindt van den bran'J geen .#3- 1,%v n. W« I Keizerin Zaoditio is overleden aan long ontsteking. Zij is maar korten h Negus Tafari nnm bei keizerlijk paleis en publiceerde waarin hij zich uitroept lot lor over Ethiopië, De stad is bevestiging ontvangen van I 1 o'vervvinning van de geregelde troepen op de opstandelingen Vliegtuigen na deze actie deel door de rebellen bommen te bestoken. De geregelde troepen hebben Uns /i den aanvoerder der rebellen in heft den dec lands, gevangen genomen. 1 fter- medo acht men den opstand feitelijk ft«n- digd. Volgens de laatste berichten la de li«i der opslnntfdftlgen Bas Jnuga. Ie «M®! echtgetrabte#*Neukeizerin iamlitot |s dood. hiad^ tif) zich heldhalllg had <Pï<Je een gewonde. V ERKEERSfJËBOD Wilt op den rijweg 'f fietsen mijdcru gij een fietspad kunt berijden. een immigratie-ntnbtc- veriilljf olver trok en op de nanvnllers school, i «vlo er een gedood en een nndere ge ul werd, Spoedig kwamen versterk In- i van tie politie opdagen die de rust Fa. L. J. Luycx en Zn. LANQESTRflflT 40-51. - TEL. 180 Onze sorteering WOLLEN MOUSSELINES-Rn. andere FANTASIE STOFJE8 is bewonderenswaardig. LUCHTVAART DUITSCH VLIEGTUIG NEERGESTORT Een tweetal personen gedood oil de II. 7 April (V.D.) Hoi DUllsche g D 1618, dat hedenmiddag S uil Croydon nnnr Berlijn vertrok, l« 'li Limpftliehl Common ill hel grant- p Surrey in lirnml gelaakt en noerge- Dn piloot mi d veeC-n nan boord vroren, werden gedoe Onmiddellijk werd Croydon von hei geval op de hoogte gfvdold, Do naam van don piloot I» Weasel I, i geval, dut liet Dilllsche vrachtvliegtuig U hedenmorgen vroeg hl de iiithljheii Limpsflcld heeft getroffen. In-l met volkomen in het duister. Het onder zoek hoeft niet» opgeleverd, waaruit mei oorzaak van hel ongeluk kan all-i-len de nabijheid van de plant», waar he stel Is gevallen, moet. het in brand zljt zoadat dc piloot genoodzaakt win Do vliegtuig Ie «prlngcu, werd, den grond raakte, er door verpletterd liet ;l werd lot op liel landingsgestel ver- evenals de uit postzakken beslaande lading. In de znkkon van den piloot vond nog eenige persoonlijke brieven en documenten. Zijn horloge was op minuien vier blijven stilstaan, welk tijdstip ook officieel wordt opgegeven nis liet tijdstip, waarop het ongeval plaats vond. Toen de cochine kort tevoren van Croydon opsteeg os allen nog in orde Londen, 7 April. (V. D.i liet verdure onderzoek nnnr de oorzaak van hel veron gelukken vnn hot Duitsrhe vrachtvliegtuig 1610 heeft nog het volgende aan Het licht gebracht: De bestuurder heelt vermoedelijk in den dichten nevel getracht naar Croydon terug te koeren en is daarbij met de machine te dicht bij den grond gekomen, waarbij hel locBtcl met een der vleugels do aarde ge raakt hoeft De brand, welke het toestel vernielde, i» uitgebroken na de aanraking mét 'den'gj-ontt. Dit-is reeds hel derde onge- il.T'ipo^dd' de plnal» ,1 l.umpsfleld, n slaap ge- 'i niotuzn)- weggusIiii.gariL Du Im-Miiurijor zal nog mot brandends kienen in du cockpit. Mn be hulp hui oen («voeden persoon «langde bil erin de belde lijken lu hufge». Zij werden naar hei ziekenhui» te Oxford overgebracht. DE GRAF ZEPPELIN OPGESTEGEN. Db tweedo proefvlucht. Een moeilijke landing. 1011. (lp I i' kapitein oi den De I de Zwit- FOKKER- VAN LEAR BLACK MET TOESTEL TE TOKIO. Een groolscbo ontvangstteer x -i - i i m x i xe lei laW- •hfï.-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1