DE EF.hLANDEÖ BUITENLAND BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER uomtmiisfUkis Aacrifoori I 2.10. per nuad I 0.75, po gratis verzekering legen ongelukkcnl I 0.IT1/» po« par 3 «enden I 1. Afrooderlltke nnmaera I 0.05. TELEFOON INTERC 513 UITGAVE! VALKHOFF C® - Kleine AdwrttauCa „KEfT|ES" Ml voorniibeteltng 1—5 teer 10 cut. drlcmall ptaaurn I I.— Be*l|iounine/ eitr» lfl( 'iTni'la Maandag 14 April 1930 Buitenlandsch Ovprzicht r Londsniche vlootconfersntie. Er zijn kelt vorderingen gemaakt. Do uitkomsten der Loiidcnselic c rentie zijn verre irelileven beneden de wachtingen. die soinmlso optimisten aangaande liebben gekoesterd. De stand- - punten, welke Italië en Frankrijk innn konden met met elkaar worden ver»., zoodat. geen grootselieepsrh vljfniogemlhe- denverilrag lol stand kon worden gebracht. Daar er ook geen kans meer op scheen le beslaan, dat Home en Parijs bel in do naaste "toekomst eens zouden worden. l>e«loot men maar de vlooiennfercntie le liqutdeeran. In de telegrammen Is sprake van een vee daging- dit klinkt niet zoo hard als n f- breken. Feitelijk zijn alleen Engeland. Amerika en Japan overeengekomen do conferentie al- ibqns eenigszlna t>< doen beantwoorden anti hel doel. waarvoor zij bijeen werd geroe pen; zij hebben onderlinge schikkingen ge troffen inzake beperkim.' der maritieme be wapening Italië en Frankrijk doen hier aan echter niet mee. Wel ztjn echter alle vijf mogendheden het erover eens gewor den een z..g. vlo'itvacnillle voor kapitale schapen In tichl Ie nemen, m. n. w. deer zullen voor IfcMJ niet worden vervangen. Ken aceoord lusschen de vijf slaleii kwam *ven- eon's lot stand, wat de beperking van de tonnage der moederschepen voor vliegtui gen betreft. Van afsrhatfing dei dilikhooten is niets gekomen, gelijk men weet. doch alle ter conferentie vertegenwoordigde staten hebben tpch verplicht zich le houden aan bepaalde regels, waardoor de oorlog mei onderzeeërs voortaan wordt ..gehuinml- bezuiniging mee lirarbf; die lang mocht aanslaan, lovendien zijn ook economische \o0r4leclen ei-bonden aan de getroffen regeling, die de erlenging van den levensduur der scho en van een bepaald type voorschriljfl. Ook 1 dit opzicht dus besparing, ten tweede op de bekrachtiging der aceoor den door de parlementen der betrokken staten. Ook deze ratificatie kan nog moei lijkheden meebrengen, want in Amerll tnen in kringen der regcering wel tevreden met liet bereikte, doch 111 den Senaat denkt muiinc-autoi-iteiten zijn \.i vlootpnriteit met Kngclnnd digs is. dom 'ie Ver Slaton genoopt zijt vijf groote slagkruisers le schrappen ei daarvoor kleine eenheden lil de plunk krijgen, die waardeloos worden genoemd WILLEM GROENHUIZEN Langestraat 43 Het juiste adres voor Uw Gouden en Zilverenwerken. Tel. 852 e !.»n •rilrag k I, Aanvaarding II eeltige lwu- scliejdan aard ook, is onderiusschen de tus- schen Tokio, Londen en Washlnglon bereik te overeenstemming, waarvan het gevolg Is. dal deze landen zoowel do lonnace hunner kruisers en torpedojagers, als die hunner duikbootcn zullen beperken. Lalcr kunnen Italië en Frankrijk zich nog steeds luj dit Sceqord aansluiten. Men ziet dus. dut het "resultaat vrij mager is geweest, ondank- het ijveren van Hoover en Macdnnnld, Alexander, de F.ngelsche minister van marine, heeft in een rede een pricing ge daan om den omvang der verkregen uit komsten als geenszins onbeleekend voor te stellen an hu heelt de opvatting dergenen, die van een mislukking dor conferentie spreken, gekenschetst als een dwaasheid. Met name heeft hij er de nandnelil op ge vestigd. dot <lc cijfers, ten aanzien waarvan de drie mogendheden lot een vergelijk kwa men. veel gunstiger Gcntve gedaan als uitvloeisel Hik steer i Modellen, in IJKT te mogendheden tnlb-r nrcoord gezomen- pen; da Engekrlic minister meende, dat dit BEROERING IN IN DIE DUURT VOORT Opnieuw onwel lift zout gewonnen Sen Goepta wederom aangehouden 1- ii h O r c I A ji r i I. Twintigduizend lu iers, die iwvnlulioniiniir kreten slaakten, ergezelden een groep vrijwilligers in op is vanmiddag opnieuw aangehouden, toen luj den studenten verboden geschriften In ile wachtkamer vuil liet station van ISvriillu is in verband mei de spoorweg staking een bom ontploft Ken tweede hom is ontploft in een trein te Mnsjid. Ken twee- lal nicnsclicii word gewond De beurs was lieden geheel gesloten ten leeken van protest legen de houding der politie, die gisteren «en charge uitvoerde op een niensciieiiiueiiigle up straat. Do ver- eeniglng van katoonmnkchiurs was gcslo- Zat Oanrihl gennesteerd worden? In Knpclsche kringr iiitullii elk ooucnbük kan plains vinden. Men heclil bij zondere waarde aan het lelt dnt de imiiis- ler van liirnettlaiidtKb" Zaken van de rogoe- rlng te Uumlju.v zich.op het ougcnhlik Ie Sural, in dif oiiinifldellijke nabijheid van Gandhi's linqfd kwartier bevindt Hij zou in o|i een'hesprukmit met de pull- da autoriteiten ionthttv koning bepaalde adviezen belreffende hun dere Instructie*. Men sehiljfl de gewijzigtle houding der llvttsehe regeenng ine min hot feit, dnt de ravolittionuaiie beweging in hel gohrele land waal en dill vooral to Bombay en te Calcutta dé bevolking een dreigende houding Jiogint aan le nemen. In beide sle den hebben thans ook de studenten zicli bij do actie van Gandhi aangesloten. BELANGRIJKE ZEGE I I ARBEIDERS. pril. In Zui-t-Australië crkirzuigeii vuur de ar- hplderspartij ungrloopen oj> een groote mankte eindresultaat krijgt de Zuid Austra lische arbeiderspartij :i0 zetels, legen Hl iti partij heelt tl r-elels verloren en Itl in parlemafil GANDHI ZET ZIJN ACTIE VOORT De regeering Ireedt Indisch e gematigd op. Geen aanhoudingen op groote schaal i gio II itle.r aflreifen R'emtpl 'wordt waarschijn lijk cl- leider dei arheblcrsjrurtlJ, een vroe gere s|ioorwegarbeider en thans der vnkveieciiigliig van irainpersoiieeJ Gundhl heeft In een vergadering van vrouwen lo Gujarul opzien verwekt niet de verklaring, dat do voorraad aan inlundsclie katoentjes uitgiput wils en dat men naakt zou moeten gaan rondloojien, wnnnoor men den aanvoer van blilienlandscha katoen, lies wilde sluiten Illj ried do vrouwen daarom aan katoen le spinnen en kleoron Gmiitlii lleet'. voorts medegedeeld, dnt hij aau do velo uitnoodiglngen, urn elders in Iodic le komen, niet kmi voldoen, omdat hij al zijn anndacltl op Gujarat denkl sa- iicn ie trokken. Misschien zou IdJ zoover .Is Bombay komen, ninur nlol verder, iandlil breekt ga.uidcweg liet kamp mot rijvvilligcrs le Damll op. Vijf hunner liob- len hovel gekregen zioll naar Delhi le be- 'even Zondag, wanneer de „nnlionule vcek" eindigt, zal het kamp geheel ojige broken zijn. all ore. II April. Ivnkcla duizenden mcnschcii hebben gisteren naar een rede geluisterd vuil l'undit Malaviya, waarin iinnspooi'ilo tot liet boyrotien van bul- weefsels Spr- zei de. dut do ie Gnmllii liet beste kon veren door tl" zotllhrkinlilig, den verkonp van alcoho lische dranken on don invoer van builon- laiidsche v oefsols en do imjiorleurs van iiiieiilandsclio weefsels lo overreden hun bestellingen alleen t? plaatsen bij Indische Simla, II April. Hit do verslagen dor verschillende listrlcUm lilijkl hot ooraio rn- suiiunt van de rfgearlngspolitUk, om do vcrzetplegei-s n- d-soigniilseorc». Lntilslge- uoeroden luidden htljkhnnr op een kracht prooi gerokend en op maas toi-wlji de uiiiihoiidingcn juist beperkt Ie llombav zijn nauwelltks drie dozijn geveld, lie beweging Is voorna- lelljk beperkt tol (.ojnrul. terwijl er in et geheel geen onrust Is i;i do Puntsjanb do noordwcnlelljko grensprovincie In Bengalen la de propaganda op een fiasco uilgeloopeti. New Delhi, II April. Dank tij liet lor- iO optreden volt de polltic is gisteren góeti mi op oiiwotiigo wijz.c gewonnen. Hg be weging viiii ongehoorzaamheid BcliIJnj voot Fa. L. Ju Luycx en Zn. LANOESTRA.-T 00-51. - TEL 190 KINDERKOUSEN IVlacco on fil, zeer voordeolig SPORTKOUSEN NIEUWE DESSINS jciibiik lot onvruchtbaarheidge- Onrust la Calcutta. April, Ongeveer 10,000 'jIiuii blOl' In de bobben toirijkn nriialig, dat dn politie genoodzaakt e chargeren, Tal van pci-oonzn vvcr- w-onil. De demonstratie hield Varband le week der nationale miafUunkcllJk- ilie Zondag eindigt. VIJIticn gewond. A it I w e r p e n, Ik' A p itraatkruislng botsten twen in olkaar, tengevolge waar- i gewond werden. goed lasterde, dan liaTt al dalek in da-d-et pécrdcvolk was dal ilnai 'I Kwam ajuust van pas. Kad néèrs-hui. Waant jonk, 't still; c gens toch allemual zoo - schoon bij. 't laand. "nbegrtfpelljk p$tvfitljjk. kolleeaal hod jt zunugjtó de leste n Dikke, kou we locht hom de vvèreld. Graauw van kleur en ijzig kou iv drukte ze jgwaur en sombnt k.es oj- t !aand D n droppel rengcj die rp zoo noun en dan uitzwierdc was zoo vinnig'as 'n ijspiiiiieke en noordwaaterwlnden •gierdcij deur t durp en over de velden rta-g-er kirpec-l van kreeg. 's .Middagges oj> 'l laand snee ie don ot-w zielemcnt da-ge r blaauv van"1 wi ;r. Üa-d- oew haandeu stram wiqjc-n iii ooW kokker driYpts in cPn drogen, grijzen grond, die te verschralen lag in 't zure dv-eer. Rn cléf-n mergen zag 't er naar uit dat tllc vuile locht brpken zouw in «bikken en brokkén, in flalSen gouw «cheurcn cd u^t inckarc waaien ver-weg de oiiendfBhaldjJn, jljcr ét» daar galpte'-n al wa bUairw ln d'blmge tqriit en zag jk schlJP ei vatt*»,zonnckc st*glfii leugen de afgebrokei^ vv^wtnfl^riin goed vvprren! 'k Zag 't aan dó; itf-m- ijji. er in dé verre bosschen hqng. D> za» Wee ring in 'de locht. Sjekuur hè 'k toen 't jonk gtvvtjé w««r bekeken, waant mee 't kicèron van de toch ten. 1 drqhien van de winden. kOdi l plazier in 't vorderen -valt En a ico, 't viel vdnl n krljsrh-nd klnneke. F.n zoo jonk, trapte vn stapte ieveraajis in 't miuw leven dnt de ld e overdadig bedekt. Jonge bleeten, groote elers, hlominekes en gruun, 'i la é.'-ii nuuw leven ,il nuuw wen. .Miiljorneu beilekw zijn 't die 'i groote iest van PaMChen, 't first van "t opg-stane uuvve laven al veurnfgnnn Zooas ik zeg; kad 'n mieljenêurshul. i.n nderweuge sluierde n 't gruune watts over Knoppen n- Misten «tingen van kracht beven en n- zwellen uit de sieuvlgo ba»- ïc gen die deur Ie zwellende spreukeMe. 't Vloog. |n ilaonzc - rif blommekes ju de tnirje ww"in de tilejaeiii.cn, eren klorlders. rt'r koplces loehten wind. 't Kapcllcke plat U|>,nccr of 't inec z.'n korte vleugeltjes .da- bfmnmekef om-èriTCeit wonwj Licht as 'n fDzoblaaike fefdderde dii-fl-engel.Jctolide»- blommcnjt^n e' ie wier, effcre .gekust 4*Wr da j fee-kc uil die gcheifpa' w-reltL v.t, e, won'd'rc goed. wmd, stukken de wetkes Kn ineens, ainico, ineens was de muziek vlnkkenliij, ineens st.betierrien d" tonna haard in m'n ooren en wn« 't of er 'n deur openschoof wnnr 't meziek deurhen«n klonk. Sjuust nog vérnf dichter- en dichterbij komend, viel t nouw in vollo zwaarte op ni'non kop en sloeg m'n hart in m'n keel- „Woef zee Blek onder d n wage| "ii wouw stil blijven slaan. „Hort Blekske," \illl 'letl-. Daar kwam T om d'n hoek. dTluzarvitl Klei ree d'n konunedtinnt vaurop, n.ee z'non glimmende sabel laanks z'ncn mouw Diep z.ai in in z'n bei'-muts, z'nen k dbak. waarop 'non uitten pluim hoog glinster- de-n-in d'n hlnauwen dag. Trotaeh schoki"- n-ie op z'nen vurigert vos die m-'c inge houwen kracht lier trappelde op do me ziek, 't Zwarte lak van lCera-n i-n sabel- lasschen, 't donkerbluauvv van -Ie uniforms nice do tressen, 't schampend lichten van (Ie koperen knonprn en 1'n zijen glanns op al die schoon rtatiidfe ptérden, r blonk en glom en 'k hen ok soldaat gewieal en k was op du punt ok 'n henhui „scherp schutter", ornlco! Du wil 't Sprikwoord zee nle vcur niks, da 'nen huzaar 'n goei haart heet. Maar dan een van boiwtplniit of sjeklade, waar z'ulle- maal u van meugen pruven, de lolligs wefkes, - de koukenmeskes dis menlor Waant das "n feit lijd - eiken .N'ednrlaandschen sobbiut van T peèrden- of vuulvolk hee z'n eigen keukenmeid! Daarom ziet er ons leger ok nllij zoo gezond pn dcurvoeid uil loon Je gepasseerd was. gong ik er achter mee inTu-n wagcl. Onderwcugp ree ik m in 't „Zwarts I'Pérrt' zette n- m daar zoolaank in iruitapanniiig, gooide 'n zakske neer vcur Blek om op te rusten en Mevetlml» naai de Mart. vcur 't stadhuis, waar d'n Burgemeester mee z'n wethouwers 'Je llaadslcjcn op T bordes de Hottende lloza D'n komrt" dant t'Pwaehtink lu iiihkeu vcur ..llondnf'veflii'i» Jat-iut geleien wlorun wij ■pgerlclil as ZtildNpilerlnnmlscb-llfgie- neni Karreblnlei- .A erstado gij wat te ionwkA'oveiiioeksbaaiiil gaf dn'k t d'r gezicht da „WIJ Rerdn," waardeering aank te bHjvtl." I it toen kwam 'I, nmlco. Toen kwam d'n echten soldaat, d'n t-asochtcn litizonr mee 'I liarslplalenhnrt Whit: „De belaankstel- litig van t gemoenielii-tuui' gtt-d-ons erg I llUrgetoee:- korr'(t\ a-' nmlco? ti z, "in van keloen. i ik daarstraks w-ijer weg na d'n kommednnnt, maar wel «muien toen allegaar hiep hiep hiep hoera gehléi'd, dnt dn pètrdeo er van trappeldrn- t Wnh Ti schoon gezicht op de Mart, al dn péérdevolk in groot t.-nuii en loon z» wegwaren, toen begon 't flcetmaal vour flr Teugcswoorig, mee al die Fordjea dif lieiwjes nomen In gin Jaren zóó d'r httksko rond gcsrltrnnnst Ivn a- t aan hullie lag. verjaarde de kaf eiken dag. Zenimen d'r eigen ntksk» vat» d'n «rooien vasten aangetrokken, zernmen tnugeswoorig allll v.-.auui. die slndsclio mazclikes. Waant wat er uit nen Ford valt, 'laar kan da «truiitschooierko onJerd» veiigelfjes gin bftkske van krijgen. Vouw. ge hes-lépt, h was n vol uur later thuis as aamlers. Trui «lint; til aan d« deur. mee d'r Itannd boven d'r oog-o, If kijken wnnr tk bleef. Amleo. da witte weer. 'k Gaat er af- «rltcien. d'r kt fer vetil to knnveittn. Veul groeten van Trui en na altlj gin horke minder van ocwen .«rkf

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1