DE EEMLANDED De beroering wordt algemeen BUITENLAND «ndta VOO! Ametifoon I 2.10. p«r nMod I 0.75. pet I gram verwkeflag ttgeti ongelukken! 0.17'/» per J maande» I 1, Afioo<Jtrll|k. notrncn I 0J». TELEFOON 1NTERC. 5» UITGAVE: VALKHOFF C° PRIJS OER AOVERTEHTIEM xwuii totaling 1—5 ftgali' «wlpnummcr I OM Dinsdag 22 April 1930 28e Jaargang No. 248, Buitenlandsch Overzicht Eon lianilelsovcreo.-.komst tuascben Engeland cn de *or|ct-unic. Voldoening In Rusland. f j^SW*i"'ng is te Londen lusscben do '•Cyjct-un.o cn Kiigcloiul ccri vnorloopiirc handelsovereenkomst gesloten. Hei nieuwe accoord liohooft nici geratificeerd ie wor den. mnar treedt onmiddellijk in werking. Boiilo partijen zijn overeengekomen oven- luool de opzegging van bei verdrag een hult jaar van 10 voren aan ie kondigen, i Men znl elkaaeiir do posilic van meost-he- gutlBtigdo nalio lockcnnen mi |e I.omlon znl een handelsufvannliging worden gesin- tionccrd, waarin) de liuitdelaverlcaemvuur- de verirekkeri. weer zij rullen zeulen, liet richt van cxlcrrilon,illicit zullen genie ten, dat zirlt nok zal uitstrekken toi sclie- pen cn vrachten. Tiisschcn Rusland en Kn- griarul beslaan zaoduen weer ufllcleclv hlniniiilsbcirekkingen, nadat aan -Ie over- Ills volg breuk luochvn de eerva'ievo Hnlschc regeering. een eind was liet trekt de nandnchl -lal nun in Uns laiul huilengewooii tevreden is uitd den een gcboiirlcms, dio van luzonder erom be lang is. Immers' de \«,,u inopigc regeling znl vermoedelijk luimen iilzienbareri tijd op een definillel verdrag iiiiloopni. I'oli- lieke motieven hebben bij liei sluiten van do overeenkomst blijkbaar geen rol go spoold cn alleen door nuchtere economi sch» overwegingen In.tl men zieli laten De Isvveslla, die nauwe betrekkingen met de radenregecrliig onderbond! en als haar spreekbuis kun worden beschouwd, heett vooral den nadruk gelegd op b- politieke beieekenis van liet veiilrag. .lal lof stand is gekomen in 'n tijd. waarin oveinl le we reld een nnti-sovjcl piapiigiindii wordi ge voeid. In Frankrijk beeft deze veldlucht vormen aangenomen, die reeds het ni'lit- in liet leven hebben geroepen Vnn.uiai il.it icekcnl dan liet vvedoi ^Hnknuajien van nurmnle handelsbetrekkingen lu.-v-ilieil Rh- geland en do Sovjet unie de l-weslia ziel er een factor in, die de zaak van den vrede dient on „de oorlogrziicliligc plannen der wereldreoclie' lo lilel doel. al verdwijnt natuuilijk door de overeen komst niet da delijk het algemeens oorlogsgevaar. Ook-«fUlcro Russische persorganen hou den zich Diet het herstil der betrekkingen bozig cn lnlen uitkomen, dat Engeland dne 'jaar geleden, Vcrtllllrii.si dam dril eioe; V.in do sovjetunie, hel afbreken r betrekkin- gen als een iiwld l lieefi zcjuu-i mu Rusland le boycotten un te liloUkemn de onophundelljko vooruitgang van liet bols* jcwlsllsch bedrijfsleven juist In de laatste jaren heeft KngclnitJ zoo oordeelt b.v de I'ravvda genooilziinki de erkeiining van Rutland weer een feil le «leien worden Inderdaad kan niet gelonrlietid worden, dat het tot sluiuM-omcn van .-eii handels- overeenkomst tusschen Engeland cn Rus land voor de iinlo van I" republieken een politiek siie. es lu-l<-rk«-ni. Vermeden i- in het accoord bclnugnil," waagstukk-m, riie een punt van geschil uitmaken. /.cal» de regeling der schulden v3ii voor den oorlog, non lo roeren. De overeenkomst DE ONRUST IN BRITSCH- INDIE Te Chiltagong hebben ernstige relletjes plaats gehad Af'.veermaatregelen der overheden Calcutta, 1!' April. Ais gevolg van verschillende huiszoekingen in de stad. o.a. in liet hoofdkwartier v.m liet coiigreabe- stuur, zijii iiilin IW'llltlg porn-Mioti aan.'.'- houden, onder wip verscheldeae leden van hel provinciaal congres mi liet congres Ie oor.leelil liurgorlljke ongehoorzaamheid in ren bui- lenvvljk van liombny De onderkoning heeft een speciale ordon- verlnn.lering van lerrori-llselie slagen ivonlcn nan «le over- hovoegdheden ver leend o.a. tot het gcvnngcnhoudoii van ver- laehlen zonder rechterlijk voiinln, en/.. |)e gelijk li llllll V neiir generaal kwam lieden bili«-r he. sproklng van den mesland in Ri nguleii mi In andere dealen «les lauds. Otsrlioon de i evolutionaire beweging ie Clliimgong erti all# Is, draagt zl) sleelils een plaaiselijk ka- rakier; de regeer!lig vertrouwt erop de op- Mandelingen to onderwerpen mi te arren wegverbindingen en de telegrafls.-h bindingen inrt Cliitfagong hn-steld i I'm montccie overweging den kruistoelil tegi-i practise!," politiek licinvloedOll. Voor Rusland boiéefcciil du regeling, «li- thans is bereikl, zoowel «én succes op bui tenlandsch- tils op hiini'-nltindscli-politiek gebied. Zij vormt door de positieve ontwik keling «Ier verhouding tot Engeland, ooi- bclniigVIJk tegenwicht, nu «1c betrekkingen met Frankrijk zooveel ie wenschen ovorla- len. Den hocrschers l« Moskou is hei bo vendien- aangenaam, dut door hm sluiten van het verdrag de aandacht in liet bin nenland wordt afgeleid Van brandende crises, vim vraagstukken der bolsjewisti sche economie en van «Ie verwarde geruch ten over oorlogsgevaar. Duitsclllatid kan h«-t sluiten van het accoord slechts toejui chen, omdat, zooals d- Kolm.-che Zeiliing vanochtend opmerkte, dc pAncipieele juist heid «Ier Duilschc positieve politiek tegen- geacceiiiuccrd. ofschoon op liu-nig gebied behalve do Amcrikaanschc, mi ook de En- gelsch'.- nijverheid op «Ie Russische markt als een ernstige mededingster zal optreden. gestoken. De aanvallers war. beambten, twee Europeanen ch.iuffonrs gedood. (lak vverdei; aonon gewond. Gandhi, dio hier per hum annkwat telil op een talrijk bezielde verga,lerlii tn toespraak. waarin hij de bevolking nu goorde «Ie drie door hem rondeteli.'ngmi ter harte te t loesl zich «Jus niet linkniiunei luimnnopollc, afzien van ote n zelf slnffou spinnen. Onildbl «Irong ei do I De paria's legen Gnndh'. het algemeen looii.l--, erdero besprekingen vruchteloos wa ll dal liet volkomen duidelijk la, dal ei werkt voor dc heele notie, nnnz#- toowcl de Mohammedanen als de pa- i India, Brussel. ID April. Hel hotel- en restau- rantpersoneol is gisteren staken, daar do get-iSChU tbonsverhoogirfTjiet werd in- gevviiligd. Dc, holelgnsiclt koijdfn veelal niet worden bediend. DE SLOTZITTING DEB VLOOT- CONFERBNT1E. BcdenpobUmi te kvU elf. Londen. 21 April (V.D. - medegedeeld.-, dat de sloizitting, inference d«-fln.iicf verbroken. De draden werden op drie planiaen doorgesneden. Van hei telegraafkantoor begaven de <>p- slimilelingan zieli naar de apoorvvegvvncht- erklcode op- standcliilg naar de wacht ging. Voordat de waclil begreep vvnt cr gebeiiidi-- was zl) door de opstiindellngon neergoseliolon. De opsinndelii.gen sclioton daarop den ilionsf- iloenden comniandiint neer en begaven zlcb im-n naar het polltiedepdl, dal op dezelfde wijze werd overvallen en gepliiiidcrd. Naar Uiana vnalalniil zijn liij «l« onluaian negen doodon. omlor wie twee Europeanen, omgekomen. Te I.aliore heeft dc politie een hommen- opslagplaats ontdekt. Vorselioldone ver- ilnchle personen werden gearresteerd. Oandhi verklaarde omtrent de gebeurlo- Officieel wei lini. varf- de; ^weeril vlooicpnferanRc dffloit'el ïs vasiiestejd o{i' -telegn Dins^ochtopd half elf. DczS zitting id g«#)U bei ^ftdamcs.Palaco..worden- gehouden, Hicrdoc Zij liurgi-rlijke ongolioorznnmheid.J Wedgwood Berm. «I"n mbiiiUr ci-ii lelegrnm gezonden, waarin z.ij ver klaart, dat do toenemende onrust moei worden geweien nail «l" onvastheid van «Ie Engelschc «taalkunde. Zij dringt aan op do definitieve verklaring, dai hel de taak van emi „roiindinhlo' -eonfcrmiiie is 'n grondwet werpen, waardoor de zaken 0|i een juist- n grondslag zouden worden geplaatst en in de juiste richting gestuurd. Bombay, t'i April V.D.) De cottfgrmi- lio der Muzelmannen licoft zich ullgespro- ken tegen «Ie campagne v.in burgerlijke on- gehoorzaamheid, van Gandhi, nangezi-n hierdoor een meerderheid wordt gevestigd tegen tie minderheden. De troebelen in Chlttagong. Nadere bijzonderheden over de troebelen In Clliimgong bevestigen, dat «Ie opstand goed; voorbereid wos. De opstandelingen waren In uniformen-gekleed, chlorotor- lerden dc beambten vkrt hel "oivfpon- ui nl'oor '-n. stakwn vmolgéna het werden allo lei»B^lis«Jif <jj|' BRAND TE TOKIO. uilen, 21 April (II.N.) To Tokio zijn 350 liiiiz.cn «Ioor een brniul vernlehl. Volgens sommige herichlen zou do brand geslli-lil zijn door slakend trampersoneel. l hij i aks 7. i zelf s omslip is, za! bij nlel afzien yan hel i vehlMchi. Zoolang h««i Hr,Who volk hei Imllselie volk eeil Oim"- lienweliapplj blijf! opleggen, Z00- "zo BriiMClio hoor«elinpplj onwot- RAMP IN EEN FABRIEK Bijna t-ccrlig personen omgekomen ii rij». 10 April :VD), Volgens een Iele- m nit (I Porluge.wche kolonie Mncno R Vrijdag in een fabriek op H»t eiland iia een ernstige ontploffing pliillln ge- I. waardoor het gnbeclc lalirlekugeliouw ir hei groot- ONTZETTENDE BRAND IN ROEMENIE lien dicht be ze He kerk prooi der vlammen geworden Een sombere doodeniijst lock ui'est, 19 April. In da Knstoii in hoi district Argcs alen Vrijdag een plants geluid, waarbij t op lirandc.-Hnvd'oplu eer dan 100 per- uien om liet loven kwamen cn -19 perso- Tcr gelogcnhclil van de godsdlcnalocfa- Ing op flocden Viiplng hnd een groole icnlglo zich In dc kerk verzameld. Plot- •llng vloog oen uit kunslbloomeii bestaan- liriind en binnen ccnige seconden bail hot vuur zich vorder verspreid. M«;( groole snelheid greep bei vuur om zich been cn na korten tijd MortlO inOt daverend geweld liet dak In, In do kerk ontstond onder de bezoeken e paniek. Alle -.mg v waar dc menigte vastliep, Gelukkig bezweek tengevolgi brand oen gedeelte van don waardoor een deel der bezoekers lang* gebouw Het gebouw was voor liet grootste ge deelte uit hout opgetrokken. Tot de slachtoffers priesters en eerdge notabelen van de stad. Slechts drie personen koutten ongedoord uit het gctiouw komen. HEVIGE BRAND TE BROOKLYN. Vijf doodco en cenige gewonden. New Y n r k, 20 A p r i I. (V.D.) Te Bi nuk lijd heeft lil een woonhuis neii hevige brand gewoeil. Vijf leden van een gezin kwuirieii In (lo vlammen om. Een zesde slachtoffer verkeert In levensgevaar, l wijl een zevende ernslin gewonde door brandweer uil hel brandende huls gehaald kon wordon. Do moedor vim het gezin en oen 21-Jnrlgc zoon konden zieli door utl hot vonslor springen, redden. ciii'ng. 21 Apri. (V.D.) In het dorp cliw bij Kalgnn zijn bij ecu brand —n hol leven SPORT WEERBERICHT. Verwnrlitlng: /wakke later toenemende tut O. wind, go'loeltnlljk Imwiilkt, aanvankelijk weinig nf geen regen, zncliter ovpr DE BLAUW-WITTEN HEBBEN SUCCES Amersfoort behaalt op de serie wedstrijden van Ready Teeka te Amsterdam den eersten prijs Do door de ATlamsche korfluilver. tb Teken genrganseerdc serie w edsli'IJdi'ii voor iMiz.u plaatselijke vciveiilging den Isten prijs heliniihl werd. De tej standers in di-zo af«l. waren Iteiulj Te II. Westerkwartier II en D.D.V. il, allen tweede klussers, (erwijl Amersfoort ilu rciiige derde klusser was. Amersfoort miste Mej. I.. Kramer en de hoeren v. d. Illniikcvoorl en Vincent. i de lieer «Ie klif vond Doliirti, bereid de o; /.ulks na uvorlog znnilui mei nnngovnngen werd, Geluk' i Aiiir.ler.lnm dn I). E. V. ei i het wedslrljdlio- i hoog peil. Aiii'ei-Hfiiorl II lillilrllkken. Een fraé (I. .Mrflell Heul •li. Ruslsi.mil U 0. lil ile 2e b, ld sbiagi (liiel)iimt bleef li«-l och nu i.liikken beier en ree D.E.V. er Dehiru mei Amersfoort do leiding. I valling speelt A'fOOI tV.K. Iels in <l«- m dnnies krijgt een v Fa. L. i. Luycx en Zn. LANüESTRAAT 49-51. - VEL, 10» ZIJDEN -STOFFEN Voot klouren on kwaliteiten Prashlsoitaing Wollen Mousselines en Fantasie Slofjes. VOl'deillglllKell r 2de D.D.V. M wn# begonnen mei «n uvorwiimlng op w.K, i l, i«-t ijl zi Ready Tel,ra II gu|ijkspen|llo (I I De laatste wedstrijd, D.D.V, II den eesten prijs, D.D.V. moest Amersfoort, daarentegen, bclioofde gelijk le spelen. De pluegi'li blijken aardig legen opgewassen le zijn. Do Amersfoort H mini deel ami de .auric- -dslrijdeii, georgaiil.eoi-il floor Kveclsior llilveraiim. 11ii-rium luiiui-n uilsluileiid K.ll. eli G.R.K.H. I.' lallen ileal, II,I. D.K.D, uil,. T.C.N.II beiden Aiiinlvrdam, Kxeel- ir II ell III enlllb. „li Alliersfoill'l II, (>ll- '.indgviinoleii spuolrien b u gelijk legen D.I.'.II T.C.V.IJ HET CORINTHIAN TOURNOOl. Zonali,-l| roods vivaojdücn'l. /omlag j.l. I- de terreinen van Ff V* V en Hercules het jni'lnthlan lournooi jtehundi-n. yulck woerda Ich Ri-diirlil, (|oor fik'gu'at in dn oersto ran- Ie HUI He Ou iel; Iltet 3-0 le winnen Uil ruifgnns in de iwggilg rondo legen V. U. 0. [rlljk bi spelen. Door mbblel van hel nomen au sflafschoppon word Qulek ioi winnaar (rklgni-il cn pianiste Zieli In dn «bo d.- rondo n déze ronde.' bleek hei Hnilardaniache ipnrin (c .•floivk vuur onze sliulgcnooien lo v v. rt.-n. r. If. V. V.-A W. Z. A. C.- I). V. V. geelt hei zelfde beeld h slagen de annvnllers er 'I «bielpufil bezit kwam van den eei een zilveren lauwerluk. (Ioor den vnurzltter van Ready Teken mei oenign locpiisselljko woorden werd uligi'» reiki, nveniils «Ie andere prijzen, Vollcdlgholdshnlve vermelden wl/, -tlul een hnlvo competitie gespeeld word cli d" •liiiii- 2x23 min., voor eiken wedstrijd, was. Dn uitgingen waren do volgci^lo: Do uitgingen waren do volgende: D.D.V. II Heady Teken II llni.dy Teek» II tVesterkwnrtlcr l D.D.V. II—Amersfoort Vicrdo afdooling. Weslerkwartler (I—Victoria :i Hnndy Tccka i—AAV. i AAV. I -SVcstcrkwnriler fl Hcady Teken 4--Vletorln Weslerkwartler 0—Ready Toke A.sv, t—Victoria 3 Tuaschcnro rule V. v. A.—Dlympla Kampong—II» Ouiok II F. C.-A. \V.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1