DAGBLAD firma duim burger BUITENLAND l MMIHEMEllISPfilJS per J Mindm vooi Amznfoon I 2.10. per en Mod I 0.75. "wk (act groin nmtolag rrgea ongtloXkcal I 0.1 0.17"/, TILEPOON INTERC 517 DE EEMLANDEU UITGAVE: VALKHOFF A Og PBUS Hill IDIBTHtlia loift 010 do ftp. - KkUo AdvtrKottta .RErTJES" bo vooruldwlsllng 1-5 50 oat, tiki r*ge! boot 10 eeat, ditmaal pleat» I I.-. Bc^MOBOtr Zaterdag 26 April 1930 28e Jaargang No. 252 MANTELS MANTELCOSTUMES COMPLETS ARNHEMSCHE WEG 26 - DAMES MODEZAAK Bnitenlandsch Overzicht Da uitbreiding van hot vliog- TOtkeer. Samcnworking met andere diensten van vervoer. in ac Italia,msche Kamer heeft Bnlbn, 'do populaire minister voor <ic luchtvaart, die zelf twee jaar geleden leerde vliegen, verkondigd, dal Frankrijk lijn luchivaart- begrooting meer dan verdubbeld heeft, ter wijl-de Italiaansche sinds ilrie jaren op hetzelfde peil is gebleven. Dn Kamer heeft hem een geweldige ovatie gebracht, die te gelijkertijd de op de tribune verzamelde vücgoKcicren gold. Dezen gingen opslaan en dankten met den fanrtslengroet. In Frankrijk laat men dergelijke thea trale gebaren achterwege. Iti plaats daar van i» de minister voor de luchtvaart. latu ren» Eynac, erin geslaagd Klankrijks lucht vaart, dio gelijke als voor do militaire luchtvaart tot éen geheel samen te smelten en een door leger, marine, koloniën, fabrieken en luchtvaartmaatschappijen. Ken kabinet zonder Briand is even onmogelijk als zon der Kynae, zegt men in Frankrijk. De wereld hoorde op. toen onlangs aan 'do Franscho luchtvaartmaatschappij ..An- draagt, ondanks van Amerika on Duitsrhland door de Por- polio voor geheet Portugal, mei inbegrip van do Azoren in de Kanpverdlsehe eilan den, werd verleend. Dit heloek-nde, dat de wpringplankvoordetrnntailnnlisehe vlucht in Franscho harden was gegeven. Duttschland hoeft hei echter, naar een medewerker van de Voss. /.tg. verklaart, niet gelaten b!) het protest, dat trouwens zonder effect ldeef. maar op anders wijze zijn slag geslagen. De Spaansche mi nisterraad heeft den dag. voordat het lucht schip Graf Zeppelin tc Seville latidde. een verdrag goedgekeurd, volgens hetwelk de Huiteche Lufthansa do concessie vet krijgt >r de vfticht boven Spanie. de Kanarische cilan gerlljke Noorsch onderzoekings reiziger gedood Edgar Kiihlmonn door Indianen ges/eenigd Slachtoffer van bijgeloof 25 April. fIL.V) Volgen de Xooroche Kuhimann tc Pueblo, hoofi eiizelfde srcizjger Edgzr de huurt vin t den Mexicaan- El Universal geelt nadere bijzonderheden omtrent dezen moord, waaruit blijkt, dat. dr. Kuhimann i een dtvao* bijgeloof is am met bijzondere aan- ■esldent Ortiz llubio en flen minister van binnenlandsche znken naar Puoltla en vertrok, nadat de gouver neur hom bescherming had toegezegd, naar Amozoc. De bijgcloovige Indianen zijn op onverklaarbare wijze op hot dwaze idee ge komen. dat dr. KOhluiniin door de Mcxi- caansehe regecring gezonden was om kin- do lijken olie te bereiden, welke voor een bekend Mexicaanse!) vlieger voor een vlucht naar Zuid-Amerlka zou worden gtt- hriiikt. Dr. Kuhimann werd daarop napge- vallcti en gestecuigd. Zijn lijk werd in een put geworpen. De Mcxicaansche rcgocring stelt een onderzoek in en heelt reeds 8 In dianen laten gevangen nemen, die drin- trokken ie zijn. De Duitselie consul in Puebla heeft, naar de Associated Press verder meldt, een nauwkeurig onderzoek ingesteld, waarbij vastgesteld is dot dr. Kuhimann niet. zooaU mou aanvankelijk dacht, een Duilsrli, doch een Noorsch on- Aangezien'Noorwegen te Pueblo heeft, nam de Duitacho lijk vnorloopig op liccft I n het ge- Noord- Amerika zal vliegen. werking praclisrh worden ge vliegtuig zal de Duitsche po luchtschip in Se villa wordn door toestellen van hei Coi, dal Ie Itio de Jaiieiio ziln i en een dochlermaaischapplj sche Lufthansa i». worden n Bovendien wordt, in some de Zuid I de UUll- •narl lijnen. «en regelmatig* dienst volgende wijze gelukt het don 'Ie post van Herlijn naar Brazilië in dog over ie brengen, terwijl de stoomboot. er nog acht tien dogen voor nocdig hoeft: Op den eersten dag lirengi de nac'ntsne! trein de post van Berlijn nonr Stuttgart Daar wordt ze overgenomen door het llan sa-Vliegtuig, dal ze denzelfden avond te Barcelona aflevert. Den volgenden ochtend in de vroegte gaat een Duu-.cn rijkspoat- vlicgtulg naar Cadiz on geeft de post ovei aan een w iflorvliegtutg. dat naait Lus Pat inas op <tc Kanarische eHand-n waar de pnsl op een stoomschip wordt overgebracht. Bij liet eiland Fernando Xt>- ronha uan de Zuid-Amcrika.nische kust. stopt de stoomboot en geelt de post over aan gen watervliegtuig van het Condor syndicaal, dat de tnail naar Itio breng- van waaruit door oen net van Condor-lij nen do distributie in bel Oosten van Zu:d- Amerika geschiedt. Do terugtocht vindt op overeenkomstige Wijze plaats.' Wanneer eerst liet nachttra ject Berlijn—Stuttgart uitgebreid zal zijn en do post' tc Barcelona ook tijdens den nacht niet hoeft Ie blijven liggen, dt de tijd van 't overbrengen der post vi lot zes dagen dit is een derde dei den tijd. dlpn stoomboot en noodig hebben worden verkort. Volgens een later bericht heeft Urbina b PRESIDENT VAN PERU BEDREIGD Verijdelde samenzwering atnenzvvcring legen president I.egula op ouvv wa* gezet. Het feit is door do a.mnc- nlng eeiier profealmolie, dooi de Kamer De regeeriiig heeft den stuat van beleg ifgckondigd. De bladen btvalten lieden berichten, waor- n de samenzwering nader besrhrven wordt, let voormalige pnidcnienlslid dr. Manuel .'rbinu wordt de aanstichter genoemd. Hij •ndo.e personci Inlcrnallonulrii bond van verecnigiti- van journalisten heeft gisteren zijn t,tamheden ten einde gebracht. Oa. beraadslaagd over de Instelling welke c l zal nslol- ::c handelingen nalisten als het publiccrrcn van valscli ilorumenien. de verspreiding van onwnr berichten of het verrichten van handclin het volgende congres, dat te Berlijn word gehouden, zal een desbetreffend voorst' worden ingediend. Verder Is het verkrijg- pas overwogen, die ook daan en oin te verhinderen, dat üedo die In het geheel geen journalisten zij zich als zoodanig uitgeven. DE ZAAK VAN HET HALSSNOER. fork. 25 April. (V. T>,). De malige aarshertóg Leopold yen Oostenrijk, legen «vien in verbond m»t da bekeojc >o met het halssnoer van Napoleon een i tot arrestatie «v#s uilgevgwdtg^ ljeefl bh.de New Yorkscbe politie «pngemeld. "4r j-»' AMERSFOORTSCHE SCHOOLVEREENIGING aanmelding van leerlingen (qursus 1930-1931) voor: OPLEIDINGSSCHOOL v.ior II. B. S., Gymnasium- Handelsschool Behalve infae eerste klasse kunne fi en 3. Voor ile klaas uwe leerlingen og enkele leerlingen worden geniaalst 5 en 6 (n en Ie) kunnen alleen in bij den aangenomen. AMERIKAANSCH SCHIP GEZONKEN liet vaartuig door oei brand vernield Tien dooden New-York. 25 April. (V.D.) Voor dn ust van Long Islan I is oen Amerikaanse!) 'achtschip vim 500 loti gezonken. Kr wor dt twaalf leden der bemanning vermist. Het overige deel dor equipage, alsmede do gezagvoerder, werden door een klein kust vaartuig overgenomen. Nader meldt toen ons: ffêl Amerlkaaneeho vrWbiscW. dal he den voor da kust van Long Island Is ge zonken. ia gebleken bet i.s. „Thames'' Ie dut door een brand vernield werd. de bemanning zijn lion leden in do men omgekomen, terwijl er 10 gered konden worden, IN SPANJE. Niet voor Decembot el «Irid, 21 April 'V.D.) De Spaansche ring hoeft opdracht gegeven om de n-lijstcn samen tc stellen. Aangezien trkMiamhcdcii daartoe niet gereed zul- ornen vóór November, zullen 'Ie ver kiezingen niet gehouden kunnen .'óór f Jan lie 25 F'a rijs, 2i April. (V. D.j In de om geving van Bijou is een auto met vijf inzit tenden in een ravijn gestort van U M. diepte. De auto kwam op do wielen terecht en de Ijskorst op hel water was zoo dik, dal zij onder het gewicht niet brak! Dn auto kon geborgen worden en de insiltcn- DE ONBEKENDE 80LDAAT TE PARIJS. Bezoekers, die zich onbehoorlijk gedragon. Tijdens do I'aaschdagcn hebben telen Ie van den onbekenden soldsni, onder de Are de Triomphe. Daarb'J hebben zich loonee- len voorgedaan, die vela Fraiuchen ge schokt hebben en zoo is er weer sprake van om het graf al te sluiten. De klachten be treffen zoowel Fransche als buiicnlandschc bezoekers. Men beschuldigt dezen er van over de kransen op het graf to hebben ge- n pijpen te hebben gerookt, esproken, den hoed niet ie u algemeen het e hebben BRAND IN EEN PORCELEINFABRIEK. Brandstichting op twee n brand Kopenhagen. 23 April. (I!.? koninklijke porceleintabriek tc gen. waar reeds op 0 April door e een schade van 150.000 kronen we: richt is vandaag opnieuw brand ken. Ook dit maal woedde de brand in de tn. BIJ Ie verdieping bij den bra April vernield worden. Uitmaal brand in de eerste verdieping, slaagde er na 2 uur it vuur tot zijn huurt het ingestelde onderzoek is geli (stichting heeft planm gehad. Op^ 2 iet petroleum gedrenkt waren, terwijl s ook met petroleum gedrenkte lap- werden gevonden. De politie heeft verscheidene personen verhoord, den dader nog niet kunnen ontdok- VERTROUWEN IN Dr. HUGENBERG Hel bestuur der Duilsch> Nationale Volkspartij doel uitspraak i1' Oppositie tegen 't kabinet Brüning Berlijn. 25 April. (II.N.) Hot hesliiur er Duiiscli-natiunule volkspartij hoofl in iju zllling villi vandaag met een meerder- iciü vim ruim i/ö zijn vertrouwen uiige- prokcii tn dr. Hugniherg, den voorzitter der partij, en dr. Obtrfohren, den voorzitter dc rijksdaglracllc. Het bestuur was zitting nagenoeg voltallig nunwc 'Uitgesteld wordt, dat do partij in r.jiposilie blijft tegenover hot kabinet. E dug. dnt zonder de Diiitech-nuiioiialnn DE PRINS VAN WALES TERUGGEKEERD on don, 25 April. (V.D.) Do prins van Wales ia hedenmiddag per vliegtuig van vicr-mnandschn reis naar Afrika In t.ngcland teruggekeerd. Huize „De Sticht sche Heuvel" Amcrsfoortschc lkrg Telefoon 1290 Zondag 27 April 1930 Opening Zomerseizoen 1930 Lunch van 12l/3 - 2l/s uur. Menu a 3 florins Oeufs dc Vanneau Bcurre Monlpellicr Hor* d'Oeuvres variis royal Consommé madriline en tasse Cassolettes de Turbot florenl'.ae Filet Mignon dc Durnham sauce Choron Pommes pont neuf Haricots primeurs d l'Anglaise Selection du vallé d'auge Envoi du cap. WEERBERICHT. Hoogst" barometerstand; Laagste barometerstand: Tfgl.O te llolihead. ivnnrsc-hijivlijk plaat mvcci'-slmtan, weinig iiig in temperatuur. VERKEERSGEBOD: Niet schuins, maar steeds loodrecht Een rijweg oversteken Nadat ge eerst geducht De straat hebt nfgekekenl Fa. L. J. Luycx en Zn. LANQE8TRAAT 48-61. - TEL. 109 Zoo Juist ontvingen wij wederom nlenwa zending Orlgtnealo Vesten en Jakjes, IIIJ lariddo In hot grooto park van Windsor, alwaar de prins door zijn boido broeders word vcrwolkoiiid. Tijdens den lorlit nnor Londen, Aio hedenochtend tc Marsoillo begopnen 'word, werden slechts liissehonlandliigen verricht to Lyon en te l'arijs, ulwaur de prins door de olficicelo vertegenwoordigers der Preaortic rogeoring' SLACHTOFFERS DER ONLUSTEN De laatste dagen in I'eshawue 52 dooden en 30 gewonden Nieuwe botsingen Londen, 25 Apij. (H.N.) Volgens een tncdodcoliiig der rotnmissio van het Indi sche congres bedraagt het aantal personen, dut da luulato dagen bij de onlusten in l'esliawar om hol levon is gekomen, in totaal 52 en dat der gewonden 30. De toe stand is thans weer normaal. Vrouwen cn kinderen zijn bij wijzo van voorzorg uit de stad verwijderd. Kon commissie van iiilatl- .lora heeft Vrijdag den Kngelsclicn com missaris voor tie N,Westelijke provincies verzocht do Kngelsche troepen uit de stad terug tc trekken. Een welwillende overwo ging van dit verzoek is toegezegd. To Nee- 'la is liet Vrijdag lot hevige botsingen tus- schen do politie cn aanhangers van Gandhi gekomen. Ken menigte vnn 1000 inlanders viel de politie aan cn bombordoerdo deze met een hagel van steencn. toen deze do zoutwinning wilde beletten. Do politie maakta van haar vuurwapenen gohrulk, doch niemand word gedeerd. Te Cblttagong is de orrlo weer hersteld. Do Engclsche troepen zijn loruggolrokkcn. Uit Simla wordl gemld dat Patel, die als voorzitter van do wetgevende vergadering zijn ontslag licofl genomen, een hoodschap. lot het Indlscho volk heeft geirchl, waarin hij aanspoort alle buit.cnlandsche goede ren weg te werpen en voor het succes der nationale beweging te bidden. Wo en en, 25 April. (II. X.) Naar do Ne.ua Frcie Prcase moldt, heeft de Oostenrijk- sche regeering met de Fransche commis sie voor immigratie een overeenkomst go-' troffen, volgens welke binnen een tijdvak van drie janr 15.000 Ooslenrijksche arbei ders naar Frankrijk zullen komen. Voor deze Immigratie komen slechts mannén in aanmerking. Vrouwen mogen niet worden meegenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1