MANSION POLISH FIRMA DUIM BURGER DËEEMlANDEa Een Lesje in het Onderhouden van Vloeren Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 258 VRIJHEID Buitenlandsch Overzicht AMERIKA DGGR EEN TORNADO BEZOCHT Sommige plaatsen geheel verwoest 'T GEBRUIK DER TALEN BIJ HET ONDERWIJS Verzwakking van het kabinet-Jaspar Fa. L. J. Luycx en Zn. KINDERKOUSEN, SPORTKOUSE N AOniJWPMFNT^PRUS pe' tnaandcti voai Amersfoort f 2.10, per cnaana 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3,-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIES van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer j elke regel racer f0.25. Llcfdadighcids-advertentlën voorde- helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels' 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal^ plaatsen f 1.—Bewijsnummer extr?. f 0.05 Zaterdag 3 Mei 1930 Uitgave: VALKH0FF Co. leutige Zomerjaponnen ARNHEMSCHE WEG 26 DAMES MODEZAAK door H. G. Cannegieter. IIi do laatste maanden hebben zich vcr- l»ij:>elen voorgedaan, welke het probleem n vrijheid opnieuw aan de orde stellen ij zijn r.oo gewend aan de uitspraak, dat Iderland een vrij land is, dat het ons rnoci- k valt, ons in de omgekeerde verondcrstel- 118 te verplaatsen. En toch is het ons som- |ijlcn, of het met de vrijheid van denken, let die spreekwoordelijke gewetensvrijheid, laan oor, naar wij op 6chool lecren, onze k>or\aderen tachtig jaar hebben gestreden, 1 een einde gaat loopen. iNederland is niet het ccnige land in de fereld, dat een neiging openbaart, om dc Jurluiging aan banden te leggen. Ean der- gjdijke strooming schijnt op dit oogenblik heel de wereld te varen. Maar :nzon- djcrheid Nederland heeft op dit punt een tra jjujtie tc verliezen. Is het voor onze kleine Katie niet een grootsche daad jegens do ont wikkeling der mcnschhcid geweest, dat ket- ■pr.-» cn ballingen hier steeds weer con veili- i broedplaats \oor het ontkiemen van hun Bedachten mochten vinden? Comcnius, |ocke, Spinoza, Descartes cn tal van andc- uuiversecle denkers zijn hior gastsTij op- lenomen, terwijl builen onze grenzen de Itormwind der geloofsvervolging hen aan llle kanten omgierde. J Geloofsvrijheid, gewetensvrijheid, vrijheid ran overtuiging het is een van do hoogste In heiligste goederen van 't inenschdom liet is weliswaar slechts een formeel iets; lio vrijheid is zelf geen gedachte, maar zij is fcet instrument, dat de gedachte kweekt, konder vrijheid geen gedachte, zonder \iij- lieid slechts papegaaienpraat. Wie het den- Icen dc vrijheid ontneemt, haalt den land- knan zijn ploeg af, den visscher zijn netten, |den fabrikant zijn machines. Vrijheid is voor de gedachte even onvoor waardelijk noodzakelijk als de dampkrihg noodzakelijk is voor het ademen. Een on vrij gekweekte gedachte wordt als een plant in een donkeren kelder: slap, bleek, spich tig. vormeloos, monsterachtig. Helaas raken wij aan alles gewend, ook aan <!c monsterachtigêtc gedachten. Wie in een kelder geboren cn opgevoed is, houdt de von voor een gevaarlijk gedrocht. Wie aan onzindelijkheid gewend is, schuwt het water als schadelijk clement. Menschcn. 'ue levenslang den stank van het krot heb ben ingeademd, plegen te sterven, nadat dc gezondheidsdienst ze in de zuivere lucht von een herstellingsoord hoeft overge bracht. De planters van Zuid-Amerika dachten, dat de wereld verging, toen men hun het heiligdom „slavernij' had ontnomen. Het geslacht van een kwart eeuw geleden ver maakte zich niet de dwaasheid van sommi ge zotten, die beweerden, dat de vrouw evengóed een stem voor den gemeenteraad en de Tweede Kamer zou kunnen uitbren gen als totnogtoe dc man. Waren Beccher Stowe cn andere zotten voor de dwang van de openbare mcening gezwicht, wij zouden nog steeds in het krot cn don kelder zitten. Zij hebben den hoon «ii het gevaar getrotseerd, waardoor wij thans onbelemmerd dc zon kunnen zien sehijncn. En zóó zijn wij aan deze zon thans reeds gewend geraakt, dat wij ons riet kunnen voorstellen, hoe cr. kort ge leden nog maar. een tijd is geweest, vvaar- I m men haar als een gevaailijk gedrocht schuwde Slavernij van dc negers en onmondigheid van dc vrouw zijn door on9 thans als mon sterachtige gedachten erkend. Maar hoe veel onherkende monsterachtige gedachten zou ook onze tijd nog herbergen, gedachten waaraan wij op onze beurt nog evenzeer gewend zijn als de krotbewoner aan zijn duister, zijn onzindelijkheid cn zijn stank? Gedachten, op welker gedrochtclijkhcid ook wij onze beurt thans moeten worden op merkzaam gemaakt door do Bcechcr Sto res van nu! Overtuigingen komen niet uit dc lucht vollen; zij groeien als kiemen in voorjaars wond. Zij hebben de vrijheid noodig Haar ontwikkeling is een strijd tegen de ban- ufr|. welke haar neerdrukken gelijk dc harde kluiten het spruitje Overtuigingen breken door dc korst van vooroordeel, zelf zucht en angst. Gelijk uit dc kiem allengs een boom wordt, welke zijn bladerdak naar alle kan ten verbreidt, verspreiden zich gaandeweg dc gedachten, totdat zo gemeengoed zijn geworden. De agricultuur heeft moderne middelen gevonden om den groei te be spoedigen; ook de gedachte verspreidt zich sneller dan vroeger door het moderne gees telijk verkeer Dc film, de radio, het boek 0,1 het dagblad zijn de kunstmest cn dc glasruiten voor dc gedachte. En daar de moderne gedachte een vlucht neemt overeenkomstig dc vlucht van het vliegtuig cn zich met de heldhaftigheid van don vlieger richt op grondelooze vcr- schïrten, komt ook een gedachtenwereld ,n 1 zicht, welke den huisbakken burger verschrikt als een vliegtocht naar Indic. Ilij zou zoo graag veilig thuis willen blij ven! En daarom legt hij beslag op het vlieg tuig en censureert hij de gedachte, die hij op zijn kamerpantoffels niet bijhouden kan en die derhalve indruischt tegen waarheid cn goede zeden. (Nadruk verboden). De 1 Mei-viering. Een alge meen rnstig verloop. Overal ter wereld hebben, zooals dit ieder jaar pleegt te geschieden, op 1 Mei betoogingen der geoiganiseerdo arbeiders plaats gevonden, liet verheugende feit kan ditmaal worden vastgesteld, dat het ner gens tot buitensporigheden is gekomen, die naam mogen hebben. De politie heeft feite lijk nergens op scherpe wijze hetzij tegen do sociaal-democraten, hetzij tegen de com munisten hoeven op te treden, zoodat cr geen bloed is gevloeid. Ook in Duitschland hieven excessen achterwege; zooais men weet, bestaat daar dc groteske toestand, dat in een aantal staten b.v. in Saksen, Hamburg. Brunswijk en Liibeck dc eer ste Mei als wettelijke feestdag werdt be schouwd. waarop niet wordt gewerkt, ter wijl bij de rijksdiensten en die der overige staten het dagelijksch werk gewoon wordt verricht. Overigens heeft dc eerste Mei voor de 'socialistische arbeiders nog slechts dc be- teckenis van een stillen hcrinncringsdag, nadut, de cisch inzake de invoering van den achlurigen werkdag, waarvoor krach lens het besluit von het internationale so- cialistcncongrcs. in 1889 te Parijs gehou den. bij do Mei-demonstraties vooral pro paganda moest worden gemaakt, is inge willigd. hetzij in principe, hetzij reeds in feite. Dat de socialisten Donderdag voor den veertigsten keer den 1 Moidag vierden, houdt dan ook verband niet het feit, dat op een later socialistisch congres is beslo ten den 1 Mei-dag te gebruiken, om op te kemen voer den wereldvrede en de wereld- ontwapening. Met deze leu.-.oh waren do Bcrlijnschc ge beurtenissen ten vorigen jarc echter op be droevende wijze in strijd. Dc 1 Mei-viering der communisten in cle Duitsche lijksboofd stud leidde in 1929, toen betnogingen wa ren verboden, tot bloedige botringen, waar bij niet minder dan 19 dooden vielen cn 3G menschcn werden gewond. Do idee v an den 'vrede werd door deze gebeurtenissen cp een biltere wijze bespot. Ditmaal cch ter, gelijk wij reeds vaststelden, zijn de be toogingen uiterst ordelijk vcrlocpen cn van wrijvingen was nauwelijks sprake. Nog niet eens een twintigtal arrestaties vonden plaats: wegens vrij onbeteeken^nde rust verstoringen en wegens het dragen van verboden uniformen. Noch met dc politie, noch onderling raakten do demonstranten slaags. Niet alleen mocht men dit jaar tc Ber lijn vrijelijk betoogen. waardoor dc stem ming niet zoo opgewonden cn geprikkeld was als verleden jaar, maar ook hobben dc politic-autoriteiten een andere tactiek gevolgd. Terwijl in 1929 de politieformaties in het reusachtige gebied van Groot-Ber lijn optraden niet een scherpte, die aan mi litaire operatics tegen een vijandelijke be volking herinnerde, heeft men thans zich tevreden gesteld met meer nonnalc mid delen. De grooterc mate van liberaliteit, die tot uiting kwam' in het toestaan van alle de monstraties, die alleen, wat duur, tijd en plaats betreft, eenigszins beperkt waren, heeft goede vruchten afgeworpen. Dc poli tic gedroeg zich bovendien zeer kalm cn vriendelijk cn speelde alleen bij dc op tochten een zakelijke, regelende rol. Bcr lijnschc bladen gewagen ervan, dat de Schupo zich uiterst welwillend, hulpvaar dig cn tactvol gedroeg, zoodat een stem ming werd geschapen, waardoor veler aan- ankelijke grimmigheid werd ontwapend. T< recht nicikte dc Fr. Ztc dan ook op: „Een goede grap. die *op 1 Mei zoo dikwijls bijdroeg tot het handhaven der orJc, is be ter dan een geweerschot." RESTAURANT Huize „DeStichtsche Heuvel" Amcrsfoortsche Berg Telefoon 1290 Dimanclic 4 Mei 1930 de 12 a 2y2 heures Lunch Concert a 2.50 fl. p. co UI'. Menu Chaud'froid de Poularde Slrassbourgto isc Salade Rachel Mock Turtle cn tawe Ocuf poché Cornlcssc cn Marmitonnc Medaillon dc Yeau llongroisc Pma Pa illcs Les Fromagcs dc France Envoi de \Yc$tlande Tous les jours Luncli-Thé et Diner Concert Grands cl Pctils Salons pour NoccSy fêtes et Reunions DE MIJNV/ET IN TWEEDE LEZINC AANGENOMEN. Do conservatieven gaan amen- deeren. Londen, 2 Mei Het Iloogerhuis heelt in tweede lezing de Mijnwet aangenomen. De conservatieven gaven als hun voorne men te kennen amendementen voor te gaan stellen, wanneer de wet in de commissie zal worden behandeld. EEN MERKWAARDIG BERICHT. Daitseh-nalionalen op de ver kiezingslijst van 't centrum? K e u 1 e n. 2 Mei (II.N^. Dc Rheinischc Ztg. brengt van goed ingelichte zijde het bericht, dat het centrum bij de aanstaande verkie zingen, die (hans wel als onvermijdelijk kunnen worden beschouwd, verschillende vroegere D lirieh nationale afgevaardigden. o a Wallraff, Klónne en Trewranus, op de lijst der centrumscaniidaten zal brengen. Het blad gelooft, dat üezc mededecling een verrassing voor bet politieko leven in Duitschland zal zijn Hoewel een evcntucelc candidaatsielliQg dezer afgevaardigden door hei centrum wel in de den laatsten tijd door deze partij gevolgde lijn ligt, zou men, naar het blad opmeikt, tencigd zijn op het eerste gezicht aan de juistheid van het bericht te twijfelen, doch het biad verklaart voor dc betrouwbaarheid van zijn zegsman in tc staan Verscheidene personen zijn het slachtoffer geworden Londen, 2 Mei (II.N.) In de Vereenigde Staten heeft een wervelstorm in de centrale staten veel schade aangericht. Een plaatsje in Nebraska is geheel verwoest. Het aantal dooden en gewonnen is nog' niet bekend, daar do verbindingen gestoord zijn, doch men vreest, dat het hoog zal zijn. Ook in an dere plaatsen van Nebraska is veel schade aangericht New York, 2 Mei (H.N.) Volgens de be richten, die vanmorgen vroeg ontvangen waren, zijn bij den wervelstorm in Nebras ka en Kansas 17 peisoncn gedood cn worden C personen vermist. Echter zijn talrijke hui zen ingestort en geheel verwoest, zoodat het aantal slachtoffers wel grootcr zal blijken In Minnesota zijn 5 personen om hoi leven gekomen. De storm, die behalve Nebraska ook het N.W. van Kansas on de omgeving van Milwaukee teisterde, bewoog zich over een 120 K.M. lange zigzagbaan voort; In Kansas is \ooral do stad Winchester getrof fen. Tegen middernacht zijn uit de omlig gende plaatsen ambulances naar Winchester gezonden. Volgens aan\tillende berichten zijn twaalf plaatsen met een b^voiking van duizend zie len goheel verwoest. De storm ging van wolkbreuken vergezeld GROOTE WERKLOOSHEID IN POLEN. Warschau, 2 Mei (H.N.) In het texliol- gebied van Lodz heerscht op liet oogenblik groote werkloosheid. Van de 27 groote ka- toenfabrieken werken er nog 6lechts twee den vollen tijd. Bij de overige wordt slechts vier of drie dagen per week gewerkt. In fl* wolnijverheid werken er van dc 25 groote fabrieken nog 10 op volle capaciteit. De correspondent der N.R.Ct. (e Brussel meldt ons; In dc jongste bijeenkomst van den minis terraad zijn, door de regecring, drie ont werpen van wet betreffende een nieuwe re geling van het gebruik der talen bij het lager en het middelbaar onderwijs goedge keurd cn gereed gemaakt om, na onderice- kening door den koning, de volgende week reeds in den Senaat te worden ingediend. Van Vlaamschgezinde zijde staat men eenigszins wantrouwig tegenover deze ont werpen, die, men weet het, door de den Vlamingen vijandig gezinde, elementen in de zoogenaamde liberale rangen, beschouwd worden als een soort van campensatie, welke door 't mogelijk maken van een nog dieper ingrijpende verfransching van het lager cn het middelbaar onderwijs in de Vlaarasche streek, het voor dc Vlamingen cn dc Nedcrlandscbe kuituur gunstige re sultaat der vernederlandsching van de rijks universiteit tc Gent. geheel of gedeeltelijk moet teniet doen. In dc memorie van toelichting, door den minister van kunst en wetenschap, Vaut- hier, wordt weliswaar gezegd, dat, nu de Vlaamsche bevolking van een volledig uni versitair onderwijs in dc Ncdcrlandschc taal kan genieten, de bestaande wetgeving inzake het gebruik der talen bij het lager cn het middelbaar onderwijs moet worden aangevuld, terwijl de minister verder ook toegeeft, dat in zekere centra, waarmede hoofdzakelijk Brussel is bedoeld, door een naar zijn oordeel, gebleken ontoereikend heid der bepalingen van het fel omstreden artikel 20 der bestaande onderwijswet, hon derden, ja duizenden kinderen geen onder wijs krijgen in hunne moedertaal. Om deze roden wordt, in de nieuwe wetsontwerpen hot beginsel der persoonlijkheid, dat de vroeger wetten beheerschte, door 't territo riaal beginsel vervangen cn wel in dien zin dat „dc onderwijstaal de taal van dc streek moot zijn." Principieel beschouwd betcekcnt deze koersverandering een succes voor de meer vooruitstrevcndcn onder de Vlnamschgezin- den van oud-minister Huysmans tot dc Vlaamsch-nationalcn toe die steeds het territorialiteisbcginsel aanhingen, maar van c-en anderen kant wordt, meer dan thans het geval is, dc mogelijkheid geschapen zoogenaamde „minderheidsklassen" in het leven te roepen. In de gemeenten, waar dc gezinshoofden van 20 schoolgaande kinderen zulks wen- schcn, zal het oprichten van een of meer klassen, met als onderwijstaal een andere WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 772.8 tc Jan May en. Laagste barometerstand: 755.S tc Vardö. Verwachting; Zwakke tot matige meest N. O. tot N. wind, licht tot half bewolkt, waarschijnlijk droog weer, iets koeler. VERKEERSGEBODsi: Neemt ge soms een and're richting Geeft het door een teeken an Voor U zeiven is dat veilig d'Ander heeft gemak er van. LflNSESTRAAT 49-51. - TEL. 109 Macco en Fil, zeer voordeelig. NIEUWSTE DESSINS. landstaal dan die der streek, verplicht zijn. De nieuwo wet bepaalt niet, dat deze kin deren in Vlaanderen, uit Waalsehc ouders, of in het Walenland, uit, Vlaamscho ouders afkomstig, moeten zijn. Ook de franskiljon- schc elementen in Vlaanderen, die zich van het volk afzonderen cn zich aan hun socia len plicht onttrekken, worden aldus in de mogelijkheid gesteld, hunne kinderen in denzelfdcn geest onderwijs te doen ver strekken. Met belangstelling zien dc Vlaamscbe parlementsleden dan ook de officieele tek sten van deze ontwerpen tegemoet, waar van in katholieke kringen, die het kunnen weten, verteld wordt, dat zij niet „ne va rietur" de goedkeuring der in het kabinet- Jaspar zetelende Vlaamsche ministers weg dragen cn eerder de positie van dc regee ring moeten verzwakken dan haar hand haven of versterken. EEN LESJE IN HET ONDERHOUDEN VAN VLOEREN U behoeft Uw vloeren cr niet kaal tc laten uii- zien, want met zeer weinig Mansion Polis!» cn een zachten doel' kunnen ze niet alleen heel mooi gemaakt wor den maar ook zoo blij ven. Mansion Polish haait do nerf en tceke- ning van het hout op en het dunne laagje fijn glanzende Was be schermt de vloeren te gen krassen en houdt in volmaakten staat Gebruikt Dor.karc Mansion voor Donkere Houtsoorten. MAAKT VLOEREN GLANZEND - EESCHERMT LINOLEUM C ver ai verkrijgbaar. Importeurs: N.V. Handel Maatschappij Reckitts, Rotterdam

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1