DE EEMLANDEQ BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regeb f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer j elke rege! meer f 0.25. Liefdadighelds-advertentlSo VOOf df- helft van den prijs. Kleine Advertentién „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50jcent, ejke regel meer 10 cent, driemaal pjaatsen f 1.—Bewijsnummer ext/a f 0.05 5 Mei 1930 Uitgave: VALKH0FF Co. I Maandag Bjiitcnlandsch Overzicht Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 259 WILLEM GROENHUIZEN Langestraat 43. EEN VERDACHTE VONDST HONDERDEN D00DEN DOOREEN WERVELSTORM KRACHTIGER OPTREDEN BEPLEIT Fa. L. J. Luycx en Zn. DAMES KOUSEN DOOR A. A. L. GRAÜMANS *nnM'-'rMPWT^PRI l\ Pc' 3 majndcn voor Amersfoort I 2.10. per maana i 0.75. per MlKnCHflCWurniuj ^atis vef2ekerlng (cgen onflcIukkcn) f 0.I7V,. ijloncolana franco per pos', per 3 maanden f 3Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 Nog stoeds beroering in Spanje. ïncid3nten near aanleiding van Unamuno's optreden. p i» opheffing van Primo do Rivera's latuur en diens vervanging door gene- Uercnguer heeft voor Spanje nog veen icrk van binncnlandsche rust doen nan- n Het gist in het land nog steeds. Dat k einde der vorige week nog gebleken. Unamuno, de republikcinsche hoog- 'nar. die meermalen de dictatuur scherp ft gekritiseerd en deswege zijn heil in uitenland moest zoeken, te Madrid aan- ni. Po studenten hebben hem geestdrif- I ingehaald, maar zijn ondertusschcn in Hing gekomen met de politie, bij welk idem ccnig bloed is gevloeid. Iloe de ïnimg bij de studenten was, kan worden Igleid'uu het feit, dat zij de roode vlag 'clien oj) het gebouw der hoógeschoól on liun uitroepen bleek duidelijk, dat zij |t langer gediend waren van Berenguer's itatuur en de instelling der republiek 'langen. Bovendien zijn de studenten u slaken. at hei eerste politieke optreden van iamuno een nog al sensationeel karakter eg, valt tevens op te maken uit dc tele- mraen van den Ullstein-Nachrichtcn n;t. Reeds drie uur, voordat hij zijn rede sprak, was de zaal tot de verste hoeken uld Meestal op anocdotische wijze ver- de Unamuno eerst de geschiedenis zijner banning en schetste hij de vcor-geechie ms der dictatuur van Primo de Rivera, welker vele fouten hij uitvoerig stil nd. Vol- - Unamuno is de staatsgreep lerlijd door den koning zelf in elkaar et en Primo do Rivera is de arme dom- |r geweest, die er voor te vinden was naar tilen een rol te spelen. Dc dictatuur beschuldigde hij ervan, dat spionnon naar Zuid-Frankrijk had ge 'nden, die o.a. een keer een gexvapenden al in Spanje hebben georganiseerd. Drie n de zoogenaamde samenzweerders moes deze politietruc met hun leven betalen |amuno verklaarde er frotsch op lo zijn et zijn pen legen do vele sabels te zijn gekomen Zijn soldaten zijn do studenten weest, die door hun strijd en verzet de ciatuur veel grooter 6Chade hebben be kkend dan allo complotten cn militair* 'Standen, vooral daar het, sluiten der ur.i- rsileiten in hei buitenland een zeer die- n rndfuk heeft gemaakt. Woordelijk zei namino: - - .Onid.it gij de straat op zijt gegaan, hebt j de dictatuur ten val gébracht cn ook fan de straat af zal dc andere nog \eel harnlelijker, dictatuur ten val worden ge acht". Daze woordeli moeten ccn niibe- hrijfelijk gejubel hebben uitgelokt. Unamuno verklaarde in zijn verder be- |doc, dai hij thans weer hetzelfde spreek- ïsioelte had beklommen, van waar af hij 'or de dictntuur zijn redevoeringen tegen schuldigen aan de catastrophe in Ma- 'kko had gehouden en nu stond hij weer p dezelfde plaats om de nieuwe schuldigen ter verantwoording te roepen. Tot dezen rekende Unamuno ook den koning, die zelf hem eens had verklaard, dat hij er accoord mee ging, dat men ook een onderzoek in stelde naar zijn eventueele verantwoorde lijkheden. En later, 111 den tijd der dicta tuur, had de koning een keer gezegd: „Dit alles zal voorbijgaan en rechtvaardigheid zal allen wedervarenDit, aldus de hoog leeraar, moest cn zou nu geschieden. Unamuno, die zijn rede, welke anderhalf uur duurde, zittend had gehouden, ging daarna opstaan cn verklaarde. „Ik sta weer op. zooals gij allen weldra op zult staan. Wij leven in een periode van openlijke on beslissende revolutie. Wicn de goden verderven willen, slaan zij met blind heid. Gaai nu naar huis; ik echter zal de straat op gaan om tc prediken en de stee- nen zullen mij hoorei) cn rebelleeren. God redde ons arm vaderland. Maar gij zult meehelpen en wel op straat." Wanneer men deze woorden hoort, kan men niet ontkennen, dat Unamuno er krachtig loc aanspoort revolutie te maken en dat hij te\ens een strijd heeft aangekon digd, die niet in dc laatste plaats de mo narchie geldt. En nu moge Unamuno niet de gevoelens vertolken van alle Spanjaar den, niettemin zijn rijn woorden een niet onbelangrijk deel van dc natie uit het hart gegrepen, zoodat men in Spanjs mettertijd nog een merkwaardige politiek* ontxvikke ling kan verwachten. Wanneer de omme keer zich zal voltrekken, :s natuurlijk moei lijk te 'voorspellen, maar dat Berenguer's bewind lang zal duren, verwacht eigenlijk niemand, tenzij hij tijdig het roer omgooit. Gedipl. Horlogemaker 1e klasse Reparatie-inrichting aan huis TEL. 852. Wapenen in Duilschland bij een sportclub ontdekt Sachalin en Hokkaido ernstii\ bezocht TOKIO, Mei. Men vreest, dat' een wervelwind, die gisteravond liet Zuiden van .'iet eiland Snclutlin cn het eiland Hokkaido heeft geteisterd, verscheidene dooden heeft gcuischt. Vis5chers en honderden andere personen worden vermist. Ettelijke lijken werden door den stroom op den oever geworpen. De stoffelijke schade wordt geschat op vijf nn! lioen yen. Volgens een bericht uit Tokio zijn bij den wervelstorm ongeveer 200 personen om het leven gekomen; 94 lijken zijn reeds gebor gen Ongeveer 100 personen worden nog ver mist. Berlijn, 3 Mei. (H. N.) Bij de Duilsche marine-sportclub en in do woning van den leider, regeeringsraad dr. Liibben, zijn wa penen gevonden, in verband waarmede Lubben cn nog twee bestuursleden van dc club in hechtenis zijn genomen. Zij ontken den echter bij hun verhoor, dat do wapens voor een of ander doel van hoogverraad moesten dienen. Dc politic stelt zich voorloopig op het standpunt, dat de wapenen voor oefenin gen bestemd waren, te meer daar zij goed gepoetst cn in vet gezet waren. Aangezien de club voornamelijk jonge lieden telt, is aan te nemen, dat de oud- officieren, die ook tot dc club behooren, de jongere leden van de club onderricht heb ben gegeven in het gebruik van «leze wa penen. Naar verluidt, rnoet in de club een militaire tucht hebben geheerscht cn ook zouden er oefeningen gehouden zijn. De po litie tracht thans vast tc stellen, tot welk doel deze oefeningen en dc opleiding in het gebruik der wapenen moesten dienen. Dok zijn er handgranaten gevonden, die van slaghoedjes voorzien waren. VERGIFTIGING OP GROOTE SCHAAL. Parijs, 3 Mei. Naar de Populaire meldt, zijn in Rijssel 33 personen onder verschijn selen van vergiftiging ziek geworden. In cên van deze gevallen had de ziekte vreeds den dood tengevolge. Dc zieken moeten be dorven vlecschwarcn hebben gegeten. DOUMERGUE NAAR ALGIERS. n-ti Herdenking van de verovering door Frankrijk. Parijs, 3 Mei. (H.N.) President Doumer- gue is vanmiddag per schip naar Algiers vertrokken. Zondag zal hij aan de kust van Noord-Afrika landen. Daarmede zullen de officieelc feesten ter herdenking van het feit. dat 100' jaar geleden de verovering van Algiers voor dc Franschen begon, aan vangen. Honderd jaar geleden was Algiers door de I ranschen ingenomen, doch het duurde nog ruim 15 jaar, voordat het Fransche ge zag voldoende bevestigd was. Vooral de strijd tegen Abd el Kader was zeer hard- nekkig. DOOR DEN PROPELLER GEDOOD. Twee luchlpassagiers het slacht offer. B e Ui ij n, 3 M e i. (H. N.) Twee bijna ge lijke ongelukken hebben vandaag plaats gehad, het ecne op het vliegterrein van Chemnitz, het andere op het vliegterrein van Tempelhof. Te Chemnitz stapte de heer Walter Bartelnes na het volbrengen van een rondvlucht uit het vliegtuig, doch begaf zich naar voren, terwijl de propeller unitdraaide. Hij werd hierdoor getroffen cn gedood. Zckero mevrouw Hartnnck, die met een school vliegtuig uit Dessau was gekomen en op Tempelhof was geland, liep even eens naar voren, in plaats van naar achter cn werd ook door den nog uitdraaienden propeller getroffen cn gedood. Gandhi's actie tegen Engeland Bombay, 3 Mei. De afdeeling van de ..European Association" te Bombay heeft zich met een brief gewend tot den gouver neur, waarin zij er bij de regeering op aan dringt krachtiger op te treden, teneinde de wet en orde te handhaven en allen te arres- teereh, die het volk ertoe aansporen de wet te overtreden. De tegenwoordige politiek acht zij zwak en tengevolge daarvan wor den de voorschriften van de wet veracht. Do afdeeling houdt tegen-propaganda voor noodzakelijk. Zij verzocht de regeering een communi qué uit. te vaardigen, dat van tijd tot tijd den wcrkclijken toestand eens laat zien en dringt er bij de regeering op aan de politie bij te staan, aangezien in het verleden ver schillende politieambtenaren tot „slacht offer" werden gemaakt. Besprekingen van den Onder koning Lord Irwin. Londen, 4 Mei. (V.D.) De binnenko mende berichten omtrent den toestand in Indié brengen weinig nieuws. Het gevaar- .ljjkst acht men de situatie te Pesjgwar, waar een vergaderingsverbod is uitgevaar digd. Te Bombay verschijnen nog slechts twee Indische dagbladen, terwijl alle an dere Indische bladen hun verschijnen heb ben stopgezet, als protest tegen de perscen- suur. Lord Irwin, de Onder-koning van Indiè, heeft wederom een bijeenkomst ge had met een aantal Indische leiders, waar bij hij nogmaals heeft gewezen op de be reidheid van het Indische bestuur om aan dc wenscben der Indiërs tegemoet te ko men. en op den vasten wil der rcgcering, om de rust en orde te handhaven. De Engelsche bladen van hedenmorgen richten een ernstige vermaning aan de re- gcoring, om strenger tegen de ordeverstoor ders op te treden. Te Londen is gisteren een Indisch vorst WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 7(57.0 te Rost. Laagste barometerstand: 749.1 te V-a lent ia. Verwachting: Matige Z. O. tot Z. W. wind, meest zwaar bewolkt, toene mende kans op regen of on- weder, aanvankelijk warmer. LANGESTRAAT 49-61. - TEL. 109 Fil vanaf 95 cent - Zijden vanaf f1.35 FiI-Zijde vanaf f 1.10. Alleen sol lede kwaliteiten. aangekomen, teneinde een bespreking te hebben met den Onder-staatssecretaris voor Indié. ERNSTIGE MIJNONTPLOFFING IN ASTURIE. Elf mijnwerkers gedood. Madrid, 4 Mei. (V.D.) Gisteren heeft in c'en kolenmijn to Barruello in de Spaansche provincie Asturie oen ernstige mijngasont- ploffing plaats gehad. Elf mijnwerkers wer den tengevolge van de ontploffing en van het instorten van een deel van de mijn ge dood. Tot nog toe konden zes lijken gebor gen worden. PARACHUTE-SPRINGER VERONGELUKT. Het valscherm bleef gesloten. Geidern. 4 Mei. (V.D.) Hedenmiddag bij een vllegdcmonstratie te Geidern heeft zich een doodelijk ongeval voorgedaan met den parachute-springer Lange uit Darm stadt. Toen Lange op ongeveer 500 meter hoogte uit het toestel sprong, zag het pu bliek tot zijn ontsteltenis, dat het valscherm zich niet opende en dat de parachutist als een steen naar beneden viel. De man was onmiddellijk dood. Bij onderzoek bleek, dat op onverklaarbare wijze de karabijnhaak van het valscherm niet aan den gordel van de parachutist was bevestigd. Lange hing dus geheel aan het linnen van het scherm, dat begrijpelijkerwijze scheurde, met het noodlottige gevolg. UI venhout, 20 April 1930. er, jls alweer zoo; dc wefkes'trekken weer Boroel; aan die vcuiste gioot is. Maar dan L 1 amico- in d'n figuurlijken zink, Dioek in de verbeeldt nk zou 'k zoo 200as trouwens de klirkes van 't ,i,n m 1 «fcemeen veul meer vcrbecl- zijn as wa-d-aanders. Nio, da'k over e mode 'n bomkc wil opzetten deus weck, «sant as ge aan 'n wcfke d r twolctje wint. dan kom-ri-nan heurzalf, k denk jamveuges de dunne stof cn 'k zouw \er sin "csallemaondcr aan m'ncn kop 'nunen nico do wefkes. Waant er zijn d'r, f pakken net zoo grif naar de pen as ai poeierkwasje cn dan jioeiëren mee d'r pén ocxv huid vol, da ge'r icorendoof van won en zouw 'aag maar aan onzen incnisicr Ruis de "f:-'cnbroek. Wat die de leste weken alle maal nic hee motton hooren, oelala- -1 wa d-eo dieën mensch gedaan? N iks an,c,'s ïls dille, dot ie de wefkes nic ge- I "M vond, zoons ie zee, om i burgempes- '•'3 vin maken, omda ge aan liuil'.c 0c'' gin opperbevel geven kunt bij de Dr»aml\veer en uk nic hij de pliesie laar veul van waar is, wa gij' otni-il oew veu, 'nen .greoten ln aand van n grootfebriek waant kleine affaire ,,,'aaiTdcii in 't algemeen veul minder U,H' -schijnt mfndi „trek' in (c zitten, n!ro groetc stoomspuiten, kèi'ols mee lèèr 1 n ''1 loeren jassen die stralen water xveg- H'iiitc" zoo dik as m'ncn pols; daken en sc loorsteoncn die naar henejen kieperen spévilegóed is en dut daaptusSchën nen 'rJmi""daant lopt mee blootc èrmkes on n j?U niid poJiëkakopke cn 'n taschko mee 'n iri dé weegschaal d'iin. (vcui de -inkp lijn), n doskc mcc'n spiegeltje en poeier, 'n lipponstifteke cn wa sicgretjes en da zo'nen lcomniedaant por ongeluk 'n straal water over d'r moesclientje krijgt of dat cr'ncn muur veur d'r verlakte schoen tjes aan slukskes puin vaalt, en dan van d'r stckske gaal! Stchl-oew zon konnnan- doow veur, amico. I n as 't dan per ongeluk n schotje.van 'n komrncdaantjc was, dat daar 'n appelflauwte kreeg, en dc braand- gas:en d'n htannd d n braand iieton (man nen zijn maar mannen, jonk!) cn 't kom- medaantje góhgen redden ollee, dan was er gin asseraansie meer (e vinden die in zó'n stad, mee zó'n opperbevel van dc Liaandweci nog cên zaak vcrasscrcercn «nii'v. En waar bleef dan dc groptc fcbrick Ozoo' Om dan nog maar nikske te zeggen van 'l lcidingsschajv \an de pliesie. As er dan 's 'n staking of anndcr allc- daagsch dingske uiibrook, as dc masjesof.s kwampen helpen en dc soldaterij cn as die mannen op d'i knollen cn mee d'r kolbak ken op. op de hevelen moesen wochlcn van i hurgenicestci ke en zc dan liet zeggen dat de staking nog efkes wachten moes, omda t d'rcn kleine „z'ncn tijd" was (das zoo cm-de drie uren omtrent!) en dat ie dan nog efkes in slaap moes vvorron gesuujd. Waant al lieo d'nen burgemeester veul hulp bn d iiagnd, hij kan .toch al heel bezwaar lijk -Janus de veldwachter komntedcercn om d'n kleine efkes aan de borst- tc hou wen' Wu cij. amico bn aan zukko dingen had onzen roems ter presiedent netuurlij.k allemaal gedocht /'ad, toen ic verordeneerde: rnec zukko burgemeesters kan 'k gin klap uitvoeren. En in plak dat de wefkes nouvv willen snappen nsda menie r Boei enbroek 't prot ste «olijk van dc wércld hec, gaan zc groo- tc stukken in da krnaiitcn kalken om 'm te bewijzen dat ie zoo bieslig ouvverwetsch cn dr vlak naast is! Maar ollee, t zijn wef kes cn die willen 't leste woord ommen, 'n woord" soms van n kraantcnblaazij grot- te. Zoo kwam ik deus weck vvn-d-over m'ncn lijd thuis. Trui had me verwoeht om zeüven uren, bij de koffie cn ik kwam teugen tvvalcven thuis. „Gosienavend", zee ik, meer nie' Wilde geleuven da ze 'ii <ke- tiertjé. noodig ee g'ad om goeienavond trug te wenschen? En toen 'k op bed lag, vvos ze nóg nic klaar. Ze kwam eindelijk ok naar bed en ze had zóóveul te beweren en nogééns, 'k zee 'r gineentje! da-d- óndervveuge, mee 't naar bed komen, 't kèrske dat zo droeg, er van uitgong. Van da-d-oogenblikske düsternis mokte-n-ik gaaiivv gebruik om m n eigen om to gooien en onder de dekens te kruipen en toen ze eindelijk arriveerde, toen lag ik mee m'ncn rug naar 't front en 6nürkte mee 'n geda ver da k zelvere geleufde da k sliep. En Trui d'r redevoering 6tierf kafmkes uit. Toen kreeg 'k 'nen stomp in ni'nen rug, diï Dem-psey eer aan zouw emmen gedaan cn heurde-n-ik nog efkes: „opzij lilleken peskop, laanterfaanler!" En da-d-allemoal teugen 'nen mensch die lec te snurken en (zoogenomd) vast slopt en niks anders ee gezeed as: „goeienavond". En had ik b v. yrindelijk gevraagd: hou-d-oevven slaai-em- mer dicht,verdraaid, amico. den was ze no\v nog niet uitgcriddeneerd. D'11 aande- ren dag doe ze "t sjuust aandersotn.- Dan is er gin geluid uit te krijgen. Dan maar zeg, laat ik er afscheicn, gij zij-d-ok ge trouwd -ïn ge zul ok wel 's de koffie heb ben koud laten w-orren! 'k Hoef oew dus verders niks Ie vertellen. Maar dan kan 'k mee jouw ok praten over da kraantenberichje van die honderd- duuzenrl soldaten, die nog al tij uit d'n oorlog vermist zijn. Toen Trui da las, zee ze dieèn dag 't was al laank avond veur t eerst we?r 's iels. „Iledde. da gelezen?" vroeg zc plotselink cn k vergat ,.ja" te zeggen, van stomme vcrwonderink. Waant da's m'n gewoonte: as ze wa veur wil lezen, terwijl ik ok in de kraant zit, zeg ik atlij maai' „ja". Nouvv vergat ik 't kepleBt. En of ik nouvv 'n heel stom bakkes trok, 'nen mensch die ver wonderd is trekt altij 'n gezicht a6 'nen goeicn gek, maar Trui schoot in d'n loch. Ik kokte! Maar k zee niks. 'k Stak m'n pepke overnuuw aan cn trok '11 ge zicht zoo 6tnak of ik zwaar gegriefd was cn verzon meteen op '11 middeltje om m'n gemoed zoo 's kalmkes maar raak te koe len. Emmen zn'k oew, docht ik. „As ga 't veur wil lezen, zee ik, zulde gaauw mot ten zijn, waant keb zeivers de kraant.En ze las, veurover gebogen cn turend deur d'ren bril op 't puntje van d'r kokkert: „Nog steeds honderdduzend soldaten zoek." Keb oew, docht ik. maar 'k liet zc stil be tijen. „De Duitsche kraanten melden." las ze, „dat er nog altijd honderdduzend sol- dalen. die in d'n grooten oorlog gevangen genomen waren, vvorren vermist.' „Vinde gij da zo'11 wonder?" viel ik in d'r rede cn straf ke?k ik ze aan mee toe geknepen oogen, zooals zij da-d altij doet en 'k trok zwaar aan m'n pepke en mokte '11 rookgordijn om als t noodig mocht zijn m'n eigen veilig achter trug to trekken. Efkens zwegen me. T0211 drong 't ein delijk deur onder d'r kaanten muts en toen vroeg ze heel laankzómkes: „wa bedoelde gij daarmee menneke?" „Daar bedoel ik mee' zee ik even trekkerig, „a6 gij altij - zo n bloed- zuigerske was as sinds gUsteren avond cn as ik ok soldaat was gewiest en gevangen genomen„Nouvv. veruit, kom op", viel z'uit en ze sloeg mee d'r haand op de kraant da ze scheurde. „Kek maar 's" zoog ik verder er. 'k wees op die kraantenscheur, „daar zit iemand de kraant te lezen maar dan dan was ik ok bij die honderd- duuzend „vermisten". En 'k formeerde gaauw n splunternuuxv rookgordijn! „Dus gij „Dus ik!" „Gij had dus giesteiavond. „Ik had giesteravorid gelijk! En is da-d-'n werk om op 'nen slapcndcn mensch tc leg gen schellen en foeteren? „Ochirrekes," Trui weer, „sliepte gij al, onschuldig blocike?" En toen snoof ze deur d'r neus mee 'n lawijd of er weer 'n kraant scheurde. En nouw me dan toch weer in d'n oorlog zitten, amico, (ja nie mee Truic, da's al mank bijgel ee:)! Wij emmen gin tijd om e*rst (0 vergaderen hoe me vrede zullen stichten), maar ik bedoel da zoo in ver haand mee die honderdduuzend „vermiste" so'daien, die zóó d'ren buik vol hadden van 001 log da ze d'r Trui lieten zitten, wa ze?de gij nouvv, as krantenman, van al die ontwapeningskonferèènsies? Do kraanten schrijven dat die leste, in Londen, zooveul as mislukt is. De koek nie gaar gevvorron is! Maar ik veur mijn, amico, al ben 'k maar 'nen boer, ik geleuf as da ze verduveld goed gelukt is' Waant die mannen emmen daar de wereld zóó schoon, zóó goed-immekaar- gedraaid, da ge ze wezenlijk geleuven zouw: Waant zemmen nie mee mekarc overleed hoe ze ontwapenen zou wen! zemmen go- sproken over bewapening! Ze zouwen race mekaar uitknoebelen hoevcul oorlogs- or.ruig of ieder emmen mocht. En toen wouw da sikske, dieën Italjaan, gestuurd deur d'n Moes. net zooveul oor logsgereedschap emmen as Briejaand veur Fraankrijk cn Fraankrijk xvouxv 'nen heelen hoop! Toen emmen ze teugen mekaren 'n week of twaalf zitten „koppencn toen 'n stuk onderteekend da zwaar woog van al die lak zegels cn waar in sting, da ze 't er samen gloeiend over eens xvaren, da ze 't n i e eens waren! Toen 'n pertretje gemokt veur de kraant op d'n oogenblik da ze da schoon verzegeld stuk pampier onderteekenden, toen r.og.'n gééf stukske d'r op gegeten cn gedronken en de vvèreld was xveer 'nen vod pampier rijker die mergel), as ze xveer dik in de cen ten zitten, in mekaar xvoi gerold, mee één end in 't vuur g'ouxven om er 'n goeie ha- vana mee aan te steken! En 'k zouw nie gèrc de hotelrekeningen zien cn de reiskosten alles xvat et' zoo aan d'n strijkstok blijf plakken, om 's op te tellen xvat da stuk pampier nog kost aan kxvaai geld. In ieder geval genogt, amico, om er heel oew leven 11 goei renteniers- leventje van tc leijpn. ïk houxv die mannen, die xveer in naam van den vrede 't een cn aander veur d'n volgenden oorlog geregeld emmen, veur gin tonncke of drie vrij! Kom. ik gaai er afscheicn. 't Is buiten 'n xvirko om asem in tc zuigen tot oew tecncn toe. En daar motton ze toch afblijven, de diepelmatcn. Waant mee z'n allen cn nog veul meer pa m pi eren mee lak ken as veugeltjeskxvakskes kunnen ze nic éénen radijs hekstra laten groeien. En ze staan zoo schoon ee. de radeskes! Amico. tot dc noste xveek. As altij veul groeten van Trui en gin horke minder v^n öexven toet a vo# DRé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1