BUITENLAND „Ik ben een autoritair democraat DE EEMLANDEB Dinsdag 13 Mei 1930 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 266 UIT DEN DOOLHOF DER BELASTINGWETTEN Wenken en inlichtingen voor onze lezers Buitenlandsch Overzicht De toestand te Vienenburg Mussoiim spreekt zich uit Fa. L. J. Luycx en Zn. ZIJDEN STOFFEN KNOEIERIJEN VAN PAUL BUSCH Beperkt recht der pers tot kritiek ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10 per maand I 0.75. per - week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f O.J7l/r* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN reoels f J.OS met Inbegrip van eeo bewijsnummer) eJkc regei meef f0.25. Llefdadighelds-advertentiÊn voorde helft van den prijs. Kleine Advcrtentltn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent, elke regel'meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extr.t f 0.05 (Nadruk verboden). Toen de uitgever van dit dagblad mij uilnoodigdc om U, waarde lezers, eenigs- zips wegwijs le maken in den doolhof der belastingwetten, hen ik daarop met een ze ker enthousiasme ingegaan. Immers hoort men niet allerwegen klachten over de on begrijpelijkheid, dc .luisterheid van deze materie Hoe vaak heeft mén mij al verwonderd aangestaard, als ik, daartoe aangezocht, in ecnige fiscale duisternis mijn licht trachtte te laten schijnen- „Ja, als ik het zei. dan zou het wel zoo zijn, maar hoe men er too was gekomen om zoo iets raars in elkaar te flansen Zoo ongeveer luidde meestal het antwoord. Zitten b.v. niet telkens in de schoone maand Mei, gelijk dc vogels op hun ei, tal van eerzame en niet-eerzamc burgers en burgeressen te broeden op hun aangiftebiljet voor üc inkomstenbelasting (eventueel ook nog voor de vermogensbe lasting;? Dc belasting, is deze in den ge- dachtcnkring der menigte niet geworden tot een overal voorkomende, jaarlijks zich herhalende kwaal? Inderdaad, zij mag zich in een zekere populariteit verheugen, maar het is er één mot een luchtje er aan, ge boren veelal uit ergernis. Maar is deze laatste wel altijd even gegrond Daarom juist nam ik deze uitnoodiging zoo gaarne aan, omdat het mijn overtuiging is, dat vele der moeilijkheden, welke het publiek in fiscale aangelegenheden tegen komt, tot veel minder omvang zouden in eenschrompelen, indien men op dc hoogte- was van de allereerste beginselen van <lc belastingwetgeving. Hén moeilijkheid kan ik U, laten we dit dadelijk even vaststel len, niet wegnemen, die van de betaling, want daaraan ontkomt niemand. Was het niet Lord Dewar, wel eens de geestigste man van geheel Engeland g'onoeiml, die eenmaal zeide, dat je in dezen tijd van niets meer zeker kon zijn, behalve dan van don dood en van dc belasting? Wel hoop ik in de gelegenheid te zijn, U in den loop der tijden mede op dc hoog te te brengen van verschillende bepalingen, waarmee niet ieder bekend is cn welke on der bepaalde omstandigheden vermindering van belasting kunnen .medebrengen. Want naar mijn oordeel er, naast diegenen, die te weinig belasting betalen, toch ook meerderen, die wegens onbekendheid met do wet tc veel aan den fiscus moeten offe ren. Nu lijkt de hier te volgen methode n 1. om de lezers door middel van korte dag bladartikelen in de geheimen der belastin gen in te: wijden wel zeer geschikt. Im mers, het gaat hier als met zooveel lekker nijen: te veel tegelijk ligt te zwaar op den maag! Daarom zal >k dan ook mijn best doen, den maaltijd op tc dienen in een licht verteerbaren vorm. Of het altijd zal geluk ken? Het valt moeilijk, om van ccn stuk leer een smakelijk schoteltje tc maken. Maar wc zullen er naar trachten. Gaarne zal ik de vragen beantwoorden, welke lezers mij naar aanleiding van ecnig artikel mochten willen stellen. Zoodoende toch zal ik in de gelegenheid zijn, mijn uit eenzettingen. voor zoover deze onvolledig of onduidelijk mochten zijn, nader aan te vullen of toe te lichten. Want het gaat er slechts om, dat mijn „lessen"' in werkelijk heid ook vrucht zullen dragen. Niet alleen kan ieder voor zijn eigen par ticulier belang .kennis uit deze rubriek put ten. Maar ook velen, die in hun beroep ook met belastingen in aanraking komen of hun patroon of cliënten op dit gebied van raad moeten dienen, zooals bednjtsleiders cn boekhouders, kunnen cr hun winst mee doen. Indien U werkelijk nut van deze artike lenreeks wilt hebben, knip dan elke „les' uit. Ten eerste is het wel wcnschclijk, dat U naast het laatste artikel nog eens vorige stukken kunt nalezen het verband zal U dan duidelijker worden cn de feilen zullen zich vaster in Uw geheugen griffen. Daarbij zal ik nog wel eens naar vorige artikelen moeten verwijzen deze zullen daartoe dan ook naar volgorde worden genummerd. Tenslotte zult zoodoende kosteloos in het bezit komen van een handleiding, welke U j kunt raadpleger, elke keer, dat U met dc zoo gevreesde belasting in ..innige aanraking komt. Als U dan liet volgend jaar weer aan gifte moet doen voor de inkomsten- cn wel licht ook voor de vermogensbelasting, dan leg» U de uitgeknipte belastingrubrick met een zwierige zwaai naast U neer, knerst op uw tanden, balt uw vuist in de richting van Plantsoen-Zuid en zegt vol kalme verze kerdheid tot U zelf. „N'u zal ik d*n inspec- teur eens loeren, hoe je een belastingaan gifte juist moet invullen liet werkje, dat U vroeger lot een kwelling was, zal U dan evenzeer bezig houden als b.v. uw schaak- of damspel. Maar of het l' even hef zal worden? Dat kan ik U niet garan deeren! Een volgende keer meer. DIXI. Het verzot tegen het Britsche gezag in Indië. Stellen de autoriteiten den toestand te rooskleurig voor De thans verstreken week heeft ii Britsch-Indië niet de uitbarstingen te aan schouwen gegeven, die sommigen hadden verwacht in verband met de aanhouding van Gandhi, den leider van degenen in In- die, die zich willen bevrijden van de En gelsche voogdij Er hebben wel enkele rel letjes plaats gehad cn ook is er b'oed ge vloeid, doch het aantal dooden, dat te De- treuren valt, is slechts gering. Onderlus- schen heeft de arrestatie van Gandhi, waar door de nationalistische beweging in Indie van haar voornaamste» leider werd be roofd, niet tenge\olge gehad, dat de actie ten gunste van burgerlijke ongehoorzaam heid werd stopgezet. Gandhi's plaats is tor- stond door een geestverwant, den zeer ouden Abbas Tyabji, ingenomen, die echter mèt een groot aantal vrijwilligers, toen zij aanstalten maakten om een zoutdepot in beslag te nemen, eveneens is gearresteerd De dichteres X ai doe zal nu in den vervolge de beweging leiden. Overigens bepalen de anti-Engelsche ban delingen zich niet louter lot de pogingen om het zoutmonopolie ie breken, doch wordt tevens alles wat B.ritsch is geboycot. Dc toestand, die hieruit voortvloeit, is voor En geland niet prettig, doch geenszins recht streeks bedenkelijk of gevaarlijk. Meer zor gen baart Engeland echter de omstandig heid, dat een geest \an verzet wordt ge kweekt, die plotseling door deze of gene aanleiding zich kan ontladen in den vorm van oproer cn al prediken Gandhi cn cie zijnen niet directe revolutie, niettemin leg gen zij daarvoor de kiem. Op het platte land, in dc provincie, zijn buitensporighe den tol dusver vrij wol uitgebleven, maar in de steden, waar het leven feller wordt ge leefd, liggen, figuurlijk gesproken, grootc hoeveelheden explosieve stoffen opgesta peld. nndaar dat Engeland een oog in t zeil houdt en dc Britsch-Indische overhe den allerlei voorzorgsmaatregelen van mili tairen aard hebben genomen, opdat zij terstond kunnen optreden, wanneer do storm mocht losbreken. De toestand te Sjolapoer, waar reeds bloedig is gevochten, wordt nog steeds zeer ernstig geacht on al wenden de overheden in rapporten optimisme voor, niettemin geeft het ,e denken, dat naar genoemde plaats per extra trein uit Poona plotseling ccn bataljon troepen is gestuurd cn het voornemen bestaat 3,erlang de stad onder militair toezicht te plaatsendit beteekenl de staat van beleg. Bovendien heeft man het noodig geoordeeld opruiende vergade ringen niet alleen in het .district Pesjavyar te verbieden, maar tevens in de gehsele noordwestelijke provincie maatregelen te nemen tegen oproerige handelingen. Trou wens: aan de Noordgrens blijft het broeien. De beruchte stammenleider Toerangzai, die Engeland al tal van moeilijkheden beeft berokkend cn dien men van Britsche zijde dezer dagen met vliegtuigen heeft bestookt, is nog steeds niet tot rede gebracht. Naar men weet, heeft hij een tijdje geleden een poging gedaan om Pesjawar in te nemen en volgens Londenschc berichten heeft hij thans weer een manifest laten verspreiden, waarin hij te kennen geeft niet alleen over machinegeweren, maar tevens over vlieg tuigen to beschikken. Engeland kan dan ook nog voor allerlei onaangename verras singen komen te staan, daar de onrust of openlijk aan den dag treedt of ondergronds voortsmeult. liet ergste kan daarom zeer wel nog voor de-boeg liggen. De Mohammeda nen mogen ziéli inmiddels verre houden van de actie der Indische nationalisten cn de Bakrid-fecstdag der Muzelmannen moge j.l. Zaterdag voor de Hindoes, die 't slachten van runderen bij wijze vah offers als heilig schennis beschouwen, geen' aanleiding zijn geweest om uit den band te springen, nipt- tcmin blijft de beroering voortduren. liet is onder deze omstandigheden, dat de Engol- sche autoriteiten opnieuw hun bereidheid te kennen geven in den loop van dit jaar de leiders, die bij Indie's toekomst betrok ken zijn, aan de confercntietafel te ont moeten. Engeland zal echter niet meer wil len verleenefi dan den status van domi nion en daar nemen de extremisten geen genoegen mee. Zij verlangen algeheele zelf standigheid. Afgewacht moet nu worden, of dc gematigde Indiërs al dan niet de over hand zullen weten tc verkrijgen en of Gan dhi tenslotte eieren voor zijn geld kiest. VROUWEN ALS „WAREN" VERKOCHT. Berlijn, 12 Mei. (V. D.) Omtrent do ontdekking van de handelaars in meisjes to Buenos Aires meldt dc B. Z. nog -uit Parijs: De regeeringen van Bolivia en Uru guay hebben, naar het Petit Journal weet. te melden, te Parijs, Berlijn en Warschau stappen laten doen om een scherpere be strijding van den handel in meisjes te vor- krijgeu. Men h'ceft vasfv-steld, dat dc gear-, •resteerden ecnige honuvrden medeplichti gen in Frankrijk, Duitschland en Polen hebben. De organisatie aldus meldt hot Petit Journal heeft' de in haar handen geval len meisjes meestentijds te Bordeaux ver scheept. De meeste meisjes komen uit Duitschland en Polen, waar zij Aan valsche passen werden oorzien Dc handelaars ontvingen bij landing van hun „waren" te Buenos Aires 5000 tot 15.000 francs per „kop". Het water in de schachten II en III geslegen Vienenburg, 12 Mei. (V. D.) Naar de mijninspectic heden mededeelde, is dc toe stand in dc Kalimijn nog ernstiger gewor den. De loogen in schacht I, welke tot dc tweede laag stonden, zijn plotseling gezon ken, tengevolge waarvan het water in de schachten II cn III ongeveer 15 meter is ge stegen. Blijkbaar zijn dc stutmuren aan de westzijde van schacht I, die gevormd waren door de afdammingen, gedeeltelijk defect, zoodat thans het water van schacht I naar de lagen II en III kan doordringen. Niette min hoopt men de werkzaamheden in schacht III door uiterste maatregelen nog te kunnen redden. De veiligheidswerkzaamheden zijn met kracht aangevangen.. Op het goederenstation te Vienenburg heeft zich hedenmiddag een nieuwe trech ter van ongeveer 7 Meter doorsnede ge vormd. Het reizigersverkeer hervat. Het reizigersverkeer is op de spoorwegen bij Vienenburg weer hervat. Alle rails zijn gëinspcctecrd cn men is van oordeel, dat het vervoer zonder gevaar kan geschieden. Alleen zullen de treinen bij liet passeeren van liet gebied van Vienenburg langzamer rijden. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 771.5 te Ia Coruna. Laagste barometerstand: 749.2 te Ingö. Verwachting: Zwakke tot matige Z. tot W. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, waar schijnlijk regenbuien met ecnige kans op onweer, iets warmer. TOERISTEN NAAR DE ZWARTE ZEE. C o n s t a n t i n o p c 1, 12 Mei. (V. D.) Voor de eerste maal sinds de revolutie heeft de Russische legeering aan toeristen toe stemming gegeven een bezoek te brengen aan de havens \an de Zwarte Zee. Heden vertrokken van hier 220 toeristen naar Odessa. VERVALSCHING VAN BANK BILJETTEN. Berlijn, 12 Mei. (H, N.) Sedert begin April worden in Berlijn bankbiljetten van .10 >!k. in omloop gebracht, die beschadigd of uit verschillende stukken aancengeplakt zijn. Tegen dc aanneming van deze biljet ten wordt gewaarschuwd, daar hier een vcrvalschërsbende aan het werk is. De bil jetten zijn hieraan te herkennen, dat de verschillende stukken meestal niet hetzelf de nummer dragen. De rijksbank verklaart, dat zij dergelijke biljetten niet vergoedt en dus dc ontvanger zich zelf aan schade bloot stelt. Een belooning van 1000 Mk. is voor de ontdekking van de daders uitgeloofd. LANSESTRAAT 49-51 TEL. 109 Vesl kleuren en kwaliteiten. Pracht sorteering wollen Mousso- lines en Fantasie Stofjes. De vroegere Stadlratverdien/ met twee zaakjes 420 000 mark ff Het fascisme heeft een nationale eenheid geschapen Berlijn, 10 Mei. Het Berliner Tageblatt publiceert ccn onderhoud van zijn hoofd redacteur Theodor Wolff met Mussolini in zijn werkkamer in liet Palazzo Yenezia. Mussolini, aldus Wolff, sprak „realpoli- tisch" licclemaal niet fantastisch, noch grootsprakerig, noch uitdagend, noch als iemand clic door nationalistische ijdelheid verblind is, doch met een zeer helderen kijk op dc feiten. De volksleider mag ophitsende fanfares, noodzakelijk achten, de staatsman overweegt, onderzoekt cn overlegt zeer nauw keurig. Hij gaf ook met een rustige nuchterheid zijn oordeel tc kennen over de betrekkingen, die tusschen Italic en Duitschland kunnen bestaan. Hij zcide, dat hij vriendschappe lijke betrekkingen met Duitschland wenseh- tc, maar dat de verhouding tusschen Duitschland cn Italië in den grond geken merkt was door haar politieke onverschil ligheid. De heerschcndc op\atting is, dat men eigenlijk slechts weinig gemeenschap pelijk doen kan. „Ik wcnsch. zooals ik reeds gezegd heb, goede betrekkingen met Duitschland en ze ker zijn er vraagstukken, ten aanzien waar van wij samen kunnen gaan. Voor de ont- wapeningskwestic b.v. ook voor dc kwes tie der koloniale mandaten moet tenmin ste het principieele standpunt hetzelfde zijn. Dan op het gebied van den goederenruil, in het handelsverkeer. Italië is overwegend landbouwproducent, Duitschland heeft zijn groote industrie." Theodor Wolff merkte op: „Onze agrariër*] zouden reeds dadelijk niet mee willen doen!" Mussolini hield het blijkbaar, wat hem be MUSSOLINI treft, niet voor onmogelijk dergelijke weer standen te overwinnen. Overgaande tot kwesties van binnenland- sche politiek, zeide Mussolini: „:,c ben ook democraat wel is waar een autoritair democraat. Wat heeft men over mij niet al verteld! Eigenlijk kan het ons volkomen onver schillig zijn, wat men over ons vertelt cn schrijft. De feiten, datgene wat wij doen, de prestaties, die wij tot stand brengen, helpt men, door ze te ontkennen, niet uit de wc rcld. Wij scheppen de zedelijke orde, niet een politie-orde en het is onze taak, het ge heelc volk daarvan te doordringen. Stellig, wij kunnen do taak in deze periode alleen met een zekere gestrengheid uitvoeren, maar ook dit stelt men overdreven voor cn er is ook reeds eon verzachting ingetreden. Met politic en machinegeweren regeeren, dat hctcekent niet veel. Wij scheppen den staat, het Italiaanschc gevoel voor den staat. Vroe. ger bestond er nog geen algemeen staatsge voel. Elke provincie, elke gemeente leefde in den grond op zichzelf. Het fascisme vat dit alles samen. Het schept ccn eenheid, door dat het het volk met liet fascistische staas- bevvustzijn doordringt Zijn wij, zooals men beweert, reactionair? fntegendeel: men neme slechts onze syndika- listische wetgeving in oogcnschouw, die de verbinding van kapitaal en arbeid verwezen lijkt. Zeer links staande mcnschen, die uit Duitschland tot ons zijn gekomen, hebben versteld gestaan over hetgeen hier tot stand is gebracht. Mussolini herhaalde ook in dit verband de uitdrukking „autoritaire demo cratie" en gebruikte herhaaldelijk liet woord „ordre moral" in tegenstelling lot een 011 geestelijk politie-regimc. Het fascisme een specifiek Italiaansch verschijnsel. Theodor Wolff wijst cr speciaal op, dat Mussolini elke gemeenschap niet zijn navol gers in het buitenland van dc hand wees. „Ik ken geen fascist buiten Italië", ver klaarde Mussolini. Er bestaat er geen. Het Italiaansche fascisme is iets geheel anders. Het is, ik herhaal liet steeds, niet reactio nair, liet is een democratie, ccn autoritaire democratie. Ik heb eens in ccn rede gezegd, dat het Italiaansche fascisme geen export artikel is." Toen hem gevraagd werd naar dc vrijheid van de pers, de vrijheid der kritiek, ant woordde Mussolini: .Het is niet juist, wan neer men zegt dat cr bij ons geen ruimte is voor kritiek en dan ook geen kritiek uitge oefend wordt Het is waar, een kritiek, die zich richt tegen het bestaan van den fascls tischen staat, tegen het regime van het fas cisme, die ccn revolutie predikt, duld ik niet deze wordt zonder medelijden onder drukt. Wil men het fascistische regime af schaffen, den staat, dier» wij opbouwen, ver nietigen, dit weigeren wij toe te staan. Maar afgezien daarvan, nemen wij de critiek aan, speciaal op economisch gebied. Over econo mische kwesties kan zij zich \rij uitspreken. Onlangs bij dc opening van het parlement heb ik in mijn rede gezegd: „Wij willen wet- gevenden arbeid, geen bèwicrooking." Dat is toch duidelijk genoeg." B e r 1 ij n12 Mei. (H. N.) Naai een Ber- lijnsch correspondentiebureau meldt, is in de zaak van den vroegeren „stadlrat" Paul Busch zulk ernstig belastend materiaal aan bet licht gekomen, dat de justitie met toe stemming van den procureur-generaal ecu onderzoek van Busch door den gerechfcr- lijkcn geneesheer heeft gelast. Dit betoe- kent, dat Busch ook als hij ziek is gear resteerd kan worden en dan in het lazaret van de gevangenis ter verpleging zal wor den opgenomen. Tot dezen maatregel is be sloten, omdat men vreest, dat anders stuk ken verduisterd zullen worden Bij de huis zoekingen, welke ten huize van vrienden en familieleden van. Busch zijn verricht, moeten volgens dit bericht 2 quitanties, een over een bedrag van 150.000 cn een over een bedrag van 200.000 Mk. zijn gevonden, waarop de naam van Lutkie, den Neder- landschen zakenvriend van Busch voor kwam. Deze bedragen hebben betrekking op de provisie, welke mevrouw von Bran- dis heeft uitbetaald voor den verkoop van haar landgoed Neu-Cladow aan dc stad Berlijn voor 11.6 millioen mark. Het land goed is 1840 morgen groot, zoodat dc prijs, dien de stad Berlijn er voor betaalde, niet goedkoop kan worden genoemd. Bij den verkoop waren weer verschillende make laars betrokken, doch Busch wist tegen over mevrouw von Brandis Lutkie te doen fungeeren als den eigenlijken bemiddelaar, zoodat zij hem ter goeder trouw de provi sie uitbetaalde, zonder te weten, dat hij dc handlanger van Busch was. De justitie tracht thans vast tc stellen, waarheen dit bedrag van 350.000 mark is gekomen. Men neemt aan, dat het door Lutkie ten behoeve van Busch naar het buitenland is gebracht en daar gedeponeerd is. In hot geheel is thans vastgesteld, dat door Busch. bij 2 zaakjes 420.000 Mk. is „verdiend". Ook tegen „stadtrat" Ivatz zet de justitie het onderzoek voort, onafhankelijk van het disciplinaire onderzoek. „Italië's toekomst ligt op het water". Rome, 11 Mei. (V.D.) Heden heeft Musso lini te Livorno een bezoek gebracht aan de militaire academie en de werven. Voor de afdeeling der fascistische partij hield hij later op den dag een rede, waarin hij zeide, dat de toekomst van Italië op het water ligt. DE BANK VOOR INTERNATIONALE BETALINGEN. De uitgifte der aandeelen. Bazel, 1 2 M e i. (II N.) De raad van be heer der Bank voor internationale betalin gen hield vanmiddag een zitting, waarin de officieclc stichting van dc bank plaats had door het aannemen met algemecne stemmen van een desbetreffend besluit. Om half zes had een tweede zitting plaats, waarin over de uitgifte der loungleening werd beraad slaagd. De aandeelen der Bank voor Internationa le betalingen zullen 20 Mei worden uitgege ven. Nederland zal o.a. -1000 aandeelen ne men. De raad van beheer machtigde de di- rcctio de onderhandelingen over dc uitgifte van de leening mei de vertegenwoordigers der bankiers en der ministeries van finan ciën voort tc zetten. Deze onderhandelin gen hebben Donderdag plaats. Overigens vver den dc voorsteilen met betrokking tot dc organisatie van de bank cn dc benoeming van hét personeel goedgekeurd. De meeste leden van den raad van beheer zijn in den loop van den avond vertrokken. De eerst- olgende zitting van den Raad, dio eigenlijk op Pinkstermaandag gehouden moest wor den, zal waarschijnlijk tot 16 Juni worden, uitgesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1