FRIDTJOF NANSEN OVERLEDEN DÉ EEMLANDEB Woensdag 14 Mei 1930 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 267 Buitenlandsch Overzicht De politici ontmoeten elkaar te Genève Chineesche bandieten plunderen een stad WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. Vertrouwenshuis. 8 uur 12 min. Fa. L.J. Luycx en Zn. ZIJDEN STOFFEN ©UITINLAN© ABOïKÊttEfiTGPaiJS pti 3 raiaadcn veer Amersfoort f2.10. per maand i 0.75, per -*■ we«k (mei gratia verrekering tcgea ongelukken) f Ö.17i/1. Binnenland franco per pesi per 3 maanden 3.-« Afzonderlijke nammers f 0.05. I-C TREKEN»N'G 47910 TELEFOON JNTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIES vao TOS met inbegrip van een bewijsnummer^ eike pegel metr f0.25. Liefdadigheida-advertenEën voorde helft van den prijs. Kleine Advertegtien „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels' SOjreot, elke repel meer 10 cent, driegaal pliataen f Bealisnummer extt* f 0.05 De dood van Fridtjof Nansen. Een edele f iguur van 's le vens tooneel verdwenen. Niet alleen Noorwegen rouwt, nu cén zij ner nobelste zonen is heengegaan, doch ook heel de overige werelcl treurt ora het verlies, dat zij heelt geleden door den dood van Nansen, die een veelzijdig': persoon lijkheid was. Naam heeft hij gemaakt als geleerd en moedig onderzoeker, die zijn er varing neerlegde in een aantal boeken, welke zióh met het hoogc Noorden, de Pool- gebiéden, bezig houden. Bovendien bewoog hij zich op jiolitiek en humanitair gebieden v.ijn verrichtingen op dit terrein werden o.a. erkend, 'doordat hem de Nobelprijs voor den a rede werd toegewezen. Grooter belooning zal bij echjtèr geacht hebben de dankbaar heid van duizenden, die door zijn ijveren en toedoen, bevrijd werdén uit een soms on beschrijfelijke ellende. Nansen's prachtige Diènschëlijkjieid, zijn deernis met hen. die loden, miskend .werden," of wier léven go vaar liep, waren de drijfkrachten, die hem ertoe brachten naar beste kunnen leed te lenigen. Ala hooge commissaris van den Volkenbond was hij in de.gelegenheid zich hei dikwijls uitorst betreurenswaardige lot aan lo trekken van oorlogsvluchtelingen en krijgsgevangenen. Honderd duizenden heb hen hei aan den Noor met zijn warm hart Grandi waarschuwt voor al te groot optimisme DE ZOMERTIJD GAAT IN! Wij herinneren onze lezers er nog even aan, dat hedennacht de zomertijd ingaat. Mea ver- gete dus niet zijn uurwerken een uur vooruit te zetten. Curtius heeft een onderhoud met Zaleski Gonóve, 12 Mei. De oudeiliRgc.be? sprekingen tussclien de ministers van bui- Icnlandaclio zaken zijn begonnen met een onderhoud tussclien Henderson en Grandi. Algemeen beschouwt men dezo besprekin gen als een inleiding voor da Fransch-Ita- liaansche onderhandelingen. Verder vonvachf men, dat. do Dultschc minister van buitcr.landsehc zaken, dr. Curtius, een dezer dagen een bespreking zal hebben met Grandi over do Duitsch- ltaliaansche betrekkingen Morgen zullen P.riand, Henderson Grandi samen lunchen en men kan wel aannemen, dat oen inleidende bcsprekin: der Fransch-Italiaanscho onderhandelingen zal plaats hebben. Naar Grandi echter he denavond nog verklaarde, moot men van Tel. 852. - Gevestigd 1885. Gruwelijke moordpartij aangericht ü.-iimM auuu.n «ei (j« besprekingen gedurende deze raadszit- to danken, dat zij naar hun vaderland kon- - vflrwflrl,linpn VfteQ. den tcrugkeeven, of dat. verbetering werd gebracht in hun droeve nistahdigheden. I Ter bestrijding van Jen hongersnood heeft Nansen eveneens prachtig werk verricht. De vermaarde ontdekkingsreiziger on fi lanlroop had zijn hart verpand aan den Volkenbond, niet zoozeer aan den Volken' bond, zooals dio dikwijls optrad, maar aan den Volkenbond, gelijk hij dien idealiseer de. Hij is steeds een der pittigste vertegen woordigers geweest, dien: Noorwegen uaar 1 Genève afvaardigde. Hij zag niemand naar de oogen, de grootsten zelfs niet. Dc gedra gingen der machtige staten, leden van den Volkenbond, heeft hij moer dan eens ge gispt, wanneer z.i. hun handelingen niet den waren Volkenbondsgeest ademden 011 in strijd waren met de beginselen van het Gencefsche instituut Bovendien heeft hij er steeds op aangedrongen, dat de Volken bond een zoo universeel mogelijk karakter droeg cjv dc consequentie van «lit standpunt was, dat hij ijverde voor liet toetreden van Dnitschland tot den Volkenbond, dat hier uit aanvankelijk, als een paria door de over winnaars in den wereldoorlog werd ge weerd: Krachtig kantte Nansen or zich ook steeds iepen, wanneer de groote mogendheden, tp Genève vergaderd, in onder-onsjes beslis- tingen wilden treffen en feitelijk de kleinp mogendheden uitschakelen, Dez» houdino laakte hij fel en hij placht dan ook geen blad voor den mond .te nemen. J De minderheden hadden eveneens in Nan sen een toegewijd vriend, die meermalen te pen haar ouderdrukking opkwam en erop aandrong, dat zij binnen het kader van sla- ion, waarvan zij deel uitmaakten, niet kwa lijk werden behandeld en zich in nationaal opzicht, zonder met de belangen van den Maat in conflict te komen, konden uitleven Door recht en rechtvaardigheid, die hij op oteche wijze in dei) Volkenbond staat- Kundig belichaamd wonschto te zien. liet lij zich bii voortduring leidén en vredes- viiend, die hij bijgevolg was, brak hij tal- looze kceren een lans voor het denkbeeld <ler verplichte arbitrage, dat, door do kleine maten bijna zonder uitzondering werd aan gehangen, maar cial de groote mogendhe id n geenszins alle zoo maar lot het have wilden uiiaken. Doch Nansen stond-steeds pal cn onverschrokken als hij was. vocht lui voor zijn ideeën, al waren zijn tegen standers nog zoo krachtig. De Volkenbond heeft door zijn heengaan dun ook een moeilijk n. herstellen verlies -• leden en zijn beteekenis voor het Gèneof- sch§ instituut is gisteren dan ook welspre kend onder woorden gebracht door Enge- lan.ds minister Aan buitenlandsclie zaken, llendèrson, die heeft opgemerkt, dat door Njifisen'!? rnoetl en wijsheid, door zijn een voudige toewijding aan hetgeen hij dacht dijt recht en billijk was. de groote Noor Keelt, geholpen aan het scheppen der tradi ties van Genève, die, het rijkste bezit van den Volkenbond uitmaken. ring geen al te grooto verwachting» koes teren. Men mag bli.i zijn, wanneer Grandi en Briand liet deze week eens zullen wor den over do basis on het tijdstip, waarop do besprekingen zullen worden herval Gonóve, li' Mei. Bij gelegenheid van een diner, gegeven door den onder secretaris-generaal Dufour-Bérouce, heeft Curtius een ontmoeting gehad met Zaleski. Curtius verklaard.lat. do onlangs door den rijksdag goedgekeurde verhooging. der agrarische tarieven vóór Duitschland een levenseisch was cn dat hij hoopte, dat daar door do ratificatie van het Duiïsch-Poöl- sche hai)clelÊvei-df*ag niet in gevaar zou verhoeren. ENGELAND BOUWT EEN NIEUW REUSACHTIG LUCHTSCHIP. hond n, 13 M i. .V- D. Do I Doi.'y He rald meldt, dat Engeland binnenkort znl beginnen mot. don houw van ccn nieuw reuzen luchtschip, dat in grootte, snelheid cn navigaticmogelijkheid allo bestaande luchtschepen zal overtreffen. Bovendien zou de regeering voornemens zijn tc C.ai'- dington oen vcrplaatstbaro landingsmast tc bouwen, waardoor do landingskosten voor luchtschepen belangrijk verminderd zouden kunnen worden. NOODLANDINC VAN AMY JOHNSON Londen, li Mei. (V. D) Naar uit Ran goon gemeld wordt zou miss Amy Johnson gedwongen zijn geweest in Birma een nood landing te doen, waarbij haar toestel werd beschadigd. De a\ iatricc echter bleef onge deerd. Louden, 13 M c L (V. D.) Len bende van a 400.0 Chineesche bandieten heeft gisto- icn de stad Yungt lang aan do giens van do provincies Ho.nan en Hoepei overvallen cn ingenomen. Do bandieten zouden 15000 inwoners hebben vermoord en 500 als gijze laars hebben ontvoerd. liet grootste deel der stad werd door -do roovers in brand ge stoken evenals do omliggende dorpen, die vooraf geplunderd werdén. HET STADHUIS VAN LODZ BESTORMD. Groote werkloosheid de aan- leiding. W a r s c li a u, 13 M e i. (V. D Lenige honderden wcrkloozo vrouwen cn vrouwen van werklooze arbeiders hebben gisteren het stadhuis van Lodz bestormd. Zij dron gen do bureaux binnen en vernielden in verscheidene kantoorlokalen dc inventaris. De politic, die de orde moest herstellen, zag zich gedwongen do vrouwen stuk,voor stuk naar buiten te dragen. Nadat do poli tie hiermede ruim vier uur ingespannen bezig was geweest, was de rust hersteld. DE POLITIE SLAAT EEN GOEDEN SLAG ENGELSCHE TANKS VOOR DE NANKING-REGEERING. Londen, 13 Mei. (VD.) In zijn schrifte lijk antwoord op 'een in het Lagerhuis go- stelde vraag heef; de ondér-s'aaissecrot.'ris van liet Foreign Office, Dalton, medege deeld, dat eèn Brltscho firma onlangs elf tanks aan de Nankirig-regeering had gele verd en tkan's opdracht ha:l gekregen voor de levering van twaalf nieuwe tanks. HONGAARSCH SCHRIJ 'R AANGEHOUDEN. Wc ene ij, 13 Mei. (H.N.) De Hougaar- sche schrijver Uhjely werd. toen hij van Berlijn per auto naar Wecncn kwam. ge arresteerd op een in 1923 to Bo?dapest uit gevaardigd verzoek tot aanhoud* - y. Uajely werd doetijds yv-roqr.def :d tot een gevango-' irZsstraf van zee maanden wegens godslas tering, welke dc ruGliibank in 'en ïnh»ud van oen zijner stukken zag. T"hjcly vlucht te destijds naar Weehen, waar hij ecu 'aar woónde cn verhuisde vervolgens naar Ber lijn', waar hij als schrijver cn ook voor den film werkzaam was. DE BEROERING IN SPANJE. De universiteit te Madrid op nieuw gesloton. Parijs, 13 Mei. (H.N.j Volgons een be richt uit Madrid is dp universiteit aldaar opnieuw gesloten, omdat geruchten de t on de deden, dal ac studenten nieuwe betoo gingen wilden houden. De overige univer siteiten zijn heropend, waarbij het rustig is toegegaan, behalve te Granada, waarhol :ot kleine incidenten is gekomen. Bankbiljetten-vervalschers gearresteerd WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 770.5 tc La Coruna. Laagste barometerstand: 744.9 tc Vostmanocr. Verwachting: Zwakke, tot matige W. tol 7 W. wind. gedeeltelijk be wolkt, weinig ol' geen regen, •iets koeler des nachts, over dag iets "warmer. Dit nummer bevat nadere bijzon derheden omtrent de plannen voor een nieuw concertgebouw ter vervan ging van Amic.it ia. Parijs, 13 Mei. (V.D.) ITet is de Parijsche politie gelukt een aantal bankbilje.ttcn-ver- valschers ie anctefceerm, juist toon deze be zig waren valsclie. biljetten van 50 pand sterling lo verkóopen. Roods maanden ge leden richtte do internationale valsehgeïd- centrale tc W oen én de aandacht \an alle Europeesclie politie-auloriteitzn op eön groote internationale .bende van valsclie munters. De valschgeld-'ccntrale der Parij sche politie meeijdc een spoor te vinden, volgdedit en zag gisteren haar work met succes hekioond. In de-eerste plaats «-jres- feerde zij den te Warschau geboren Ppul Radziminski, toen" dezo trachtte ocuige val sche biljetten van 50 pond 1c verkoop en, terwijl zij bovendien nog drie andere leden van de bende wist te knippen. De valsche munters hadden hun. werkterrein voorna melijk in België cn in Frankrijk. Dc drie gearresteerde helpers van Radii-minski zijn de te Berlijn woonachtige 42-jarige Rus Gro wer, die zich ook Zeitnor, Kampfersohn en Branson noemde, en do Roemenen Cohen cn Statnigros. Do gearresteerden werkten op groote schaal met andere valsche munters samen en hebben niet alleen hun betrek kingen in Europa, maar ook in Amerika en Azië en speciaal In China. Uit. de gevonden correspondentie blijkt, dat de drukkerij, waar het valsclie geld vervaardigd is. zich in de omgeving van Berlijn moet he.vjn- dcn. LANSESTRAAT 49-51. - TEL. 109 Veel kleuren en kwaliteiten. Pracht sorteering wollen Mousse- lines en Fantasie Stofjes. EEN WANHOOPSDAAD. Zichzelf *n vier kinderen gedood. Praag, 13 Mei. UN.) Te Sykoritzhóéft een spoorwegarbeider zijn vrouw cm vier kinderen doqr vergil' 0:1 daarna zich zelf Hii ZIJN POOLREIZEN was de belichaming van den geestdie den Volkenbond moei beheerschen De menschheid gediend Oslo, 13 Mei. De 'bekende Noordpool- rcizigèr dr. Frkiiiof Nansen 'is hier lieden in den leeftijd van 09 jaren overleden. door een sélio gebracht. Uil - de man' zijn -•ople?gJ, orn-i riekte, rnaagk stónp page om lic-r leven lief blijkt, dat Fridtjof Nansen werd 10 October 1SGS op het landgoed van zijn ouders Storc-Froeën bij Oslo geboren. Als studie-vak koos hij de dierkunde: daarin kwam ook zijn liefde •-•-•or de natuur'tot uiting. Nansen zou er waarschijnlijk nooit aan i.i".dacht liebben den Noordpool to bezoeken, •Cs prof. Collet hem niet. gevraagd had of hij samen met hem aan boord van een rob- benvanger naar Je IJszee wilde varen, ten einde daar do dierenwereld te onderzoeken. Den Ildcn Maart 1BS2 voer de 21-jarige Nansen aan boord van d.c „Viking" dc ha ven van Aicndal uit. Dit was do eerste reis naar liet Noovdpoolgehicd. Het is liier niet iioodig cr op te wijzen, n.i aan ■r leed. ie.ii.'jg heelt |wic Fridljof Nansen is; dóch er zij slecht; SENEGAL—ZUID-AM3RÏXA. daad uif v geneeslijke a<ui herinnerd, lioc. hij, 27 jaar oud, zijn I beroemden toch; dwars door Groenland vol- bracht, van Umiviksfjord op Grocnlands Oostkust naar Godthaub. In IS93—'96 maak- to hij zijn wereldvermaarde Poolreis met New York, 1 M i. V. D.) De Fransche dó Fram, het schip dat later zijn niet min- •iatcur Mermoz, die Maandagmiddag van j der beroemden landgenoot Roald Amund- ^fncgol (Afrika) uit was gestart voor ceiz een op diens reis naar den Parry-Archipel lucht naar Zui l-Amerika, is Pinsdagmor- J en later weer op den geslaagden Zuidpool- fii 9 uur 32 (Arasterd. l»icT> op h'' vliegveld toclit zoo groote diensten bewees. Nadat 2'afal (b: ziliëj -inngekornen. I Nansen in 1897 een professoraat aan de mit- I versiteit van Kristiania aanvaard had, heeft j hij niet meer actief aan het- groote Poolon- j derzoek deelgenomen, al hééft hij verschei den oceanografisclie expedities in do IJszeo en den Atlantischen Oceaan geleid, wier re sultaten den Poolreizigers ten goedo zijn gekomen. Zijn adviezen aan andere I'oolon- iderzoeltcrs, niet het minst aan zijn land-, 'genooten Amundsen cn Sverdrup, worden steeds vanwege do vvetcnschappclijko stu diën, waarop zij gegrond waren, door allen J op grooten prijs gesteld. Als Noorsch gezant in Engeland m het moeilijke crisisjaar- 1905, heeft hij zijn land door zijn persoon lijken invloed groote diensten he wezen; voegt men daaraan de. resultaten zijner we tenschappelijke onderzoekingen toe, die hii in verdienstelijke werken deed verschijnen,; dan voelt men dat met Nansen een persoon lijkheid van groote bctcekcnis is heenge- gaan. Nansen had behaho een practisch inzicht cn een overzichtclijkcn blik bovendien een groot organiseeren.l talent, dat hij meerma- j len ten bate der menschheid heeft mogen gebruiken. Wij hohben hem na den oorlog aan hot werk gezien bij dc organisatie van het terugbrengen der krijgsgevangenen uit Rusland en Siberië; cn men heeft gezien hoc hij in betrekkelijk korten tijd het zoo ingewikkelde vraagstuk om c.a. 300,000 ge vangenen uit verre Siberische gewesten naar hun vaderland terug tc voeren heeft weten op te lossen. Ook is Nansen niet teruggeschrikt voor de Hercules-taak, liulp to oiganiseercn voor een bevolking van niilliocncn menschen, die met hongerdood bedreigd werden in een rijk dat in normaio lijden de korenschuur van Europa geweest is Sir Robert Cecil schreef hij gelegenheid van Hansen's- 60sten verjaardag -in Tidens Tegn: „Ik ontmoette dr. Nansen voor den I eersten keer op do vergadering van gedele geerden van den Volkenbond, al kende ik reeds lang tevoren zijn wereldfaam als ont dekkingsreiziger en geleerde. In Genève was liet spoedig duidelijk, dat dc groote ze- GEHEELE STAD MET VERWOESTING BEDREIGD. Berlijn, .13 M:i (H.N.) Volgens een be richt uit Moskou is con.groote brand uitge broken te Prokowek. do hoofdstad van de republiek dor Wolga Duitscbers. De goheclt stad wordt met verwoesting bedreigd. Ver schillende wjjkon .zijn reeds afgebrand. Dc brandweer van Saratoff en grooto afdeelin- gen troepen heipon bij het blusschingswerk mede. Men vorwaclit, dgt or vele slachtof fers om hot leven zijn gekomen. INCIDENTEN OP HAÏTI. New York. 13 Mei. (Y. D.) Uit Por' au Prince op Haïti wordt gemeld, dat. nabij Jercmie een ernstig incident plaats vond, doordat er een conflict ontstond tusschcu Amerikaansche belastingambtenaren en 500 inboorlingen. De Amerikaansche belas tinginspectcuF en zijn drio inhecmsche as sistenlen werden door steenworpen ernstiy gewond. Dc- politie maakte bij haar optre den tegen de menigte van haar vuurwape nen gebruik. PRIDTJOF NANSEN. (lelijke en intellcctueeio eigenschappen, die dr. Nansen een vooraanstaande positie op de wereld geschonken hadden, hem in één opzicht bijna onmiddellijk in de eerste rijen der vergadering van gedelegeerden zou plaatsen. Hij schijnt mij de belichaming too van den geest, die den Volkenbond raoest-he- hoerschen, dio recht boven maclif venSest, altijd gereed is, dc zwakken cn lijdenden te hulp te komen en die erkent, dat, hoe groot ook de aanspraken der nationaliteiten zijn, dc- aanspraken der menschheid nog grooter zijn. In hem bezitten wij een man, dio rnon met blijdschap volgt, en het is een eer, hem zijn vriend te noemen/' Buitengewone bijeenkomst van het Storting. ITet overlijden van Nansen is betrekkelijk onverwachts gekomen. Een hartverlamming hoert em einde aan zijn leven gemaakt. Den laats ten tijd was Nameen wel ziok gewees:, doch hel scheen alsof eeu horstel zou in treden en don leatsten dag had hij het bed verlaten Over do begrafenis is nog geen beslissing genomen De deslneming is overal in het land buitengewoon groot. Alle couranten verschenen met een rouwrand en te Oslo werden do vlaggen op de regeeringsgebou- wen 'halfstok geheschen. E>e eerste minister Mowinckel zcide; „Noorwegen heeft zijn besten zoon, do wereld een goed burger ver loren." Het Storting zal morgen voor een buitengewone zitting bijeenkomen, waarin de voorzitter hulde aan de nagedachtenis van Nansen zal brengen. Rouwzitting van den Volkenbond. Het bericht inzake het ovorlijiten van Fritjof Narden is in Volk-enbondekriBgen met groote deelneming ontvangen. F* rit jof Nansen genoot een aanzien als vrijwel geen ander staatsman. Hij behoorde in de allet- C3rsf.e dagen van den Volkenbond, toen de ministers van bultenJan-dsche zakon noa niet naar Genève plachten te komen, tot de toentortijd zeer bekende en invloedrijk-- leldersgroop van Lord Robert Cecil, Bran ting en Molta, die in do plenaire zittingen van den Volkenbond don liberalen vleugel vormden. Nansen verwierf toen reeds eon zeer grooten invloed in den Bond. Dc in vloed van dezo liberale groep verminderde echter in do daarop volgende jaren, toen do ministers-presidenten en ministers ven buitenlandsclie zakan hunne landen in den Volkenbond kwamen vertegenwoordigen. Voorts heeft Nansen 2ijn land vertegen woordigd als eerste gedelegeerde in do As semblees. n iet tegenstaan do de Noorscl it premier herhaaldelijk tot do delegatie be hoorde. Een groote rol heeft Nansen vooral gespeeld m het Korfu-cont'lict. waarbij hij scherp tegen de Italiaansob© eischen op trad. Nog niet lang geleden bereidde Nan sen een groot plan voor tot het vestigen van meteorologische stations in de Arcti sche zones. De Raad van den Volkenbond zal morgen een romvziiting houden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1