Af lERSFOORTSOf DAGBLAD buitenland Burgemeester Böss ontslagen DE EEMLANDED Woensdag 21 Mei 1S30 Uitgave: VALKH0FF& Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 273 Buitenlandsch Overzicht WILLEM GROENHUIZEN JU Af ELI ER. Wordt de toestand in Indië rustiger? NOODWEER IN ITALIË EEN „NARROW ESCAPE" Fa. L. J. Luycx en Zn. voor DAMES en MEISJES TOREN PLOTSELING INGESTORT De bezetting weidra een brok verleden ABONNEMENTSPRIJS pci 3 maanden voor Amersfoort 12.10 per maasa 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken» f 0.17J/.. P-innenlond franco per post per 3 maaudeo f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0 25 Llefdadlghelds-advertentiCn voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regeli 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Betvllsnummer extra f 0.05 Opzienbarende rodevoeringen van Grandi en Mnssolini. „Frankrijk draagt de schuld, als tic vrede wordt vorstoord." Italië strijdt voor zijn rech ten. Waar Italië op aanstuurt. wordt duide lijk. wanneer men kennis maakt met de redevoeringen, die den luatsten tijd door Mussolini, den n.-i Mischt n premier en Grandi. •Joh ltaliaanschen minister van Luitenlandsche zukffh, zijn gehouden. Zij gaan uit \un de opvatting, dat Italië be- (lijogil woicli: niet alléén in zijn expansie, •ijie voor zijn \olk een levensnoodzauk i.-. maar. ook wat zijn veiligheid betreft, daar bet 'gemakkelijk geblokkeerd kan worden uitii de Middellandschc zee, deze bedreiging Jj«?staat echter niet alleen tc water, maar ook te land. Aan de Oö'S lérens, aldus redeneeren de hammen, loeri Zuid-Slavië, dat een begee- )ig oog slaat op de Slavische gebieden van Italië rot aan dep Isonzo en door Frapkrijk wordt voorzien van vliegtuigen en kanon- ii'ii. In het Westen staal, lot dc tanden ge wapend, de Fransche macht, die de demo cratische partijen tegen het fascistische Ita lic in' beweging tracht te brengen, terwijl haar officieele politiek ernuav streeft Italic; internationaal te isoleercn en voor te stel lun als een gevaar voor den Europeeschen vrede. Tegenover deze dreigementen is het [vreedzame fascistische Italic, dat liever zijn gelei uitgeeft voor openbare werken, naar mi de redevoeringen van Mussolini Grandi en eveneens uit de artikelen der l'aliöaiisölie pers blijkt, gedwongen zich te bewapenen en dit zal don ook gebeuren t alle middelen, hen Rómeinsch corres oundcjit van dc Ivol». Ztg.. die de tegen woordige gezindheid in ItaLë schetst maakt de opmerking, dat Italic niet terug zal fchrikkcn voor offers aan goed en bloed: wanneet de koning het voor noodzakelijken tjd voor zijn beslaan, zijn vrijheid zijn uitbreiding oproept, dan zal het als con man opstaan en tot den laatste toe Itrijdep. Bij zijn bewapening handelt Italië, zoo stellen de fascisten het voor, alleen krachtens een bittere noodzaak, die het i- opgelegd door de vijanden, welke het w il len vernietigen. Italië, zoo wordt verklaard, is tol den rede bereid het verlangt slechts zijn door tic verdragen niet- ITankrijk in Afrika"ge' waarborgde recht en de lei Washingion- whe conferentie gegarandeerde gelijkstel ing met Frankrijk op maritiem en zoo- loonde op internationaal gebied. Het is be- id eerlijk deel te nemen aan de tenuit- .-erlegging van alle zoogenaamde democra tische denkbeelden op het gebied der ont wapening, de samenwerking tussclien over winnaars en overwonnenen, enz. Ook is liet bereid met Fi ankrijk- een verdrag van vriendschap te sluiten, een capitulatie ech- dic niet gelijke rechten voor de beide tijnschc mogendheden verzekert, is voor fascistische Italië onmogelijk. Frankrijk m. iat daarom voor de keuze: óf de kostbare vriendschap van 11alte verwerven óf zijn rorbitterdsie vijandschap. Hei vergiet, zich, tildus betooeen de fascistische woordvoer- Mussolini in de eerste plaats, wan- neer. het meent hot fascistische Italië te kunnen vernietigen: dit laatste heeft gc- jvcltligc dingen geschapen; het heefi heel not Italiaansche volk achter zich en de ge- peelc eeuw voor zich. IIcc kan worden ver anderd in een gloeiend blok, waarmee men alleen den strijd kan aanbinden ten koste Kin zijn leven. De. vrede van Europa, waarnaar Italië lat niemand bedreigt, hunkert, om zich Un zijn binijenlandsche taak volkomen te iunncn wijden, liangt volgens de Italianen van Frankrijks beslissing en ondanks jdle mooie redevoeringen van Briand zal iet, naar zij beweren, Frankrijks schuld ui, wanneer de vrede mocht worden ver boerd. Dit wordt de duidelijke politiek van iet fascistische Italië genoemd, dat, liet nzijn wil geven aan eeii rechtsvrede. die )p eerlijkheid berust, een politiek, welke tlleen als oorlogszuchtig kan worden be- (tempeld door verborgen haat en gebrekkig fnziplii. Op deze duidelijke politiek ver dacht het fascistische Italië van Frankrijk jen duidelijk en eerlijk antwoord. Men kan niet ontkennen, dat dit allemaal instig klinkt en te Parijs hebben de jong- te uitlatingen van Mussedini. hegrijpelij- rwijze. beroering gewekt. Terwijl het latste decennium de Fransch-Duitsche bo rekkingen alle aandacht opeischtcn. staan luns de Fransch-Italiannsche relaties op ii voorgrond en vooral, nadat Mussolini Florence zoo luidruchtig met de sabel »eeft gekletterd, begint te Parijs een zekere nuvvachtightid ie hecrschcn. die men [chtcr-zoo goed mogelijk tracht te verber- •■n. Men spot in de Fransche hoofdstad el een beetje met Mussolini s ..groot- naak". maai vreest, wellicht ondertus- ha>». dat do duet- dreigementen wel eens i dtfv-en zou Uuiiïun onrzotnii. Deze wordt ooral door de Fransche pers voorgesteld ls een krijgszuchtig en bluffend heerschap i de Ere Nouvelle, van Frnnknjks deugd- arnheid overtuigd zijnde, merkt dan ook 'Pi; Terwijl in Florence Mussolini bezig was nkbeeidige tegenstanders uit te dagen, lebben in Frankrijk rustige mannen he ust van huh verantwoordelijkheid, hun srsoonhjkheul in dienst gesteld van een senschelijker en hooger idee. Dat hier gezinspeeld wordt op Briand's lannen inzake de Vereenigde Staten van uropa, hoeft niet nader uiteengezet te orden. SLACHTOFFERS VAN HET PARIJSCHE VERKEER. Parijs, 20 Mel. (II.V Het aantal ver- keersongevallen neemt steeds grooterzn om- i vaug aan Gisteren zijn daardoor niet min- j ■der dan 12 personen orn het leven gekomen I eri 70 gewond. Gedipl. 'orlogemaker. Tel. 852. - Langestraaf. 43 Gevestigd 1885. Bemoedigende inlichtingen aan het Lagerhuis verstrekt „Kwaadv/iliige berichten worden nog steeds verspreid" Er is Maandag vver een telegram van de legeering van Britsch-Jndië over den toe stand in net land aan de leden van het Engelscho Lagerhuis uitgedeeld Over stammen aan de N. W. grens wordt ge zegd, dat deze zich in do afgeloopen weck zeer rustig hebben gehouden. In sommige ■districten hadden de stamhoofden hulp aangeboden lri Waziristan waren valsche berichten •over den toestand te Pesjavvar oorzaak van «enige onrust. In liet algemeen kan gezegd worden, dut de houding van dc stainmci in de afgeloopen week gunstiger was, al is zij nog onzeker. In do N'.W. grensprovincie zelf is krach tig voor verbetering van den toestand werkt. Do wet tegen opruiende vergaderin gen is nu o.a. In werking te Pcsjhvvar cn Koh'at. In enkclo plaatsen zijn do voor aanstaande leden van de congrespartij arreslcerd Pesjavvar jstad) wordt nog door troepen bezet gehouden, maar do toestand wordt steeds beter. Er zijn aanwijzingen, dat de Indische be voiking de hartals moe begint te worden aTsmeth» do1 rcrltczen. die daardoor in za ken worden geleden. In de dorpen worden pogingen geaan om het weigeren van bet betalen der landrente aan te moedigen, Misleidende on kwaadwillige berichten worden nog steeds verspreid, maar de ab surditcit is vaak al te duidelijk, dan dat ze veel uitwerking zouden hebben. Dc minderheden in het algemeen cn de Mohammedanen in het bijzonder voelen zich gèstcrkl door de laatste verklarin; van den onderkoning. Do congrespartij Iaat geen gelegenheid voorbijgaan om invloed op hen te oefenen. Wat do resoluties van den uitvoerenden raad van de congrespartij betreft, merkt do regeering pp dal het onmiddellijk ge velg een uitbreiding van het boycotten van buitenlandsche tcxtielgoodercn en van de drankzaken zal zijn en een campagne voor het weigeroti van het betalen van grond belasting. Dit zal het gevaar voor wanorde lijkheden vergrooten. Dc rcgcoring zal alles doen om deze beweging tegen tc gaan Wedgwood Bonn heeft in liet Lagerhuis •og verklaard, dat dc Indische regeering U voortdurende gedachtewisseling staa* met die talrijke elementen der Indische bevolking, die niet met de congrespartij de door haar aanbevolen politiek tactiek meegaan. Hoewel de congrespartij, versterkt door het gespuis der groote ste den. ongetwijfeld al veel schade in Indii had berokkend, was het aantal toonaange vendo menschcn die het goed met Indii meenden, toch grooter dan verwacht was en dc Indische rogecring heeft uil tal van (•orden blijken van gehechtheid en trouw ontvangen. Nieuwe aanslag op zoutdepot te wachten. Bombay, 10 Mei. Duizend vrijwilligers zullen op 21 dezer een massa-inval doen in de zoutziederij van Dharsana; 225 vrij willitrers hebben dc hongerstaking opgege De hem door zijn ambt opgelegde plichten geschonden Londen, 20 Mei. (H.N.) Te Pesjavvar is een gedenksteen, die door de bevolking te gen den zin van dc rogecring ie opgericht, weer verwijderd. Tc Madras zijn bij d? op stootjes van gisteren zes persopen gearres teerd. Uit Berhampore in het Ganjamdis- trict wordt gemeld, dat do vrijwilligers al daar besloten hebben een aanval te doen op het zoutdapót van Xaupada. Het bij den aanval op het depót van Wadala buitge maakte zout werd gisteren in hot bureau van het nationale congres te Bombay bij eengebracht De Indisch3 nationalisten heb ben den eigenaars van hel geplunderde ma gazijn aangeboden hel zout te betalen on der aftrek van het bedrag der zoutbelasfing. De correspondent van de Daily Mail to Allahabad spreekt de geruchten tegen, vol gens welke er kans zou bestaan, dat onder handelingen over een verzoening tussclien den onderkoning cn Gandhi tot stand zou den komen Wel ls een desbetreffend voor stel door toonaangevende leden van het congres te Bombay aan een voornaam libe raal leid3i* te Allahabad gedaan, doch dit voorstel ls verworpen. Volgens sommige bladen zal de ambtstermijn van den on derkoning lord Irwin. welke in Mei 1931 af loopt. worden verlengd. Berlijn, 20 Met (II.N.j. Voor de discipli nairo rechtbank van de gemeente Berlijn ;s vanmorgen de behandeling van do zaak van opperburgemeester Boss begonnen Böss verscheen, door feijn beide advocaten begeleid. De politie liari omvangrijke maat regelen getroffen om jbetoogingen te voor komen. Het gerechtshof heef; Bóss uit den dienst ■Ier stad Berlijn ontsla gen. In de uitspraak vvuril gezegd, dat Böss de hem door zijn ambt opgelegde plichten heeft geschonden en zich do >r zijn houding in en buiten het ambt de ac ilnig, Eet aanzien cn bet vertrouwen, welke het a obt vercischt, onwaardig heeft gelooid Datirom wordt hij met ontslag bestraft Verder wordt hem voor zijn leven twee- derdo van het hem toekomende pensioen toegekend bij wijze van ondersteuning. Dc kosten van het proces komen ten laste vuil Böss. Böss beeft tegen dit vonnis terstond hoo :er beroep aangetvekend, zoodat dé zaak thans voor het „Oberverwaltungsgcricht" komt. KROONPRINSELIJK VERBLIJF AFGEBRAND. Hoi huls van de Noorsche troonopvolgers grootendeels vernield. Oslo, 20 Mei. liet verblijf van het kroon prinselijk paar van Noorwegen tc Skaugum bij Oslo is vandaag dooreen brand voor het grootste gedeelte vfriuCw1(et hoofdgebouw dat bijna geheel uit hout was opgetrokken ging in de vlammen op'voordat de brand weren uit Oslo en omgeving ter plaatse vv aren. Kroonprins Olaf cn kroonprinses Maer- tha nomen ijverig aan het blusschingswerk ieel. GROOTE PAKHUISBRAND TE LONDEN. Twee en Iwiölig spulten geven water. London. 20 Mel (V.D.). Duizenden Lon denaars hebben van. de Thcecmsocvers den -poolen pakhuisbrin J gade geslagen, die gisteravond cn nacht aan den Zuidelijken oever tusscnen Blaokfriars cn Waterloo bridge woedde. Het pakhuis dat eigendom was van de firma Ferry en Sous was gevuld met meel. waarvan het grootste gedeelte tot deeg was geworden toen 20 brandspuiten en twee drij vonde motorspuiteo uit dc rivier water ga vee. Zoeklichten vergemakkelijkten het blusschingswerk der brandweerlieden, die beschermende maskers hadden voorgedaan Hoewel het puin nog rookte, was het vuur hedenmorgen bedwongen Lr zijn gelukkig geen mcnschcnlcvcns te betreuren. DE EUROPARCNDVLUCHT 1930. Meor dan honderd deelnemers Mee dan 100 de'?:nemers van 10 verschil tonde landen, hebben zich opgegeven voor den Luropavlucht 1030. De start vindt op 20 Juli a.s. plaats van het vliegveld Tempelhof bij Berlijn. Üuitschland heeft 41 deelnemers, dan volgt Polen mei lu. daarna Frankrijk met li, Spanje met 10. Engeland S, Oostenrijk -i. Zwitserland 5. België, Yoegoslavié en Egyp te ieder 1 De voorzitter van dc Duitsche Aeroclub von Iloeppner heeft het traject van dezen vlucht proef gevlogen en daarbij ge constateerd dat de route in Spanje niet uist was. Op het traject Se villa— Albacete— Barcelona bestaat op enorme uitgestrekthe den geen mogelijkheden tot het uitvoeren van noodlandingen. Dc route werd daarom gewijzigd cn is nu: lie etappe SevillaMa drid. 15c etappe Madrid—Aluniz—Barcclo- gelijk verbeterd moet worden, ten einde de werkloosheid te verminderen. Daarom zullen dc onderhandelingen met Je rijkssjioorwegen en de posterijen over de uitvoering van zoo omvangrijk mogelijke werken en leveranties zooveel mogelijk be spoedigd worden. Bijzondere maatregelen zullen worden getroffen voor den woning bouw, vooral voor den bouw van kleine wo ningen. De onderhandelingen over de con versie der gemeentcleeningen zullen even eens bespoedigd worden. Ook worden plan nen uitgewerkt voor den aanlog van we gen. De minister van financien is gemach tigd allo opdrachten voor leveringen ten behoeve van het rijk terstond binnen het kader van de begrooting ter hand te nemen Verder is beraadslaagd over de réorgani salie van de gouddiscontobank. ten eindt deze bank voor haar nieuwe taak geschikt te maken. Ten slotte bracht de minister van financier, rapport uit over de voorbe leidingen van t wetsontwerp tot verminde ring van de uitgaven en besparingen op d« rij ksbegrooting. WEERBERICHT. Hoogste i>anoraeterstand". 760 0 to Biacksod. laagste ba romet erstan d 715.$ tc Isafjot-d. Verwachting: Zwakke tot matige N. O tot N. \V. wind, meest half bewolkt, waarschijnlijk droog weer, weinig verandering in temperatuur. Slachtoffers en ernstige schade Rome, 20 Mei. (H.N.) Uit g?heel Noord- Italie wordt zeer ongunstig weer gemeld. Er hebben zware stormen gewoed, die vo.n ha gel en hevigs regens vergezeld gingen. Hei scheepvaartverkeer op de lagunen van Ve netic was gisteren door den storm bijna on mogelijk. Bij liet opsteken van den storm bevonden zich op open Z3e nop drie barken, waarvan er één is vergaaSu Twee vieschers zijn verdronken. Ook in de provincie Vene tië heeft do storm veel schade aangericht. Talrijke telegraaf- en telefoonpalen zijn om- icrukt, zoodat het verkeer op vele plaatsen cstoord wa6. Op de velden is ongeven* 70 van den oogst verwoest. Op do bergen bij Belluno is sneeuw gevallen Da tempera- uur is overal belangrijk gedaald. Ook te Borne blaast een koude wind. Op het Gar- :lame?r is een boot omgeslagen, waarbij twee inzittenden verdronken zijn. De Labourregeering nauwelijks den dans ontsprongen De linkervleugel laat Macdonald in den steek Londen. 2 0 Me». (V. D.) Bij Ja be handeling van dc weiicloosheidskwestic in het Lagerhuis ontsnapte de regeering slechts met een klein ommen verschil aan een nederlaag De conservatieven hadden als uiting van hun wantrouwen tegen de werkloozenpolitiek dei regeering een zui ver formeel voorstel ingooiend tot vermin dering van het salaris van den minister oor dc werkloosheid Thomas. Na atloop an de discussie werd het voorstel met 221 tegen 209 stemmen verworpen: De meeste liberalen hadden zich van temming onthouden, doch van de arbei derspartij zelf stemden 15 1 den. wederom van de onafhankelijke arbeiderspartij, on der leiding van Maxton, tegen d«- regeering Onder deze 15 bevond zich ook de zoon van den voormaligcn conservatieven premier Baldwin. Het feit, dat de „rebellen' in zulk een belangrijke kwestie tegen de meerderheid hunner partij en legen do regeering heb ben gestemd, zal morgen een onderwerp van bespreking uitmaken in het bestuur van de Labourparly. VERKEERSGEBOD Wie vraagt de si raat voor zich alleen Hoe of hij er passeert. Neemt iets wat and'ren toebehoort Verkeert dus glad verkeerd LANGHSTRAAT 49-51 TEL 109 9-» A 0«v i BUTSEN DAD PAKKEN MANTELS zondheid benoemd Beiden zijn Kroaten «-•li gewezen loden van de boerenpartij van Baditsj. De eerste is vice-president van do Skocptsjma cn voorzitter van de parlemen taire club van do partij van Baditsj ge weest, dc laatste vice-president van die club on stichter van de boerenpartij in HeVzcgo-.vfriff. Precan behoorde tot de mal contente groep, die met het bestuur van de partij sinds de dictatuur niet Tevreden was. De beide ministers, in wier plaats zij komen, dr. Frankitsj en Glinkowitsj, blij- n als minister zonder portefuille deel van het kabinet vormen Dertiental vrouwen omgekomen In don omtrek van Smyrna zijn Zondag ongeveer dertig vrouwen, die aldaar op een opium veld werkzaam waren, gaan rusten bij een ouden toren waarin volgens het volksgeloof geesten huisden. Plotseling stortte de toren in en alle vrouwen warden onder het puin bedolven. Dertien hunner werden op slag gedood cn acht zwaar ge wond. DE ECONOMISCHE CRISIS IN DUITSCH- LAND De ministers beraadslagen. Berlijn, 19 Mei ((II.N.) Het vijkskabinet hoeft vanmiddag beraadslaagd over de mid delen, om hel econom sche leven tc verbete ren en de werkloosheid te doen verminde ren. Ook rijksbankpresident dr. Luther nam aan de beraadslagingen deel. In het officieele communiqué wordt ge zegd, dat het kabinet, nu de beraadslagin gen over het program voor het Oosten af geloopen zijn, over don economischen toe stand in zijn geheel heeft beraadslaagd en over de wetsontwerpen, die nog voor de zomervacantie van den rijksdag afcedaan moeten worden Men was het er over 'eens, dat het economische leven zoo spoedig rao- VAN AANDOENING GESTOiïVEN. Berlijn, 20 Mei (V. D.). i"o Marlendorf tij Berlijn is een autorijder, dio met zijn wagen een kind had overreden, volgens bo richten m dc Bcrlijnsche bladen tengevol gc van een zenuwschok overleden. De po litie had reeds vastgesteld, dat hem in het geheel geen schuld trof, aangezien het kind récht tegen den auto was opgeloopen PROTESTSTAKING VAN JODEN IN PALESTINA. Jeruzalem, 20 Mei. ,V. D.) Onder de Joodsclie bevolking in Palestina hcerscht groote opwinding wegens het immigratie- verbod. De Joodsclie nationale raad heeft voor Donderdag a.s. een algemeeno protest staking afgekondigd. WIJZIGINGEN IN HET ZUID- SLAVISCHE MINISTERIE Twee Kroaten in het minis terie opgenomen. Men meldt uit Belgrado via Praag aan het Vad. De koring heeft dr. Stanko Sibonik tot mjnister van landbouw en Nicolaas Procan tot minister van sociale zaken cn rolksge- Parijs, 19 Mei. Tardieu, de premier, heeft hedenmiddag tc twaalf uur den Duit- schen gezant Von Iloescii, den Franschon gedelegeerde bij dc Rijnlandcommissie Tiraid, den minister van buitenlandsche zaken Briand en generaal Guillaumat, den opperbevelhebber van het bezettingsleger, omvangen. De Fransche premier bevestigde tegenover den Duitschen gezant. Jat. nu het plan-Young Zaterdag in werking is ge treden. dc Fransclio regeering, overeen komstig haar verklaring in liet parlement, het bevel heeft gegeven de derde zone. van het Rijnland te ontruimen. De vertegenwoordigers van Frankrijk cn Duitschland hebben bovendien mededee- ling gedaan van de verschillende aange legenheden, die de ontruiming betreffen en die overeenkomstig het door de Rijnland commissie cn de Fransche militair" autori teiten opgesteld program moeten v\ arden geregeld. Ter uitvoering van dit program zullen alle Fransche troepen do derde Rijnland zone op 30 Juni hebben verlaten. Het einde der bezetting zal dezer dagen officieel wor den bekend gemaakt. Wiesbaden, 19 Mei. (V. D.) Het op percommando van het. Fransche Rijnlege* heeft aan den voorzitter van het rijks ver mogensbeheer voor do bezette gebieden me degedeeld, dat het Fransche ministerie van oorlog order heeft gegeven op 20 Mei te be ginnen met het uitvoeren van de ontrui- mings-maatregelcn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1