KOOPLUST AMERSFOORTSCH DAGBLAD DAGBLAD RECLAME DE EEMLANDÊÜ Uitgave: VALKH0FF& Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 278 NIEUWE STRUBBELINGEN IN BRITSCH-1ND1E Staat van beleg te Bombay? prikkelt den Waagt onze advertentie-Tarieven Dinsdag 27 Mei 1930 Buitenlandse!) Overzicht BUITENLAND De Dusseldorfsche drama's Fa. L. J. Luycx en Zn. KOUSENLEVERANCIER THURINGEN KANT ZICH TEGEN HET RIJK ABONNEMENTSPRIJS p« 3 maanden voor Amersfoort f 2.10, per maand 1 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.177r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-> Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentlën voorde, helft van den prijs. Kleine Advertentiün „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50_cent, ejk« regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f l.r. Bewijsnummer extr.i f 0.05 Urenlange straatgevechten te Rangoon sneller, dan andere reclame WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 760.5 te Vandö. Laagste barometerstand: 734.7 te Sevdisfjord. Verwachting: Meest zwakke Z. O tot Z. W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, weinig of een regen, weinig verande ring in temperatuur. Mussolini's opzienbarende rede voeringen. Vooral tegen Frankrijk gericht. Op dc vlootconfcrcntie le Lenden heeft Italic niet zijn zin kunnen krijgen; met een wccrgalooze hardnekkigheid, heeft de fas cistische afvaardiging erop gestaan, dat het beginsel der Fransch-Italjaanscho pariteit op vlootgebied werd aanvaard. Parijs bleef echter onvermurwbaar en wilde geen duim- biced toegeven. Het hoeft geen belooe. dat het tekort aan toeschietelijkheid der Franschen te recht of ten onrechte, dit laten wij thans buiten beschouwing in Italië kwaad bloed heeft gezet en het is Itnlié's dictator, Mussolini, geweest, die den laatstcn tijd zich tol tolk maakte vpn het mecrcndeel der Italianen' toen hij in een reeks opzienba rende redevoeringen lo Livorno, Florence en Milaan op wat luidruchtige en bluffe rige, maar dikwijls geestige en ook niet zel den rake wijze de tegenstanders van Italië op hun nummer zette. liet kan niet geloochend worden, dat ver schillende passages uit Mussolini's toespra ken hetzij direct, hetzij on rechts! rocks te gen Frankrijk waren gericht. De Franschen hebben zich* toon en inhoud van de rede- voeringen, die do Italiaansche premier heeft gehouden, nog al aangetrokken. Een deel der Fransche pers bepaalt er zich voor- loopig toe lange uittreksels le publiceeren \an Mussolini's beschouwingen en verder superieur te zwijgen. Andere bladen behan delen de zaak nog al ironisch, maar ook zijn er kranten, die ernstig ingaan op Mus solini's aanvallen, temeer daar bij sommi ge redevoeringen van Mussolini anti-Frnn- sehc uitroepen der enorme menigte werden gehoord en dan ook gewagen van ernstige uitdagingen. Inmiddels wordt van sommige Fransche zijden de raad gegeven Mussolini niet met gelijke munt te betalen en diens dreigementen niet te beantwoorden in den- zelfdcn toon, zulks ter wille van een nicl- noodigc prestigcpoliliek. Want, wanneer men van Franschen k.i.it inderdaad hard \an stal liep cn zich doo: dezelfde onstui migheid, die Mussolini kenmerkt, zou laten meesloopcn, dan zou daarin hei ge vaar. kunnen schuilen, dat «Ie openbare mecning hoe langer hoe meer in opwin ding geraakte en dan zou men plotseling in de ergste avonturen kunnen worden be trokken. Een links zich orivnteerpnd blad, <le Quotidicn, meent echter, dat men -liet recht heeft te vragen of een taal, gelijk Mussolini heeft gesproken, nog overeen is te brengen met de verplichtingen, die Italic op zich heeft genomen, toen het tot den Volkenbond toetrad Het Is aldus het blad, misschien tijd op artikel 11 van het Volken bondspact te w ijzen, volgens hetw elk elk lid het recht heeft ,,op vriendschappelijke wijze dc aandacht der Vergadering of van den Raad te vestigen op elke omstandigheid, die de internationale betrekkingen zou kunnen schaden cn bijgevolg den vrede of dc goede verstandhouding tusschcn dc naties, waar van de vrede afhangt, bedreigen.1 M.a.w.: er wordt reeds gezinspeeld op de mogelijkheid van Volkenbondstusschen- komst, hetgeen demonstreert, dat men in Frankrijk dc redevoeringen van Mussolini als oorlogzuchtig beschouwt. Natuurlijk schuilt in Mussolini's uitvallen ook een ferm kwantum grootspraak, maar als een beminnelijke scherts kunnen de redevoerin gen evenmin worden beschouwd; daar zijn ze te grimmig voor en bevatten zo te duidelijk dc aankondiging cener Ita liaansche wraakneming. Ken oorlog tus schcn de beide Latijnsclie naties tnoge als gevolg van Mussolini s redevoeringen niet terstond dreigen, niettemin wordt dc mo gelijkheid van een gewapende botsing voortdurend gepropageerd, waardoor gcleidelljkwcg een gevaarlijke stem ming ontstaat. In elk geval is nu voor- loopig weer de kans verkeken, dat dc Ita- hannsch-Franschc besprekingen binnen af- zienbaren tijd worden hervat. Frankrijk zal er niet bizonder veel voor voelen te dezer zake het initiatief te nernen. Bovendien zou Fransche tegemoetkomendheid op dit oogenblik den indruk kunnen wekken, dat Mussolini's sabelgeklctter Frankrijk zou hebben geïntimideerd. Laatstgenoemd land wil, wat dit betreft, zelT den geringstcn schijn vermijden. Trouwens. Mussolini zou Frankrijk hartgrondig verachten, wanneer het op dit oogenblik bangelijk om Italics genegenheid bedelde. GROOTE HOTELBRAND BIJ OSLO. Oslo, 24 Mei. (V.D.) Het bekende Gmn 1- Hoiel aan het Aasgaardstiand. m de nabij heid van Oslo. is door een brand geheel in asoh gelegd. Vier personen, di* -,u de zolderverdieping sliepen, konden zich slechts redden door op het laatste oogen blik langs een ladder af te dalen Het hotel was éón der meest gezichte etablissementen in de omgaving van Oslo. PARKER GILBERT ONDERSCHEIDEN. Parijs, 24 Mei. (II.N.) Reynaud. de mi nister van financiën, heeft vanmiddag in tegenwoordigheid van den gouverneur dei- Bank van Frankrijk aan Parker Gilbert, den gewezen agent-generaal voor de. beta lingen op rekening van de schadevergoe ding, de onderscheidingsteekenen van groot-officier van hc-t legioen van eer ver leend. Londen, 26 Mei. (H.N.) In Britsch-In- die hebben Zaterdag cn Zondag opnieuw aanvallen oj> de zoutdepóts der regecring plaats gehad, waarbij het weer tot botsin gen met de politie is gekomen Toen do menigte steunen naar de politic begon te gooien, gaf deze een salvo af. waardoor 16 personen ernstig gewond werden. Bij Dhu- i asana werden 115 vrijwilligers, bii Wadala 80 gearresteerd. Te Amritsar is Zaterdag bij een religieust' optocht een bom ont ploft. tengevolge waarvan 20 personen, oa. enkele kinderen, gewond werden. In een be licht uit Simla wordt echter verklaard, dat de toestand beter is dan een Daar we ken geleden cn dat. hoewel nog steeds in cidenten voorkomen, er toch aanwijzingen voor een verbetering in don toestand zijn Londen, 2(1 Mei. (V U.) Uit Bombay wordt gemeld. «Jat na afloop van een bc- tooging te Utadi. waarbij het wederom tot botsingen met de politic kwam, de afgetre den leider van de wetgevende vergadering, Patel, die (hans de leiding dor onafhanke lijkheidsbeweging op zich hccfl genomen, is gearresteerd Een sympathic-betooging voor de Indische nationalisten. Xcvv-York, 26 Mei (V.D.) Raymond Duncan, de broer van dc bekende danser:s wijlen Isidora Duncan, is voornemens otn Dinsdag een sympathie-demonstratie voor de Indische nationalisten en hun vrijheids, stnjj to organisccrcii in de straten van Xew-York. Ilij wil met de deelnemers aan zijn demonstratie, waarvan hii een massa- bctooging hoopt te maken, langs Broadway naar het Zuidelijke uunt van Manhattan nekken, mar dc Batlerv. om «Innr uit zee water evenals Gandlii zout te maken Hij heeft de politic toestemming voor het hou den van deze demonstratie gevraagd Londen, 26 Mei V.D.) In Britsth-Indiü is het heden in verscheidene leden weder om tot ernstige botsingen gekomen, waarbij volgens de tot dusverre ontvangen berich ten 16 personen gedood en ongeveer 200 ge wond werden. Te Rangoon hadden uren lange straatgevechten jdaats tusschcn sta kende havenarbeiders «ui stnkingsbrekers, die uit andere streken gerequireerd waren Bereden politie, die de menigl? trachtte uit- icn tc drijven', werd met steenen bekogeld, waardoor er verscheidene gewond werden. Het verkeer moest worden gestremd. Alle winkels werden gesloten. Vele omnibussen werden door de menigte beschadigd en hui zen met steenen bekogeld. Volgens opgave zijn er tc Rangoon 8 dooden en 00 gewon den. Militaire versterking is reeds ontbo den, terwijl men rekening houdt met de mogelijkheid van het afkondigen van den staat van beleg. Men schrijft de staking, vvelko ontstaan is uit looneischcn thans in de tweede plaats ook toe aan politieke oor zaken Bij een botsing te Gujergarhi is 'n politie- beambte gedood. Te Badala hebben 83 vrij willigers heden opnieuw pen aanval op het zoutdepot ondernomen. Een 53-tal hunner werd gearresteerd. In do nabijheid van Ahraedabad is een menigte vrijwilligers op hun terugkeer van eon aanval op het zout depot aldaar door bereden politie aange houden, die teruggave van het buitgemaak te zout cischte. Tijdens het daarop ontstane gevecht werden 100 personen gewond, waar van 4 ernstig. Te Bombay is de toestand zoo ernstig, dat erover gedacht wordt don staat van beleg af te kondigen. DE AANSLAG OP LORD STRICKLAND. Dc persccn van den dader. Londen. 24 Mei. Nadere berichten van Malta behelzen, dat de dader van den mis lukten aanslag op lord Strickland, den eerstenminister. Miller licet cn een epilep ticus is. Toen hij het wapen, een kleine re volver, met zijn linkerhand richtte (zijn ïcchterhand heeft hij vroeger verloren), sloeg een inspecteur van politic zijn hand omhoog cn dc kogels drongen in «lc zolde ring. Volgens den correspondent van dc Ti mes, is liet een razende vijand van alles wat Engolsch is, zoodat hij tijdens den oor log in een kamp bij krijgsgevangenen ge ïnterneerd moest worden. Later kreeg hij tuchthuisstraf wegens deelneming aan «le opstootjes van 1919. Hij was toen een van dc raddraaiers cn trachtte ontevredenheid onder dc soldaten tc zaaien. WRAAK VAN EEN CHINEES. Vijf landgenootcn veroordeeld. Londen. 26 Mei. (V.D) Waarschijnlijk om wraak te nemen over zijn ontslag, heeft oen Chincesche bankbediende, die ontsla gen was, vijf zijner vroegere collega's met een mes vermoord. Toen hij het zesde slacht offer wilde aanvallen, kwam cr échter hulp opdagen cn de man werd gearresteerd. Verdere bekentenissen van den verdachte Dusseldorf, 26 Mei. (H.N Terwijl de politie nog steeds weigert Jch uil te laten over den uitslag van de Vcrhóorcn van den gearresteerden Kürlen. yeinecmt dc Duss. Gen. Anzciger, dat bii de huiszoeking in de zolderkamer in de «Mettmanneratrasse oa. een uklcnmap met ^Iwee scharen en een da:nc8spiegeltje is gevonden Win groo- le belcekcnis zou voor» het vinden van een schop zijn, wanrmeQc de moordenaar volgens zijn verklaring het lijk van Maria llnhu zou hebben begraven. Voorts moot nog een spaarbankboekje waarop ruim 5C00 Mark stond, zijn gebonden. Dusseldorf. 2G Mel i V.DDe gear resteerde, die verdacht hvordt Je Dussel- rlorfscJie moordenaar le' z'jn. Kui ten, die reeds bekend had de S jarige Rosa Ohligcr en de 54-jarige invalide Scheer te hebben vennoord, heeft gister* n nog verdere be kentenissen afgeleid Zoo deelde hij mede, oj» 1 Februari van het «ortcs iaar vrouw Kuhh lc hebben aangerand en hek >ndc" hij, dc bekende ..moorder.aansbrievcn te heb ben geschreven, waarin hu dc no.-itie op de hoogte stelde van de plaats, waar zij het lijkje van den kleinen Albennann kon vin den cn waar het lijk van Maria Ilahn bij Papcndellc. Vi^oüw Meurer die hu in Octo ber in de duisternis trachtte aan te randen, doch die wist te ontkomen, werd thans als getuige gehoord /'ij herkende weliswaar niet zijn uiterlijk, maar wel zijn slem. Bij hei verhoor wekt Kürten niet den in druk een geestelijk defect te hnhhen. 4 ol- gens zijn eigen zeggen zou hii gehandeld hebben u«t „wraakzucht lezen de meusch- hcid' Hij io zeer rustig en toont geen on kel toeken van bcroflw. Zijp vrouw die gisteravond eveneens gearresteerd werd. werd na een verhoor weer op vriic voeten gesteld. Zij moest echter onder üolitie-ge- leido een heenkomen zoeken, omdat het pu bliek een dreigende houding tegen haar aannam. Dusseldorf, 2G Mei. (II.X.) liet hoofd bureau van politie deelt mccU, «lat de uit Berlijn le Dusseldorf aangekomen schrift- deskundige regeeringsraad Schncickert, Maandagmorgen het schrift van do beken de moordsnaansbrieven met dat van«Kiir- ten heeft vergeleken. Dit onderzoek is nog niet geheel afgeloopen. ITet is bekend, dat Poter Kürten een aantal brieven heeft g2- schrevcn, waarin hij de aandacht op zijn daden vestigde. Volgens zijn verklaring heeft hij de brieven geschreven in de ver wachting. dat daardoor grootc onrust on der het publiek te Dusseldorf zou worden gewekt. Het is opmerkelijk, dat Kürten volgens zijn verklaring een eersten brief einde September 1929 aan den Dueseldor- fer Stadtanzeiger heeft geschreven, die hij zelf in d? bus aan hot 6tation heeft ge- \Vbrp»n Het betreft hier den brief, waar van hij melding maakt in het schrijven, dat aan de politie was gericht. Do eerste, aan den Dusseldorfer Stadtanzeiger gea dresseerde brief is nooit ter kennis van de politie gekomen. Voordat de 6chriftdeskun- tligo Dl" Soheickert met de vergelijking van het schrift begon, stelde hij aan Kür ten zeer bepaalde vragen op grond van een nauwkeurige bestudecring der moor- denaansbrieven mat betrekking tot enkele opmerkelijke bijzonderheden over de brie ven cn hun inhoud, welke 6lechts aan den schrijver Van de brieven bekend konden z.ijn. Deze vragen werden door Kürten zoo beantwoord, dat het buiten twijfel schijnt, dat hij de brieven heeft geschreven. Ver volgens liet Dr. Schncickert Kürten den tekst van den brief onder dezelfde om standigheden schrijven, waaronder de ori- gineele brieven geschreven zijn n.l. op ïn- pakpapier cn met een blauw potlood De vergelijking van de origineele brieven met het door Kürten geschrevene toonden een volledige overeenstemming en bevestigd? in ieder opzicht de boven reeds vermelde objectieve bevinding. Aangezien als schrij ver van de bekende moordenaarsbrieven slechts de werkelijke moordenaar van Ma ria Hahn en Gertrude Albermann in aan merking kan komen, sohijnt ook door den uitslag van het onderzoek van den schrift- deskundige bewezen, dat Kürten in deze twee gevallen de moordenaar is geweest. Verdere bizonderheden. Dusseldorf, 26 Mei (V.D.) Een sterk bewijs vooor de conclusie, dat Kürten de massa-moordenaar zou zijn. zou dc con frontatie van den gearresteerde met de in dertijd aangerande vrouw Meurer kunnen zijn. Toen vrouw Meurer de kamer bin nentrad, waar het verhoor werd afgeno men. merkte Kürten direct op. „Oh. daar is vrouw Meurer ook!" Daarna verklaarde Kürten, dat hij reeds van het begin af aan dï bedoeling heeft gehad, haar te vermoor den. Om die reden heeft hij in zijn &cten- tas ch een hamer medegenomen. Hij pro- beerd? toen eenige passen achter vrouw Meurer te blijven, om ongezien den hamer uit de tasch te nemen en den overval 1e plegen. Vrouw Meurer is indertijd zeer angstig geweest en heeft eeniga malen omgezien, wanneer hij eenige passen ach terbleef. Toen zij daarna op dc Rijnbrug kwamen, heeft hij haar eenige slagen m?t den hamer op het hoofd gegeven. Xaar verder verluidt, heeft Kürten zijn vrouw reeds Donderdag b?kend. dat hij de Dusseldorfsche moordenaar is De vrouw werd des nachts door de recherche in hot cafó, waar zij werkzaam is, door dz vraag verrast. waar haar man. de Dusseldorf sche moordenaar, zich ophield. Zij schrok zoo lievig, dat zij direct toegaf, dat haar man tegenover haar een volledige beken tenis had afgelegd. De nasporingen waren zeer moeilijk, daar hij 6inds jaren niet moer gefotografeerd is. EEN GEVAARLIJKE JONGEMAN. In een dorp in Noord-Bohcmcn .bedreigde ren jongeman Nan 22 jaar zijn ouders tij dens een twist rnct ccn revolver. Toen deze daarop een gendarme tc hulp nepen cn dc gendarme zich, begeleid door een agent, naar dc woning begaf, loste dc jonge man uit zijn revolver verscheidene schoten op dc politiedienaren. De gendarme werd op slag gedood, terwijl dc agent door vier ko gels werd getroffen cn in hopeloozcn toe stand naar ccn ziekenhuis moest worden gebracht. De dader heeft dc vlucht genomen DE AMNESTIE IN DUITSCHLAND. Berlijn, 24 Mei. De juridische rijksdag commissie heelt met 16 stemmen der re georingspartijen en Duitsch uationalcn to gen 11 der soc.-democraten en communisten bij onthouding van de Beiersche Volkspar tij het compromisvoorstel aanvaard, waar bij de amnestiewet van Juli 1928 ook van kracht verklaard wordt voor alle politieke misdrijven dus ook veemmoorden die vóór 1 September 1924 gepleegd z.ijn, met uitzondering van de aanslagen, die tegen leden dc-r rijksregeering gericht waren. De moordenaars van Erzberger en Rathenau vallen er dus niet onder. DE ZUIGELINGENZIEKTE TE LiiBECK. Lübeck, 25 Mei. (V.D) Xaar var. offi- cieele zijde wordt medegedeeld, bedraagt het aantal zieke zuigelingen thans 97 te genover Zaterdag 7S. DE CHINEESCHE CHAOS. Gevaarlijke gebieden. Peking. 24 Mei De overlieden verkla ren, dat het hcclc gebied van llonan ten Z. van dc Gele Rivier cn de provincies Hoepei en Kiangsi wegens de luchtaanval len cn het bandietismc gevaarlijke zones zijn voor haar onderdanen. Er is echter geen bepaalde last gegeven om deze gebie den te ontruimen, «laar liet gevaar van het icizen bijna even groot is als het gevaar van het blijven. De verklaring is niet op Hankau van toepassing. DE ONTRUIMING DER BEZETTE GEBIEDEN. Karlsruhe, 24 Mei (II.X.) De Fran sche bezetting heeft gisteren zonder eenig vertoon Maximiliansau ontruimd, waardoor het bruggehoofd van Maxau thans van de bezetting bevrijd is. De Fransche vlag werd zonder eenige bizonderc plechtigheid in gehaald Terstond na het vertrek der Fran. 6che troepen werd de Duitscho vlag gehe- schcn. Te Kehl heeft gisteren generaal Mc- netrier afscheid van do autoriteiten geno men. Tot aan de definitieve ontruiming :.nl het hevel over de troepen worden gevoerd door kolonel Denis. LANGESTRAAT 49-51. - Tol. 109. KIEST ONS ALS voor heel het gezin en U doet wijs liet is niet bereid de schoolgcbeden op te heffen Het staatsgerechtshof zal de zaak behandelen Berlijn, 24 Mei. In den brief van den rijksminister van binncnlandschc zaken aan den Thuringschcn staatsminister Bauni, waarvan een afschrift aan dc ministers van binncnlandschc zaken van alle bondsstaten is toegezonden, wordt o. a. gezegd: Dc aanstelling van leden dér nationaal- socialistische partij behoeft geen bespreking, «laar ik van oordeel hen, dat aanstelling van leden der nationaal-socialistische partij bij de politic in strijd is met de met dc bondssta ten overeengekomen beginselen voor dc v erleening van ccn rijkssubsidie voor politie doeleinden. Par. G van deze beginselen be paalt uitdrukkelijk, dat de bondsstaten ver plicht zijn maatregelen te treffen, opdat bet onpolitieke karakter der veiligheispolitie in haar gclieel, evenals dc onpolitieke hou ding «Ier individuccle ambtenaren in den dienst volkomen gewaarborgd zij. Deze voor waarde is gesteld, om in dc veiligheidspolitic een onvoorwaardelijk constitutioneel en be trouwbaar clement van de republikcinschc staatsmacht tc bezitten. M. i. is het derhalve >n strijd met par. 0, wanneer te Weimar het commissariaat van politic bcklcbd wordt door een lid der nationaal-socialistische partij cn dan bovendien een lid van deze partij als regeeringsraad wordt toegevoegd. Voor mij saat het ontwijfelbaar wast, dat dc voorgenomen maatregelen van Thüringcn dc vermelde grondbeginselen schenden. Daar ik echter uit dc briefwisseling, die over deze zaak gevoerd is, zie, dat dc regec ring van Thüringcn dezer grondbeginselen anders uitlegt, had ik besloten, ten einde tc komen tot een uniforme interpretatie van deze beginseleii, de betrokken landsregecrin gen tegen Woensdag 2S Mei 1930 's ochtends om 10 uur in zaal 11G van mijn departement uit te noodigen tot een bespreking, vvaartoo ik dc eer heb ook de Thüringsche regecring uit te noodigen. Omtrent «le beteekenis van dit schrijven wordt van bevoegde zijde het volgende ver nomen. De richtsnoeren voor dc verlcening van rijkssubsidies voor de onkosten van de politie «lor bondsstaten zijn zoo duidelijk, dat dc rijksminister van binnenlandsche zaken, op grond van dc gebeurtenissen in Thüringcn meent, dat cr ccn overtreding van deze be ginselen plaats gehad heeft De rijksminister van binncnlandschc zaken stelt er prijs op dc interpretatie van par. 0 met de verschil lende landen tc bespreken. Met dit oogmerk is de conferentie van 2S Mei bijeengeroepen. Het Thüringsche staatsministeric zou, nara in Berlijn bekend geworden is en na dien bevestigd werd, oen besluit genomen hebben, dat het de afschaffing der school gcbeden weigert. In verband hiermee wordt van bevoegdo zijde vernomen, dat de rijks minister van binnenlandsche zaken op het oogenblik, dat hij van ccn dergelijk besluit der Thüringsche regeering kennis krijgt, on verwijld de kwestie der schoolgebeden, we gens haar principieelc beteekenis, voor het staatsgcreehtshof zal brengen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1