KOOPLUST AMERSFOORTSCH DAGBLAD DAGBLAD RECLAME DEEEMLANDEQ Woensdag 28 Mei 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 279 Buitenlandsch Overzicht KURTEN WORDT VERHOORD Nieuwe schokkende gebeurtenis BöBTEmAMOi prikkelt den sneller, dan andere reclame Vraagt onze advertentie-Tarieven WILLEM GROENHUIZEN De voorraad Tafelzilver is rijk, ZIEK GEWORDEN DOOR T GEBRUIK VAN IJS Paratyphus-bacillen vastgesteld DE TOESTAND IN BOMBAY NOG ERNSTIG Fa. L. J. Luycx en Zn. ZIJDEN SJAALS, Duitschers en Polen slaags geraakt Zal Berlijn stappen ondernemen? ABONNEMENTSPRIJS 3 ""««fa voor Amersfoort 12.10, per maand I 0.75, per - WMj( (mel gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-» Afzonderlijke nommers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 PRIJC QFR ADVERTENTFN van 4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadlgheida-advertentitn voord», helft van den prijs. Kleine Advertentlên „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50_cent, eJkt regel meer 10 cent, driemaal. plaatsen _f,l.—Bewijsnummer extra f 0.05 Een spannendo dag voor het Labour-kablnct. Het vraagstuk der werk loosheid aan de orde ge steld. Zal de rcgeciing van Macdonald lieden ten va; worden gebracht? Dc liberalen, de zwaksle partij, die in het Engelschc par lement is vertegenwoordigd, hebben noch tans het lot van 't Labourkabinet in han den. Wanneer zij legen Macdonald on dc zijnen stemmen, is eon nederlaag onvermij delijk. omdat zij met dc conscnalieven dc meerderheid vormen. Laatstgenoemden hebben in 't Lagerhuis een motie ingediend, waarover vandaag zal worden gestemd en die gericht is tegen dc politiek van Tho mas, den minister voor de werkloosheid. Het aantal personen dat in Engeland rcCn aibcidsgelegcnheid heeft, is schrikba rend boog en het cijfer der werkloozen neemt nog voortdurend tóe. Er zijn nu al om-cnde-b;j 1.800.000 menschcn, die niets om handen hebben en aangenomen mag worden, dat do twee millioen binnen af- zienbaren tijd zal worden bereikt. De conservatieven schrijven dezen ern- stigen toestand toe aan dc averechtschc po litiek, die dc Labour-regecring en inzonder heid Thomas voert. Hun misnoegdheid Komt nu tot uiting door dc indiening cener motie van wantrouwen. Niet alleen dc conservatieven zijn echter ontevreden, doch hetzelfde kan worden ge tuigd van dc linksche vertegenwoordigers :lcr arbeiderspartij die Thomas een slappe figuur vinden. Men heerinnert zich. dat minister Mos.cy om deze reden de regee ring zelfs den rug heeft toegekeerd. Overigens luiden dc laatste berichten om trent dc kansen van het Labour-kabinet niet bepaald ongunstig. Er is contact ge- zoóht met de liberalen en al schijnen de zen niet hun zin gekregen te hebben, wat de door hen vei langde kiesrechthervorming betreft, niettemin verluidt, dat zij vandaag het kabinet-Macdonald niet om hals zullen brengen. Voor de regeenng willen zij niet stemmen, omdat Thomas" politiek ook hen niet kan behagen, maar zij zijn niettemin zoo welwillend zich van stemmen te ont houden. Daardoor wordt dc kans, dat Mac donald en zijn ministers aan den politieken dood ontsnappen, aanmerkelijk vergroot. Er bestaat echter nog een ander gevaar- de verdeeldheid, dio er bestaat in den boe zem der I.abour-Purtij zelf. Het groepje ex tremisten is wel-is-waar klein, maar bij de beslissing over het lov dar rcgcering leggen juist hun stemmen Veei gewicht in dc schaal. Dc trouweaanhangers der regee nng hebben een bizoudere aansporing ont vangen om niet door afwezigheid te schit teren, daar dit noodlottig voor de regeenng zou kunnen worden, maar dc extremisten leunnen haar oudertusschcn nog een lec- HJkc poets spelen, liet is nog mogelijk, dat de radical*: arbeiders, die in 't parlement zitting hebben, tot rede zijn te brengen en daarom heeft men hoop, dat de Labour- regcermg haar vcegc lijf vandaag nog zal kunnen bergen. Wanneer zij zich vandaag inderdaad weet te handhaven, dan bcteckent dit echter slechts uitstel van executie. De regeering kan haar positie alleen verstevigen, wan neer zij het vraagstuk der werkloosheid niet langer beschouwt als een zaak der par tijpolitiek, doch me' dc overige groepen contact zoekt, teneinde gezamenlijk wegen op te sporen, die leiden naar vermindering der werkloosheid, welke thans den vorm van een nationale ramp heeft aangenomen. De liberalen hebben indertijd ter bestrij ding van t spook der werkloosheid een lans gebroken voor t opnemen cener lee ning en ook de rebellen onder de arbeiders hebben, bij monde van Mosley. een soort gelijk voorstel gedaan, doch wij hebben al- oens eerder uiteengezet, dat Snow den, die dc Britschc financiën beheert, hiervan niets wilde weten. Er schijnt zich echter te dezer zake ccn ommekeer te voltrekken en uil verschillende Londcnsche berichten zou reeds kunnen worden opgemaakt, «lat ook Macdonald niet langer afkeerig is van samenwerking met andere partijen en deze zelfs zou toejuichen. Het wordt dan ook niet onmogelijk geacht, dat Mac donald vandaag in het Lagerhuis een ver klaring in dezen geest zal afleggen. Ge schiedt dit inderdaad, dan kan deze stap de positie der nrbeidersregeering slechts .verste: ken Zoodra ik weer vrij ben, zal Dnsseldorp een sensatie beleven" KONING GEORGE WEER ZIEK. Lijdende aan rheuniatiek. Lenden, 27 Mei. (V. DOfficieel wordt medegedeeld, dat Koning George lijdende is aan rheumatiek iu de rechter-heup Op advies van zijn doctoren zal Je koning ecni- ge dagen niet aan het hofleven deelnemen Hij hoopt, tegen het einde van do week zijn werkzaamheden te kunnen hervatten. CANADA AANVAARDT HET VLOOTVERDRAG. I on den, 27 Mei. (H.NÓ Het Canadee- sche parlement heeft het Londenschc vloot, verdrag met algemecne stemmen goedge keurd. Het verboor van Kürten, di3 in ?en cel van bet hoofdbureau van politie te Duesel- dorf is opgesloten en aldaar zeer streng wordt bewaakt, begon Maandagochtend om acht uur en duurde tot in den avond. Tal rijke getuigen werden gehoord, als vroe gere arbeiderscollega 6. bewoners uit het huis waar hij een kam?r had gehuurd, per sonen, waarmede hij vro»gcr in de gevan genis had gozeten en jonge meisjes, die be weerden dpor Kiirten te zijn lastig geval len of mishandeld. Van beteekenis was de verklaring van een man. die in 1928 te zelf- der tijd als Kiirten in dc gevangenis was ondiigebracht. Ivürtcn had in de gevange nis geweldige verhalon van zijn avonturen met vrouwen opgedischt cn eens gezegd: „Zoodra ik weer vrij ben. zal Dusseldorf een sensatie beleven De heden als getuige gehoorde mnn had de aandacht van dc politie op Kürten gevestigd on medege deeld. wat Kürten in de, gevangenis had verteld. Kürten was Maandag lang niet zoo leven dig als Zaterdag cn Zondag cn op do hem gestelde vraag of hij wist wat hem te wach ten stond, antwoordde hij er op te rekenen voor zijn gchsele leven in een krankzinni gengesticht Ie worden opgesloten Het schijnt overigens toch niet uitgesloten, dat j hij de misdaden heeft gepleegd, waarvan de zwakzinnig» Straussberg zou worden beticht Hij zelf beweert dit althans. Het liet hem overigens onverschillig, dat Straussberg in ccn gesticht w?rd onderge bracht. Ik wist immers, zeide hij. dat hem n.ieU kon overkomen, daar hij krankzin nig is. D u see 1 dorf, 2G Mei (V.D.) Hedenmid dag werd in de' Dusseldorfsche voorstad Flingern in de Ilihlenerstraese een 10-jarig dochtertje van de familie Ortmann geworgd in de ouderlijke woning aangetroffen. De daad moet geschied zijn, toen dc moeder in de keuken aan het werk was cn het meisje zich alleen in de kamer bevond. Of het hier om een m>sdaad gaat heeft de recherche nog niet kunnen vaststellen. Het geval heeft, nu men den dader van de talrijke Dusseldorfsche moorden gevat meent te hebben, uiteraard do noodige consternatie verwekt. Een nader bericht meldt, dat het hier geen moord betreft Blijkens ingesteld on derzoek heeft het meisje in afwezigheid der moeder een sjaal om den hal6 gebonden. Toen zij de sjaal iets losser wilde maken, trok zij hem onbewust vaster aan. met het reeds bekende gevolg. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 763.2 te La Coruna. Laagste barometerstand: 744 4 tc Lerwick. Verwachting: Zwakke tot matige Z. W. tot W. wind, gedeeltelijk be wolkt, waarschijnlijk droeg weer, iets koeler. Tel. 852. Langestraat 43. JUWELIER. had met het dienstmeisje eon liefdesverhou ding aangeknoopt er. verschillende malen ontspannings lokalen met haar bezocht Op] Uit Wolfcnbüttcl wordt gemeld, dat 40 personen, in hoofdzaak kinderen, na liet gebruik van ijs, dat bij een straatventer was gekocht, ziek zijn geworden. Een on let zoek wordt ingesteld en een monster van het ijs is naar Brunswijk gezonden oni daar te worden onderzocht. Ook te Detmold hebben zich de laatste dagen ziekteverschijnselen voorgedaan bij talrijke personen, die op straat aan een wa gen ijs hadden gekocht. Nog verderG misdaden be kend. Een afschuwelijke reeks misdrijven. Dusseldorf. 27 Mei. (V. D.). De Dus seldorfsche moordenaar Kürten want het staat thans wel vast, dnt de gearresteerde Ivürtcn de langgezochte moordenaar is heeft gisteren bij een nieuw verhoor belang rijke verklaringen afgelegd en tevens be kend, dat hij schuldig is aan twee moor den, waarvan men hem tot nog toe niet verdacht heeft. Toen hij zestien jaar was, had hij, zoo hij verklaarde, in het Grafcnbergervvald een meisje geworgd. Voorts vertelde hij an derhalf jaar geleden in de omgeving van Essen in een café te hebben ingebroken. Door een venster kwam hij in een slaap kamer, waar een negen-jarig Knaapje sliep. Om in zijn werk niet gestoord te worden, sneed hij het knaapje den hals af. Inder tijd was een oom uit Amerika .onder verden king van moord gearresteerd. Ter informa tie heeft de Dusseldorfsche recherche zich in verbinding gesteld met de recherche te Essen 011 te Mühlheim. Uit het verhoor bleek verder, dat Kürten den moord op de S-jarige Rosa Ohliger in 1929 niet, zooals verschilende bladen melden, in zijn woning heeft begaan,-doch op de plaats, waar het lijkje later werd gevonden. De moord werd s avonds geplegd. Den volgenden morgen om zes uur begoot Ivürtcn het lijkje met petroleum en trachtte het lo verbranden Kürten ontkende echer onzedelijke hande- lingon te hebben gepleegd. Omtrent den dubbelen moord op 25 Au gustus 1929, die zoo'n groote ontzetting te weeg bracht, toen men op den morgen van den 25en in een groentenbed de met mes steken overdekte lijkjes van de 5-jarige Gertrud Hamacher en de 13-jarige Louise Lenzen vond, vertelde Kürten, dat hij de beide meisjes op hel kermisterrein had aan gesproken. Hij was toen met hen dwars over het veld gewandeld en stuurde toon het oudste meisj'e weg om sigaretten te ha len Hij had het jongste meisje de kee' dichtgeknepen en haar den doodelijken steek toegebracht. Toen het oudste meisje terugkwam, had hij haar op dezelfde wijze gedood. Ook van den moord op Maria Hahn gaf Kürten een nauwkeurige beschrijving Hij den dag van den moord was hij langer dan gewoonlijk met het meisje in de uitspan ning Slindermuhle gebleven Den moord pleegde hij dien zelfden avond midden in het dichtste van het bosch. Des nachts groef hij ccn kuil, sleepte het lijk uit het bosch cn begroef hel lijk in den kuil, dien hij weer dichtwierp. Hij had besloten het lijk van Maria Hahn te begraven, omdat hij vrees de, dat, wanneer de moord onmiddellijk hekend werd, de gasten van Stindermühlc hem zouden herkennen als den man. met wicn Maria Hahn het laatst in gezelschap was gezien. D s s c 1 d o r f27 Mei. (V. D) Uit de tallooze bijzonderheden, die gaandeweg aan het licht komen, kun het bewijs gerecon strueerd worden, dat Ivürtcn inderdaad dp G Augustus 1928 te Papendelf Maria Ilahn vermoord heeft Bijzonder bezwarend is de vondst van een schop, die hij gebruikt moet hebben om hei lijk van het meisje te be graven. Ook zijn dude; 'Miap in hot geval- Albermad&i is gebleken cn wel uit do z.g. „raoordenaarsbrievcn". als uit de aan het licht gekomen bijzonderheden, die de ton- clusies, waartoe ook de „moordcommissio indertijd gokomen is, volkomen dekken. Een zijner slachtoffers heeft hij, na een mislukte poging tot geweldpleging, geworgd en vervolgens in de Düssel geworpen Dc op 2G Augustus 1929 te Liorcnfeld door Kürten met een mes gestoken Heinrich Kornblum heeft Kürten bij de confrontatie niet meer kunnen herkennen, evenmin als mevrouw Gartel en Anna Goldhouscn, die op denzelf den dag door Kürten werden gestoken Zij schijnen hem slechts zeer kort tc hebben gezien. Daar Kürten ook dingen schijnt tc bekennen, die dc politie niet bekend zijn, verzoekt deze alle personen, die door Kür ten zijn aangevallen of mishandeld, zich zoo spoedig mogelijk bekend le maken. Brunswijk. 2G Me:. Het aantal vol wassenen en kinderen, die na het gebruik van roomijs zijn ziek geworden, is tot vijf tig gestogen. Allen zijn onder geneeskun dige behandeling. Bij het bacteriologisch onderzoek van het roomijs, dat door een straatventer te koop werd aangeboden cn dat de ziekte veroorzaakte, werd de aan wezigheid van paratyphus-bacillen vastge steld. Ook te Detmold is liet aantal zieken gestegen. Hot aantal kinderen, die door do ziekte zijn aanget-ast. bedraagt 39. Verder wordt, gemeld, dat zich ook in Linncmannsburch en Holzhausen bij Schoctmar ziektegevallen hebben voorge daan. De toestand der zieken is geenszins ernstig, zoodot er geen reden tot ongerust heid bestaat De jeugd van Kürten. Keulen, 2 7 Mei. (II. N.) In de Rhei- nische Zeitung doet een arbeider uit Mühl heim, die den vader van den moordenaar Peter Kürten heeft gekend, eenige mededec lingen omtrent dc treurige omstandigheden, waaronder dc moordenaar groot is gewor den. De arbeider schrijft o. a Ik kan mij nog zeer goed herinneren dat de vader van den moordenaar een zeer krachtige en ra- buste kerel was, die ook zeer sexucele nei gingen had. Kürten Sr dronk zeer veel. Hij was om zoo tc zeggen een held in het drin ken. Hij kon een koffiekan met jenever in een teug uitdrinken en heeft ook meer dan eens weddenschappen in liet drinken ge wonnen. Ik weet ook dat hij herhaaldelijk geschiedenissen met vrouwen had, waar door telkens weer twist in het gezin ont stond. Ten slotte liep zijn vrouw weg. om dat hij geen meisje of vrouw met rust kon laten. De moordenaar is dus reeds zeer vroeg zonder moeder geweest. Voor zoover ik weet, had Peter Kürten Sr. verschei dene kinderen, o. a. don moordenaar Peter en ook nog een gebrekkige dochter. Hij heeft ook ccn zeer langdurige ge\angcnis- straf ondergaan, doch was bij zijn ontslag uit dc gevangenis nog niets verbeterd. EEN EIGENAARDIG ONGELUK. Water en vuur. Londen, 27 Mei (H. N.). Een eigenaar dig ongeluk trof den eigenaar \an een café in het dorp Loughten in Essex. Op een in de buurt van dit dorp gelegen vlieg terrein was een benzinetank lek geworden, zoodat de benzine weggestroomd was en zich vermengd had met het water van een door het dorp loopende beek Tijdens een onweer sloeg nu dc bliksem in het water van de beek, met het gevolg, dat de benzine in brand geraakte. De caféhouder, die zich juist op een brug boven het water bevond, zag zich plotseling door vlammen omringd. Hoewel hij er in slaagde zich te redden en zijn brandende kleeicn te doovcn, kreeg hij toch ernstige brandwonden aan het ge zicht en aan zijn handen. Weer vele dooden en 'gewonden Londen, 27 Mei. (II. N.) Vandaag is het op verschillende plaatsen in Indic tot nieuwe onlusten gekomen. Tc Bombay be gonnen de opstootjes, toen een agent in dc Mohammedaansche wijk voor een groote menigte zijn toevlucht op een politiepost moest zoeken. De menigte bombardeerde daarop het bureau met steenen, waarop de politie vuur gaf. Dit schrikte de menigte echter niet af cn zij bleef, terwijl zij lang zamerhand tot 4 a 5 duizend personen aan groeide, dc post belegeren. Een politieauto, die in hun handen was gevallen, werd met petroleum begoten en in brand gestoken. Ten slotte kwamen troepen opdagen, die de post ontzetten. Dc toestand was voor dc aankomst der troepen zeer kritiek, tc meer daar de telefoonlijnen stuk geneden waren, zoodat de troepen niet terstond op do hoog te van den toestand konden worden gesteld De toestand is nog steeds ernstig. Militaire patrouilles kruisen door de geheele stad. liet aantal dooden en gewonden is nog niet nauwkeurig bekend. Tc Lucknow is het in het centrum van de stad eveneens tot een botsing gekomen tusschen een groote volks menigte onder leiding van Gahdhi-vrijwilli gere en dc politie, die door de troepen ge steund werd. Toen dc troepen teruggetrok ken waren, viel de menigte ook hier een politiepost aan. De politie vuurde op dc aanstormende aanvallers. Vier personen werden gedood en 30 gewond Veertien agenten moesten in een ziekenhuis worden opgenomen De overheid heeft den kleinen staat van beleg afgekondigd Ook tc Ran goon is het in den namiddag tot nieuwe bot singen gekomen. De politie greep zeer krachtig in cn maakte herhaaldelijk van haar vuurwapenen gebruik. In dc zieken huizen bevinden zich thans 740 personen, die tijdens de onlusten van de laatste dagen gewond zijn. De orde te Rangoon wordt slechts met moeite gehandhaafd. Het werk ligt geheel stil en ook het hccle verkeer is gestaakt. Slechts enkele tramwagens loopen nog. LANGESTRAAT 49-51. - Tel. 109. VIERKANT EN LANG. Lavalières Zelfstrikkers Kragen en Jabots Een grensincident, dat beroering heeft gewekt TREIN GRIJPT EEN AUTO X e w-Y o r k, 27 Mei (V.DBij een Spoor wegovergang in de nabijheid van Coburg in Ontario (Canada) werd een auto, waarin zes personen zaten, door een trein gegre pen en totaal vernield. l)e zes inzittenden, die allen tot één gezin behoorden, werden gedood. Marienwerder, 26 Mei. In den avond tan 24 Mei zijn twee Poolsche grensbeamb ten, een offioier cn een onderofficier, die onbevoegd de Poolsch-Duitsche grens over schreden hadden, in het ongeveer 25 M. van de grens gelegen op dat oogenblik on bezette Duitsche wachthuisje te Neuhöfcn binnengedrongen. Toen een Duitsohc grens beambte het huisje wilde binnengaan en do deur opende, kreeg hij dadelijk »en re volverschot waardoor hij licht gewond werd aan de linkerhand. De Duitsche ambtenaar maakte nu ook van zijn vuurwapen gebruik en bracht den Poolschen onderofficier een 60hot in den buik toe. I)c aangevallen Duitsche ambtenaar ontving daarna nog drie revolverschoten, waardoor hij licht gewond werd. Ondertuesohen drongen meer Duit sche beambten het wachthuisje binnen en ontwapenden de beide Polen. De deur werd door andere Pool6che beambten, die even eens onbevoegd de grens overschreden had den, onder vuur genomen, zoodat dc Duit sche ambtenaren gedwongen waren den af tocht met hun beide gevangenen naar Neu höfcn door een raam te ondernemen, dat buiten bereik van de Pool6oha kogels was. Bij hun terugtocht werden dc Duitschers verder door dp Polen beschoten. De gewon de Poolsche onderofficier is inmiddels over leden. Uitdrukkelijk moot worden vastge steld, dat geen der Duitsohe ambtenaren de Duitsch-Poolsolie grens overschreden heeft, g»en van hen is dichter bij dc grens gekomen dan 25 M. Aan een officieel Pool6ch bericht ontlee- nen wij nog het volgende, dat tegen de Duitsche beweringen ingaat: „De uitslag van het onderzoek toont aan, dat o.a. de bloedsporen, die g3vonden zijn aan dc Poolsohe zijde van de grens, cats- gorisch bewijzen, dat dc Poolsche onder officier gewond is op Poolsch grondgebied cn dat het gaat om een' geval van schen ding van het Poolsche grondgebied. Een speciale commissie, door den com mandant van de Poolsche grenswacht ge zonden. zet het onderzoek ter plaatse voort. Berlijn, 26 Mèr. Na afloop der behan deling van de begrooting van depart ment in de budgegtcommissie van den rijks dag heeft minister Curtius zich verslag laten uitbrengen over het Duitsch-Poolsche grensincident. Het departement van buiten- landsoh» zaken, dat in geregelde verbin ding staat met de Pruisische regeering. zal samen'mat deze alles doen'om het geval op»te helderen, wat de feiten en de volken rechtelijke beteekenis betreft.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1