KOOPLUST DAGBLAD RECLAME DE EEMLANDEK Vrijdag 30 Mei 1930 Uitgave: VALKH0FF& Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 280 Buitenlandsch Overzicht Het incident aan de Poolsche grens Een gezamenlijk onderzoek EUlTENILAN® prikkelt den sneller, dan andere reclame Vraagt onze advertentie-Tarieven AMERSFOORTSCH DAGBLAD WILLEM GROENHUIZEN Gouden* Trouw- en Verlovingsringen. DEKKING VAN 'T DUITSCHE DEFICIT Een bedrag van bijna drie kwart milliard De zuigelingensterfte te Lübeck Medische instanties gekritiseerd KRANIG TELEPAATH Proeven van bekwaamheid in de rechtszaal Dr. Annie Besant naar Engeland Fa. L. J. Luycx en Zn. DE MENIGTE WILDE KURTEN LYNCHEN Zijn vrouw opnieuw verhoord ABONNEMENTSPRIJS pci 3 maanden voor Amersfoort" *2.10. per maand 0.75, per wede (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.177/,. Binnenland franco per posl per 3 maanden f 3.-* Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 DAGBLAD' PRIJS DER ADVERTENTIE!! van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer^ elke regel meer f 0.25. Llefdadlghelds-advertentl£n voorde helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elkt regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extr.x f 0.04 Thüringen contra het rijk. j Dr. Wirth niet tot toegeven be- reid. Ijl écu der Duitsche slaton, Thüringen. wordt het bewind uitgeoefend door een reactionaire regecring, dio op eigen houtje btappen onderneemt, waarmee de rijksre- gccring zich niet. steeds kan voroenigcii. Zoo heeft men in genoemd land sclioolge- heekn ingevoerd, die eeii aiui-constitutio- ikgl en anti-republikcinscli karakter dra- P^n ui rht /ojt js voor rlr Wirth, den rijks minister van binnenlandsche zaken, aan leiding geweest hij de desbetreffende in stanties TJiüijngen verzet aan te teekc- >'en. Deze wiJjdon chter niet naar rede luis teren, zij weigerden de schoolgebcdcn af te •schaffen en hot gevolg is geweest, dat de ^aak nu zal worden uitgemaakt door het staatsgerechtshof te Leipzig. Ook in nog ander opzicht ligt Thüringen mef hei rijk overhoop. Genoemde bonds staat heeft namelijk bij de politie nalio- naal-soeialisteii op verantwoordelijke pos ten, aangesteld en de rijksregeeiing is thans de opvatting toegedaan, dat deze benoe mingen niet' door den beifarel kunnen. De aanstellingen --- aldus liet standpunt van minister tViilh - druischen in regen de beginselen vóór de verleening vu» een i ijksbijdrage voor politiedoeleinden. Dc ïfjks- minister is verder van gevoelen, dat voren bedoelde benoemingen een te uitgesproken politiek karakter dragen en dat het aau- stellen van natipna^l-soeiaJiston in dit spc- iale geval het gevaar meebrengt 'dat dc veiligheidspolitie in Thüiingen niet langer, ■van epublikeinsch standpunt bcziui, 5>c- ti Qoivvlmar kan .worden geacht. I r is over de zaak een drukke briefwis seling gevoerd, waaruit bleek, dat Thürin gen zich met minister Wirth s standpunt met kpn vereeïiigon en de beginselen, waardoor de rijksminister zich liet leiden, door Thüringen geheel anders werden ver tolkt. Teneinde zich zekerheid te verschaffen '■iet betrekking tot de interpretatie, heeft minister Wirth tegen 28 Mei de vertegen woordigers der verschillende Duitxhe landsregeerirtgen bijeengeroepen. Rij deze gelegenheid heeft hij eveneens uiteengezet, dut bet vorsirekkeji van subsidies voor de politie in Thüringen z.i. stopgezet diende ie worden, omdat de benoeming van natió- naal-socialisten lot vooraanstaande func- Gcs bij de politie, een anti-constitutioiieel ka rakter droeg. Dr. Wirth vond verscheidene medestan ders, die ook van oordeel wjareh, dat de Tiatiotiaal-óöeialistische partij een revolu tionair karakter droeg en dc algemeene zienswijze was, dat het streven der ge noemde partij van anti-grond wettigen aard was, zoodat een bestrijding daarvan alles zins op haar plaats was. Gözien deze opvattingen, die door nage noeg alle vertegenwoordigers lot uiting worden gebracht, was er voor dr. Wirth ic eerder aanleiding om er lwj den minister, die voor Thüringen ter conferentie was ver schonen, nogmaals op aan te dringen do bewuste politiebcnoemuigcn ongedaan te maken In elk geval heeft dr. Wirth duide lijk laten uitkomen, dat Thüringen niet op verdei o subsidies hoeft te rekenen, wan neer deze staat in de contramine blijft. De Tliüringsclie regecring zal ook nog eens van dit standpunt in kennis worden gesteld én men dient nu af te wachten, of Thüringen van de dwalingen zijns weegs terug zal keeren. TWEE NEDERLAGEN VAN DE BELGI SCHE REGEERING Geen directe gevolgen. De correspondent van 't Vad. te Brussel meldde gisteren: Dc regecring heeft Dinsdag in do Kamer weer twee kleine nederlagen geleden bij dc behandeling van het wetsvoorstel tot wij ziging der speciale taxes op vermakelijk heden. De socialistische oud-minister van kunst en wetenschap, Iluysmans, diende een amendement in, waarbij de taxes op schouwburgen geheel worden afgeschaft. Hoewel de minister van financien, Iloutart. verklaarde wel ocnige vermindering te wil len toestaan, maar in volledige opheffing niet te kunnen toestemmen, werd het a mende ment-Iluysmans door de meerder heid der Kanier 'aangenomen Vüór stern- den dc socialisten, de Ylaamscho nationa listen en enkele liberalen. Bij dc stemming over oen amendement-Piêiard. bepalend dat symfonische concerten en uitvoeringen van kamermuziek door amateurs vrijge- vvorden van taxes, was ondanks het verzet van den minister van financiën de. meer derheid togen 'de regeering nog grooter, daar alle liberalen en ook verscheidene ka- tholickèr#zich daarbij aansloten. Deze stem mingen zullen ongetwijfeld geen onmiddel lijke politieke gevolgen hebben, maar wij zen toch op het bestaan van ren groeiende malaise bij de partijen, die het kabinet-Jas- par steunen en die wel eens lot' ernstige verrassingen nog aanleiding zou kunnen ge ven. Berlijn, 27 Mei Y.D Officieel wordt medegedeeld. Dc Poolsche gezant to Berlijn heeft bij het ministerie van büitenlandsche zaken naar aanleiding van liet grensinci dent bij Neuhöfen stappen ondernomen. Hij beeft gewezen op den inhoud van het Pool- sclie communique van 26 Mei, volgens het welk het.hier machtruisbruik van Duitsche ambtenaren zou betreffen. In opdracht van zijn regeerring heeft hij tegen het gebeurde geprotesteerd en op instelling van eon Duitsch-Poolsche commissie, aangedrongen, die door een gemeenschappelijk onderzoek ter plaatse deze aangelegenheid zal moeten ophelderen. Den Poolschen gezant is geantwoord, dat men zijn démarche niet kon billijken. Deze toch is niet viq van tegenstrijdigheid, aan gezien dc gezant cenerzijds vraagt om in stelling van een gemende commissie om deze kwestie op te helderen en ander zijds door zijn verklaringen op 'n gunstig ic sultaat voor Polen wordt vooruitgeloopen. Overigens is de Duitsche regecring even eens overtuigd van de wenschelijkheid het geval te doen onderzoeken door een ge mengde Dui'sch-Poolsche commissie. .De Duitsche gezant te Warschau'heeft opdracht ontvangen het Duitsche stand punt in dien zin bij de Poolsche regecring te interpreteeren. Tel. 852. Larigestraat 43. JUWELIER. MODERNE MODELLEN. Berlijn, J? Me; (V.D., Officieel Wordt mcdegedceid: Ondoi voorzitterschap van don rijkskanselier heeft het njkskabinet zich heden beziggehouden met den door dc ge leidelijke daling van het werkloosheidscij fer en het.deficit dor rijksinkomsten geschn- por toestand. De rijksministers van finan ciën en arbeid bespraken de maatregelen, •tie genomen moeten worden voor de een stemmig noodzakelijk geachte opheffing van liet defici'. De beshssing van liet kabinet z.cl in hel begin der volgende week vallen. Van welingelicht.) zijde wordt vernomen, dat gedurendo de eerste dagen van de vol- rendo weck departementale besprekingen gevoerd zullen worden, waarbij de diverse k'kkingsmogehjkhcdcn onder oogen zullen wordéh gezien, zoowel wat betreft de rijks- begrooting als dc werkloosheidsverzekering. Naar aanleiding van doze voorstellen zal dan vervolgens door de ministeries van ar beid en financiën, die hierbij het nauwst be trokken zijn, cén uniform voorstel worden uitgewerkt. Voorts is bekend geworden dat in dc kabi- neisziiiing geen nieuwe dekkingsvoorstellen ter sprake zijn gekomen. Dc basis van het nieuwe dokkingsprogram schijnt in ieder eval een Verhoöging te zullen zijn van dc bijdragen voor dc werkloosheidsverzekering nier. 1 op de VA Berlij n, 26 Mei Hel kabinet zal morgen beraadslagen over de dekking van het riieu- e deticit. In het geheel moet nog 7.17 m'l- 'ïocn gedekt worden, hetgeen volgens de Voss. Ztg. als \olgt zal geschicdeu: 210 niiJ- inen markt uit dc verhooging \an bijdragen in dc werkloosheidsverzekering, 00 millioen uit bezuinigingen op die verzekering, 00 mil joen uit dr sigaretrenoelasting, 100 millioen jit de omzetbelasting en 100 millioen uit het z.g. noodoffer. liet dan nog restcerende zal eventueel verkregen worden door verkoop van 150 millioen mark aandeelcn in de rjjksspoorwegmaatsehappij. Het noodoffer zal verlangd worden in den vorm van tien procent toeslag op u'c loonbelasting. ENGELSCH WITBOEK OVER PALESTINA. Londen, 27 Mei De uiteenzetting van de Engelsche politiek in Palestina, die zal orden ingediend bij do mandaatscomnns- sic en gepubliceerd is in den vorm van een witboek, verklaart, dat de tijdelijke maat regelen betreffend o immigratio vervangen zullen worden door permanente verorde ningen, wanneer' de toekomstige politiek is vastgesteld in liet licht der resultaten van bet onderzoek, dat sir John Hope .Simpson zul instellen. Do uiteenzetting herhaalt, dat de regeering niet eenigen maatregel van zelfrogeering kan overwegen, die in strijd is met. do eischcn ^van het mandaat. Do. regeering zal ook geen wijziging bren gen in hei bestaande garnizoen, voor zij de sterkte van hot toekomstige garnizoen bepaald heeft en maatregelen getroffen heeft om in geval van nood zoo spoedig mogelijk versterkingen te kunnen zenden. Kr zijn 101 nieuwe Britschc politieagenten geworven en er zijn maatregelen getrof- fe.n om de veraf gc'ogcn Joodsche kolonies te verdedigen. Bei. ij n, 27 Mei II.N). prof. dr. Tautc, lie zich op last van den rijksminister van 'linncniandscne zaken naai Lübeck heeft r-egeven om een onderzoek in to stellen naur k ziaklegcvalien, welke zich na de aan- onding van het ariti-luberculose-vacdn in Calinetto hebben voorgedaan, heeft een ut voet ig rapport ovei? ziin bovindingen ij»- -•odiend, waarin hij volgens oen otticieele mededecling kort samengevat tot deze ge volgtrekkingen komt: Er kan geen twijfel over bostaan, dot op het optreden- van de instanties, die met do toepassing van de Calmetic-mcthodo te I.ti- heck w aren belast, in velei lei opzicht kritiek moet worden geoefend. Tegenover alle overwegingen, of een of ::ndero der getroffen maatregelen bij ver assing. ondoelmatig of verkeerd is toege past, blijven echter voor dc bcoordeeling Van de kwestie steeds weer de twee voor naamste vragen van ovcrhoorschcnd belang i.I. of pr een verwisseling, of verontreiniging van de B.C G. culture van Calmettc met vi rulente tuberbacillcn heeft plaats gehad en ten tweede of zich de door Calmette naar Lübeck gezonden culture biologisch in de zen zin heeft ontwikkeld, dat dc B.C.G.-ba- cillcn bij den mensch tocli weder virulent rijn geworden. Hoewel ook, ondanks de door prof. Deycke aangevoerde gronden, een groote vvnar- schijnlijkhfid voor de verwisseling of ver- •nlrciiiiging van de culture spreekt, kan de tweede mogelijkheid voorloopig nog niet ge heel uitgesloten warden beschouwd. De beido vragen kunnen, indien een op lossing mogelijk is, pas na verscheidene we ken beantwoord worden. Afgescheiden van alle andere overwegin gen, moet het zuiver wetenschappelijke on derzoek aan den gezondheidsdienst worden overgelaten. Berlijn 27 Mei. Naar aanleiding van een proces ie Leitmeritz t6gen den telcpaaih Ilanusscn wordt bericht,- dat hem gisteren in du rechtszaal gelegenheid werd gegeven, ..proeven van zijn bekwaamheid" af te leg gen. Volgens het Berliner Togeblatt, volbracht hij tot aller verbazing alles, wat hem werd opgedragen. Men gaf hem volgens het blad vijl gevallen op, waarvan hij er slechts vier behoefde uit te voeren, daar men hierdoor reeds voldoende van zijn „bekwaamheid" overtuigd was llanussen moest een verbor gen voorwerp opzoeken; uit iemands schrift diens karukt.or lezen; vorder een gebeurte nis beschrijven, waaromtrent hem enkel da- turn, plaats en tijd werd opgegeven, tenslot te moest hij uit oen voorwerp, dat hem in ■:Ic hand gedrukt werd. bijzonderheden mee- •Teelen omtrent d<persoon aan vvien liet voorwerp behoorde. Dc telepaath kweet zich schitterend van zijn taak en na elke proef brak een stormachtig applaus in dc rechts zaal los. Daar Hallussen door zijn kunsten volle dig was uitgeput, werd dc zitting tot heden Dinsdag, verdaagd. GROOTE BRAND IN POOLSCH STADJE. W a r s c li a u 27 Mei (V D.) In de nabij heid van Warschau brak gistermiddag een i grobte brand uit, waardoor v eertig gebou wen, waarvan twintig woonhuizen, in do asch geleed werden. Honderd gezinnen zijn door brand dakloos geworden. DE RIJKSTE MAN VAN ENGELAND OVERLEDEN. Londen, 27 Mei iN'.L» Heden is lord Ash ton in den leeftijd van acht er. tachtig jaar overleden. Hij werd algemeen voor den rijksten man van Engeland gehouden. TIEN PERSONEN IN EEN ABATTOIR VERBRAND. New Ycrk, 27 Mei (Y.D Naar uit Okla homa genirid wordt, is :n het abattoir een geweldige brand uitgebroken, waarbij tien personen om hef ieve.ir zijn gekomen. Het aantal gewonden is nog niet bekend. Het ge bouw brandde tot den grond tóe af. Londen, 28 M?i. V. D. Naar wij ver nemen, is dr. Annie Besant dezer dagen uit Madras 'naar Engoland vertrokken, ten einde in verband mot tien toestand in Biitsch-lndiö een beroep te doen op de En- gelschc regeering cn dc Kngels'clie partijen om onmiddellijk dominion status nan Indic ie Yorlconen. /ij aciit de Gandhi-bevveging een groot gevaar, dat zou kunnen leidejj toi een breuk tusschcn Engeland cn Britsch- Jndic, heigeen volgens de grijze politieke leidster „een gevolg zou zijn van het ge- crek aan inzicht van do Engclsclic bureau cratie met haar verouderde begrippen cn haar verblindheid "ten opzichte van het ont waken van Azië." Wij brengen in herinnering, dat dr. Annie Besant een -JÖ-tal jaren Zich gewijd heeft aan dc opheffing van Indië cn dat zij als politiek leidster steeds dominion status binnen de grenzen van het Britsche impe rium als einddoel van haar streven heeft gestéld. Als zoodanig heeft zij steeds zich sterk gekant tegen de non-cooperation-be- v eging van Gandhi, zoowel ti i als in vroe gere jaren. In den loop der jaren is zij meer malen door de Engelsche regeering omtrent do politieke situatie in Britsch-Indic ge consulteerd. Hoewel dr. Besant thans ten gevolge van haar ouderdom niet meer zulk een op den voorgond tredi nde figuur is, heeft z'j nog steeds grooten invloed door haar onbevooroordeeld inzicht cn haar ge zond oordeel. Zij is reeds jaren lang lid rier Engelsche Labourparty en kent den premier Macdonald persoonlijk zeer goed. Onder dr Besant s invloed heeft eenige jaren gele den de Labourparty het bereiken van do minion status voor Britscb-Indie als on derdeel in haar programma officieel aan vaard. KINDEREN ONDER EEN MUUR BEDOLVEN. Bei lijn 23 Mei (V. D.) Door het instor ten van een ongeveer dertig M. lange muur van de school te Domnitzsch bij Hallo aan de Saaie zijn. volgens berichten uit de Ber- lijtisehe bladeii talrijke schoolkinderen be dolven. Zes kinderen werden met zware Verwondingen onder de puincn vandaan ge haald, terwijl tien kinderen licht gewond werden. DE LUCHTSCHIPLOODSEN IN HET BEZETTE GEBIED Zij moeten vernietigd wor den. Berlijn. 27 Mei. Vanwege den gezan- lonraad is de vernietiging van de lucht- schiploods'-n m het bezette gebied veror dend. In Berlijnschc politieko klingen vindt men den angst, die aan het afbreken van deze loodsen ten grondslag ligt. bijna belachelijk. Twee loodsen in Duuschland mogen intact blijven. Het zijn loodsen, die tijdens de bezetting zijn gebouwd, nadat zij eerst waren afgebrand. Zij mogen slechts voor handelsdoeleinden gebruikt worden en mogen niet dienen om luchtschepen te ber gen» Dc beslissing van den gezantenraad wordt algemeen zeer betrcuixk WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 773.2 te Jan Mavcii. Laagste barometerstand: 755.9 te Rochcfort. Verwachting: Matige N. O. tot O. wind, helder tot licht bewolkt, dinog weer, aanvankelijk warm, later iets koeler. LANGESTRAAT 49-51 Tel 109. U zult verwonderd zijn als U ziet De keurige modellen, De mooie kleuren, De voordeeiige prijzen, in onze uitgebreide Tricotage- en Lingerie-Afdeeling. Düsscldoi f. 2S Mei II V) Het hoofd bureau van politie vvercl gisteren tijdens hei verhoor van Kürton door een groote menigte belegerd. Toen Kuilen uit het huis van bewaring naar het hoofdbureau werd overgebracht trachtte de menigte hem te Ivnehen. Het verhoor duurde lot laat in den avond Hierbij zijn steeds meer bijzon derheden bekend geworden. Do vrouw van Mirten, die eveneens verhoord werd. ver klaarde, dat zij bij baar huwelijk niet wist, dat Kürten in de gevangenis had gezeten. Hij had zich aan haar voorgesteld als huis knecht cn haar onder verschillende voor spiegelingen haar spaarpenningen afhan dig weten te maken. Kürtcns invloed op zijn vrouw was zoo groot, dat zij hem toc- siond met haar vriendinnen om te gaan. Kerst toen tegen Kürten weer een nieuwe instructie geopend werd, omdat hij zich aan eon vrouw vergrepen liad. vernam zij, dat hii in de gevangenis gezeten had. Zij diende daarop een cisch tot echtscheiding in, doch Kuiten wist haar te bewegen dien cisch we der in te trekken. Toen hij uit de gevange nis kvvum, was hij zonder werk en nam daarop dienst in een hotel van twijfelachtig allooi. Iu dc woning van Kürten zijn twee scharen gevonden, die hij volgens zijn ver klaring herhaaldelijk als moordwerktuigen heeft gebruikt. De wonden in het hoofd.van Gertrude Alhermann cn Maria Halm 'zijn met deze scharen toegebracht Reeds was vastgesteld, dat de wonden met hetzelfde voorwerp toegebracht moesten zijn. Kürten had reeds een 'nieuwe misdaad voorbereid. Düsscldoi f, 28 Mei (Y.D.) De recher che deelt mede, dat Kürten vrijwillig heeft bekend kort voor zijn arrestatie weer een nieuwe misdaad te, hebben voorbereid. Met 'lat doel had hij in den nacht van 22 Mei op dc plaats, waarheen hij zijn nieuw slachtof éi dacht te lokken, reeds (wee hameis neergelegd, dio echter inmiddels verdwe nen bleken te zijn. Niettemin acht do poli- iie zijn nicdcdcelingen geloofwaardig. De recherche tracht thans dc beide hamers op lo sporen, die Kürten. naar hij zelf beken de, bij hei begaan van eenige zijner moor den gebruik liceft en die als bewijsstuk voor deze misdaden van groote waarde zijn. GEHEIME SPIONNAGE-ORGANISATIE IN BESSARABIE ONTDEKT. Naar de I'arijsche Information uil Boeka rest verneemt, heeft de chef dor Roemeon- sche veiligheidspolitie op grond van dc door den vroegeren zaakgelastigde van sovjet- Rusland te Parijs, Bessedowski, gepubliceer de onthullingen, waarin ook sprake was v.ui de ontvreemding van een Roemeenschcn ge heimen code voor het ontcijferen van tele grammen, te Kisjinef eeu geheime spionna- ge-organisatie ontdekt, waarbij ook een aan tal ambtenaren van de politie betrokken moeten zijn. Volgens dit bericht zou een der ambtena ren reeds gearresteerd zijn, terwijl andere arrestaties binnenkort worden verwacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1