BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER DE EEMLANDEB Vertrouwenshuis BETALING VAN ABONNEMENTS GELDEN PER GIRO Maandag 2 Juni 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 282 Buitenlandsch Overzicht Spoorwegongeluk Frankrijk in WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER, GASFORNUIZEN ADM. AMERSFOORTSCH DAGBLAD OPGETOGENHEID IN LAKEHURST De Zeppelin goed en wel geland Fa. L. J. Luycx en Zn. LUYCX, SCHEEPSRAMP AAN DE KUST VAN CALIF0RNIE Bijna dertig personen omgekomen ADmiJJCMCMKPRI K maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand 10.75. per ADlHnClYltfiiormuo vcr2€kerlng tegeo onflcIukkcn) 0.17V^ Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-» Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer f0.25. Llcfdadlgheids-advertentlén voorde helft van den prijs. Kleine Advertentièn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—, Bewijsnummer extra f 0.05 De rcgeering-Mocdonnld en de vskvcreeniglngcn. Zal de vakvereenigingswet worden op- geheven? Het niet onmogelijk, dat sommige le zeis zich nog herinneren, dat m 1927, toen de conservatieve regeering onder Baldwin nog aan het bewind was, een zoogenaamde vakvereenigingswet werd afgekondigd, waarover de arbeiders ten hevigste veront waardigd waren. De bewuste wet toch ver anderde de rechtspositie dei- vakverecni gingen in gevallen van staking volkomen In tic cersto plaats werden de vakverecni gingen verantwoordelijk gesteld voor de schade, die het uitvloeisel zou kunnen zijn van door haar in het leven geroepen stakin gen. Het is duidelijk, dat een dergelijke be paling practisch neerkwam op een ernstige besnoeiing van het recht tot staken. Bovendien had de van do conservatieven uitgaande wet het verband tusschcn vak- vcreeniging cn de organisatie der Labour partij in zooverre losser gemaakt, dat het lidmaatschap der trade union niet meer practisch et lidmaatschap der genoemde partij meebracht. Toen de regeering-Baldwin werd wegge vaagd cn door een kabinet onder leiding van Macdonahl werd vervangen, werd de lioop onder de Engelsche arbeiders leven dig, dat de door hen gehate vakverecni gingsvyèt weer spoedig tot het verleden zou behooren. Vrijdag nu heeft de algemccne raad van 't vakverepnigingscongres ecD gemeenschappelijke zitting gehouden niet het partijbestuur der Labour Party, die ook werd bijgewoond door den eersten minister Macdonald. Het doel, dat bij de vakverecni gingen voorzat, was den premier eraan te herinneren, dat zij meenden tc mogen re kenen op de verwerkelijking van verwach tingen, die gewekt werden, toen bij den jongstcn stembusstrijd de arbeiderspartij de overwinning behaalde. Zelfs schijnen ver schillende Labourlciders beloften te hebben afgelegd, hierop neerkomende, dat de maat regelen, die de conservatieve regeering had genomen en waardoor de vakverecnigingcn waren beroofd van haar vrijheid van han delen, |ongedaan zouden worden gemaakt. Volgens sommige berichten schijnt op vo rengenoemde vergadering de regeering- MacdonalcL in uitzicht te hebben gesteld dat in den a.s. herfst een wetsontwerp door het parlement zal worden behandeld, waar van de strekking is de vakverecnigingcn weer in het genot te stellen van de, vechten, die hun door Baldwin's kabinet zijn ont nomen. De vakverecnigingen hebben er vooral den nadruk op gelegd, dat er haar veel aan gelegen is dat in den vevvolge de algemeene staking niet langer een onwet tig strijdmidel wordt geacht. Uit weer andere LonÜcrische bericlen zou zijn af te leiden, dat dc vertegenwoor digers der vekvereenigingen reden hebben aan te nemen, dat de regcering geen bui tengewoncn ijver toont om haar beloften te houden, zoodat er tenslotte misschien gedurende de tegenwoordige zitting heele maal geen lijd meer over blijft voor de par lemcntaire behandeling van "t gewenschte wetsontwerp. Deze indruk schijnt, naar uit Londen aan de Frankfurter Zeitung wordt geseind, door de bespreking van Vrijdag be vestigd te zijn. De ministerpresident moet (inderdaad op het buitengewoon vele wérk. waarvoor het Lageruis zich ziet geplaatst, hebben gewezen cn heeft, wat belangrijker is, gesproken van de krachtige oppositie en de onaangename herinneringen aan de groote kolcnstaking, die het verlangen dei vak verecnigingen inzake uitbreiding der stakingsvrijheid in het parlement zou wek ken. Ja: Macdonald moet zelfs zoover zijn gegaan, dat hij als voorwaarde voor een i egeeringsinitiutief tc dezer zake heeft ge steld, dat de vakverecnigingcn zullen af zien van ..politieke cn revolutionaire sta kingen'. Macdonald heeft daarmee te ken nen gegeven, dat hij een vergemakkelijking van stakingen nog minder kan gebruiken dan een burgerlijke regeering, Onder deze omstandigheden heeft de Vrijdag gehouden bespreking niet tot oen definitieve uitkomst geleid. Wat de lalrijkc vakvereenigingsle- den, die als Labournfgevaardigde tot de regeeringsmeerderheid beooren, zullen zeg gen, dient te worden afgewacht. Zeven dooden en dertig gewonden Tel. 852. Gevestigd 1885 P.NlEROP CAMCESTH. OOJfeL.283 Communistische aanslag? Parijs, 1 Juni. (V.DGisteravond tegen 11 uur is de nachtsneltrcin Parijs—Nice ongeveer 100 meter voor het slation Monte- rcau, ongeveer 90 K.M. van Parijs gelegen, ontspoord. Het ongeluk is waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat een lecge wagen is blijven staan op het spoor, waarlangs de sneltrein moest pnsseeren. Door de botsing werden drie wagens en de goederenwagen van den spoordijk goslingcrd en geheel vernield. Zeven personen werden gedood en dertig gewond, waarvan acht ernstig. Het II. N. meldt nader Onder de dooden bevindt zich een geheel gezin, beslaande uit de ouders en twee zoons. De minister van Openbare Werken leidde het opruimingswerk. De Echo de Paris vestigt er de aandacht op, dat Tardieu Zaterdag dezelfde lijn ge- I nomen heeft om naar Dijon te gaan. Aan een communistische aanslag wordt gedacht. In strijd met dé voorschriften, bevond een kleine materiaal.wagen zich op de rails, ter wijl er geen werkzaamheden werden uit gevoerd. BLOEDIGE BOTSING BIJ EEN POLITIEKE BETOOGING. New York, 30 Mei (V.D) Uit lUo de Ja neiro wordt gemeld, dat het le Andradas tij dens een politieke aemonstratio tot bloedige botsingen kwam tusschcn domonstrantcn politie. In totaal werden achttien perso nen gedoo i cn dertig gewoed Onzen bij den GIRO-DIENST aangesloten abonne's wijzen wij op de bestaande gelegenheid om de abonne mentsgelden voor het Amersfoortsch Dagblad ieder kwartaal AUTOÏV1ATISCH van hun giro-rekening te doen afsohrijven. Deze automatische afschrijving brengt met zich een besparing van incasso-kosten, geen geloop met de kwitantie aan de deur en voor ons een vereenvoudiging van de administratie. Abonne's, die ons ingaande 1 Juli a.s. willen machtigen abonnementsgelden automatisch van hun postrekening te doen afschrijven, verzoeken wij opgave van hun naam en adres, opdat wij een machtigings-formulier ter invulling kunnen toezenden. SCHEEPSRAMP IN HET KANAAL Een Zweedsch stoomschip gezonken Veertien opvarenden verdronken? Vlissingen, 1 Juni. Zondagmorgen is in het Engelsche Kanaal bJj Beachyhead het Italiaanschc stoomschip „Literno" .in aanvaring geweest met het Zweedsche stoomschip „Inger", thuisbehoorende te Ilclsingborg. liet s.s. „Inger" is gezonken. Twee man der equipage van de „Inger" zijn door de „Literno" overgenomen. Omtrent het lot van de overige opvaren den van de „Inger zijn nog geen bijzonder heden bekend. De „Literno" liep geringe schade op en kon de reis \oortzctten. Londen, 1 Juni. (V.D.) Omtrent de bot sing tusschcn het ItaliaansThe tankschip „Literno" en het Zweedsche stoomschip „Inger" uit Helsingborg wordt nader ge meld, dat het Zweedsche stoomschip bin nen anderhalve minuut zonk. De ramp vond plaats dicht bij Eastbourne Behalve de twee man van de Inger", die, zooals reeds gemeld werd, ongedeerd aan boord van de „Literno" konden worden overgeno men. konden de Italianen' even later nog een gewonde van de „Inger cn even later het lijk van een lid der Zweedsche beman ning aan boord nemen. Omtrent het lot van de overige veertien opvarenden is ech ter niets hekend. Men vreest, dat zij ver drenken zijn. Met reddingbooten wordt het Kanaal in de omgeving van Beachyhead afgezocht. Lakehurst. 31 Mei. (V.D) De Graf Zeppelin is om 12 uur M ET. tefL'nkehurst geland. Een groote menigte slo?g onder groot enthousiasme deze lauding gade. DE ZUIGELINGENSTERFTE TE LUBECK. L üb c c k, 30 Mei (v.D.i Gisteren is in het kinderziekenhuis te Lübeck het 22ste kind r«an de gevolgen van voeding met het Cal- meltepraeparaat overleden. ERNSTIGE ONTPLOFFING Boekarest, 2$ Mei (V.D.) Te Moroni heeft een hevige gasontploffing plaats ge had, toen een 50-tal arbeiders in een tunnel aan hel werk waren. Drie ingenieurs cn 20 werklieden werden gewond, terwijl één ar beider gedood werd. De overigen konden zich m veiligheid stsilcri WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 700.1 tc Ingü. Laagste ha rome terstand: 73600 te Toulouse. Verwachting: Zwakke eranderlijke wind betrokken tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk nog regen- of onweersbuien, weinig verandering in tern- peratuur. LANGESTRAAT 49-51. - Tel. 109 Moeder, als je me Kousen koopt, koop ze dan bij wat die heeft is MOOI, STERK en niet duur en... prachtsorteering DE BURGEROORLOG IN CHINA. Dc Noordelijke legers bedreigen Tsinanfoe. Parijs, 31 Mei Het agentschap In-do- Pacifiquc verneemt uit Peking: De slag in de provincie Sj.mtoeng ontwikkelt zich ten gunste van de Noordelijke troepen, die de- Gele Ri\ier overschreden hebben 011 de 6tad Tsinanfoe bedreigen. In het hoofdkwartier der Noordelijken werd bevestigd, dat Tsjang Kaï Tsjek' in den slag bij Tsjanglsjuu aan de schouder licht gsvvond is. New-York, 31 Mei. (V.D) In de nabij heid van Santa Monica in California is het pleziervaartuig Ameco door tot nog toe onbekende oorzaak gezonken. Negen en twintig passagiers zijn om het leven geko men, terwijl dertig passagiers gered koft- den worden. DOOR A. A. L. GRAUMANS Mciuor. UI venhout, 26 Mei 1930- Nic dak on. 'n smoesje verlegen hen, -- daar hie van, maar as g op d n oogenblik alles zoo0 nagaat uit wat er in dc kraan- en gepotlooid wordt, oliee, amico, dan is t in de wèrcld op den oogenblik zoo maar uen aarigon hrippot! ^3 ge ievcraans loost wat dc Moes weer aan t klaarstovcn is. dan zou-dc 'in da gek ke niutske van 'rn (Trui vcrassercert as da- d-et n doodgewone thecmuts is, zc"*~s zc »n dc stad gebruiken), maar don zou.jo "m die theemuts over zijn oogen trekken. Waant wat dioen ruziestokcr bezielt .la mag d'n u\e weten. Hij Kan z'nen kwèèk nic open doen (en die ga-d-cvon gemakkelijk open a* n dicc-n van Trui!) of 't is om keet tc zoeken! Neet*, amico, zc kunnen daar in Italic* tee eig in d r nopkes zijn mee il'rc-n does, was mijn betreft kunnen ze 'ni kcdoou krij gen, met of zonder thecmutske. lij is op reis geniest. Gelijk heet ic. 't OO'C weer kom nouw aau. Maar da doet ie ok al op zon vrimdc manier. Hij is dan m Milaan gcwicst maar vcur ic daar aan kwam liet ie coixt de Milancczcn die gin assist waren m dn bak douwen. En toen n b-Mkonnckc gaan slaan en daar nacldc t lieve leven weer aan dn gang. - og gin vijf menuutjes stong ic daar tc kaateren of do Milancezen, die nog nic in ide bajes zattcn, riepen: „Weg mee Frank- lijk!" En toen zee de theemuis. „Wij mol (en mergon op alle vcrrasSÏngs vcurbereid zijn! Nouw gij! ..Ik hen," zee d'n Moes, ,,'t hoofd en d'n maker van "t fassismc(hij schijnt er nog groot op tc gaan ok!) „en ik zal 't verdedigen." Maar dan toch zekers moe dc Italjcaiidcrs die nog mij' rondloo- pen? Daar koom'f al: „blijven guillic alle maal staandvastig," zee 't ie. houdt de ge weren in de hogte!" As zc da lesle nouw maar n 1 tij doen, dan vallen er ten minste gin dooien! Dan schieten zc hogstens zoo \va gotjes in dc locht, net as d'rcn „schcp- p< r" allij doet. Ln in Florence, waar ie ok al gcwicst is hij schijnt op vakaansic tc zijn, daar riep ic vanaf 'I halkonnekc (as ic n balkon- nekc ziet, krüpt ic er boven op en begint te spietsen), „da-d-et lootbouwprogram ton veur ton zal worren uitgevoerd. Negenen twintig nuuwc oorlogsschepen zal ie op sta pel laten zetten!" „Woorden," ging ic deur, „zijn heel schoo- ne dingen, maar geweren, mieterejeurs. ke- nonnen, oorlogsschepen en vliegtuigen zijn nog voul scliondere dingskes!" 'k Zou 'm da nog wel 's willen lieurcn zeggen, amico, os ic uit zon schoon vlieg tuig 'n bonimeke bovm op z'n theemuis kreeg! Ollce, dan zouw-'t-ie wel aanders piepen. En as ge nouw vragen zouw, hoe 't komt as dat dc Moes oji d'n oogenblik zoo heet gebakerd is, dan denk ik zoo, omdat die vredcs-konferèènsie, lest in Londen, zoo op z'n neus gedropen is Daar kos z'nen menis- ter, Graandi witte wel, d'n dieen mee da nijdige sikske, z'n verhaal nic halen. Die kon 't op die rcdeskonferèènsic nic vcur mekaar gebokst krijgen om, mee toestem- mink van die aandcre gaslcn, in naam van d'n vrede 'nen kwak oorlogsschepen le mcu- gen bouwen. Daar is zo n konfercènsie toch maar goed vcur, wa gij? Nouw doen zc t daar zonder die toestemming! Ennouw is er meteen de mot ok in!! Waant dc Moes gift vcurnamelijk dc schuld aan d'itvFraanschman Briejaand en veur- loopig is al z'n getier teugen Fraankrijk bc doeld. Da s zoowa-d-1 vcurnomstc gevolg van de leste redes konfercènsie: mol tus- schen Ila'ié en Fraankrijk. Nouw zou da-(l-allemaal nog me zoo héél stark zijn, was 't nic da Fraankrijk zelf vre de zouw willen houwen zonder oorlogs- vlootuitbreiding. Maar daar wrong nouw sjuust d'n schoen' D'n cenc wouw daar voul meer „scliondc- rc-clingskes-dan-woordenommen (kenon- nckes cn bommekesgooien en zoo) om d'n vrede le bewaren as d'n aandere en da zet te bij d'n Moes nauw kwaai bloed. Da's van ééncn kant te begrijpen As oc- wen nosten buur mee alle geweld in vrind schap mee oew leven wil cn dus 'nen gc- lajen revolver in z'nen zak stikt, dan wilde veur die \rindsehap ne onder doen cn gc zet 'n kenon op oewen erft, d'n kaant van oewen vrindclijken buur uit! In d'n Bels is 't al evenmin kousjer. Keb •gelezen, in 'n Belsc kraant, as cla zuilic pér- sies twee keer zooveul soldaten ommen as wij, terwijl me allebei 'n zelfstc laandje zijn van 'n zeuven muljoen zielen. Ge mot nie vragen wa da" kost! Waant gc wit zekers ok wel, da wij elk jaar nog 'n dikke honderd muljoen op motte brengen 1 veur ons leger cn vloot, bestemd om neu traal tc blijven, tusschcn al da vredeswerk! Belgie beschouw z'n eigen na d'n oorlog as 'n groote mogendheid. Maar alles bij mekare kan ik er nikske aanders in zien as n klein manneke mee 'n veuls tc groot saldatenpak aan. da z'n beentjes nog s blikt over z'nen veul te grooten sabel In Duitschlaancl is 't al nic veul heter Daar willeii dc menisters ok meer solda terij, „waant," zee menister Greuner, „Fraakrijk, Engclaand en Polen ómmen veul en veul meer gereedschap oni te schie ten en vredeswerk te doen, as wij!" Dus de rest die snapte! In Oostenrijk emmen dc regeerders d'r haandjes vol an d'r eigen soldalen:: dc Spaansche arming zit op 'nen ti-oon die ie wiemeien Siaat om kruisdol te wor. n; Lngelamd wit gin -aad mee al z'n werkc- loozen en zoo geleuf ik nie dat 'k tcveul gezced em hierboven aan m n briefke, da-d- et in Europa 'nen heel aarigon krippot is. En Fraankrijk, da mee z'n noste buren openlijk overhoop lect -en mee z'n oorlogs vrinden bedektelijk; da-d-aan 't uitstarven is omdat er gin kinderkes genogt geboren worren; da van alle kaanton dus in z nen piepzak zit, Fraankrijk kom nouw weer overnuuw aandragen mee z'n idee om 'nen Europeescben Statenbond op te richten. Briejaand wil 'n eigen Volkcnbondszaak openen! Hij zee netuurlijk wel van nie, maar de diepclmaten, die nouw al veftion jaren laank ruzie zitten tc maken om d'n vrede, die weten op 't lest zeivers nie meer wanneer ze liegen. Toch is t nen grappenmaker, da Brie- janneke. Keb 'm in d'n Haag toen mecge- mokt op de konferèènsie ge wit da 'k daar indertijd gewiest heb cn as ge 'm zoo ziet staan i iddeneeren, amico, mee z'n hoog ruggeske en mee z'n haanden vcur uit die even druk mee „pratendan doet ie mijn denken aan 'n kopmanke op de mart da poeiers verkopt die goed zijn veur: koorts, hoofdpijn, hekstroogen. n „zeer" hoofd cn rimmcltiek, zooas 't er lnj ons in dc stad Dinsdag cn Vrijdags gere geld zonen wonderdokter an t woord is. «Olleen, die gebrukt er nog 'nen valschen trumpetter bij. 't Is nic Icwaad bekeken van Bncjïnneke om 'n kompanjonschap aan te gaan nouw z'n eigen zaak nie meer d a 11 c is! Van dicc-n kaant hcet-ie grif gelijk. En meschienl zouvv't 'n middeltje zijn om nog meer vrede te genieten, waant in do kleinste affaire kun-d-'t al geregeld mee maken: as-ter twee kompanjon-; zijn is t er geregeld keet in dc kiepenkooi. Kek maar dc veréeniging van d'n Echt, waar twee veurziiters zijn N'eee, amico, keh in die nuuwc affaire van Briejaand gin ficduusie! Mee d'n Engebchman die ok gère baas is cn d n Duts, die 'nen Fraanschman lust mee huid en haren, zouw er meschient wel n tweede China van groeien cn dan zeg ik nog maar niks van de BaiK.meezcii cn de Bolsjevviêkérts. Sodemaerel, wa zou da 'en aarigen staamppot worren bij mekare. In ieder geval, amico, as er nog 's 'nen dag komt da ze aan ons vragen of wij mee doen aan dc oplichting van da tweede China, dan is 't het beste maar da wij wéér neutraal blijven! En aanders. dempen mc de Noordzee maar 'n stukske verder af cn kruipen daar op mee ons zou ven-mul joe- nen. Waant ik weet nog nic wa-d-erger is: weer oorlog of zo nen Fraanschen vrede van Briejaand. En lid zijn van de een cn zelfste vereeriiging as d'n Moes Dan gaai ik nog liever Turk worren. Zo n rooi petje-zonder-klep sta me net zoo goed as hum z'n theernuts: wa gij Amico, ik gaai d'r afscheiön. k Zit zóó diep in dc pollitiek dn'k al ruzie gaai krij gen veur m'ncn brief klaar is.... Leve d'n vrede: Trui gif m'ncn dubbelloops s aan! Amico. tot de noste week. cul groeten van Trui cn as altij gin horkc minder van oewen toet a voe DRc.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1