DE.EEMLANDEU BUITENLAND foensdag 4 Juni 1930 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 2Êe Jaargang Ne. 284 tenlandsch Overzicht WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. Modern handgedreven Zilverenwerken, Kürten's programma was nog niet afgewerkt Opnieuw een aantal bekentenissen EMIGRANTENHUIS INGESTORT OPSTANDIGE BOEREN IN IND0-CHINA TSJANG KAI TSJEK KRIJGT GEDUCHT KLOP De Noordelijken maken belangrijke vorderingen De kabinetscrisis in Zweden Ekman formateur Fa. L. J. Luycx en Zn. ZIJDEN KOUSEN Schietpartij aan een diner per 3 aaiaden voor Amersfoort f2.10. per maa&d f0.75, per ticck (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»» n tien land franco per posl per 3 maanden £3.-» Afronderlljke aummera f 0.05. KTREKENING 47510 TELEFOON INTERC 513 DAGBLAD"' PRIJS OER ADVERTFHTIFN 1-4 regels f !.05 met Inbegrip van een bewijsnummer J elke regel meer f 0.25. Liefdadlgbdds-advertentien voor de helft van den prQa. Kleine Adverttntiën KEITJES" bij Vooruitbetaling 1—5 regelt' gO qent, clkf regel meer 10 cent, drlemaal plaatsea JJernlspujamer extra f 0.05 Paradoxale toestanden in Chi cago. Het régime van de misdadigers. tijdlang had men kunnen geloovcn, leiders der misdadige benden te _jo den staatslieden der were''een n voorbeeld zouden gt-vei - .aden ten vrede met elkaar te sluiten on een jdigers-bond te vormen, die heel Chi- omvatte. Maar toch ss het nog misge- n. Hot is weer oorlog in Ghicago: bcn- rloz De vrede onder de misdadigers maar enkole weken geduurd. Dat de :jch daarover opwindt, ligt voor de Maandag kwam het bericht van een ihngen aanval op een hotel in Fox een ontspanningsoord bij Chicago, d vloeide daarbij. Vermoedelijk had- de aanhangers van egn bende in bc- 1 höt3l léden van een vijandelijke p gezocht. Bij den oorlog der onder- Hd van Chicago is het publiek tot dus- in 't algemeen weinig lastig cevallcn r ecu oorlog in de onderwereld is ov"3- )ii5 een verre van gemoedelijke toe rt. een reisbrief heeft een medewerker Fr. Ztg. onlangs verteld, dat op dat .•nblik de groote bendcnleider Al Ca- c zich nog in de gevangenis van Phrln- mhia to wond. waar hij een eenjarige keistra f wegens hei ongeoorloofd dra van wapens uitzat. Zijn gevangenn0- ig geschiedde na een „vredescongres" misdadigers en meermalen werd de -min? geuit dat, de man met liet gezicht htleekcns zich vrijwillig in gevangen- ,iap had begeven om aan de wraak der ensranders te ontkomen, door vn hij dood was veroordeeld. Men verwachtte rom, dat er in Chicago spoedig weer t sensationeels zou gebeuren, wanneer pone de vrijheid herkreeg. In het eerst *'on opzienbarende dingen uit. Zelfs ?rd het verrassende bericht gela.nceord, de benden te Chicago den strijd moede fcren geworden cn vrede hadden gesloten. hadden een belangen-gemcenschap '■sloteh, aan h?t hoofd waarvan Al Ca})o- kwam te staan. Maar de vrede duurde et. leng. De macht van don man niet de :1e litteekens was te groot. Daar kwamen andere benden tegen op. Zoo brak de rlog opmeuw uit. r De Fr. Ztg. gaat na waar het bij dergelij- e oorlogen tusschen de misdadLgersben- !on-om gunt De onderwereld dor stad is in eoi* bepaalde wijken verdeeid. waar de enden haar bedrijf uitoefenen. Elke bende éfent in haar s?ctor allecnrechten uit en ee den leden ecner concurTccrende orga- isalie, die het vagen buiten haar eigen rhcidsterrein zaken te doen. Geschiedt dit och, dan knallen de machinegeweren. Ja. eusch- d? maohincgcweren! Met rrval ere alleen kan men hot niet meer af. Ma- ihhiegoweren worden ergens bij 't venster Pgesield, op klaarlichten dog ratelen dit v.hoten en voordat men kan vaststellen, aar zij vandaan kwamen, is de ma ch*1- he gun al lang weer verdwenen. Of wel: uit üiet clunker van de "loge ir'i 'den schouwburg wordt de door ••en escor- ;ie vergezelde en de* :g in smeking geklee- de tegenstander neercescnolcn. Of er wordt •n hooi toi ontploffing gebracht. Dit al le klinkt bijna ongelooflijk Maar de ver grijpen, die tot dergchjkc bendcnoorlogen leiden, zijn werkelijk van te ernsiigen aard! Staan niet heilige rechten op het spel? Het recht namelijk om wij b?pa- I den ons tot het geval Al Capone an J bet zakencentrum der 6tad te zorgen voor don alcoholhandel. die aialuurlijk door de prohibitiewet is verboden, on om de prosti tutie te organiseeren cn te beschermen. Toegegeven moet worden, dat de benden rij hun oorlogen de vreedzame bevolking nog ai ontzien. Zij hebben scherpschutters, «li.- haast nooit plegen te onisscn, zoodat ftel'den de verkeerde persoon wordt getrof- loii. Bovendien: Chicago is een reusachtige •>tad en zoon sohietpaahij moot al vlak in je buurt plaats vinden, wil je er iets van fciorkcn. Maar waar blijven degenen, die zorgen voor de uitvoering der wet? Waarom ver dragen do burgeis van het bloeiende en Ijverige Chicago het régime <ler misdadi gers? Wat de poltie en dc rechterlijke auto riteiten betreft, heeft de corruptie dermate ïngovretcn, dat eerlijke en ferme elemen- onder de ambtenaren en rechters niet ui staat zijn doortastend op te treden. De Onderwereld oefent, zooals vooral blijkt bij de plaatselijke verkiezingen, ook een zeer e eiicc politieke macht uit en beschikt over bc.angrijke rechts! re eksohe of indirecte ve- •aiies. De fatsoenlijk? burger breekt zich echter niet al te zoor het hoofd me: „poli tiek die volgens Amarikaansoho opvat tingen oen vrij .smerig zaakje" is IIij laat o anderen kiezen en werkt verdar vlijtig voor den rijkdom en de toekomst zijner Stad. Nu zijn er den laatslcri tijd wel bur gerlijke groepen, die bang zijn. <lat Chica- gos naam en faam in opspraak komen. Zij uiajioen een geheim comité in het le\en gc- joflpen. dat zicli de uitroeiing dei benden en doel heeft gesteld. Deze commissie neeft jieel wat in uitzicht gestéld,, maar van iaar activiteit is nog niet al ie veel geble ken. keerschen te Chicago inderdaad para doxale toestanden. Do stad is een dor boeiendste zakencentra der Vereenigde u. j?- Zij is mooi en voor bescha\ing6- roelemden wordt er heel veel gedaan. En och kan zij lmt mei de misdadigers niet aar spelen. Ook in andere groote steden 'anion, zij het op kleiner schanl, verwante oestanden voor. maar te Chicago vinden p gebeurt en issèn op wel wat al te Wild -achiige vv'jze plaats! Tel. 852. Gevestigd 1885. Vroegtijdige airestatie belette hem de uilvoering van verdere plannen Duaseldorf, 2 Juni. In een persbe- sjireking heeft de commissaris van politie heden medegedeeld, dat dc moordenaar Pe ter Kürten wel bekend heeft, dat hij dc overvallen op Ohliger, Küiin cn Scheer be dreven heeft, docJi dat voor deze gevallen neg geen bewijzen bijgebracht zijn. Frau Nuhn lieeit Sliausbcrg ais den dader her kend, terwijl zij Kürten niet herkende. Bei de beklaagden hebben eenzelfde beschrij ving van de gevallen gegeven. De politie verkeert nog in twijfel omtrent den dader. Ondcrtusschcn heelt Kürten een reeks verdere overvallen bekend, die hij zou be dreven hebben. Op 30 April maakte hij in het sla'ion kennis met een meisje, met vvio hij. nadat zij verscheidene gelegenheden hadden bezocht, m het Grafenbergcr bosch trok. Hij gaf hier het meisjo verscheidene hamerslag ,ii op liet hoofd cn liet haar lig gen in do meening, dat zij sterven zou. La- ter zag hij zijn doodgewaande slachtoffer terug. Het meisje heeft zich tot. nog too niet aangemeld hij dc politie In Juli ontmoette Kürten een meisje op den Schillcrplatz. Kürten had een doik bij zich cn wildo het meisje vermoorden. Hij wilde liaar eerst worgen, maar zij ontkwam ?n liep schreiend weg. In April heeft hij te Obcrkassél een on geveer 20-jarig meisjo willen worgen, maar de aanslag mislukte ook hier door het ver weer van het slachtoffer. In Juni 1915 heelt Kürten terecht gestaan onder verdenking een 20-jarig meisje aan gevallen en gewurgd te hebben. Hij werd vrijgcsnrokcn wegens gebrek aan bewijs, maar bekende thans de dader te zijn. Volgens Kürten's mededeelingen heeft hij nog verscheidene andcro meisjes aangeval len. maar de politie moet deze gevallen nog onderzoeken. Kürten verklaarde bij zijn verhoor ten slotte ingezien te hebben, dat het niet zoo makkelijk was een mensch (c worgen. Daar om had hij besloten tot zijn oude methode •crug te keercR cn zijn slachtoffers rnet den hamer neer te slaan. Zijn voornemen was door ccn nieuwe moordcnrccks de bevol king van Dusseldorf in opschudding tc bren gen. Daarna wilde hij in de vergetelheid verdwijnen cn ccn eindo aan zijn leven rnaken. De voorbarige arrestatie alleen heeft Kürten belet zijn voornemen tot uitvoerig te brengen. De recherche ic Kruien is thans bezig met een onderzoek, of Kürten misschien ook Keulen misdaden heeft bedreven. Een Keulsch, restaurateur lieeft n.l. do verden king geopperd, dat Kürten zijn in 1919 ver dwenen zuster heeft vei moord cn boven dien is op 30 Juli 1929 een prostituée om het leven gebracht w elk misdrijf nooit is op gehelderd. Vele dooclen en gewonden B e r 1 ij n, 3 Juni (V.D.) De „Vossische Zoi- tung'' meldt uit Genua, dat het internatio naal emigrantonliuis aan de haven van Ge nua ih den afgeloopcn nacht door onbekend gebleven norzaak is ingestort. Tal van emi granten werden onder de puinhoopen be dolven. Er zijn reeds verscheidene dooden cn "i totaal .">0 gewonden geborgen. Onder het puin moeten zich nog ongeveer 40 personen bevinden. Toen de pulltie rnet het ruimings- v.crk een aanvang wilde rnaken had plotsc- ling een tweede ineenstorting plaats, zoo- Jat van liet geheele gebouw slechts de mu ren bleven staan. Later moest het reddings werk stopgezet worden. De slachtoffers zijn in hoofdzaak Armeen- sche, Arabische. Poolscht en Syrische land verhuizers. MISS JOHNSON GEHULDIGD. Londen, 2 Juni. I)c koning heeft miss lohnson, die de vlucht naar Australië vol bracht. benoemd lot commandeur in de orde van lier Br'itsche rijk. Opnieuw treedt de politie tegen hen op Parijs, 3 Juni. (H.N.- Naar do Maiin uit Saigon, verneemt, is liet gisteren :ot een nieuwe bctooging gekomen. Onder het voorwendsel, een voetbalwedstrijd to wil len bijwonen, begaf zich een stoet van on geveer 700 ongewapende boeren, voorafge gaan door talrijke vrouwen en kinderen, naar de 130 K.M. ten Z.W. van Saigon ge legen stad Vinli Long. l)e commandant zond hen ongeveer 1300 min troepen tege moet, om de menigte uiteen te drijven. Na ccn sommatie maakten do séldaten van hun geweerkolven gebruik on» de ihcnigte te verdrijven, wat gelukte, zonder dat het tot verder bloedvergieten kwam. Ongeveer *20 personen werden gearresteerd. De rechtbank te Saigon heeft gisteren 32 boe ren. die aan de betoogingen hadden deel genomen, tot. gevangenisstraffen van 2 tot 6 jaar veroordeeld. Londen, 3 Juni (V.D.) l it Peking wordt gemeld, dat de Noordelijke troepen in de geheele provincie Ilonan c-uccessen boeken. In den nacht van üO Mei voerden de Noor delijke legers een groot offensief uit, waar van zelfs in dr* offioieele regeeringsmede- declingon wordt gezegd, dat het een ver rassende aanval was. Hot offensief werd gevolgd door verschillende plaatselijke aan vallen der Noordelijke troepen. Gisternacht is om afdeeling Noordelijke cavalerie erin geslaagd bij verrassing twaalf Purshitleger- vliogluigen buit to maken, terwijl 50 mi litaire vliegers en mrrfnleions werden gc- vaaigen gènomcn. Mcri gelooft, dat dit de geheele luchtmacht is van do Xanking- regcering op het Ilonan-front. De staf van het Noordelijk leger deelt mede tijdens do jongste gevechten min stens 30.000 man der Nanking-troepen tc hebben ontwapend. Op het Honan-front zijn dc Noordelijke troepen voortgerukt tot 50 mijl ten Oosten van Kaipcng. Tegelijkertijd word: medegedeeld, dat het Sjansi-leger van dc Noordelijken de Gele Rivier is overgestoken. 1, n einde een aanval tc ondernemen op de belangrijke vesting Thinan, waarvan men zeker gelooft dat de Noordelijken erin zullen slagen de stad in tc nemen. Londen, 3 Juni ,'V.D.) Ook uit Peking wordt gemeld, dat de Noordelijke légens op verschillende fronten de troepen van Tsjang Kai Tsjek hebben verslagen. Bij Kvveiteh werden 5000 n.an Nankingtroepcn gevangen genomen cn 29.000 gew eren cn IS machinegeweren buit gemaaJet. NOODWEER IN HET DAL VAN CHEVREUSE. Schade van een millioen francs. Parijs, 3 Juni. (II. N.) Maandagnicht heeft een ontzettend noodweer het dal van Chevreusc geteisterd en ontzaggelijke scha de aangericht. Het eenc onweer na het an dere barste boven het dal los on van de omringende bergen stroomden groote water massa's, met veel modder van steencn. naar beneden, waardoor de lager gelegen doelen van de stad Chcvreuse onder water werden gezet. Het water vernielde op zijn vycg ver scheidene muren, schuren, enz. 36 huizen werden beschadigd. Voortdurend klonk het huljvgeroep van de bewoners door den don keren nacht. Eindelijk gelukte het een uit weg voor de groote watermassa's te banen, zoodat het water kon wegvloeien. De schade wordt op ruim 1.000.000 francs geraamd. Geniesoldaten zijn gezonden om voor het opruimingswerk te zorgen. KONING GEORG 65 JAAR. Londen, 3 J'u'n'i. (V. D.) Heden werd in alle dcelen van het land de G5ste ver jaardag van koning Gcorg gevierd. De klok ken werden geluid, terwijl saluutschoten werden gelost to indsor. Van alle regoc- ringsgebouwen cn ook van vele woonhui zen \yorcl gevlagd. De gebruikelijke jaarlijkschc parade van dc „Ilorseguards" werd gehouden, welke be- unstigd werd door schitterend weer. De parade welke weid gadegeslagen door de koningin, prinses Mary, de hertogin van Vork, haar dochtertje princes Elizabeth en vele andere leden van do koninklijke fa milie trok" groote belangstelling. De koning zelf was als gevolg van den reccnten aanval van rheumatiek. afwezig, en werd vertegenwoordigd door zijn oom Veldmaarschalk Hertog van Connnught. De prins van Wales, dc hertog van York, de hertog van Gloucester en andere leden der koninklijke familie reden mede. Dc mili taire attaches der geaccrediteerde mogend heden waren eveneens aanwezig. In totaal namen 1900 personen aan dc parade deel. POOLSCH KABINET. i I Mutatie bij het ministerie van binnenlandsche zaken. Warschau, 3 Juni. (H.N.) De Poolsclie staatspresident heeft het verzoek tot ont slag van den minister van binnenlandsche zaken Jozewski aanvaard en tot zijn opvol ger, generaal Skladkowski benoemd. Deze is reeds in verschillende kabinetten na den staatsgreep van Pilsoedski minister van binnenlandsche zaken geweest. Toen het kabinet. Switalski aftrad, werd hij door minister-president Bartel niet meer in het kabinet opgenomen, daar hij bij de opposi- lioneele meerderheid niet in een goed blaadje 6tond. De afgetreden minister van binnenlandsche zaken is op een bestuurs post in Wolhynio benoemd. Stockholm. 3 Juni. (V.D.) De koairij van Zweden heeft hedenmorgen den leide? van de vólks-vrijzinnige pari ij. den oud minister-president dr. Ekman. belast mat dc vorming van het -nieuwe kabinet. DE RAMP VAN HET STOOMSCHIP GOENAGA. Londen, 3 Juni. (H.N.) Volgons een Associated Press-bericht uit Bogota zijn tot nu toe 40 lijken van passagiers en leden der bemanning van het. stoomschip Goe- naga geborgen, dat ten gevolge van ccn ke- Iclonfplotfing op de Magdalenarivier is ge zonken. Van de geredden hebben ei 11 ernstige brandwonden gekregen. WEER EEN RAKET DE LUCHT IN. Een Oldenburgsch student de ontwerper. Oldenbuig, 3 J u.n I. (II. N.) Ken stu dent van. het Oldenburgschc polytechnikum, Karl Poggen6ee genaamd, heeft in alle stil- te een raket gebouwd, welke Vrijdag a.s, voorzien van i apparaten cn ccn foto-appa raat, op een terrein in do buurt van Gol- /.warden zal w-orden afgeschoten. Een re dacteur van het. blad „Xachrichtcn für Stadt und Landhad gelegenheid het raket toestel te bezichtigen en met don ontwer per. die clectro-tcchnick studeert, over de technische bijzonderheden tc spieken. Deze redacteur meldt, dat Poggcnsce tegen Kerst mis op de redactie is gekomen om ccn ra ket to bouwen, welke van i apparaten voor zien, zoo hoog mogelijk in dc lucht gedre ven zou worden. Eerst heeft hij verschillen de kleino proefnemingen gedaan om de uit werking van dc methode na tc gaan. Daar op heeft hij een ontwerp om advies aan het technische rijksinstituut le Berlijn gezon den, dat hem nog raadgevingen verstrekte over de te gebruiken kruitsoorten enz. Daar op is hij met. hoL pi actische werk begonnen, waarvoor het polytechnikum hem materiaal en een modern ingerichte werkplaats ter beschikking stelde. Ingenieur Dr. Wiccking heeft hem bij den bouw met raad en in lichtingen geholpen. Dc raket is thans ge reed op het aanbrengen van de apparaten na. De toestemming van de gemeente Gol- zwarden om do raket op een groote weide af te schieten,, is reeds gegeven. BOTSINGEN IN INDIë. Londen, 3 Juni (V.D.) Uit Pesjawar wordt gemeld, dat bij een botsing nabij het dorpje Adeza. aan de Nood-Westelijke grens één persoon werd gedood: 9 perso nen w-erden zwaar gewond en vele andere personen licliL Ook in het district Muttra werd een Mohameclaan gedood, 9 personen ernstig en één licht gewond. De poli'.ie arresteerde 60 personen. VERDUISTERINGEN. Boclium. 3 Juni. (H. N.) De 27-jarige kantoorbediende Albert Krausc uit Bochcm is sedert gistermiddag verdwenen, na oen bedrag van 25.000 Mk. loongelden, ton :ia- deele van do mijn Lothringcn verduisterd te hebben. Voorts is de c.afchouder Keil "Tembges van de vereeniging van caféhou ders te Bochum verdwenen, na 13.000 Mk., welke aan de vereeniging behoorden, ver duisterd te hebben. Hij heeft verleden weck Woensdag nog 7500 Mk. \an dc bank ge haald en is 6edert niet meer gezien. Het is mogelijk, dat Rcmbges, die in liet bezit van een buitenlandschc pas was, naar hot bui tenland is uitgeweken. POPULAIR COMPONIST OVERLEDEN. Londen, 3 Jun i. (V. Bennett Scott, de componist o.a. van de in den oorlog in Engeland zoo populaire ©ongs ..Take me back to deai old Blighty" en „It's a diffe rent girl again", i6 gisten te Londen over leden. FRAUDE BIJ HET BELGISCHE MINISTERIE VAN FINANCEEJN. Brussel, 3 Juni. (H.N.) Een hoogge plaatst ambtenaar van hot Belgische mi nisterie van financiën die in de afdeeling voor dc schadevergoeding werkzaam was, is in hechtenis genomen wegens fraudu- leuse handelingen. Hij moet door buitcn- lando'be organisaties omgekocht zijn. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 772.3 te Kopenhagen. Laagste barometerstand: 715.8 te Akurcyri. Verwachting: Matige tot zwakke O. tot Z. O. wind, meest licht be wolkt. ,droog weer in het X. in het Z. droog behoudens gering kans op onweer, iets warnier. LANQESTRAAT 49-51. - Tel. 109. met pijl en punthiel f 1.90, Fil d'Écosse zonder naad, zeer sterk, 95 cent, met naad: f 1.10, f 1.50, f 1,60. Een student te Cambridge doodt een profesor cn een rechercheur Londen, 3 Juni.-CV. D.) Heden heeft te Cambridge tijdens een diner een student éen schot gelost op professor Woleaston, waardoor deze op slag weid gedood. Ver volgens richtte dc moordenaar zijn wapen op een in liet. zelfde lokaal aanwezigen re chercheur, dien hij met twee schoten neer- iegde, waarna hij zich zeli een lcvcnsgo- 'i.iriijke hoofdwonde toebracht. Over de oorzaken vnn hef drama is slechts bekend, dat de student in acht dagen do universiteit niet bezocht had en bij zijn terugkeer aan een streng verhoor werd on derworpen. Prof. Woleaston was een bekend geleerde, die o.n. in 1921 aan de Mount E\ercst Expe ditie heeft deelgenomen. VELDSLAG TUSSCHEN SPIRITUS. SMOKKELAARS BIJ DETROIT. New-York, 3 Juni. (V.D.) In den afge loopcn nacht werden de bewoners van Detroit gewekt door het knetteren van ma chinegeweren. In do onmiddellijke nabij heid van do stad had zich een ware veld slag ontwikkeld tussciien polifio cn een bende spiritussmokkelaars. Ho smokke laars zagen zich, nadat zij vijftien dooden verloren hadden, gedwongen, de vlucht nemen. Aan de zijde der politie \ielcn twee dooden. BLOEDBAD IN STADSSCHOUWBURG TE INGOLSTADT. Berlijn, 2 Juni (V. D). In de directie kamer van den stadsschouwburg to Ingol- cfadt hoefl de autolakker Lagler, volgens berichten in de Berlijnscho bladen, na een woordenwisseling met zijn van beiri geschei den levende vrouw dezo doodgeschoten, waarna hij scholen iosto op zijn ,3-jarig kind, den theaterdirecteur en diens echt genoofe. D>; beide laatste bleven ongedeerd, bet kind echter word doodelijk gewond. Hierop poogde Laglor zelfmoord te plegen. Hij is met zware verwondingen in het zie kenhuis opgenomen. BETREKKINGEN TUSSCHEN ENGELAND EN RUSLAND. Rede van Sokolnikof. Londen, 2 Juni. (II.N.) Sokolnikof, de Russische gezant te Londen, heeft in een lede over de betrekkingen lusschen Eng?- land on Rusland gezegd, dat het sluiten van een handelsovereenkomst van gunsti ger invloed is geweest op de economische betrekkingen van do beide landen. Indien nog bepaalde financieel0 maatregelen, wel ke noodig zijn, verwezenlijkt worden, ziin nog veel grootere handelstransacties tus- schen beide landen ie verwachten. De ontwikkeling van do handelsbetrekkingen is voor beide landen \an het grootste be lang en daarom zullen de pogingen van de tegenstanders van Rusland om de tot stand gebrachte betrekkingen weer te ver storen, ongetwijfeld zonder eenig siiccea blijven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1