BRIEVEN VANEEN BRABANTSCHEN BOER BUITENLAND DE EEMLANDER Dinsdag 10 Juni 1930 Uitgave: VALKH0FF.& Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 288 Nabetrachting over den gemeenteraad Buitenlarsdsch Overzicht T u i n a r ft1 k e 5 e ra Grasmachinesslijpen. Fa. L.J. Luycx ©n Zn. VOS ABONNEMENTSPRIJS pci 3 maanden voor Amersfoort I 2.10. per maand I 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-% Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIES van I4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentittn voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlén „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50__cent, <lk« i«sel meer J_0 cent, drlemaal_p|aatsen f_l.—Bewijsnummer extra f 0.05 Een flor jongere verslaggevers wist Vrij dagavond te vertellen, dat een raadslid bij twee voorstellen, personen betreffende, oen geheime vergadering zou aanvragen en, zoo voegde hij er bij, met zooveel belang rijke punten op do agenda zal het dan vast een latertjc worden. Maar een oudere broe der merkte op, dat de conclusie verkeerd was en wc er wel op konden rekenen tegen 10 uur naar huis tc zullen gaan. F.n hij had gelijk. Vooraf aangekondigde geheime ver gaderingen worden dan ook meeslni niet gehouden en belangrijke punten leveren ge woonlijk niet veel stof voor discussie Nadat de heer Van Koetsveld, wiens ge tuigen voor zijn vaak starre principes zel den veel indruk maakte, plechtig wns uil geluid, werd de heer Van Tellingen als lid van den Raad toegelaten liet voorstel van B. en W. om een crediet te verkenen van 145:900 voor de uitvoe ring der schoolbouwplannen aan dc Von dellaan ging er -zonder discussie door. Omtrent den bouw ecner nieuwe school en den verbouw der bestaande school, ga ven B. en W. de volgende toelichting: Dc bestaande L. O. school wordt omge bouwd tot een U. L. O. school, een extra klasselokaal i6 geprojecteerd op de eenigo daarvoor in aanmerking komende plaats. Met nntuurkunde-lbkaol «s voor algemeen gebruik bestemd en aan de hal geprojec teerd. Ook dc nieuwe kamer voor net hoofd der school is aan dc hal gelegen, liet gym nastieklokaal-vormt hot verbinding!?]id tus-, schon de twee schoolgebouwen zonder di rect in verbinding tc staan met i''én der twee scholen. De school voor Lngev Onder wijs i> geprojecteerd op liet terrein g2legcn naast dc bestaande school. Als basis voor het plan is aangenomen het z.g. holf-opcn- luchtlype. De leslokalen zijn aan dc Zuid zijde voorzien gedacht van een grootc glas pui, waarvan het benedendeel vier open slaande glasdeuren heeft. Het ten cimleel tusschen dc beide'schoolgebouwen gelegen is bestemd voor speelterrein. We krijgen «lus iets nieuws, in zooverre, gcdcoltelijk althans, is tegemoet golcomcn aan het streven der Vcreetiiging voor open- lucbtscholeiL Ofschoon in een plaats als Amersfoort veel minder behoefte zal hé- staan aan oen bepaalde opcnluchtscliool als in de groote steden is dit besluit toch toe te juichen, daar nu op bescheiden schaal een proef wordt genomen, waarvan het resultaat mogelijke aanwijzingen kan ge- en voor een meer bepaald typt? open- luchischool. liet voorstel van B cn \V tot het sluiten van oen overeenkomst met dr. Yocrmans, tandarts tc Utrecht, voor het tandheelkun dig toezicht op de scholen, werd hc-stredcn door den lieer Rekke, in zooverre hij de voorkeur vvcnschte tc geven aan een der plaatselijke tandartsen. IIij kon echter niet ontzenuwen, dat het principieel juist is, dat cle adviseerendc arts niet tevens behan delend optreedt en kon dan ook in geen onkel opzicht ccnig succes boeken. De verhuring van do markthal was weer een dankbaar kluifje. IIct eigenaardige ge val deed zich daarbij voor, dat do heer Hchonkamp het opnam voor dc Zondags heiliging cn dc heer Stadig voor de Zon dagsrust. Wij gcloovcn graag, dat er veel menschen zijn, die *groote belangstelling koesteren voor kippen cn konijnen, maar dat zij Zondagö naar een tentoonstelling zouden gaan, waar geen muziex en zooals de heer Hehenkamp het uitdrukte gocn kcrmisjool raag zijn, dat mecncn we te moeten betwijfelen. Dan voelen wij vcei meer voor het standpunt van inr. Stadig, gcheelo sluiting op Zondag. Maar ecu an der dit gevoelen opleggen, zouden wij niet. ook al nieencn wij niet den heer Stadig, dat dc belangstellenden evengoed op een werkdag zullen komen. Een eigenaardig debat ontspon zich over de verlofdagen der lossewerklieden. Deze hebben volgens hel collectief contract voor de bouwbedrijven recht op drie vacantic- cjagen. Daarna is voor hen in het vverk- liedenreglement opgenomen het recht op 0 vrije dagen per jaar. Nu zou men kun nen redenoeren wie recht heeft op 0 vrije dagen, heeft er ook drie. dus aan d< be palingen van beide regelingen is voldaan Neen zeggen de ..arbeidersvrienden", ze hebben recht op 3 6 vrije- dagen. Iloe men in het particuliere bedrijf oycr.zoo'n rekensommetje zou denken, wagen wij maar niet na te gaan. Maar in overheid*?1 dienst schijnt sophisrae nog al opgeld t' doen en iemand, die zelfl vindt, dol het moreel recht aan de zijde van B. en W. is, stemt tóch tegen het voorstel vaii B en W. Dat de voorstellen betreffende uitvoc ring van de wel op dc financiecle verhou ding tusschen Rijk cn gemeenten weinig moeite zouden opleveren was te verwach ten. De afdeelingsvcrgaderingcn hadden al bitter weinig bespreking gebracht, zoodo de openbare behandeling zeker geen door wrochte studie van een der leden zou bren gen. B en W. hadden zich op het stand punt gesteld Wc moeten er uithalen, wat er uit tc halen i» en de Raad heeft zich daarmee vercenigd. Niet onmogelijk zijn er nog. die zich bij voorbaat al blij hebben gemaakt met de voorgerekende verlaging Maar papieren cijfers zijn nog geen werke lijkheid en de verstandigen zulien eerst hun belastingbiljetten afwachten /óór zij zich verheugen over een geringe vermin dering van den belastingdruk. Bij ilc rondvraag wees de heer Vcrheij op het feit, dat ecu groep werklieden der ge- mcentercinighig onder werktijd, een con- f(-rentie hield ojv^sfi'aat terwijl oa'.c over plantsocnarbeiüers eenzelfde klacht is in gekomen. En tevens was hem gebleken, fiat arboidèrs der gasfabriek hun plicht met deden. Wij achten dezen klachten zeer ernstig en mcencn, dat B. en W. zich er niet met een Jantje van Leiden mogen afmaken. Maar toch heeft liet ons in hoogc male ver wonderd, dat dc heer Vcrheij dergelijke klachten in oen openbare vergadering bracht, tenzij hij alle andere instanties daarvoor reeds zonder succes liad doorloo- pen. Wij achten het opvoedkundig onjuist dergelijke klachten voor het fokum van hel publiek tc brengen, dat maar al lo graag af geeft. ock zonder cenigen dougdelijkon grond, op den werkijver der werklieden in overheidsdienst. Eu bij cle werklieden zelf kan men er slechts verbittering door wek ken. Nog eens. dc klacht zeive achten wij zeer ernstig, maar cle wijze, waarop ze geuit is kan allerminst onze hcwonderig wekken. De gewezen kroonprins van Roemenië teruggekeerd. Ca rol tot koning geproclameerd. De Roemenen hebben een nieuwen ko ning. Wonderlijk-vlug is alles in zijn werk gegaan. Vrijdagavond is plotseling de Roe- meensche kroonprins Carol, na enkele ja ren als balling in den vreemde te hebben gewoond, per vliegtuig in zijn vaderland teruggekeerd cn dc gebeurtenissen hebben zich nadien zoo vlug afgespeeld, dat de Na tionale Vergadering prins Carol Zondag tot koning heeft uitgeroepen. Zooals men weet, had prins Carol in het laatst van 1925 afstand moeten doen van al zijn rechten, daar zijn levenswijze het aan zien van het koningschap schaadde. HU had avonturen met verschillende vrouwen en die leidde onder meer-ook tot de ontbinding van zijn huwelijk met prinses Helena van Griekenland. Prins Carol moest zich ver plichten de eerste tien jaren niet weer in Roemenie terug te keer en, terwijl hij er genoegen niee moest nemen, dat zijn acht jarig zoontje Michael, dc kleinzoon dus van koning Ferdinand, koning werd. In verband met diens jeugdigen leeftijd kan deze na tuurlijk nog niet zelf regeeren; daarom staat een regentschapsraad, waarin ook prins Ni- colaas, een broer van Carol, zitting heeft, hem terzijde. De plotselinge terugkeer van den balling, waarin de kóningin-vveduwe Maria stellig ook de hand heeft, is natuurlijk niet het ge volg van een opwelling, maar het resultaat van vrij goed geheim gehouden voorberei dingen. l)at Carol op dezen of genen dag zou opduiken, werd door dc meer ingewij den reeds vaker dan eens verwacht en dik wijls deden desbetreffende geruchten dan ook de ronde. Er waren echter tal van be zwaren tc overwinnen. Niet alle partijen waren van zijn terugkeer gediend. Onder de nationale boerenpartij, die lot dusver aan het bewind was onder leiding van Manioc, hebben zich tc allen tijde veel aanhangers van Carol bevonden, zoodat dezerzijds stel Dc liberale leider Bratiancs, heftig tegenstander van Carol. iïA'MSTO. 9CU5Ei.^50 WEERBERICHT, Hoogste barometerstand: 7G1 7 tc Biarritz. Laagste barometerstand: 735.9 te Seydisfjord. Verwachting: Zwakke tot matige Z W. wind, toenemende bewol king, waarschijnlijk e enige regen, iets koeler. De troonopvolger Michael. lig niet op ernstige tegenwerking behoefde te worden gerekend. Qok de volkspartij, aan welker hoofd generaal Averesco staat, was dcu kroonprins wel genegen, maar de iibc- ralcn hebben zich steeds met hand en tand er tegen verzet, dat hij weer op het Roe- meensche looneel zou verschijnen. De feiten hebben inmiddels uitgewezen, dat, ondanks de steeds aan den dog getre den tegenkanting der liberalen, de aanhan gen? van Carol het tijdstip aangebroken achtten aan diens ballingschap een einde te maken 311 aan te sturen op een herziening der acte, die den troonsafstand regelde. De ze is thans een feit geworden en Carol heeft reeds den eed op dc grondwet afgelegd Bovendien schijnt men tevens -- 011 vermoe- 1 delijk met goeden uitslag pogingeu aan te vvenden om de echtscheiding met zijli j vroegere gemalin, Helena, te niet te, doen.1 Laatstgenoemde zou tot koningin kunnen worden uitgeroepen, terwijl de jonge Mi chael dan troonopvolger wordt. Zooals voor de hand ligt, hebben de groo te gebeurtenissen, die zich in Roemenie hebben voltrokken, aanleiding gegeven lot een kabinetscrisis, doch men verwacht al gemeen, dat deze spoedig zal worden opge lost Het spreekt vanzelf, dat nioeihjk kan wor den uitgemaakt, of de terugkeer van Carol al dan niet aan Roemenie ten goede zal komen. De stand van zaken in Roemenie liet den laatsten tijd nog al het een en an der te vyenschen over; koning Carol heeft echter verklaard te streven naar den op bouw van Roemenië cn liet is dan ook te hopen, dat het slot van zijn rede in het par lement „En nu aan het werk!" meer is dan wat looze lyriek. In elk geval heeft geen gering gedeelte van het Roemeonsche LANGE3TRAAT <9-51 - Tel. 109. Nu nog een aardige en Uw toil let is A F. In ieders prijs kunt U klaar kom en. volk met verlangen uitgekeken naar Carol terugkeer, terwijl lie't leger eveneens opge togen is over den ommekeer, die zich heeft voltrokken. Afgewacht moet nu worden, ol de liberalen zullen berusten in den toe stand. die door.de overrompeling is ge schapen, dan wel of zij een felle agitatie zullen ontwikkelen, waardoor zij als partij een 6forcnd element zouden kunnen wor den bij dc pogingen van den nieuwen ko ning, die gezworen heeft steeds een ijverig cn zorgvol vader voor zijn volk te zullen zijn en aan de ontwikkeling van Roemenie tc zullen arbeiden. MUSSOLINI'S EVENTUEELE OPVOLGER AANGEWEZEN. Naar de Daily News-Chronicle blijkens de Tel uit Rome verneem!, heeft de groote fascistische raad. den minister van ver keerswezen, scliout-bij-nacht graaf Ciano. als eerste geplaatst op de lijst van moge lijke opvolger® van Mussolini in de functie van hoofd der ïegcering en premier. Deze benoeming behoeft slechts door den koning tc worden goedgekeurd. Graaf Ciano, in 187G te Livorno geboren, heeft zijn carrière gemaakt in de Italiaan-, sche marine. Hij commandeerde zoowel in den oorlog tegen Turkije als in den wereld oorlog eenige vlooteonheden. Zijn zoon is het, die de vorige maand in het huwelijk trad met Edda Mussolini. DOOR A. A. L. GRAUMANS UI venhout, 3 Juni 1930. Mcriier. W.i zegde gij er van, amico' Is t nic om op oevv haanden deur de graslaanden tc kuieren en in dc boomen te Kiauleien? Om dan óp 'non steuvigen tal. te gaan zitten en op-cnncer tc vviciiielen n< non eekhoorn? Ollec, 'l is "n wirke, 'n uirke, amico, om de zotste dingen te doen. •.Wel. wie hee-g-et nouw ooit zóó op z'n ir-ol beuren spculcn zie me nouvv zo n sok stuk f reien daar as 'nen kvvikstèèrt in d'n noteièèr zitten'' As ge'r nic afkomt zo 'k oevv mee nen emmer water gooien! Loptc gij naar de zestig? Bende gij grot- Nadci van 'ii straal kloinkiendeis. Schaamde gij oevv eigen nic. gek mirakel7 k Iloei Y zekers nic bij te zeggen amico. dut da-d-allemaal zooveul is as 'n „gesprek" hic-c Trui dn 'k kortgclejen g'ad eb. Das "oo makkelijk, cc, gc hoef zclvcrs nikske teugen tc zeggen. Toen k dan ok in d'n notclèèi at, zul-d-al wel gesnapt ommen da 'k van uit die liogle da despuut gouwen eb. bék kulinkes m'n pepkc gestopt en Trui 's vrien delijk toegeknikt. „Wil-d-'i uitkomen, deukte da 'k d'n naam ommen wil van mee 'nen gek of 'nen shngerraap getrouwd te zijn?' •.ik kan van hier af de Mark zien Stroo- n" u. Trui", zee ik, ..ochineke; vva-d-'n schoon zicht heb ik toch!" Nouw amico, t wis n pracht, man- 'k Zag mee glaons ons schietbaan achter op d'n erft van de „Gouwen Kooi'' cn ge wit, dio lec zoo wa-cl-celegaar tusschen dc pèèr- se kruinnagcls. Die blommen ommen d ren besten lijd al weer g'ad, maar toch jong, as gc ze zoo in wuivende tressen bij niekare ziet, cn t zonneke giet er z'n tooverachtigo lichtjes overheencn. dan zicdc gin gruun van t blad cn pèèrs van blom alleen, neec, dan ziedc wel duuzend kleuren Dan pieken de zonnestraaltjes d'r in en d'r uit, d'r teu- ''iiaan on d laangst, of oik zonne straaltje n tooverstokskc-n-is van puur goud en elk bloniniekc cn elk biaaike dat er deur aangelokt wordt, duuzend keer zoo schoon mokt. 'k Zag 'non gouwen regen in dc verte, ollee, "t leek wel of er druppels snfraan- rijstcpap zóó uit d'n hemel kwammen drup pen. „En nouw veur 't lost, druif ófff en pats daar kledderde hen emmer water d hogte in, die mee lekkend gernusch d'n starn bespoel'Je. 'n Windcke dreef de geu len van t nat zochtjcs naar omhoog en 'k vroeg: ..Trui, astchlicft nog 'n emmerke, meid t is of gc incc hondcklonjc sproeit! 'i Weiland dreef in zonnelicht. De Mark dte er deurkronkelt flitste zuiveren piekskes omhoog, zoo ketste zonneke teugen d'n waterspiegel aan. 't Botiorgecl van dc dot- t-rbloöomen, de plakaten lila van dc stijf- selsblommckcs. klodders blaauvv van de vcrgcetmcnietckes, da plekte .en sierde d'n I wa'.erkaaiït in 't wuivend gras en riet om stil tc vvorren van al da schoons. Om teu i gen onzenliovcneer te zeggen: wa-d is oevv schepping toch schrikkelijk mooi! „Lilleke laanterfaaiiicr. koni-de'r nouw haast uit'k siaai m'n bloed op ie fretcn aan oevv! „Nouw g«: 't zoo vriendelijk vraagt Trui, kan k 't oew nie laangcr weigeren', cn toen hè'k me-n-cigen laten zakken, amico, en Trui s onder d j kinnekc gevrcvcn. Maar zo keek zóó vuil. da*k nie nalaten kon om zc aan tc raaien d'r eigen 's tc laten sche ren- Nouw, toen is 'r nog zoo 't een en -lander komen luien en wieren al m'n goeie bedoelingen zoo in twijfel getrokken, da 'k dat hoofdstuk maar óverslaai. Maar wa-d-'n sakkerejabels vvirke-n-ee' Trui d'r granicjums, veur 't raam op d'n erft, staan in glooiend rood. blommen as vósten, ongelogen, cn as k 's mor gens wakker wor, dan zie k ze ai rossig op-gloeien in d'n vrugen dag, deur 't haal- ve, kaanten gerdijntje cn vlieg ik dc bedstee uit of 'r n stcckebie in m'n achterwerk hoc gepiekt. De daliaa's staan al 'non haalven meter boven d'èèrde, oji stengels as ermen zoo dik cn blaren as papbo^clon zoo groot. De glaadejoolcn pieken mee lange slierten van blaren de locht in cn as '1 n maand verders is amico, dan is d n erft éón blom mcnhofkc gelijk. Dan zou-de nie zeggen, jonk. dat da-d allemaal dn kweek is van Trui, tlic is ier cl n' hovenier, zooas go wit!), van Trui, die cr dikkcls uitziet cn optreeif as nen kuktus op-twee-klompen leveraans ;>ickt ie! Maar .ollee, z is zoo kwaad nic as zc 'r uit ziet, vva maar goed is ok ..Goeie genade, zee ik lest teugen d r, k wouw da d-onzcnlicveneer l zóó be schikt had dn gij dc vrouw van d'n Moes was gevvorren!' ,.\\a dan nog ec?" sriaauw- de ze. „Dan hadden guillie allebei oew porsic," zee ik. Trui snoof d'r nuskc-n-'s op dat de spreeuw in d'n noteièèr 'm mee nen krijscli smeerde on t beteekende: kad 'm wel klcin-gekregcn! 'k Acht 't heclegaar nie onmcugelijk cn laar kunde dan mëdeeti woei- van aflcien dal de wereld" dikkels deur 't frummes vyor geregeerd; zoo stiekum-vveg! 'k Zie 't wel op mijnen hof. Dikkels ge- uogt dat r 'nen kemel z'n eigen verhuren wil in m'hcn dienst cn dn Trui dan zeel. ,,'k weet 't zo net nic, Dié, maar dicèn tiep z'ncn kop sta me niks aan, en zomiri- nouw alt ij naar heur tc lüslercn, onwille keurig bekekte zo'nen vent dan aanders as eerst en ge gift 'm d'n bons. En da's •iouw mee nen bocrcnarrebeiër, ga-g op mijnen hof. maar zoo ga-g'et op 't hof van Koningen cn Keizers mee dc arrebcii mee glaseejen haandschóciftjes aan en j pommedeercle kopkes die Ilare Majesteit „Truinie aanstaan. Zoo ga-g-ct in groote cn in kleine zaken, stickum z:t ieveraans „Trui" aan do touwkes tc trekken mee stopvvoordeko d'r bij: ..maar ge mot 't zcl- vers weten horrc'En dan is ie licelegóur veur mekare- Dan krijg t frummes d ren zin cn zoo maken en breken zo mee 'n lichtje van twijfel in d'r ogskes, nice n cukske mee d'r pollcka-kopke, mee n „oem- wa-za'k cr van zeggen,' of mee t veruit- steken van d'r lipkcs, 'nen vent z n karjère of *t kachelhout is. Maar gcnogl daarover. Laat ik nic over dc. vrouw beginnen te fie'esefecren, nouvv da goedje vandaag of morgen burgemees ter wordt nouvv motte zo m de gaten hou wen. Onze veldwachter, d'n Jaan, cc al gc- zeed: ,.as er ier in ons dürp 'nen vrouw t- lljken burgemeester komt. n wefkc as hoofd van de pliesie, (cn „de* j.licsie is hij!), dan geps ik m'n zwaard af cn gaai mee pen sioen Nouvv is ie gerstc," zee-t-ie, „nouvv help ilc m'nen baas as ie gaat jagen; nouw haal ilc z'n segaren geregeld cn laten ze mijn in d n winkel opsteken en mag ik er ok centje uit d'n baas z'n kistje ommen 1 ('k zal wel zürgen da ze 't van mekaar nie tc weten komen da zc mc-n-allêbci aan viokst laten pijpen," zee Jaan mee j uiiesie-gczicht). maar.' zce-.i-te, „as li- mouw denkt da k straks mee 'nen vrouwe- lijken baas, mee op theevisite gaai in plak van jagen, of veur heur 'n lmalf pond koffie gaai halen, of thuis t koper gaan poetsen, dan zijn /.o d'r glad neffen Die'. En hij stak z'nen buik veruit, draaide aan z'nen snor cn wier zoo rood as non .rranie- jum bij al die gedachten. En hij schudde diepzinnig mcr z'ncn lilocdrooicn kop of 't 'n klaproos was dio i:i d'n wind sting. .Janus", suste-n-ik, de'pap wor nooit zoo heet gefrètcn, as dat ie wor gekokt, kom mee 'n pintje pokken in de „Gouwe En daar hè'k m toen n bietje zitten voe ren amico! „Kek 's Jaan.' zee ik, „ge leg nouvv zoo tc sjamfoctercn teugen 'n wefkc as hoofd van de gemeente, cn wij emmeii ier nog wel 'n vrouw as hoofd van den Staal'. „Laten me dan daar s op klinken' lach te d'n Jaan, die al stiekum blij was dat ie veurloopig gin pensioen hoefde tc nemen. ■Nouwgong ik deur, „dc Koningin hee heur menisters. En in zo n geval wierde gij hier onimers zooveul as beuren menistcr ven Plattelaandsche Zaken!" „Van Jestielie!viel d'n Jaan in „Ok goed, ge kun 't krijgen zoogc 'I Gin- men wil, proost!" En onderwijle d'n Jaan 1 schuim van z'ncn siicr lekte zee ik weer: ..«■li heelde gij ooit al 's g'eiird, dat er céncn menistcr koffie moes gaan holen?" En toen emmen gelachen om Janus z'ncn mop, da-d-et buufet rinkelde. .Da nie, daar nie van," stemde Janus in, .maar nen das halen dikwijls genogt!" Maar zoo is dc Ulvcnhoutscho Pliesie al mee 't gedacht verzoend, amico. cn da's ginnen dunne op 'nen riek; wa gij Kom ik gaai er afscheiden. M'n vel is vol. Ontvang veul groeten van d n kaktus en as altij, gin horke minder van oovven toet a voe. i?Ré.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1