JIIIU DE EEMLANDÊÖ Woensdag 11 Juni 1930 Uitgave: VALKH0FF& Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 280 Buitenlandsch Overzicht Schepen en troepen naar Indië? Het rapport der commissie Simon WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER Gedipl, Horlogemaker GASFORNUIZEN- DE TROONBESTIJGING VAN CAROL PROF. ADOLF VON HARNACK f 9 uur 53 min. Fa. L. J. Luycx en Zn. SHANTUNG DE AANSLAG OP DEN GEZANT Portugeesch eerbetoon ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand 0.75-, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.171/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bev/ijsnummef^ elke regel meer f0.25. Ltefdadlghelds-advertentlfa voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels' 50_cent, elke regel meer J0 cent, drieoaa^ pjaat^es X 1.—BewUsnummer extf.t f 0.05 J- 1 1 Het verslag der commissie Simon inzake Indië. Een on noemelijk aantal vraagstukken aan de ordo gesteld. De Engelsche commissie, onder leiding van Simon, die in \erband met de regeling der conslitutioneele vraagstukken in Indië enkele reizen van vrij langen duur heeft gemaakt om ter plaatse den toestand Zeer nauwkeurig na te gaan, heeft een zeer uit- \oerig verslag opgesteld, waarvan het eer ste deel dezer dagen openbaar is gemaakt. De commissie stond voor een zeer moei lijke en ingewikkelde taak, daar het vraag stuk van Indië ditmaal van alle zijden is bekeken. IIct rapport bevat inderdaad zeer leer zame gegevens; wij vernemen er onder meer uit, dat in het land 21G milliocn Hindoes cn 70 milliocn Mohammedanen wonen, die verbitterd tegenover elkaar staan. Deze bevolking spreekt niet minder dan 222 talen en dialecten en cr bestaan in Indic niet minder dan 2300 kasten. Wal de Ilindoebevolking betreft, niet min der dan 53J4 milliocn hiervan behcorcn tot de paria's, die. gelijk men weet, volkomen builen de sociale samenleving staan. liet. rapport herinnert eraan naar de Londensche correspondent der Voss. Zts\ meldt dat Indie uit twee gedeelten be- (Haal: een gebied onder rcchtstrcekscbe F.n- gclschc heerschappij, dat door 210 milliocn menschcn wordt bewoond en streken, die van Engeland onafhankelijk zijn. n.l. de In dische vorstendommen met 72 milliocn in woners. De nadruk wordt erop gelegd, dat een uni forme Indische grondwet, zonder deze vor stendommen erbij te betrekken, niet denk baar is, maar dat het aan den anderen kant, op grond van de verdragen, die Enge land met deze vorsten heeft gesloten, niet mogelijk is om, tegen den wil der Indisch0 vorsten in. met hervormingen voor den dag te komen. Birma is naar het oordeel der commissie eveneens een afzonderlijk «raag- stuk. dat eventueel door bestuurlijke ^hei- ding moet worden opgelost. Weinig gunstig worden de ervaringen genoemd, opgedaan bij de scheiding der be- fi'uurstakcn in zoodanige, die door do pro vinciale pnrlementcn worden gecontroleerd en zoodanige, die rechtstreeks door de En gelsche ambtenaren, zonder verantwoorde lijkheid tegenover een parlementaire in stantie, worden vervuld. Eveneens wijst liet rapport erop, dat een vooruitgang, wat de politieke homogeniteit der bevolking betreft, alleen kan orden bereikt, wanneer het kastenstelsel door de voortschrijdende industrialiseering van In die een minder uitgesproken karakter gaal dragen, liet pariaschap wordt verzacht en de Indische vrouw in 't cultureel? en sociale leven van het land in toenemende mate de haar toekomende plaats zal Inne men. De commissie verzuimt ook niet te laten uitkomen, dut zoo n groot deel der bevol king noch schrijven, noch lezen kan, terwijl de economische positie der arbeiders cn boeren'zeer ongunstig is. daar hun gemid delde inkomen ongeveer het twaalfde be draagt van dat der arbeiders en boeren in Engeland. Ook is de commissie van gevoelen, dat Engelsche ofticieron nog lang gehandhaafd zullen moeten worden om liet bevel te voeren in het Indische leger, daar de Indi I sche stammen, die-geschikt soldaten-,ma teriaal" leveren, zonder Engelsch toezicht een gevaar voor de overige bevolking van hei lam' /.ouden vormen. De Lor. nsche bladen stellen bijna zon der uitzondering vast, dat de arbeid der commissie buitengewoon degelijk is ge weest cn dat de moreele beteekenis van haai hervormingsvoorstellen, die op 24 Juüi openbaaillen worden gemaakt, zeer Kroot zal zijn, daar de commissie eenstem mig haar conclusies heeft opgesteld. Overigens mag men zich geen illusies vormen over een gunstige ontvangst van 't rapport-Simon door de Indische nationalis ten, Dit verslag wordt in de Indische pers nu reeds als een beleediging van Indic voor- j gesteld en één der bladen maakt zelfs de opmerking, dat het rapport nog veel erger is dan de tegenstanders ervan al bij voor- 1 haat hadden gevreesd. De berichten luiden momenteel vrij gunstig 00K IN ENGELAND EEN VROUWEN- MOORDENAAR? Geheimzinnige misdader.. ^righton. 9 Juni. (V.D.) Zondagmor gen vroeg haeft men hier ter plaatse, in ee'T laan. hot lijk gevonden van een door messteken om het leven gebrachte vrouw. Oh is in de laatste weken reeds h?t derde geheimzinnige geval van dien aard. Fhans betreft het mrs. Beatrice Pren- (icr?ast. een 56-jarige vrouw, die, naar het 6chijni, met een pennemes drie doodelijke 6(oken in de borstkas heeft ontvangen. O'.i cle ander? mysteries zijn betrokken mn?. Garric Whitehouse. een vrouw, die toen te C-hëadlc (Cheshire) met bloote voe ten aan den kant van den weg dood heeft «neet rollen. waarbij gebleken is, dat men ar cocaine had toegediend en mies Ag- Eessan. pen 21-jarig meisje, welks lijk önderdag te Epsorn in een sloot was ge- yonden. Londen. 10 Juni. (H. N.) Volgens be richten uit Gibraltar loopen daar hardnek kige geruchten, dat binnenkort een flotilje torpedojagers en een regiment infanterie vandaar naar Indië gezonden zullen wor den. Dc Engelsche overheid verklaart ech ter. dat deze geruchten onjuist zijn en Za terdag slechts een flotilje naar Malta zal vertrekken. Overigens luiden de berichten uit Britsch-Indic vrij gunstig. Dc toestand bij Pesjawar ontwikkelt zich ten gunste van do Britsch-Indische regee ring en de Afridi's schijnen in volle aftocht te zijn. Dc stad Pesjawar zelf gelijkt op een groot legerkamp en is vol artillerie en vliegtuigen. De tegenstand der Afridi's was echter moeilijk te breken.. Dc vliegtuigeska; dors hebben niet minder dan 1000 bommen geworpen en de gevechten hebben niet min der dan -4 dagen geduurd. De Europecsche vrouwen en kinderen waren tijdig in vei ligheid gebracht Op een weg in de buuit van Pesjawar is een Engelsche palrouille van vier man gesneuveld. De lijken zijn ge vonden. Met juiste aantal dooden cn gewon den is nog niet bekend. In een stad dicht bij Lahore is tijdens een vergadering een bom ontploft, waardoor echter niemand gewond werd. Volgens een bericht uit Bombay zijn de gearresteerde leden van den oorlogsraad van het Indische congres tot gevangenis- en tuchthuisstraffen van tot G maanden toe veroordeeld. Toen Üe veroordeelden wer den weggevoerd, bracht een groote menig te hun een geestdriftige ovatie. De Engel sche. onderofficier, door wiens onvoorzich- tg omgaan met zijn geweer op 31 Mei te Pesjawar 2 kinderen gedood werden, ter wijl de moeder ernstig werd gewond, wat tot gevolg had. dat het tot nieuwe opstootjes kwam, waarbij weer nieuwe slachtoffers vielen, is tot IS maanden gevangenisstraf veroordeeld. liet eerste gedeelte vanAhct rapport der comniissic-Simon is thans in het licht ver schenen. De commissie behandelt in dit deel, dat 409 bladzijden omvat, de toe standen in de verschillende provincies eti de verschillende bestuursvraagstukken. De commissie wijst er op. dat de oorzaak van verschillende wantoestanden bij de Indische bevolking iclf ligt. docii dal het peil der ontwikkeling van de inlandschc bevolking nog veel verbeterd zal moeten worden, wil hierin verandering komen cn in ieder geval zal hot proces slechts zooi" langzaam in zijn werk gaan. Bij het groote aantal analfabe ten in Indic moet dc beteekenis van leiders als Gandhi, die een zeer sterken indruk op het volk maken, niet worden onderschat, evenmin als dc beteekenis van het ver spreiden van geruchten onder dc bevolking cn het zou volslagen verkeerd zijn, deze be teekenis uit het oog te verliezen, daar uit deze toestanden alle mogelijke gevolgen verwacht kunnen worden. Het tweede ge deelte van het rapport, waarin de aanbeve lingen en de adviezen der commissie op genomen worden, zal eerst later verschij nen. Intusschen wordt de verschijning van het eerste deel van het rapport door de Engelsche bladen reeds met groote instem ming begroet. Hoe hot opgevat wordt. Londen, 10 Juni. (V.D.) Het rapport van de commissi e-Simon wordt door de Indi sche nationalistische bladen van de hand gewezen, terwijl het ip de liberale pers hier en daar instemming vindt. In de kringen der Indische vorsten ontmoet het rapport aahaesie. inzonderheid daar waar men het eens is over de noodzakelijkheid van de staatkundige onafhankelijkheid der vor stenstaten. De „India Daily Mail" constateert, dal het rapport doet denken aan oen slecht ge kookte rijstpudding met een sterken smaak naar radicalisme. De eveneens nationalis tisch georiënteerde ..Bombay Chronicle" zegt, dat de commissi e-Simon Indië belee- digt. Het rapport is erger uitgevallen, dan Ie critick vervvaohtte. Door de Engelsche bladen wordt het rapport in het algemeen met instemming begroet. De ..Times of In dia" zegt. dal de wijze van indeeling van het rapport een zeer goed toeken wordt genoemd, terwijl de „Calcutta Statesman" betoogt, dat het rapport geenszins de op vatting wettigt, dat door de samenstellers do vorleening van den Dominion-stclus als een ppctische mogelijkheid als doel wordt gesteld. TEL. 852 LANGESTRAAT 43 Gevestigd 1885. UueoExra. SOJiu^taa Persstemmen DEMONSTRATIES OP MALTA. „Weg met Italië". La Valletta, 9 Juni. (V.D.) Na de Pinkster-godsdienstoefening in de kathe draal is het in de stad zeer rumoerig ge weest D? menigte riep: „Leve Strickland, weg metItalië". Bereden politie voerde eenige charges uit. In verschillende stade- dcelcn zijn de winkels gesloten. Eenige ar restaties zijn verricht. Moskou, 10 Juni. (V.D.) Hel bestijgen van den Roen.eenschen troon door Prins Carol heeft te Moskou groote belangstel ling cn ongunstig commentaar verwekt. De belangstelling is te verklaren uit het f?it van de gemeenschappelijke grens van Rusland met Roemenie cn het nog niet opgelost zijn van het geschil inzake Bes- sa ra bi D o Pmvda levert een onvriendelijk commentaar. Het blad ziet in het bestijgen van den troon door Carol een actie van F ra nsche zijde Roemenië is. volgens hst blad. de vazal van het interna'ionale im perialisme. dat een fnscistis.ch leger noodig heeft tegen de Sovjet Unie. Ilaliaanscho persstemmen. Rome, 10 Juni. (V. D.) Dc Italiaansche pers breng? steeds duidelijker hare genoeg doening tot uiting over den terugkeer van Carol naar Roemenie en de nederlaag van Uralianoe. Zoo cchnjft de „Teverec „Wij hopen, dat het uitroepen van Carol tot koning een rea listischer orienteering der Roemeenschc builcnlandsche politiek tengevolge zal heb ben. De ..Messagero" 'egt tr den nadruk op, dat.men in Italië de ge-bc rienlssen in Roe menië met sympathie volgt. Roemenië zal thans ;ang* een normalen weg lot moreele eenheid teruggebracht worden. Do Tribuna' verklaart: Wij kunnen de dóór eenige buironlandsche bladen geopper de bezwaren tegen de wettige troonsbestij ging van Carol van Roemenië niet begrij pen. Deze zouden gerechtvaardigd zijn, vanneer zijn terugkeer een stabiolen toe- .-tand gewelddadig omver had geworpen. [.-» werkelijkheid echter is dc tijd van het regentschap buitengewoon abnormaal ge neest. De verbanning vsn Carol beeft sa mengehangen met de op Bratianu uitge oefende Fransche invloeden. Ook dit :s ab normaal geweest. Een oude veete. Volgens een bericht uil Boekarest aan dc Information hoeft vorst Barboe Stirbey zich naar bet buitenland begeven en Roemenië voor goed verlaten. Hij heeft voorbereidin gen getroffen om ai zijn bezittingen in Roe menië te laten verkoopen. De vorst heeft vroeger ernstige onaangenaamheden met Jen tegenvvoordigen koning gehad en het moet in 1925, voordat prins Caiol afstand .an zijn rechten op den troon deed, tot een .rnstige botsing tusschen beiden zijn geko men. Naar beweerd wordt, moeten bij die gelegenheid de vorst cn de tegenwoordige koning zelfs handgemeen zijn geworden. TALRIJKE AUÏO-ONGEVALLEN NABIJ TERLIJN. B erl ij n, 10 Juni. (H.N.) Tijdens de Pink sterdagen hebben er in de omgaving van Berlijn talrijke auto-ongelukken plaats ge had, waarbij, voor zoovar op het oogenblik bekend, vier personen het leven hebben ver loren, terwijl er talrijke gewonden zijn. Incassokosten, tijdverlies en moeite vermijdendoor ons te machtigenuw abonne mentsgelden automatisch cn zonder kosten van uw giro rekening af te schrijven. U behoeft daartoe slechts een machtigingsformulier in te vullendal wij u met genoe gen zenden. Het spreekt vanzelf, dat de machtiging vervalt bij de op zeggingvan hel abonnement. Mogen wij u zulk een formu lier zenden? Ook ons maakt u liet daar- m ec gem akkelijker Vriendelijk dank! Adm. Amersf. Dagblad II.Bill Te Heidelberg overleden Berlijn, 10 Juni. (H. N.) Prof. Adolf von Harnack is vanavond om G uur in den ouderdom van 79 jaar te Heidelberg over leden. Hij had zich naar Heidelberg bege ren, om de algemeeno vergadering van het Kaiser Wilhelm genootschap tot bevorde ring van dc wetenschappen, waarvan hij een der stichters was, bij te wonen. Op reis vatte hij kou cn zijn toestand werd zooda nig, dat hij in de universiteitskliniek werd opgenomen. Reeds aanstonds maakte men zich wegens den hoogon leeftijd van den patiënt bezorgd, doch aanvankelijk scheen een verbetering in te treden, wat echter slechts schijnbaar is geweest. Von Harnack. die uit een oude familie van Luthersche theologen stamt, werd 7 Mei 1851 te Dorpat geboren, waar zijn va der, Theodosius von Harnack, professor in ne theologie was. De zoon studeerde van 1S69 tot '72 in de theologie aan de univer siteit van Dorpat, vestigde zich in 1374 te Li-ipzig ais privaat-docent in dc kerkge schiedenis. In 187G werd hij buitengewoon pi ofessor aan de universiteit to Leipzig, in 1879 gewoon professor aan de universiteit ie Giesen, vanwaar hij m 1886 naar de uni versiteit van Marburg werd beroepen. La- i r werd hij naar Berlijn beroepen, waar hij in 1905 directeur-generaal van de koninklijke bibliotheken werd. Ondci zijn leiding werd le koninklijke bibliotheek tc Berlijn aan merkelijk uitgebreid. Het hoofdwerk van von Harnack is zijn Lchibuch der Dogmen- gpschichte, waarvan in 1886 de eerste druk verscheen. Tevoren had hij reeds vcrschil- 'endo werken gepubliceerd, o'.a. over de ge schiedenis van hel Gnosticisme, over den Ibd van den heiligen Ignatius cn zijn werk Das Mönchlum, dat verschillende uitgaven bi-leefde. Met von Gebbardt cn Zahn gaf hij ic „Patrum aposlolicorum opera" uit en verder met Gebhardt de „Texto und Untersv cliungen zur Geschichte der altchristlichen Litterator. Zooals reeds gemeld, was hij me- ue-opihchter van het Kaiser Wilholmgenoot- s-hap. Von Harnack was gehuwd met dc dochter van prof. Thiersch, een kleindoch ter van den beroemden scheikundige Liebig. Het stoffelijk overschot zal naar Berlijn worden overgebracht om daar te warden verasclit. VERGOEDINGEN AAN DUITSCHE REEDERS. Een bedrag van 71>i millioen teege*4nd. Hamburg, 10 Juni. (II. N.) Volgens een bericht uit Washington heefU scheids rechter Krmick beslist, dat aan 23 Duitsche reeders 74X millioen zal worden vergoed, voor de tijdens den wereldoorlog in beslag genomen Duitsche schepen. Hij heeft tevens besli-.t, dat met dc be taling in termijnen zoo spoedig mogelijk een aanvang zal worden genomen De uit spraak is definitief. Men verwachï, dat de eerste uitkccring een bedrag van 18 mil lioen zal zijn. De HamburgAmerika lijn cn dc Hans.- nullen hiervan het meest pro fiteered Dc som wordt toegekend voor dc 94 in beslag genomen schepen. Het thans toegekende bedrae is 31 millioen hoogcr. dan dat dc indertijd door president Wilson ingestelde commissie had vastgesteld MUNITIE GEVONDEN OP LEN SOCIALISTISCH REDACTIEBUREAU. We en en, 7 Juni. (V.D.) In verband met een aanklacht wegens beleediging heeft het politiecommissariaat van Weenen-Neustadt in opdracht van de justitie een huiszoeking verricht in de redactieburcaux van het srv ciaal-democralisch dagblad GleichheiL Tn de schrijftafel van den verantwoordelijken redacteur Johann Herz trof men 300 stuks infanteriepatronen aan en 4000 revolver patronen, die alle in beslag zijn genomen. Deze zaak wordt nader onderzocht. EEN POGING TOT ZELFMOORD. Uii vrees voor oen terechtstelling. Warschau, 10 Juni. (H.N.) In den trein van Warschau naar Moskou trachtte, toen de trein het station Biala Podlaska naderde, een man uit het venster te sprin gen, waarin hij door den conducteur, vol gens andere berichten door ?en geheimen Russi6chen agent, verhinderd werd. Nadat deze poging lot zelfmoord verhinderd was, bracht de man zich met een me6 in den buik een aantal verwondingen toe. ->vlat hij naar het ziekenhuis van Biala Podlas- ka overgebraoht moest worden. Hier ver klaarde hij Michael Naumoff te heeten en tot d? Russische handelsvertegenwoordi- ging te Parijs te behooren. Voor eanigen tijd had hij uit Moskou hevel ontvangen naar Moskou te komen om zich te verant woorden. aan welk bevel hij aanvankelijk niet had voldaan, dooh twee leden van de Gepeoe hadd?n hem overreed tooh te gaan. Hoe dichter hij echter aan de grens na derde, des te rneer was hij bevreesd gewor den, dat hij terstond na het passeeren van de gr?ns terechtgesteld zou worden, zoodat hij. teneinde raad, de poging tot zelfmoord had gedaan. Hij verzocht verlof om in Po len te mogen blijven, of anders naar Parijs terug te mogen keeren. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 7G4.3 te Ziirich. Laagste barometerstand: 735.9 tc Seydisfjord. Verwachting: Meest matige Z W. tot W. wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, wei nig verandering in tempera tuur. LANGESTRAAT 49-51. - Tal. 109 Wollen Mousseiines, Fantasie- Stofjes, Toile dc Soie Japonnais voor Zomerblouses en Japonnen Zijn de geestvermogens van den l lyuaj.-/3g jspop Londen, 7 Juni (V.D.) Uit Lisscbon wordt omtrent den zeeman Franz Piechows- ki. die den moord op den Duilschen gezant Von Baligand heeft gepleegd, gemeld, dat drie weken geleden tegen den dader, die uit Spanje komend le Lissabon was aange komen, een arrestatiebevel was uitgevaar digd wegens pasvorvalsching. Hij ontkent echter de betreffende persoon tc zijn en zegt ook niet tot de communistische partij tc be hooren. In zijn zakken werden evenwel tele grammen uit Madrid en Rio dc Janeiro aan Moskou gevonden, die op communistische oriënteering wezen De politie heeft voorts verklaard, dat de aanslag op Von Baligand een persoonlijke wraakneming schijnt tc zijn. Dc diplomaten van Engeland, Vereenig- de Staten cn Duitschland zijn verantwoor delijk voor de vervolging van den rnan en hij had derhalve besloten zich op hen te wreken. Daar men aanneemt, dat Piechows- ki niet geheel toerekenbaar is, zal een on derzoek naar zijn geestvermogens worden ingesteld. Berlijn, 9 Juni. (V. D.). De Portugec- sche gezant Da Costa Cnbrnl heeft aan het ministerie van buitenlandsche zaken mede gedeeld. dat de Portugeeschc regeering be sloten heeft den overleden Duitschen ge zant von lialigrand de eerbewijzen overeen komstig zijn rang tc brengen. Alle te Lissabon in garnizoen verblijven de troepen van land- en zeemacht zullen aan de rouwparadc deelnemen, terwijl even eens aanwezig zullen zijn de regecringen, de leden van het corps diplomatique cn dc bezetting van het Duitsche eskader. De rouwparade vindt heden plaats in aanwe zigheid van den president der republiek. Dc lijkstoet zal zich van het Duitsche gezant schap naar de Duitsche begraafplaats be geven. Donderdag zal onder deelneming van dc regeering cn het corps diplomatique een mis worden gecelebreerd in de Duitsche Kerk, waarna de lijkkist op den Duitschen krui ser Kónigsberg zal worden overgebracht. Mevrouw von Baligrand vertrekt Woensdag uit Lissabon. De moordenanr zal voor een krijgsraad terecht staan. Ter gelegenheid van den rouwdag zijn alle officieele feestelijkheden welke in ver band met het bezoek van het Duitsche es kader zouden plaats hebben, afgelast. Kr zal slechts een noenmaal in inticmen kring plaats hebben ter eerc van den Duit schen admiraal ten paleize van den presi dent der republiek. COMMUNISTISCHE RELLETJES TE BAZEL. I Tweehonderd perssonen aango- houden. Bazel, 8 Juni. Bij gelegenheid van het Joodsch communistisch congres hadden hier gisteravond betoogingen plaats. De commu nisten wierpen de ruiten der tramwagens in; een vrouw werd gewond. Later had een manifestatie plaats in de hal van het jaar beursgebouw. Er zijn 200 personen gearre steerd, maar de meesten werden vannacht weder in vrijheid gesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1