DE EEMLANDER Vrijdag 13 Juni 1930 Uitgave: VALKH0FF& Co. Bureau: Arniiemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 291 Buitenlandsch Overzicht Simon's rapport ten zeerste geprezen WILLEM GROENHUIZEN Gouden- en Zilverenwerken, GASFORNUIZEN De regeering-Jaspar handhaaft zich Koning Carol staat een interview toe Fa. L. J. Luycx en Zn. SHANTUNG De rampspoedige scheepsbotsing ABONNEMENTSPRIJS per maancko v00r Amersfoort f 2.10. per miaad 0.75. per 1 week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f Ö.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-% Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC JU PRIJS DER ADVERTENTIES van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadighdds-advertentiën voorde helft van den prijs, Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elkt regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,—Bewijsnummer atw f 0.04 Zullen de Aziatische staton een Volkenbond stichten? Deze zou gericht zijn tegen dc Euro- peesche koloniale mogendheden. Volgens de Ach nam. een in Egypte ver schijnend blad, is het denkbeeld, om een Aziatischen Volkenbond te stichten, thans jn een nieuw stadium getreden. Over dit vraagstuk zijn reeds twee jaar gel-aden door Turkije onderhandelingen gevoerd met Pev- zie en Afghanistan, waar toentertijd Aman -Öellali nog l egeerde. De besprekingen li-apen echter op een mislukking uit. doordat Europcesohe mo gendheden tussclicnbeide kwamen, nan ier vriendschap Turkije veel gelegen "was ii omdat gezegd werd. dat da, bemoeiingen -van Angora eigenlijk paats "vonden op aan stichting van de bolsjewisten. Als uitvloeisel van de. olgemeene. ver- herping van den toestand in Azië worden lia'.is wear nieuwe stappen ondernomen om rjo- gedachte tot werkelijkheid te doen wor- i ii en het merkwaardige is. dat op het ogenblik verscheidene regeeringen legclij- u-lijd ui dezo richting pogingen in liet jverk stellen. Bovengenoemd Egyptisch blad weet zelfs il t* berichten, dut de Chineesche natio- ialf regeering1, Afghanistan cn Per zie reeds ot overeenstemming zijn gekomen. Ook tuurt men het volgens de Aclirani erop i.oii nog andere Aziatische regceringen bij Ie-slichting van den nieuwen Volkenbond I betrekken. Zelfs wordt hei geenszins uit sloten geacht, dat ook Japan zich bij de Kiibinatie aansluit. Tegen liet cindo van f>! jaai\ zoo wordt verder gezegd, zal men n volkomen duidelijk bzeld van den loe- ind kunnen krijgen. |Vorontwoordelijk voor dit bericht is na il ijk alleen de Ach ram. die overigens be- ikt over een uitgebreiden en goed wer- ntl^n berichtendienst. D;» Jeruzalemsche spondent der Kdlnische Zeitung maakt ter ile opmerking, dat men niet over liet, pfil mag zien. dat genoemd blad van asche zijde is gesticht en. naar algemeen jrdt gezegd, Fraiische inzichten phegt te jpagëoron. |nd?r'lusschcn blijft liet een feit, dat lis dc onderhandelingen.plaats vonden Vh n Turkije. Perzie en Afghanistan. liet i inzak, eon Aziatischen Volkenbond lel- we>r is opgedoken. Degenen, die daar- opkwanicn, hebben* steeds openlijk te en gegeven, dat hunnensahepping voor ?eost zweefde, die den strijd der Aziati- volkcren tegen de Europeesohe kolo- iMmogcndheden diende te organiseer en. Aziatischen bond hoeft men dus *e doen met een poging om gelijk het 1 *3 bij de G-aneefsche instelling den Édvrcdo te v?rzekeren, maar is er al- pprake van een strijdmiddel, ondkn heeft men steeds la ion uitko- dat de Aziatische Vokcnbond is ge- als oen tegenwicht met betrekking |ii Goneefsohen bond, die zich ontwik- i?eft tot een organisatie, welke naar rclee] der Aziaten alleen nog maar Jialisusöha belangen dient. [méér ondanks de vele tegenstcllin de Aziatische volkeren verdeeld dc gedachte aan een nieuwen Vol- irf telkens weer opduikt, da'.i is dit bet uitvloeisel eener gemecnschnp- tegenstelling tot de Europcesche ko- I mogendheden, die juist nu door de pjiisscn in China, Indië, de Arahi- iden en Palestina den volken van "t heer meer bewust wordt. Groote waardeering in de Amerikaansche pers Niewe rassenconflicten in Britsch-Indië Nc w-Vork, 11 Juni. De Amerikaansche publicisten zijn zeer getroffen door den Britschen rechtvaardigheidszin, die tot uiting komt in het eerste rapport der com missie van Simon. De New-York Times zegt. dat bizonder tref fend is dc duidelijke poging der commis sie om werkelijk bet. karakter en de aspi raties der inheemsehc bevolking te begrij pen. Als de onafhonkelijkheidspartij deze tactvolle poging, om het politieke \raag- stuk waarlijk te begrijpen, slecht ontvangt, zal zij blijk geven den raad van oprechte trouwe vrienden te negeeren. De Herald-Tribune noemt liet rnppoit bijna angstvallig gematigd cn de Ncw-York World zegt. dat. daar in liet eerste rapport intelligentie, billijkheid on werkelijkheids besef zijn belichaamd, het tweede met. .de grootste belangstelling w'ordt afgewacht. Calcutta, 11 Juni. In verband met een conflict tiiêschen Mohammedanen en Hin does in het dorp Panchln. op -iO K.M van Calcutta, hoeft gisteren het hoofd van de politie twee revolverschoten gelost op een Mobammedaansclie menigte, die op het puilt stond de politie te steenigen. Een Mo hammedaan werd gedood. Zes personen werden aangehouden, o.a. een Mohamme daan. die beschuldigd werd een politie agent met een mes gestoken te hebben. Dacca. 11 Juni. Men meldt uit Nayab- purl: Tengevolge van een brand in een ïioutdepót, dat liet eigendom was van oen Hindoe, zijn gevechten ontslaan tussclicn Hindoes en Mohammedanen, waarbij mes sen en steenen als wapens dienden. Er zijn enkele personen gewond. LANGESTRAAT 43. Het juiste adres voor Uw TEL. 852. JUiMOMsm. QOJfezJOO Verwerping eener reeks fiscale amendementen |t 15.000 mark er vandoor. Kaslooper tc Leipzig overvallen. !*>-. 11 Juni. Een kaslooper alhier 1-- '- ui de rijksbank naar zijn firma l!'r' ii beroofd. Nabij het stadhuis Jv,«e mannen hem aan, die op hem 1 ';n heui ziju actetasch ontrukten, 110.000 Mark was geborgen. Dc die- F" daarop per auto weg. Onmiddel- Iftkn zij jn cen au^0 nagezet. De ver- b !xi,-ri verscheiden schoten op hun rr-v daardoor een arbeider werd ge- slotte zagen dc bandieten echter *5 te ontkomen. fch-russisch grensincident. 5chau. 12 Juni. (V. li.) Lit lvoidt gemeld, dat 111 het grensdis- l|ejka aan tie grens cen schietpartij tusschen de Poolschc en de Rus I hteiL Hierbij ril Rus- l^mandanl Tsjeröakof gedood, tcr- T1" soldaat van het ronde leger gc- V* rd. 0E OCEAANVI.UCHT VAN KINGsrORD smith. Het verlrek weer uitgesteld, 11 Tuni. Daar de wcersomstnn- F steeds ongunstig zijn. zal de F Uc)it ook morgen nog niet ondnr- l^'dcn. Kingsford Smith hoopt 1 dai dc weersomstandigheden vol- |.f*ü"cn verbeteren om hem toe te '?tn het einde der week Ic vertrek- Opstandige stammen bombardeerd. ge- Pes ja war, 11 .Tuhi. Dc toestand in het gebied der Mohniands aan de N.W. grens is onveranderd. Den geheelcn dag is hier het geluid van een luchtbombardement waalgenomen en men gelooft, dat de stam men zware verliezen geleden hebben. Groote belangstolling in Engeland. Londen, 11 Juni De openbare meaning blijft zich zóó levendig met het rapport van de commissie-Simon over Britach-indie be zighouden. als nog maar zelden inc-t een. of ficieel blauwboek liet geval was. De bladen geven lange uittreksels uit liet verslag en er is ook uit liet publick zooveel vraag naar het blauwboek, dat dit het meest gevraagde werk in den boekhandel is geworden. Het groote publiek, dat over het alge meen weinig belang stelt in de Briisch-In- dischc vraagstukken, is er door dc lange uitreksels in dc bladen opmerkzaam op ge maakt. Onj het publiek ter wille te zijn. wordt liet blauwboek, dat 400 bladz. tekst geeft cn tal van kaarten beval, voer slechts .'J shilling in den handel gebracht. Hij betuigt zijn sympathie voor de minderheden Frankrijks pers gispt Russische uitlatingen Brussel, 11 Juni Dc Kamer lieeti van daag, de fiscale wetten in tovcp.de lezing be sproken. Nu de aanneming vin verschillen de artikelen verklaarde Mar.-pjct. ciat hij zijn amendementen niet heeft ingediend uit vijandschap tegen dc regecring en dat hij ze handhaafde. Minister Jaspar verzocht da Ivamcr de amendementen van. Marquct te verwerpen om redenen van techniek cn van lioogei'c politiek. De minister van financiën Houtart zcide, dat dc regeering alle Qnicndcrneriten aanvaardt, die den last op de klc-inc vermo gens kunnen verlichten, maar dat zij geen verhooging kan aanvaarden van dc rechten op de groote erfenissen, die ecu paniek in liet land zouden verwekken. De ïegeeriiig heeft haar program ingediend als een re- gecringsdaad. Brussel. 11 Juni De Kamer lieeft gelijk gemeld met 9S tegen 7G stemmen en 3 ont houdingen den tekst van de regcering aan- enomen betreffende dc successierechten, waardoor dc nmendcmeh:mi v. u Marquei. •togen welke .regering dj^kwespo van ver trouwen had gesteld, vorworpen zijn. DE MAATREGELEN TEGEN DE NATION A AL-SOCIALISTEN. Een protestvergadering te München verboden. München, 11 Juni. (V.D.) De nationaal- socialisten hadden het voornemen a.s. Zon dag in het Circusgebouw te München een groote protestvergadering te houden tegen het verbod van opmarschcn in uniform. In deze bijeenkomst zouden o.a. Adolf Hitier en de Thüringóohc minister van binncn- land9Che zhken dr. Frick het woord voe ren. Het politic-commissariaat te München heeft deze vergadering verboden cn de. daarop heirekking hebbendé aanplakbil jetten in beslag genomen. EEN MESSENSTEKER TE KONINGSBERGEN Tweetal slachtoffers. K on i n gsb o r g e n, 11 Juni. (V.D.) De taatsto dagen maakt een man. wiens op treden sterk doet denken aan dat van den Dusseldorfschen messteker, do omstrekon van Koningsbergen onveilig. Een 25-jarige landbouweisknecht werd door hem ract een mes ln de borst gestoken cn op vrijwel de zelfde plek 6iieed hij een 30-jarigo gehuw de vrouw een slagader door. Do beide slachtoffers hebben veel bloed verloren, dnch zij zijn thans herstellende. Het is lot dusverre nog niet gelukt den dader op tc sporen. DE R 100 NAAR CANADA. Vertrek opnieuw uitgesteld. Londen, 12 Juni. (II. N.) Dc reis van hef luchtschip R 100 naar Canada is op nieuw uitgesteld. Naar gemeld wordt, heb ben beide rcgceringen besloten do reis eerst tc doen plaats hebben na afloop van dc par lementsverkiezingen in Canada, dus in do laatste dagen van Juli. grandts bezoek aan polen. Besprekingen met Pilsoedski eu ZaleskL Warschau, 12. Juni. (V. D.< Officieus wordt medegedeeld, dat hot onderhoud tus- schen den Itaiiaansch.cn minister van bui- tenlandsche zaken Grandi cn dén Poolschen maarschalk Pilsoedski op diens landgoed ruim 2 uur geduurd heeft en betrekking bad op de politieke vraagstukken, waarbij beide landen betrokken zijn. Het onderhoud d:ocg naar wordt medegedeeld een hartelijk karakter. Ook met den Poolschen minister van bui- lenlandschc zaken Zaleski heeft Grandi ecu aantal actueele politieke vraagstukken be sproken. waarbij vastgesteld werd. dat lus- schen de beide staten geen mecningsver- scliillen bestaan cn dat de economische be- irekkingen tussclicn beide landen groote mogelijkheden voor dc toekomst bieden. Door nauwe samen wei king kouden beide regeeringen belangrijk bijdragen tot de be vestiging van den vrede in Europa. Gisteravond is Grandi haar Krakou ver trokken. trein door een cycloon omver geworpen. Londen, 12 Juni. (V. D.) In den afge- loopen nacht is een trein van Ahmedabacl naar Ilimatnagar dooi* een cycloon gegre pen. Acht personenwagens en twee goede renwagens werden door de kracht van den stprm uit de rails gelicht en omver gewor pen. Eén persoon werd gedood en twintig passagiers werden gewond. Dit is dc tweede maal in een maand tij(ls, dat in dit gebied cen dergelijk ongeval plaats vindt. Boekarest, 11 Juni. (V. D.) Heden middag heeft koning Carol de vertegen woordigers der buitenlandsche pers ontvan gen. Na ocnige begroetingswoorden richtte de koning tot hen het verzoek ora van nu af aan naar een nauwer contact met Roemenie te streven, opdat het publiek naar waar heid over het land zal worden ingelicht. Op de vraag, aan wien hij zijn terugkeer te danken heeft, verklaarde de koning, dat hij zelf liet tijdstip van den terugkeer had vastgesteld; hij moest echter zijn broeder Nicolnas danken voor de samenwerking. Omtrent de verhouding van Roeineniö tot de andere staten verklaarde Carol, dat tus- schen Roemenië en Zuid-Slavië vriend schappelijke betrekkingen bestaan, welke nog versterkt worden, doordat tussclicn beider koninklijke familiën verwantschap beslaat. Italië en Roemenië zijn boide vol ken van Romaanschc afstamming, door wier aderen hetzelfde bloed stroomt cn die hetzelfde temperament hebben. Met Hongarije wil de koning betrekkin gen van goede nabuurschap handhaven, aangezien beide landen groote landbouwbe langen gemeen hebben. Mol betrekking tot Frankrijk verklaarde de koning, dat hij dit land ten zeerste dankbaar is voor het feit, dat het hem gc- ruimen tijd gastvrijheid heeft, verleend. Op de vraag, welke zijn houding tot de Rocmeensche minderheden is, antwoordde de koning, dat Jiij voor deze minderheden de grootste sympathie heeft. Zij zullen bij hem steeds steun vinden cn altijd als Roe menen behandeld worden. P a r ij s, 11 J .uii i. Dc Temps schrijft over de gebeurtenissen in Roemenië, dat Frank- ijk. dat noch direct, noch indirect in de Roemeenschc crisis in ceing opzicht lus- sclien beide gekomen is. alleen bedacht is op het behoud van den v rede zoowel in Oost-Europa als in Midden- cn West- Europa. De stoute beweringen van de sovjets heb ben geen ander doel dan dc aandacht uf te leidon van het. ware doel van Rusland ten aanzien van Polen en Roemenië. Enkel de onwetende cn door revolutionaire harts tochten verblinde communistische massa's kunnen zich daaromtrent nog vergissen. WEERBERICHT. Hoogste' barometerstand: 76S.S te La Coruna. Laagste barometerstand: 753.1 te Ingö. Verwachting: Zwakke wind meest uit N. richtingen, gedeeltelijk be wolkt, droog weer behoudens •kans op onweer, iets warnier. ZELFMOORDPOGING VAN EEN GEVANGENE. Berlijn. 12 J u ri i. (II. N.) Do Berlijn- scho koopman Willy Yatcr, die m den afgc- loopen winter wegens herhaalde oplichtin gen tot cen langdurige gevangenisstraf w as veroordeeld, heeft gisteren, toen hij zijn straf zou ondergaan, getracht zelfmoord te plegen door een 6nel werkend vergif in te nemen. In zeer bcdenkelijken toestand is hij naar het ziekenhuis van Moabit overge bracht. DE ZUIGELINGENSTERFTE TE LUBECK. Dr. Altstoedt neemt voorloopig ontslag. Lübcck, 11 Juni. Aan den leider van den geneeskundigen dienst te Lübcck. !,Oberme- dizinalrat" Ir. Altslacdt. is, naar van poli tiezijde wordt meegedeeld, thans op zijn verzoek tot uadcie aankondiging ontslag verleend. Naar de voorzittel van den ge neeskundigen dienst in verband hiermede mededeelt, heeft dr. Altstaedt zijn verzoek om ontslag ingediend omdat er z.i. bij de mceningsverschillen omtrent de toepassing van het Calmette- procédé gevaar bestond, dat de kwestie van zijn schorsing politie ke gevolgen na zich zou slcepen. Hij zal overigens te Lübeck blijven cn zich voor alle besprekingen, die ter nadere opheldering van deze kwestie noodig zijn, beschikbaar stelllen. DE BURGEROORLOG IN CHINA. Herstelt Nanking zich? Sjanghai, 11 Tuni. Na den hevigen strijd van einde Mei, waarbij de nationalis ten 20 000 man verloren, is de toestand in Westelijk Sjanghai kalmer géwordén. Dc nationalisten reorganiseeren huil front. Volgens geloofswaardige berichten van Japansche zijdo zouden de noordelijken nog niet in Tcinanfoc zijn binnengeruk!. DE STRIJD TEGEN HET COMMUNISME IN FINLAND. Verscherping in uitzicht gesteld. B e r 1 ij n. 12 Juni. (IT. N.) Volgens cen bericht uit Ilelsingfors verlangen de bur gerlijke partijen in Finland cen scherpere bestrijding van het communisme in Fin land. Gisteren zijn talrijke deputaties van anti-communistische kringen in geheel Fin land te Ilelsingfors aangekomen om op scherpere maatregelen tegen het commu nisme aan tc dringen. Een afvaardiging van 25 personen werd door den staatspresident in audiëntie ontvangen en sprak verschil lende eisclien tot onderdrukking van het communisme uiu Do regeering heeft toege zegd, dat zij dc communistische kranten zal verbieden, indien dit noodig mocht zijn om dc openbare meening in het land gerust te siellcn. Ook zal cen wetsontwerp met scher pere bepalingen tegen het communisme worden uitgewerkt. VERKEERSGEBOD Fietsersverblinding dient vermeden, Richt dus Uw la- npen naar beneden! LANGEoTRAAT 49-51. - Tel. 190 Wollen IVlousselines, Fantasie- Stofjes, Toile de Soie Japonnais voor Zomerblouses en Japonnen Vele slachtoffers van 't verterend vuur NOODLOTTIGE BRAND. Drie brandweerlieden omgekomen. Quedlinburg, 11 Juni In den afge- loopen nacht brak op het station Kratzenstein een groote brand uit, doordat cen partij kolengruis vlam vatte. Doordat de gevel instortte, werden negen brandweermannen onder dc puinen bedol ven. Drie cr van moesten als lijken gebor gen worden, twee werden ernstig gewond. DE BRITSCHE POLITIEK IN PALESTINA. Joodsche protestbetoogiugen te Warschau. Warschau, 11 Juni. Heden hebben hier groote betoogingen plaats gehad van de joodsche bevolking tegen de door de Britsche regeering gelaste voorloopige op schorting der immigratie van Joden naar Palestina. Boston, 11 Juni Nuder v.ordt gemeld, dat het petroleum-tankschip waarmee de Fairfax in aanvaring is geweest, twee mi nuten daarna rondom in de vlammen stond en snel begon te zinken. De vlammen sloe gen over op do Fairfax, maar konden na een angstig half uur bedwongen worden. Een ooggetuige, die op liet oogonblik der aanvaring op de brug vau de Fairfax aan wezig was; vertelde, dat terstond na de aan varing hooge stralen petroleum do luclit in spoten en op het water neerkwamen. Bin nen vijf minuten sloegen de vr&uameii van het water op en de brandende petroleum kwam op een groep van 12 tot 25 passagier* van de Fairfax neer, die getracht hebben een reddingboot te bereiken. De. Fairfax was vrij 6pocdig uit de brandende omge ving, maar liet was onmogelijk om zelfs maar te denken aan een poging tot redding der opvarenden van de petroleu:c-tank- boot, die één gloeiende zuil geleek. Boston, 11 Tuni De Fairfax had vele passagiers aan boord; in totaal zijn 71 pus- sagiers, de meeste met lichte of zware branchvondeu, door het stoomschip Glou cester overgenomen en in allerijl naaf Boston gebracht, waar doctoren, ziekenwa gens enz. aan de kade gereed staaxi ter ont vangst der gewonden. Boston, 11 Juni De lijst van do dooden bij de botsing tussclicn de Fairfax en dc Pinthis staat nog niet heelemaal vast, maai men neemt aan, dat er ten minste iS zijn. DE PRINS VAN WALES TE EDINBURGH. Londen, 12 Juni. (V D.) De Prins van Males heeft lieden Edinburgh bezocht eet gelegenheid van höt tweede eeuwfeest van her Koninklijk Ziekenhuis. De kroonprins wérd buiten door een enthousiaste menigte verwelkomd, terwijl binnen tal van voor aanstaande burgers cn hoofden van don medischen en administratieven dienst aan wezig waren. De prins bezichtigde het ge bouw en grifte zijn naam in de tafel, die reeds de namen van tal van vooraanstaan de bezoekers, o.a." ook van den koning en do koningin, draagt. Daarna bracht hij een bezoek aan het rationaal oorlogsgedenk- teeken IN EEN STALEN BOL NAAR DEN BODEM DER ZEE. New-York. 12 Juni. (V.D.) De onder zoeker William Beebe. lid van de New- Yorksche zoölogische vereenigin?. heeft zich gisteren van boord van een voor Hamilton op de Bermuda-eilanden geankerd schip in een stalen bol in zee laten zakken Hij be reikte een diepte van 325 voet. De lucht- verversching geschiedde met behulp van zuurstof. Met een telefoonlijn was Beebe met het 6chip verbonden en geduregde zijn afdaling in zee voerde hij een gesprek met de bemanning.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1