T u i n artikelen DE EEMLANDER Dinsdag 24 Juni 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang Mo. 300 PRIJS EN WAARDE Buitenlan'Jscii Overzich BUITENLAND Grasmachineslijpen. EEN DUITSCH SCHIP GEZONKEN De bemanning naar Rotterdam GROOTSCHE TUNNELBOUW De Nat. Socialisten winnen fl n 9 uur 56 min Fa. L. J. Luycx en Zn. KONING CAROL GAAT BEZUINIGEN Doodvonnissen tegen Sovjet-rechters AME1SFOORTSO-I DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort 12.10. per maand 1 0.75, per (met gratis verzekering tegen ongelukken) f O.lTft. Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-» Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIE!! »-*••*■ f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer 1elke regel meer f 0.25. Llefdadlghelds-advertentlto voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer eats* f 0.04 door H. G. CANNEGIETER. De vader der Franschc revolutie licoft destijds de opmerking gemaakt, dat een zaak steeds minder waard is naarmate ze moer Kost,- Dit is inderdaad een omwente- V ïmg in dv' gedachte geweest. Wij, die met ■onzo maatschappelijke beschouwingen reeds lang weder tot de orde van den dag zijn teruggekeerd, zijn een dergelijke waar heid vergeten geraakt. Toch blijft zij ook voor ons van beteekenis. •Er is voor ons ook een oogenblik ge weest, waarop deze opmerking haar be staansrecht 'bewees. Toen in dc moeilijiksto jaren van den oorlo? gebrek aan do nood zakelijkste levensbehoeften ons vaderland bedreigde, kwam lijdelijk het natuurlijk verband tusschen prijs eii waarde weerom. Men had aan een byood toen meer dan aan oen juweel en aan een zak steenkool meer dan aan een gouden horlogeketting. Was do nood tot bfct uiterste gaan nijpen, dan had den wij loeren ervriren, tv;.f oir. ons ten opzichte van do weikelijkheid van hot loven het allerkostbaarste is. In tijd van volstrektch hongersnood zou men al zijn sieraden gaarne voor een allerbanaalste snee roggebrood inruilen. Wanneer wij eenmaal op het verband! tusschen prijs en waarde gaan lellen, treft ons dc .ongerijmdheid, dat wij do dingen het best kunnen missen, naarmate ze hel meest kosten en dat dc goedkoopste dingen het onontbeerlijkst zijn. Eigenlijk is dit een troostrijke' ervaring Voor het elementaire bestaan is niet veel geld noodig. Men kan, als het moet, van een zeer bescheiden inkomen leven. De kostbare dingen zijn overdaad. Levensver- siering, geen levensbehoefte. Als vanzelf dringt zich do vraag op, hoe deze ongerijmde verhouding ontstaat. Wal bepaalt den prijs van een artikel, 7.00 do waarde hem niet bepaalt? Hot antwoord is doodeenvoudig: dc zeldzaamheid Wanneer het goud opgeschept lag als het zand, zou men voor een paar gulden een Karrcvracht daarvan hebben. Wanneer de oesters in even grooten getale tezamen schoolden als thans do haringen, zou nie mand oesters als een delicatesse beschou wen cn wanneer de champagne als Water stroomde, zou zij geen feestdronk meer zijn. Dat het louter de zeldzaamheid is en niet de waarde, welke den prijs bepaalt, blijkt het best uit de verschillende mate, waarin men dc eetwaren in verband mot het sei zoen waardeert. Een aardappel, in het vollo seizoen uit den akker gerooid, smaakt het lekkerst en is het gezondst. Toch is deze lekkere en gezonde aardappel honderdmaal goedkooper dan de kunstmatig geteelde, welke men in het winterseizoen, in een keurig mandje verpakt, in de fijnste deli catossenwinkels ziet uitgestald. Hot is de zeldzaamheid, welke ook hier weder de kostbaarheid uitmaakt. Gebeurt het niet, dat producenten hun yvaren opzettelijk vernietigen, om den prijs in dc hoogte te voeren? Een ovcrvloedigo oogst is schadelijk voor de markt. En toch is dc overvloedige oogst, wat de hoedanig heid van de koopwaar betreft, gewoonlijk tevens dc beste oogöt. Maar de algemeen heid van het artikel drukt den prijs. Zij stelt de menigte in staat voor weinig geld het beste in de grootste hoeveelheid te koo- pen. Men zou derhalve het gezegde ook kun nen omkeeren en zeggen, dat een zaak steeds meer waard is, naarmate ze minder kost. Dit is een heuglijk verschijnsel. Het zijn de belangrijkste dingen, welke als allo- daagschhedcn onder het bereik van de massa vallen. De levensbehoeften in den strikten zin van het woord. Tc vaak zien wij de beteekenis van het aliedaagschc over het hoofd. Het ongerijmd verband tusschen prijs cn waarde bedriegt ons; wij zien liet kostbare voor het belang rijke aan. Het kostbare is echter niets dan het zeldzame en heeft het zeldzame de meeste beteekenis? Het zou noodlottig zijn, zoo dit het geval ware. Gewone kost, gewone kleerru, gewone meubelen doen ons meer dienst dan het buitengewone. Het buitengewone kunnen we missen, het gemis van het gewone zou ons leven ondragelijk maken. Gewone menschen zijn even weinig in fel als gewone gesprekken, gewone gedach ten. gewone gevoelens. Om een buitenge woon mensch te ontmoeten, reizen wij uren; om een buitengewone gedachte le hooron, betalen wij hooge entrée s; om oen buitengewoon gevoelen te smaken, brengen wij offers. Maar ook in dit opzicht bepaalt niet het belangrijke, maar uitsluitend de zeldzaamheid van het builenccwonc den prijs. Buitengewone menschen, gedachten, ge voelens "zij 11 levensversiering; gewone men schen, gedachten, gevoelens levensbehoefte. Wij moeten ons aan het stelsel van de averechische en ongerijmde waardeering der maatschappij ontworstelen, om het gc- wono en aliedaagschc, dat wij noodig heb ben als brood, te lecren op prijs stellen Goedkoope algemeenheden vormen den grondslag van het bestaan. (Xadruk verboden). Nieuwe porspectlcvcn voor Britsch lndië. Een belangrijk stuk werk heeft do com missie Simon geleverd in haar tweede rap port betreffende d-j staatkundige rcorgani satio van' Britsch lndië de- commissie heeft zich op bel standpunt geplaatst, dat moet lcomcn een constitutie op federale basis, cn cl zoo ianig dat do afzonder lijke Indische Staten, of cok statengroepen tot die constitutie kunnen toetreden, wan neer zij, dat wcnschcn. Als basis voor cc federatie zijn genomen co bestaande pro vincies, met uitzondering van Birma. De ze provincies zullen volgens het schema do grootste mate vat» zelfbestuur ont vangen. Zoo wordt voorgesteld in dc pro vincics wetgevende raden in te stellen waarin ook vrouwen zullen kunnen zitting nemen. De vrouwen krijgc-n dus niet alleen actief, doch ook passief kiesrecht. Een ge weldig experiment! liet spreekt vanzelf, dat er hoven 'Je provinciale raden een eer. traal lichaam zal komen, dat geheel Indic naar buiten vertegenwoordigt. Dit orgaan zal geheel en al op fedcratieven basis woi Jen samengesteld. Het komt de commissie niet gewcnscht voor, daarin alle volksdee- len ie doen vertegenwoordigen. Blijkbaar wil dc commissie het dus doen samenstel' cn door middel van een getrapte verkie zing door óe provinciale raden. De fedc •aio vergadering, zooals het lichaam zal heeten, zal een zittingsduur van 5 jaar hebben, en ongeveer 1 lid per millioen in woner» hebben. De positie van dc provinciale gouver neurs en van den gouverneur generaal blijft grootendccls ongewijzigd. De laatste blijft niet ailcen de vertegen woord iger van den keizer koning, maar tevens het feite 'ijkc hoofd der Britsch Indische regeering. Een belangrijke paragraaf is tevens ge wijd aan de landsverdediging. Dc commis sie gaat uit van de stei'ing, dat nog iangc jaren een Brilschc troepenmacht in Indic aanwezig zal moeten z'jn ter handhaving van de orde. Aan den ccDcn kant maakt lit feit natuurlijk het probleem van de meerdere mate van zelfstandigheid van dc centrale regccring ingewikkelder, tnaar aan den anderen kani oischt de interne veiligheid een flinke troepenmacht. De jongst? oniustcn leveren wat dal betreft een ernstige waarschuwing op. Indió her bergt tal van-iicht ontvlambare elementen, terwijl groole bevolkings-gemeenschnppcn e'.kaar alles behalve vriendelijk gezind zijn, Wij wcnschcn, aldus vervolgt het rapport der commissie, de volia mogelijkheid voor zelfregering le scheppsii, doch wanneer zulks niet lukt, moet een andere cverheid ongehinderd kunnen regcercn. De eenige practische manier om de minderheden en de zwakkere of minder talrijke elementen \an dc bevolking te kunnen beschermen voor het geval hun rechte;! niet voldoende ^cwaarborgd kunnen worden, is volgens de Commissie, hel handhaven van de onpar tijdige macht van den gouverneur gene raal en van dc gouverneurs der provincies. De Commissie verklaart, dat haar eind doel is, zooals reeds verklaard werd in de inleiding tol het eerste deel van haar rap port, bij te dragen tot de hervorming van do Indische Constitutie cp den grondslag van de verklaring van 20 Augustus 1917, ten inde een gesladigen gn>ei van het element der eigen verantwoordelijkheid in het be stuur van lndië mogelijk te maken. De commissie besluit roet de opmerking, dat reeds het twaalf jaren geleden uitge- biachtc Montagu-Chelm.Mord-rapporl. tot do conclusie kwam, dat dc mogelijkheid voor een snelicn vooruitgang grootcr was in dc provinciale sfeer dan in de centra, en dit blijft waar. Doch wanneer dc Indische grondwet wordt herzien op een goede basis en wanneer men inziet, dat lndië zich ont wikkelt 111 een federatie van zich zelf re- gcerendo staalkundige oenheden, zal men dc opvatting der Commissie dcelen, dat men mettertijd het einddoel zal bereiken, zonder de noodzakelijkheid yan voortduren de cn ingrijpende veranderingen Ziehier in grootc lijnen het ontwerp der commtssic-Simon, dat gvootsch van opzet en verstrekkende gevolgen kan hebben voor do ontwikkeling van lndië. Het is na tuurlijk nog lang niet zeker, of t Engelschc parlement de voorstellen zoo maar voet- -.toots zai aanvaarden. Ingrijpende veran deringen ais deze plegen nu eenmaal niet in een vloek cn een zucht l- worden afge daan. En in ieder geval zal men eerst nog wel afwachten dc resultaten van de Round- Tablc-Confcrence die in bet komende na- aar in Londen zal worden gehouden, waar toe alle partijen cn belangen van Britsch Indic cn de Indische Staten zullen worden uitgenoodigd. ALGEMEENE STAKING TE SEVILLA. 40.000 arbeiders bi] betrokken. Pa rij6, 24 Juni. (H.N.) Volgen6 een be richt uit Madrid is te Sevilla de algemee- ne staking geproclameerd, waarbij 40.000 arbeiders zijn betrokken. Lamgjestj*. QOJfei^28Q Aanvaring in het Kanaal Hamburg, 23 Juni (V.DHet Duitsche -loomschip „Casablanca' is Zondagochtend 111 den Westelijken ingang van het Kanaal bij dichten nevel door hrt Engelscha stoom- .-chip ..Hen.-y Stan icy'- geramd en zoo ern stig beschadigd, dat het kort daarop is ge zonken. De bemanning, beslaar.de uit 23 koppen, i twee passag rrs yan de „Casablanca'' zijn door het Engelschc stoomschip overge nomen.' Zij bevinden zich 111 goeden toe stand Ook net Engelschc stoomschip heeft scha de gekregen, doch kon zijn reis naar Rot- rdam voortzetten, waar dc schiphrei^ke- ling aan iand zullen worden gehiacht. Het stoomschip „Casablanca" behoort aan dc Oldenburg Pcrtiijreesche Stoomvaart Mij Hamburg cn was op weg naar Marokko. Het is een vrachtschip met accomodate voor eenige passagiers. Het schip, dat 3300 ton groot is, had een lading stukgoed aan boord SchiD cn lading zijn verloren. ring nog 6tappen had gedaan ten gunste van Zeil. Zeil had steeds zijn onschuld vol gehouden, maar het gerechtehof meende voldoende bewijzen van zijn schuld te Jieb- ben. Door deze executie 6chijnt de 6trijd tegen de doodstraf in Duit6chland opnieuw te ontbranden. Zooals bekend, heeft do meer derheid van de commissie van den Rijks dag tot hervorming van het strafreolit zich voor do afschaffing van do doodstraf uit gesproken. In October 192S had dr. Kocli—Weser, die toen rijksminister van justitie was, lot de regecrmgin van de Duitsche landen het ver zoek gericht van alle executies af tc zien, zoolang niet het nieuwe wetboek van straf recht zou zijn aanvaard. Aan dit verzoek is tot nu toe ook voldaan. Het Berliner Tagablatt is. zoo 60hrijft de N. R. Ct., van meening, dat wat in Wurt- temberg is geschied, in dc eerste plaats als demonstratie tegen den Rijksdag dient te worden beschouwd. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 7010 lé La Coruna. Laagste barometerstand: 74S.4 tc Malinhead, Verwachting: Matige' Z. tot W. wind, half tot zavaar bewolkt, waarschijnlijk enkele regen buien, iets koeler. Uitslag der Saksische verkiezingen Dresden, 22 Juni (V D.). Behoudens en kele incidenten op sommige plaatsen, o.a te Limbacli, zijn de verkiezingen in Saksen voor den SiKsisclien Landdag rustig verloo- pen. Terwijl communisten en sociaal-demo craten ongeveer stabiel bleven, behaalden e nationaal-sccialisten' een groote overwin ning ten koste van de overige rechtsche par tijen, voornamelijk van de Duitsch-natio- nalen en van dc Duitsche Volkspartij. Dc voorloopigo uitslag luidt; vorigen landdag Tusschen de Ver. Staten en Car.ad New York, 23 Juni. (V.D.) Volgens be richten uit Detroit nadert dc bouw van den tunnel onder de Detroit-riv ier. die de stad Detroit zal verbinden met de stad Windsor in Ontario (Canada) haar voltooiing cn men verwacht, dat dc officicele opening van den tunnel nog dezen zomer plaats vinden. Deze tunnel zal dc eerste internationale verbin ding van dien aard ter wereld zijn cn daar door zal men van Detroit—Windsor in Ca nada per automobiel in drie minuten kun nen bereiken. Men verwacht dat als gevolg van het in gebruik stellen van dezen tun nel do bevolking van de Canadeesclie siad binnen een eeuw zal verdubbelen. Per uur zullen duizend voertuigen door den tunnel kunnen rijden in beide richtingen cn de eindpunten zullen in do zakencentra van beide genoemde steden zijn. Het uitvoeren van dit werk vereischt een bedrag van 5.000000 cn daaraan is reeds twee jaar geleden begonnen door een maatschappij, die gevormd was met financieelen steun van de firma Harris Forbes cn andere machtige bankbelangen. Deze maatschappij zal den tunnel exploiteercn en een bus dienst tusschen de twee steden onderhou den. Sociaal-democraten 32 zetels 33 Duitsche Volkspartij 8 13 Communisten 13 12 Economische Partij 10 f* 11 Duitsch nntionalen 5 8 Landvolkpartij 5 5 Natianoa!-socialisten 14 5 Volksrecht spartij 2 M 3 Oud-socia'isten 0 2 Volksnat. Rijksver. 2 0 Chr. sociale Volksver. 2 0 LANGE^TRAAT 49-51. - Tel. 190 KATOENEN EN ZIJDEN VOILS i.OOIE DESSINS ■\nn Cissy v,m MarxveMt Emmy JSclintanle-Ik'linfante DOOR OF ONDANKS DE HITTE? Vechtpartijen in Koblenz en Berlijn Wegens actieve en passieve omkooperij Moskou. 22 Juni (Cour. N. v. d. B.). Het Looggerechtshof van de Sovjet-Unie beeft in een buitengewone zitting, welke te Samarkand plaats vond, doodvonnissen gc- èld tegen hooge rechterlijke ambtenaren. Beschuldigd waren de president van het hooggerechtshof van Oezbekistan, Kassimif, de procureur-generaal van dit gerechtshof ~jaripof, een advocaat Spiridonof, voorts twee volksrechters uit Euechara en twee groothandelaars in huiden. Hun werd ac tieve cn passieve omkooperij ten laste ge- egd. Het slaalsinkoopfcureau voor huiden had aan de handelaars booge voorschotten betaald. Deze hebben echter later geen hui den meer geleverd. In het proces, dat daar op was gevolgd, hadden de rechters ten gunste van de kooplieden uitspraak gedaan Een hunner werd ter dood veroordeeld. De- elfde straf kreeg de verdediger, alsmedo dc procureur-generaal en dc president van het hooggerechtshof. DE DOODSTRAF IN DUITSCHLAND. Nieuwe strijd? De vadermoordenaar Juliu6 Zeil is op de binnenplaats van de gevangenis van Ra- vensburg in Wurttemberg onthoofd. De re geering van Wurttemberg heeft geweigerd hem te begenadigen, hoewel de rijksregee- K o b 1 e n t z, 23 Juni (Fi N.). Gisteren hiel den ongeveer 200 nationaal-socialistcn uit Koblentz te Arzheim een bijeenkomst, waar bij het tol ten vechtpartij met politieke te genstanders is gekomen, in het verloop w aarvan de leider der nationaal-socialisten Ie Koblentz levensgcvaatlijk werd gewond. Ook verscheidene inwoners van Arzheim en andere personen, die met het geval niets uitstaande hadden, weiden min of meer ernstig toegetakeld Do politie wist ten slot te, nadat zij uit Koblentz versterkingen had ontvangen, de orde te htrsellen. Berlijn, 23 Juni (H.N). Zooals de laat ste weken telkens op Zondag het geval is geweest, hadden ook gisteren te Berlijn en in do omgeving van de stad weer verschil lende vechtpartijen tusreben nationaal-so cialisten cn hun tegenstanders plaats. Ook »n Wannsco maakten do nationaal-socialis ten het de badgasten weer lastig. Overigens namen de vechtpartijen geen grooteren om vang aan. Er hadden verschillende arresta ties plaats. De kleine Michael wordt korporaal Boekarest, 22 Jun:. Koning Carol heeft besloten, hoi personeel van het koninklijk huis in te krimpen De ambten van biblio thecaris en minister vau het paleis zijn af schaft. Als alle bezuingingen, doer Carol ranbcvolcn, worden uitge\oerd, zal dit den slaat een bedrag van 24 millioen lei 360.000) pei jaar besparen. De lagere klas sen vau he'. ontslagen personeel zullen zes maanden salaris ontvangen; verscheidene anderen krijgen stukken land op het ko ninklijk domein Do volgende civiele lijst is voor de ko ninklijke familie vastgesteld: koning Carol [I 40 millioen lei per jaar; koningin Maria 20 millioen, prinses Ileltna 7 millioen en prins Michael eveneens 7 millioen. Zoodra deze 9 jaar is, zal hij dienst nemen in het 'iger; overeenkomstig de traditie zal hij tot korporaal bevorderd worden, zoodat hij in den herft in zijn nieuwe uniform zal ver schijnen. (Courant N. v. d. D.) DE TOESTAND IN BRITSCH-INDIE. Uitbreiding van den boycolt. Londen. 23 Juni (V.D.). Onder voorzit terschap van Pandit Nehru heeft Zaterdag een vergadering van de Indische Handels verenigingen te Bomha> besloten den boy cot van de buitenlandsche wisselbanken af te konGigcn. Voorts werd besloten tot het houden van een rouwdag In het zakenkwartier van Calcutta wer den Zaterdag 29 personen wegens het pos ten bij een staking gearresteerd. AUTOBUS MET 35 PERSONEN VERONGELUKT Twintig gewonden. Koenigstein (Taunus), 27 Juni (V. D.). Zondagnamiddag heeft op het kruis punt van dc Feldbergstrasse cn den weg naar Limburg een ernstig autobusongeluk plaats gehad. De chauffeur van een auto bus, waarin zich 35 passagiers bevonden, verloor waarschijnlijk tengevolge van een defect aan de reminrichting in een bocht het beheer over zijn stuur. Dc autobus reed van den weg, doch sloeg gelukkig tegen pa len van de telefoon. Van de inzittenden werden twintig personen gewond, van wie vijf ernstig. Deze laatstcn zijn naar het zie kenhuis overgebracht OUD-MINISTER CHIESA OVERLEDEN. Een tegenstander van het fascisme Parijs, 23 Juni (V.D) Te Giverny bij Vernon is Zondag de vroegere Italiaansche minister Chicsa overleden. Chiesa was een telle tegenstander van het fascisme. Toen hij Mussetini verantwoorde lijk stcldo voor het verdwijnen van Matte- ctti werd h;j uit Italic uitgewezen. HET TSCHERWONZEN-PROCES. Kapitein Ehrhardt als getuige. Berlijn, 23 Juni. (V.D.) In het Tscher- wonzen valsche munters-proces werd Maan dag als eerste getuige gehoord kapitein Ehrhardt. Ilij verklaarde, dat hij in het jaar 1926 of 1927 met Karumidze in con tact is gekomen en van dezen gehoord te hebben van de plannen om de Sovjetregee- ring ten val te brengen. Van deze plannen wi6t de getuige 6lechts, dat het de bedoe ling was hiervoor 6teun uit Engeland en Duitschland te winnen. Toen de plannen, waarvoor ook generaal Hoffmann werkte, mislukt waren, zijn ook de plannen van Karumidze niet verder uitgevoerd. De ge tuige heeft geweigerd andere dan voor po litieke doeleinden zijn medewerking to ver- leenen. Daarop gaf de getuige zijn meaning te kennen omtrent de beklaagden. DE REGEERINGSVORM OP MALTA. Voorloopig geen wijziging te wachten? L o n J e n, 2 3 Juni. (V. D.) De beslissing an ds regeering over den vorm van de ogeenng op Malta gedurende de „nood- periode'" is nog niet bekend. Verwacht wordt, dat voorloopig hst geldende systeem zal worden gehandhaafd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1