AMERSFOORTSCH DAGBLAD T u i n artikelen DE EEMLANDEö Donderdag 26 Juni 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 302 Nabetrachting over ten Gemeenteraad P.NIEROP Grasmachineslijpen. MUITERIJ IN EEN GEVANGENIS DE RIJKSDAG BIJEEN 9 uur 56 min.' Fa. L. J. Luycx en Zn. Wollen Badcostumes. Buitenlandsch Overzicht llOITIIMILMiP fortmann en hehenkamp ABONNEMENTSPRIJS pci 3 maandcD voor Amersfoort I 2.10 per maand 0.75. per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) I 0.171/*» Binnenland franco per post per 3 maanden f },-* Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 51J PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke rsgel meer f0.25 Llefdadlghelds-advertentlfn voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlto „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,—Bewijsnummer exts.a f 0.04 De heer xan'Tellingen werd Dinsdag avond plechtig ingezworen en kreeg van den voorzitter de gebruikelijke wenscheri. Met bekwamen spoed werd daarna de agenda afgewerkt, maar voor we aan het rapport inzake do zweminrichting zouden beginnen werd 211 de deuren gesioten en konden we bijna 1J4 uur onze troost in de bodekamer zoeken. Of zoolang over dat rapport in geheime vergadering is gespro ken meencn we to mogen betwijfelen. Vóór de raadsvergadering toch hoorden we al, dat dit punt zou worden aangehouden en na heropening van de openbare vergade ring kregen we dan ook niels er over te hoor on; dan de mededeeling van den voor zitter, dat dit punt werd teruggenomen. Maar goed ook. want kort op zoon hitte periode zouden de.besprekingen waarschijn lijk niet al te objectief zijn gebleven en zouden argumenten opgeld hebben moeten doen, die toch feitelijk seen gewicht in de schaal mogen werpen. Zoo licht toch zou men geneigd zijn het groot aantal water- wellustelingen der laatste dagen uit te .-.pelen voor de noodzakelijkheid ecner twee de zweminrichting. Wij-vinden wel, dat die er komen moet. maar niet op grond van abnormale omstandigheden. welke men nimmer als maatstaf mag en kan gebrui ken. Nu de temperatuur weer wat gedaaid is, is de trek. naar hel waiter al dadelijk aanmerkelijk minder en toch is de behoef te aan meerdere zwemgeiegenheid onge twijfeld even groot. Dij groote hitte praat nu eenmaal iedereen over zwemmen en menigeen, die het water over zijn enkels laat spoelen vertelt van de heerlijkheid om Lij zoo n temperatuur eer. verfris- schend bad te kuhnen nemen. Dergelijke ..waterratten" falen 'niet naar het verfris- schende nat als het werkelijk een beetje frisch is en op grond van hun zwctnïust de noodzakelijkheid eener tweede zwemin richting bepleiten, lijkt ons absoluut ver keerd. Daarom komt het ons zoo goed voor, dat dit punt tot koeler tijd wordt verschoven, do besprekingen kunnen er slechts aan zakelijkheid door winnen. De hoofdzaak kwam nu na afhandeling van de agenda. B. en W. kwamen nog met een voorstel om het terrein aan fe koppen fuss'clicn BarchMan Wuyt iersin nn cri Prins Fredgrikkuuvwanu, thans. ho^.Iï IC. sportter rein is. Vreemd doet hst toch wel aan, dat zoo n belangrijk voorstel zoo maar, zonder naderegegevens, in .Ion Rand wordt ge bracht. Ook al wil men gaarne aannemen, dat de koop niet Ie duur is, mag men van een raadslid toch eigenlijk niet verwachten, dat hij, zonder van de details op dc hoog te te zijn, er zijn goedkeuring aan hecht. De heer Vcrheij wees daar nog op, maai bij stond blijkbaar alleen. Met algenieene stemmen werd tot den aankoop besloten. Minder gemakkelijk ging bet met het voorstel, dat daarmee in verband stond, n.l. om in te trekken het besluit tot bouw van oen nieuw gymnasium achter Monopole en het terrein aan de Barchman W'uyiicrs- laan aan te wijzen voor het gymnasium". Eenige leden meenden da', de afstand voor vele leerlingen te ver zou zijn, een argu ment, dat heel gemakkelijk was te weer leggen De bouw op het vrijkomend terrein van Rommelcnburg scheen meer bijval te vinden. En zeker is cr veel voor te zeggen, dat het niet goed is, dat al dergelijke in richtingen uit de oude stad worden over gebracht naar het Bergkwarticr. Maar wet houder Thien stond o.i. zeer sterk in zijn verdediging van het standpunt van B. en W. en het verwonderde ons dan ook niet, dat hij het voorstel er met glans door haalde. Laten we hopen, dat de koop wer kelijk doorgaat en dat het nu niet zoo heel lang meer zal duren, voor het gymna sium behoorlijk gehuisvest is. liet gymnasium kwam ook nog op min der vricndc'ijke wijze ter sprake, toen mr. Stadig op het slechte resultaat van het laatste eindexamen wees. Had hij alleen aangedrongen op een onderzoek, dan zou dat slechts zijn toe te juichen, maar nu deed hij het op een wijze, welke naar wij hopen, weinig bijval zal vinden cn er was dan ook alleszins aanleiding én voor den heer Noordewier ón voor den voorzitter hem daarvoor terecht te wijzen De heer de Mots greep de gelegenheid weer eens aan om wethouder Ruitenberg te lijf t& gaan Volgens hem is gebleken, dat bij de aanbesteding voor den herbouw van hot gebouw voor openbare werken door de aannemers er een flink „opzetje" was gedaan. Hoewel zijn gehcelo redeneering slechts gegrond was op veronderstellingen, wilde hij van wethouder Ruitenberg hoo ien. dat B. cn W. ook die meening waren toegedaan. Maar wethouder Ruitenberg liet zich niet verlokken en antwoorddo doodkalm: „Als men zoo iets zegt moet men het ook positief weten cn daarom zeg lk het niet." De heer de Mots verzuimde met posi tieve bewijzen te komen en achtte zijn vuurwerk dus blijkbaar voldoende. De Duitschers zijn er met recht trotsch op, dat twee van hun vliegers, Köhl Hühnefeld, vergezeld van den Ier Fitzmau- rice, doze prestatie voor de eerste maal volbracht hebben. En zij eeren de nagedach tenis vun den inmiddels overleden Hühne feld, door hem den Ocean-Bezvvinger te noemen. Het dient gezegd te worden, dat de Duitschers het betrekkelijk moeilijker hebben gehad dan Kingsford Smith en de zijnen, en wel om deze reden, dat zij geen radio aan boord hadden, en Jus geheel en al waren aangewezen op eigen navigatie Zij waren niet in de gelegenheid, om gere geld positiebepalingen cn peilingen te vra gen aan schepen op zee, en radiostations op het vaste lartd. En in dit licht bezien mag gerust geconstateerd worden, dat ajle vluch ten over den Oceaan zonder radio een vrij roekeloos waagstuk zijn geweest. Als wij lezen, hoeveel nut Kingsford Smith \an zijn radio-installatie heeft gehad, hoe hij steeds op de hoogte werd gehouden van zijn positie, hoe hij geregeld de jongste weerberichten ontving, cn de juiste rich- ing kon bewaren ondanks den zwaren mist, dan vragen wij ons af, hoe het aan de Duitschers nog gelukt is, om heelhuids den overkant te bereiken. Maar wij vragen ons tevens af, of alle vliegers, die nu op den bodem der zee rusten, niet nog in le ven zouden zijn. zoo zij op hun boven alles moeilijken tocht een radio-installatie had den. meegenomen, liet nut van de radio is toch wel het duidelijkst aan den dag getre den bij de redding van de Nobile-expeditie. van welke ongetwijfeld niemand zou zijn teruggekeerd, als er geen radio was ge weest. Kingsford Smith is zoo verstandig ge weest, om liever wat anders thuis te laten dan zijn radio-toestellen. Naast zijn v'.ieg- capnciteiten, en die van Evert van Dijk heeft hij ongetwijfeld daaraan zijn welsla gen te danken. Hoor, wat hij er zelf van zegt: „Wij hebben gTOOte moeilijkheden te overwinnen gehad. Na Cape Rnco hadden wij dermate met zware regens te kampen, dat. toen ook het kompas weigerde, orien teering in het geheel niet meer mogelijk was.*' Maar in zulk een geval is or steeds nog de radio, die orienteering mogelijk maakt, doordat men op het vasteland de positie van het vliegtuig zeer zuiver kan bepalen, cn de positie-opgaaf draadloos-te lefonisch aan de piloten kan opgeven. Hoe dat in zijn werk gaat. hebben wij al eens meer uiteen gezet. In het kort komt het hierop neer. dat twee radiostations met bo hulp van r&am-adiennes naar het vliegtuig uitluisteren. 2r>oals vu en weet, heeft een raamantenhc lichteffect. Als men haar vlak draait in do lichting van den zender, krijgt men maximaal geluid; z.et men het vlak loodrecht op die richting; dan heeft men minimaal geluid. Zoo kan dus door een radiostation op de kaait een lijn worden getrokken, op welke het vliegtuig zicli moet bevinden. Ken tweede station handelt desgelijks, zet ook een lijn uit, en op het snijpunt van beide lijnen bevindt zich het vliegtuig. Zoo ooit, dan heeft ook hier weer dc ra dio haar groote nut voor de luchtvaart lansrijk bewezen. Er is nog'écn belangrijke factor bij deze vlucht geweest, die ons Hollanders met meer dan gewone interesse do berichten daarover heeft doen volgen, namelijk het feit, dat de Southern Cross voor een gedeel te over de golven is gestuurd cloor den K L. M.-piloot Evert van Dijk, die daardoor gemaakt heeft, dat onder namen van d oceaanvliegèrs ook die van een Hollander prijkt. Onze Nederlandsche vliegers hebben zich in de wereld al een groote beroemd heid verworven, o. m. door hun vluchten naar Indie en terug. En thans heeft een hunner een-geslaagden oceaanvlucht ge maakt, een feit, dat in de annalen der Ne derlandsche luchtvaartgeschiedenis met gulden letteren zal worden geboekstaafd. En bovendien is de vlucht volbracht in ecu Fokker-machine, cn al is Fokker dan al een halve Amerikaan geworden, zijn wieg heeft toch in Nederland gestaan! UiMGJBsrm. QOJOel.238 Vele dooden en gewonden Londen, 24 Juni. (U. N.) Een ernstige muiterij hoeft in de gevangenis van Ran goon plaats gehad. De gevangenen overvie- en, toen zij van hun maal lijd terugkeerden, enige wachters, die zij noodden. Zij maak ten zich laar op van de geweren en de mu nitie van de gedooden ir.eestcr en wisten aarmede door te dringen tot de poort van de gevangenis, waar de wacht hen echter wist tegen te houden, totdat versterking opdaagde. De gevangenen trokken zich daarop in het gebouw terug, waar zij zich bleven verzetten, totdat hun munitie op was. lo het geheel zijn van de wachtposten <n de polit'e S man en van de gevangenen 40 man gedood, terwijl 11 oppassers en agenten en ongeveer 60 gevangenen ge wond werden. Dr. Curtius houdt een rede over de buitenlandsche politiek vun Duitschland Het Pan-Europa Memorandum EX-KEIZERIN ZITA EN PRINS OTTO De geruchten over een Hon- gaarschen „putsch". De correspondent van het Vad. te Brussel meldt; In strijd met wat eerst werd verzekerd kan thans worden medegedeeld, dat ex- keizerin Zila op het oogenblik niet in Bel- -'ié is. Op het kasteel van den markies de Croix. te Steenokkerzecl, dat zij met haar gezin bewoont, beweert men. dat zij zich thans aan de BaskUchc kust in Spanje, bevindt, ter voorbereiding van de zomer vacantia welke zij aldaar, met bare kin- Be rl ij n, 25 Juni. (H.N.) De rijksdag is vandaag begonnen met de behandeling van de bagrooting van buitenlandsche zaken. Dr. Curtius hield ter inleiding van de de batten een rede over de buitrnkindsohc politiek van Duitschland, waarbij hij ver klaarde, dat de ontruiming van het Rijn land slechts een deel van deze politiek is. De buitenlandsche politiek zelf berust op een brecdercn grondslag cn streeft ernaar gelijke rechten voor Duitschland le er- krijgen ook op zulke gebieden, waar dit nog niet het geval is Duitschland heeft het grootste belang hij de handhaving van den vrede. De liquidatie van den oorlog is nog niet afgeloopen, daar de onderhande lingen over het Saarvraagetuk nog ntet ge ëindigd zijn In midden-Europa bestaan nog eigenaardige toestanden, een gevolg hiervan, dat oude en nieuwe methoden door elkaar vermengd worden Duitsch land heeft ér niet het minste belang bij, dat de staten zich in verschillende kam pen verdeelen Mochten echter princ.ipieele meeningsverschillen naar voren komen, dan zal Duitschland steeds staan aan de zijde van die staten, welke streven naar 1 gelijke rechten voor allen en een vrijzin nige ontwikkeling van den toestand Vervolgens besprak hij het pan-EuroAa. memorandum ven Briand, dat hij van de grootste betcekenis noemde. Een vluchtige blik op den bestaanden toestand do?t. ech ter de groote practische moeilijkheden zien elke er heslaan voor de verwezenlijking van de Europeesche solidariteit. De Duit sche regcerins zal aan de beraadslagingen deelnemen cn daarbij uitgaan van dc ge- ziclitspunten, welke zij juist acht. Met Rus land is een openhartige uitspraak noodig geacht, aangezien de ontwikkeling van het sovjetstelsel niet zonder invloed is geble ven op de politieke betrekkingen met 'hritschlaud. Dc in het buitenland gohoor- <i3 bewering, dat de Poolsohe grensincidcn- WEERDERICHT. Hoogste barometerstand: 7G0.0 te Danzig. Laagste barometerstand: 745.0 te Seydisfjord. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit O richtingen, betrokken tot zwaar bewolkt, tijdelijk regen, aanvankelijk warm. LANGE-TRAAT 49-51 Tel. 190 ZOO JUIST ONTVANGEN GROOTE VOORRAAD MOOIE DESSINS. deren, wenscht door lo brengen. Wat .prins Otto betreft, hij studeert vuor bretel Du.tschlan* mtr uttgelokt.. wees De Southern Cross over den Oceaan. Het is niet de eerste maal, dat een vlieg tuig van oost naar west den atlantischen Oceaan is overgestoken, cn veilig in Ame rika is geland. Het is de tweede maal. DR. CURTIUS EN DE DUITSCHE VOLKSPARTIJ. BIJ een conflict tasschen partij en regeering geen aftreden. Berlijn, 25 Juni. (II.N.) Naar uit krin gen van de fractie der Duitsche volkspartij wordt medegedeeld, is de fractie niet voor nemens om, indien het tot een conflict tus- schen de regeering en dc Duitsche volks partij mocht komen, dr. Curtius uit te noodigen uit het kabinet te treden. Het streven van de volkspartij bestaat hierin, zich los te maken van het kabinet-Brüriing doch men wil dc mogelijkheid van een ontbinding van den rijksdag vermijden. IN AANBOUW ZIJND GEBOUW INGESTORT Tot nu t<* negen dooden. examen in tla wij>be£>?rlc en letteren nan de universiteit le Leuven. In November a s- wordt hij achttien jaar Alle geruchten over eon mogelijken ..putsch" in Hongarije worden in dc omgeving der ex-keizerin tegengesproken. INDIE EN HET RAPPORT VAN SIMON Bombay, 21 Juni (Reuter) De libe rale leiders en ook de nationalistische lei ders veroordcelon op zeer scherpe wijze de adviezen in het rapport-Simon vervat. Zij verklaren, dat er geen vrede znl kunnen zijn zoo lang niet de centrale regcering een stap vooruit doet op tien constitulionee-en weg. NIEUWE KAZERNE-INCIDENT TE VILVOORDE Eot voorbeeld van Do Leenw. NR.C.-correspondent tc Brussel ver Parijs, 25 Juni. (V. D). To Constantino in Noord Afrika heeft Dinsdag een ernstige instorting plaats gehad. Een gebouw, dat reeds tot de zesde verdieping was opge trokken, stortte plotseling in cn twintig ar beiders werden onder de puinhoopen be dolven. Tot in den laten namiddag konden negen dooden en zes ernstig gewonden ge borgen worden. Tot nu toe was hot nog niet mogelijk de overige arbeiders, die be dolven werden, te bereiken. Men vreest, dat ook dezen zullen zijn omgekomen. D meldt Bij het bataljon rad!.-.telegrafisten het regiment seintroepi-n ie Vilvoorde, waar de meeste officieren blijkbaar weige ren de nieuwe militaire taalwet toe te pas •sen, heeft een kapitein aan de voor de kampoefeningen weder opgeroepen reser visten der militieklns 1026 in de Fransche taal bevel gegeven zich te nummeren. De eerste soldaat in de rij verklaarde echter geen Fransen t? verstaan, waarop de ka pitein met dreigende gebaren den Vlaming toesnauwde: ,,'t Is hij niet De Leeuw!, t is hij ken de Fronsch cn de Vlaamsch cn numerotcer in de Fraóschl". Onder de an dere soldaten verwekte dit een groote op schudding maar ten slotte worden de Vlaamsche miliciens toch verplicht zich tot driemaal toe in het Fransch tc numme ren. Aan dc Vlamingen, bij deze compag nie ingelijfd heeft de kapitein medegedeeld dat de eerste die het nog zou wagen in zijn moedertaal te antwoorden, met cachot zou worden gestraft. GERUCHTMAKENDE AFFAIRE TE BRUSSEL Omkooping van politiein- specteurs. Bussel, 24 Juni. Hier ter stede is men een omkoopingsaffaire op het spoor gekomen, dio in politiekringen groot opzien heeft gebaard. Als gevolg van een twtst tusschcn den eigenaar van de bij buitenlanders veelal bekende nachtgelegenheid „Merry Grill' en diens boekhouder, een Griek, kwam aan het licht, dat dc eigenaar erin was ge slaagd den fiscus voor groote bedragen te benadelen. De politie deed een inval cn ontdekte daarbij een geheel net van gehei me bergplaatsen van verdoovende midde len, geheime uitgangen, enz. Tevens bleek uit het voortgezet onderzoek, dnt twee- Brusselscbe inspecteurs van politie zich voor aanzienlijke bedragen hadden laten omkoopen, opdat de eigenaar der „Merry Grill' zoo min mogelijke overlast zou on dervinden. Een der inspecteurs heeft reeds een bekentenis afgelegd. Ia totaal zijn in deze geruchtmakende affaire 15 personen gearresteerd. (Telegraaf) dc minister beslist terug. Een politiek, die met grensincidenten werkt, heeft Duitsch land niet noodig. Verder ppnak dr. Cur- j tius nog over de politiek van Duitschland bij de uitvoering van de handelsverdragen. Hij" sloot met de verklaring, dat een con solidatie van den binnonland6ch?n politic- ken toestand voor de buitenlandsche poli tiek dringend gewenscht is Een nader telegram meldt, dat de Duilsch nationale fractie de volgende resolutie he?ft ingediend: ..De Rijksdag besluit, dat de rijksminis ter van buitenlandsche zaken dr. Curtius, niet meer het vertrouwen van den Rijks dag bezit." langestract 63 tel. 88 repareerenbijvullen en vermaken van uzu matrassen in cén dag. ö-8-11-14-17-20 vraagt prijsopgave Verschenen^'* r hei tfezellifp NEDERLAAG VOOR DE LABOURREGEERING. Londen, 25 Juni. (H.N.) Bij de behan deling van do mijnwet in het Hoogcrhuis hoeft de regeering een nederlaag geleden, daar het Huis met 20S tegen 195 stemmen weigerde, de door het Lagerhuis aangeno men lezing, waarbij geen rekening werd ge houden met de wijzigingen, onlangs reeds door hel Hoogerhuis in de wet aangebracht, te aanvaarden Hierdoor zou een ernstig conflict tusschen heide huizen kunnen ont staan. Men neeint aan dat de regeering, die vandaag over den daardoor onfstanen toestand zal beraadslagen, overleg zal ple gen met de vertegenwoordigers der vakver ecniging van mijnwerkers en er daarbij op zal aandringen, aan de wenschcn van het hoogerhuis gehoor tc geven. OVERTREDING VAN DE DRANKWET. Een verrassende overvaL Uit New-York wordt gemeld, dat veertig a!s elegante gasten verkleede drankwetbe- ambten bij verrassing een bezoek hebben gebracht aan het Cassino in het Central Park en aan den daktuin van het Ritz Carl ton Hotel. Zij arresteerden 27 gasten, o.w. vooraanstaande ambtenaren der stad. groot- industricelcn en bekende personen uit h©! New-Yorksche gezelschapsleven allen we gens overtreding der drankwet. Ook de di recteur en de kellner werden gearresteerd. Tegen 500 dollar cautie werden de gearres teerden weer in vrijheid gesteld De vertegenwoordigers van de Cubaan- sche en Braziliaansche regeeringen waren getuige van deze sensationeele razzia. van Cissy van Marxveldt t Emm:/ DelinJhnle-BelinJfajy VERSTOORDE VERGADERING. Pa rij 6, 2 5 Juni. (H. N) In het mijn- gebied van Ales hebben communisten een door de socialistische afgevaardigden Fros- sard en Chastaney belegde vergadering van mijnwerkers, welke onder den blooten he mel werd gehouden, in de war gestuurd. Zij maakten daarvoor o.a. gebruik van vuurwerk, dat zij onder de vergaderden wierpen. Een arbeider werd daardoor zoo getroffen, dat hij een oog zal moeten mis sen, terwijl een andere ernstige brandwon den opliop. De afgevaardigde Cha6taney zelf werd door een steen getroffen en ern stig aan het hoofd gewond. „VRIJ VAN ALLE MARXISME'' Hoe Saksen geregeerd wil worden. Dresden, 24 Juni. (H.N.) De Duitsch- nationale fractie van den Saksischen land dag heelt zich tot de overige niet marxis tische fracties, van den landdag gewend met een schrijven, waarin zij, uitgaande van het feit, dat het Saksische volk bij de laatste verkiezingen duidelijk den wensch te kennen heeft gegeven, de overige fracties tegen Zaterdag uitnoodigt tot een bespre king over de vorming van do nieuwe re geering. De fractie acht een regeering, vrij van alle Marxisme, na den uitslag der laat ste verkiezingen bij goeden wil van de ove rige niet-Marxistische fracties zeer goed mogelijk. HET RIJKSGONFLICT MET THURINGEN. Bezwaarschrift ingediend. Leipzig, 25 Juni. (H. N.) Dc Thüring- sehe regeering heeft in het conflict tus schen haar cn het rijk haar bezwaren bij het rijk6gerechtshof ingediend. De inhoud van het omvangrijke gesohrift zal binnen kort worden gepubliceerd. DE CORRUPTIE VAN EEN HOOG BELGISCH AMBTENAAR Onderzoek ook in Neder land. Brussel, 24 Juni. (N.B.C.) In verband met de zaak van omkooping waartoe een Belgische hooge ambtenaar van het depar tement van financiën, Prick, zich zou heb ben geieend, zal nu ook een onderzoek in gesteld worden in Nederland. Men weet, dat Frick, belast was met de financiering van de levering voor rekening van het her stel van kleurstoffen door Duitschland. Het blijkt noodig te zijn zekere in Neder land verblijvende industncelen en hande laars tc ondervragen. De Belgische politie blijkt met dit doel de medewerking van de Nederlandsche politia venowht en bekor- men te hebben. BRAND IN EEN VLIEGKAMP. 50 toestellen verwoest. New-York, 25 Juni. (H.N.) Tc Chicago is tengevolge van ean ontploffing brand uitgebroken op een der stedelijke vlieg terreinen, waarbij 50 vliegtuigen aan de vlammen ten offer vielen. EEN GROOTE NALATENSCHAP Londen, 24 Juni Lord Ashton. de Iino- leum-fabrikant die onlangs was overleden zonder een testament te hebben gemaakt lieeft voor zoover tot nu toe kon wor den nagecsan een vermogen nagelaten van 9,500;000.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1